เวบบอร์ด  <<  กลับไปหน้าแรก

กฎหมายใหม่เกี่ยวกับการรับรองบุตร
   หน้า ๕
เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๕ ก ราชกิจจานุเบกษา ๗ มีนาคม ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ. ๒๕๕๑
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔๖๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔๖๒ ในกรณีที่สามีภริยาไม่สามารถที่จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาโดยปกติสุขได้
หรือถ้าการอยู่ร่วมกันจะเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจหรือทำลายความผาสุกอย่างมาก สามีหรือภริยา
ฝ่ายที่ไม่สามารถที่จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาโดยปกติสุขได้หรือฝ่ายที่จะต้องรับอันตรายหรือถูกทำลาย
ความผาสุก อาจร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งอนุญาตให้ตนอยู่ต่างหากในระหว่างที่เหตุนั้น ๆ ยังมีอยู่ก็ได้
ในกรณีเช่นนี้ศาลจะกำหนดจำนวนค่าอุปการะเลี้ยงดูให้ฝ่ายหนึ่งจ่ายให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งตามควรแก่
พฤติการณ์ก็ได้”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕๔๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕๔๖ เด็กเกิดจากหญิงที่มิได้มีการสมรสกับชาย ให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วย
กฎหมายของหญิงนั้น เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๕๕๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๓๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕๕๕ ในคดีฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
เด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อมีการข่มขืนกระทำชำเรา ฉุดคร่า หรือหน่วงเหนี่ยวกักขังหญิงมารดาโดยมิชอบด้วย
กฎหมายในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้
(๒) เมื่อมีการลักพาหญิงมารดาไปในทางชู้สาวหรือมีการล่อลวงร่วมประเวณีกับหญิงมารดา
ในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้
(๓) เมื่อมีเอกสารของบิดาแสดงว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของตน
(๔) เมื่อปรากฏในทะเบียนคนเกิดว่าเด็กเป็นบุตรโดยมีหลักฐานว่าบิดาเป็นผู้แจ้งการเกิด
หรือรู้เห็นยินยอมในการแจ้งนั้น
(๕) เมื่อบิดามารดาได้อยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผยในระยะเวลาซึ่งหญิงมารดาอาจตั้งครรภ์ได้
(๖) เมื่อได้มีการร่วมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้ และมีเหตุ
อันควรเชื่อได้ว่าเด็กนั้นมิได้เป็นบุตรของชายอื่น
(๗) เมื่อมีพฤติการณ์ที่รู้กันทั่วไปตลอดมาว่าเป็นบุตร”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕๕๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕๕๗ การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๕๔๗ ให้มีผลนับแต่วันที่
เด็กเกิด แต่ทั้งนี้จะอ้างเป็นเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริตในระหว่างเวลาตั้งแต่
เด็กเกิดจนถึงเวลาที่บิดามารดาได้สมรสกันหรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาถึง
ที่สุดว่าเป็นบุตรไม่ได้”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕๙๘/๓๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๓๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕๙๘/๓๗ เมื่อผู้รับบุตรบุญธรรมตายหรือมีการเลิกรับบุตรบุญธรรม ถ้าบุตรบุญธรรม
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้บิดามารดาโดยกำเนิดกลับมีอำนาจปกครองนับแต่เวลาที่ผู้รับบุตรบุญธรรมตาย
หรือนับแต่เวลาที่จดทะเบียนเลิกการรับบุตรบุญธรรมตามมาตรา ๑๕๙๘/๓๑ หรือนับแต่เวลาที่ศาลมี
คำพิพากษาถึงที่สุดให้เลิกการรับบุตรบุญธรรม เว้นแต่ศาลเห็นสมควรสั่งเป็นประการอื่น
ในกรณีที่มีการตั้งผู้ปกครองของผู้เป็นบุตรบุญธรรมไว้ก่อนผู้รับบุตรบุญธรรมตาย หรือก่อน
การเลิกรับบุตรบุญธรรม ให้ผู้ปกครองยังคงมีอำนาจหน้าที่เช่นเดิมต่อไป เว้นแต่บิดามารดาโดยกำเนิด
จะร้องขอ และศาลมีคำสั่งให้ผู้ร้องขอเป็นผู้มีอำนาจปกครอง
การเปลี่ยนผู้ใช้อำนาจปกครองตามวรรคหนึ่งหรือผู้ปกครองตามวรรคสองไม่เป็นเหตุเสื่อมสิทธิ
ที่บุคคลภายนอกได้มาโดยสุจริตก่อนผู้รับบุตรบุญธรรมตายหรือก่อนจดทะเบียนเลิกการรับ
บุตรบุญธรรม
ให้พนักงานอัยการเป็นผู้มีอำนาจร้องขอเพื่อให้ศาลมีคำสั่งเป็นประการ
โดย: [0 3] ( IP )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

ความคิดเห็นที่ 1
   อื่นตามวรรคหนึ่ง”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ : *** เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติบรรพ ๕ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการร้องต่อศาลขอให้สั่งอนุญาตให้สามีภริยาอยู่ต่างหาก การเป็นบุตร
ชอบด้วยกฎหมายของหญิง การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชาย การนับวันที่เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
ของบิดา และการกลับมีอำนาจปกครองบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเมื่อมีการเลิกรับบุตรบุญธรรม นั้น
ยังไม่สอดคล้องและไม่เอื้ออำนวยต่อสภาพความเป็นอยู่ในสังคมปัจจุบัน สมควรปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
โดย: สงคราม [18 มี.ค. 51 12:00] ( IP A:210.1.11.16 X: )

ความคิดเห็นที่ 2
   การจดทะเยนบุตรจดได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยหรือไม่หรือต้องรอให้บุตรครบอายุ7ขวบ...ขอบคุณคะ
โดย: yajit444@hotmail.com [11 เม.ย. 52 9:45] ( IP A:125.25.69.222 X: )

ความคิดเห็นที่ 7
   แต่งงานใหม่และสามีใหม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตร ตอนนี้หย่ากันแล้วอยากจะยกเลิกการจดทะเบียนรับรองบุตรได้หรือเปล่าคะ และต้องทำอย่างไร เพราะลูกใช้นามสกุลของสามีใหม่ต้องการเปลี่ยนเป็นของมารดา กรุณาแนะนำหน่อยคะ จักขอบพระคุณยิ่ง
โดย: liza.461@hotmail.com [13 ก.ย. 52 13:05] ( IP A:118.172.169.229 X: )

ความคิดเห็นที่ 8
   ต้องการเปลี่ยนนามสกุลของลูกมาใช้ของแม่ได้หรือไม่
โดย: om [13 ก.ย. 52 13:08] ( IP A:118.172.169.229 X: )

ความคิดเห็นที่ 10
   ขอรบกวนสอบถามค่ะ คือ ดิฉันอยากจะเปลี่ยนนามสกุลบุตรจากของสามีมาเป็นของดิฉันต้องทำอย่างไร ดิฉันจดทะเบียนหย่ากับสามีแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 แต่ไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผู้ปกครอง บุตรอายุ 10 ปีแล้ว อยากเปลี่ยนนามสกุลมาเป็นของมารดา ตลอดเวลาติดต่อสามีไม่เคยได้รับการติดต่อกลับเลย ไม่เคยสนใจ ไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดู ไม่เคยสอบถามสารทุกข์สุกดิบของบุตรเลย ไม่ทราบว่าสามีอยู่ที่ไหน ทำอะไร
โดย: tum/beauti_19@hotmail.com [27 มี.ค. 53 21:30] ( IP A:125.25.138.200 X: )

ความคิดเห็นที่ 14
   ใบรับรองบุตร พ่อได้จดทะเบียนใบรับรองบุตร เมื่อ 30 กว่าปีที่แล้วยสามารถขอลื้อสำเนาเอกสารได้ไหมค่ะ เพราะต้องการใช้เอกสารในรับมรดก
โดย: atm *** family@hotmail.com [2 ก.ย. 53 8:42] ( IP A:111.84.138.161 X: )

ความคิดเห็นที่ 16
   อยากทราบเมื่อมีการหย่ากับสามีเก่า และเซ็นยินยอมให้สามีเก่าเป็นฝ่ายดูแลบุตรสาเหตุเพราะฝ่ายชายไม่ยอมหย่า หลังจากนั้นเราเป็นฝ่ายส่งเสียค่าเลี้ยงดูโดยปู่กับย่าของบุตรเป็นคนเลี้ยงดู สามีไม่เคยส่งเสียและเลี้ยงดู กรณีนึ้เราสามารถ ฟ้องขอเป็นผู้ดูแลบุตรได้หรือไม่
โดย: pim_t2011@yahoo.co.th [29 มี.ค. 54] ( IP A:95.209.97.163 X: )

ความคิดเห็นที่ 17
   อยู่กินกันจนมีลูกแล้วถึงรู้ว่าเขามีภรรยาจดทะเบียนสมรถแล้วเลยหนีกลับมาบ้านตอนท้อง5เดือนพอถึงเวลาคลอดโทรไปบอกเขาก็ไม่ส่งเอกสารอะไรมาเลยจนทางอำเภอบอกว่าใส่ว่าไม่ระบุบิดาที่สูติบัตรจนตอนนี้17ปีแล้วเจอเขาเขาว่าจะจดให้เขารับราชการคะแต่ทางอำเภอว่าต้องสอบปากคำก่อนถ้าจะทำทำได้ที่อำเภอของแม่หรือของพ่อคะและมีอะไรบ้างต้องเตรียมยังงัยคะ
โดย: ืnawa_taom@hotmail.com [5 พ.ค. 54 12:22] ( IP A:119.42.110.82 X: )

ความคิดเห็นที่ 18
   อยากทราบว่าถ้าผู้ที่เป็นพ่อไม่ยอมรับบุตรและมีแนวโน้มว่าจะไม่รับรองบุตร สามารถที่จะให้จดทะเบียนรับรองบุตรล่วงหน้าได้หรือไม่ค่ะ ตอนนี้เพิ่งตั้งครรภ์เพียง 4 เดือนเท่านั้น และสามารถเรียกร้องทางกฎหมายได้มั้ยค่ะ
โดย: naruto_nuy@hotmail.com [16 พ.ค. 54 15:02] ( IP A:180.183.137.31 X: )

ความคิดเห็นที่ 19
   รบกวนหน่อยค่ะ ตอนนี้ตั้งครรภ์ได้6เดือนแล้ว ไม่ได้จดทะเบียนและแต่งงานกับฝ่ายชายเพราะผู้ชายมีภรรยาแล้ว เวลาลูกคลอดต้องทำยังไงเกี่ยวกับใบสูติบัตรค่ะ ควรใส่ชื่อพ่อเด็กหรือไม่ และมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง หรือไม่จำเป็นต้องใส่ชื่อพ่อเด็กแต่ใส่ชื่อพ่อของเราแทนจะดีกว่าคะ รบกวนตอบด้วยค่ะ ขอบคุณมาก
โดย: oom_eim@hotmail.com [17 มิ.ย. 54 14:17] ( IP A:61.90.73.114 X: )

ความคิดเห็นที่ 22
   สวัสดีค่ะดิฉันได้ฟ้องรับรองบุตรและเรียกค่าเลี้ยงดูพร้อมย้อนหลังค่าเลี้ยงดูและขึ้นศาลครั้งแรกฝ่ายทนายจำเลยได้ท้าให้ตรวจDNAที่รพ.รามาฯและตัดสินเมื่อ 14 ธ.ค. 53 ว่าใช่พ่อลูกกันแต่ 14 ม.ค. 54 ทนายฝ่ายจำเลยได้ยื่นอุธรณ์ขอลดครึ่งหนึ่งจนบัดนี้ยังไม่ได้รับค่าเลี้ยงดูตามที่ศาลสั่งและศาลอุธรณ์ภาค 2 จ.ระยองส่งเอกสารมาตอบกลับ 18 เม.ย.54 พร้อมเดินทางด้วยตนเองเมื่อ 22 เม.ย.54ยื่นอีกครั้งพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องบุตรสาวใช้นามสกุลบิดาและเคยส่งเสียบ้างแต่ไม่รับรองบุตรให้เพราะบิดาเป็นข้าราชการบำนาญที่ สปก.ปราจีนบุรีตอนนี้บุตรสาว 7ปีเรียนป.2สารสาสน์แต่ศาลอยู่นครนายยกต้องพาบุตรหยุดเรียนขึ้นศาลหลายครั้งแต่ศาลตัดสินแล้วยังไม่ได้รับความเป็นธรรมจากพ่อของเด็กเลยต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปค่ะและสามารถยื่นรับรองบุตรได้แล้วหรือยังพร้อมที่หน่วยงาน สปก.จ.ปราจีนบุรีด้วยค่ะ
โดย: ausanee_03@hotmail.com [28 ก.ค. 54 9:37] ( IP A:125.24.60.15 X: )

ความคิดเห็นที่ 23
   ใบสูติบัตรลูกไม่ระบุชื่อบิดา กรณีนี้ลูกจะเสียสิทธิอย่างไรบ้างในด้านการงานและการศึกษา
โดย: apisaranong@hotmail.com [1 ส.ค. 54 11:20] ( IP A:123.242.177.90 X: )

ความคิดเห็นที่ 24
   ได้รับหมายศาลให้ไปฟังคำตัดสินอุธรณ์ 19ส.ค.นี้อยากรู้จริงๆว่าถ้าศาลอ่านคำพิพากษาออกมาเหมือนครั้งแรกแล้วยังจะให้ทนายยืดเวลาให้พ่อไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของบุตรอีกมั้ยถ้าลงทุนธุรกิจ(เลี้ยงกิ๊กได้)แต่ไม่เลี้ยงดูลูกเขาเรียกผู้ชายคนนี้ว่าอะไรใครทราบช่วยบอกหน่อย....โปรดทราบผู้หญิงทุกท่านมาเรียกร้องสิทธิ์ให้ลูกกันเถอะออกกฏหมายเพิ่มกันดีมั้ยว่าถ้าผู้ชายคนไหนทำผู้หญิ่งท้องให้รับผิดชอบทุกกรณีไม่ว่าจะอยู่กินด้วยกันหรือไม่ถ้ารู้ว่าท้องต้องรับผิดในด้านค่าใช้จ่ายก่อนจนกว่าจะคลอดและตรวจว่าใช่ให้หักเงินเดือนของผู้ชายคนนั้นทุกกรณีให้กับผู้หญิงความเป็นแม่จะได้ดูแลลูกไม่ทอดทิ้งและไม่ทำแท้งกันอีกแต่ถ้าแม่คนไหนไม่อยากเลี้ยงผู้ชายต้องเลี้ยงดูให้ดีเหมือนแม่ที่เป็นคนเลี้ยงแทนเพื่อความอบอุ่นของเด็กไม่ควรขาดทั้งสองคนในเมื่อมีพ่อและแม่ยังอยู่หรือตกลงใครจะเอาไปเลี้ยงถ้าแม่พ่อเป็นฝ่ายจ่ายค่าเลี้ยงดู
โดย: ausanee_03@hotmail.com [11 ส.ค. 54 17:20] ( IP A:125.24.13.112 X: )

ความคิดเห็นที่ 25
   เป็นคนหนึ่งที่ต้องพึ่งศาลเพื่อให้ผู้ชายที่ขึ้นชื่อว่า(พ่อ)รับรองบุตรของตัวเอง ทำมัยผู้ชายถึงได้เห็นก่ตัวมากเหลือเกินลูกคนเดีนวเลี้ยงไม่ได้แต่เลี้ยงมีผู้หญิงอีกมากมาย ใช้ชีวิตหรูหร่าลูกอดยาก เห็นด้วยกับข้อความที่ 24 น่าจะหักเงินเดือนได้ พอขึ้นศาลบอกว่าไม่มีต้องจ่ายนูนี้ ให้ลูกกินแสนลำบาก ( ไม่น่าเกิดเป็นคนเลย )
โดย: nach [21 ส.ค. 54 15:40] ( IP A:223.204.156.118 X: )

ความคิดเห็นที่ 26
   อดึตแฟนมีลูกกับหญิงคนหนึ่งซึ่งมิได้จดทะเบียนปัจจุบันฝ่ายชายมีครอบครัวใหม่(แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนเช่นกัน)ต้องการรับบุตรมาเลี้ยงไม่ทราบว่าฝ่ายหญิง(แฟนคนปัจจุบัน)ต้องการให้โอนกรรมสิทธิ์บุตรดังกล่าวเป็นบุตรโดยชอบธรรมตามกฎหมายจะทำได้หรือไม่ ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง
โดย: homsakmongkol@yahoo.com [31 ส.ค. 54 13:27] ( IP A:115.87.207.15 X: )

ความคิดเห็นที่ 27
   เมื่อลูกจริงๆ ได้ไปเป็นลูกบุญธรรมผู้อื่นแล้ว และเรามีลูกบุญธรรมคนใหม่ อยากทราบถึงการเรียกร้องสิทธิว่า แตกต่างกันอย่างไร
โดย: pk.sw@hotmail.co.th [10 ก.ย. 54 10:38] ( IP A:202.91.18.195 X: )

ความคิดเห็นที่ 28
   สามีมีลูกติดและได้จดทะเบียนรับรองบุตรโดยขณะนี้ดิฉันเป็นภรรยาใหม่ของเขาจดทะเบียนสมรสถูกต้องและมีบุตร 2 คนหากหย่าร้างกันทรัพย์สินและมรดกของดิฉันทีสร้างมาด้วยกันกับสามีบุตรของดิฉันและลูกติดของสามีจะได้รับเท่ากันหรือไม่
โดย: จริญยา [13 ก.ย. 54 21:45] ( IP A:101.109.97.162 X: )

ความคิดเห็นที่ 29
   การรับรองบุตรกับการรับเป็นบุตรบุญธรรมต่างกันอย่างไร และถ้าผู้รับจอทะเบียนสมรสจะต้องรับรอง(บุตรบุญธรรม)ทั้งสองคนหรือไม่ การรับราชการมีปัญหาไหมถ้าในสูติบัตรไม่มีชื่อบิดา ...ขอบพระคุณมากค่ะ
โดย: nn0002@hotmail.com [1 ต.ค. 54 12:34] ( IP A:58.11.45.76 X: )

ความคิดเห็นที่ 30
   สามีต้องการจดรับรองบุตร เมื่อบุตรอายุได้ 7 ปี ดิฉันและสามีอยู่กินกันฉันสามีภรรยามาได้ 5 ปีแล้ว สามีไม่ยอมจดทะเบียนสมรสด้วย อ้างว่าตนทำธุรกิจส่วนตัวหากมีหนี้สินจะได้ไม่ทำให้ครอบครัวลำบาก แต่ดิฉันเชื่อว่าไม่จดเพราะเขาไม่ไว้ใจดิฉัน เนื่องจากดิฉันมีลูกติด 1 คน และสามีดิฉันชอบพูดดูถูกดิฉัน และบิดามารดาของฉัน ต่อว่าเสียๆ หายๆ รวมกระทั่งทำร้ายร่างกายดิฉันมาตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่อยู่กินกันมา เขามักจะดื่มสุรา เบียร์ สังสรรค์กับเพื่อนประจำทุกวัน ยิ่งเมา ยิ่งทำให้ดิฉันหวาดระแวงและกลัว เพราะการถูกทำร้ายประจำจากเขา ตอนแรกเขาไม่เชื่อว่าลูก จะทำการตรวจ ดีเอ็นเอ ตรวจเลือดลูก แต่พอเขาเห็นหน้าลูกก็บอกว่า ใช่ลูกของเขา ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในขณะนั้นดิฉันจ่ายเอง ดูแลตัวเอง คนแจ้งเกิดคือ อาของดิฉันเป็นผู้แจ้งให้ในขณะที่ดิฉันพักฟื้นที่ รพ.หลังคลอด แต่ในในเกิดก็ใส่ชื่อของเขาเป็นบิดาของบุตร แต่ไม่มีเลขประชาชนอะไร มาปัจจุบันบุตรสาวเรียน อนุบาล1 แต่เขาต้องการรับรองบุตรเมื่อขึ้น ป.1 ดิฉันไม่เข้าใจว่ารับรองบุตรลูกกับดิฉันจะได้อะไร มีประโยชน์หรือโทษกับดิฉันแน่คะ ปัจจุบันดิฉันเป็นผู้ดูแลลูกมากกว่า ไม่เคยมีส่วนตัวไปไหนมาไหนกับใคร ดิฉันจะไปไหนต้องพาลูกไปด้วย เพราะพ่อเขาจะติดเพื่อน และสังสรรค์มากกว่า ที่จะให้เวลากับครอบครัว จึงต้องการทราบว่ารับรองบุตรมีประโยชน์กับใครกันแน่ ดิฉันไม่มั่นใจในแผนของเขาที่วางไว้ในสมอง เขาไม่เคยไว้วางใจดิฉัน ไม่เคยให้เงินไว้เก็บเพื่อลูกในอนาคต ปัจจุบันบุตรใช้นามสกุลดิฉันผู้เป็นแม่ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
โดย: nunu352@gmail.com [16 ธ.ค. 54 14:20] ( IP A:210.246.94.113 X: )

ความคิดเห็นที่ 32
   อยากทราบว่าในกรณีที่ผู้เป็นมารดาได้เลิกรากับอดีตสามีซึ่งเป็นชาวต่างชาติ
แต่ยังไม่ได้จดทะเบียน หย่า ตามกฎหมาย. แต่ว่ามารดาได้อยู่กินกับสามีใหม่แล้วตอนนี้ตั้งครรข์ได้เจ็ดเดือนแล้ว
อยากทราบว่า
1.ผู้เป็นพ่อของเด็ก(สามีใหม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส)สามารถเซ็นต์รับรองบุตรได้ไหมคะ
2.มารดายังมีทะเบียนสมรสกับอดีตสามี(เลิกรากันไปนานหลายปีแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียน หย่า เพราะอดีตสามีไม่ยอมเซ็นต์หย่าให้) จะมีผลเสียทางกฏหมายไหมที่สามีใหม่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสมาเซ็นต์รับรองบุตร

รบกวนตอบคำถามให้ด้วยนะคะ ขอบคุณเป็นอย่างสูงคะ
โดย: Ilovekung@gmail.com [6 ม.ค. 55 7:38] ( IP A:111.118.59.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 33
   พ่อแม่ของหลานยังไม่บรรลุนิติภาวะ และแยกกันอยู่ ปัจจุบันดิฉันเป็นย่าเลี้ยงดูเองตั้งแต่เกิด หลานอายุ2ขวบ4เดือนให้เรียกดิฉันและสามี(ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน)เป็นพ่อแม่แทนทางฝ่ายหญิงไม่พร้อมที่จะดูแลเด็กและดิฉันเคยบอกทางฝ่ายหญิงว่าอยากให้ทำเอกสารยืนยันเรื่องงการปกครองดูแลเด็กเผื่อในเรื่องการเข้า รร.และทำให้ถูกต้องจะได้ไม่มีปัญหาในอนาคต ดิฉันให้ทางฝ่ายหญิงทำเอกสารยินยอมแบบใดถึงจะถูกต้องตามกฎหมายคะ พ่อเด็กตอนนี้อายุ19 ไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรแต่มีชื่อในสูติบัตรค่ะ อยากทำให้ถูกต้องและไม่อยากให้มีปัญหาทีหลังหรือมาเอาหลานไปในภายหลังตอนนี้หลานจะติดดิฉันมากด้วยค่ะ รบกวนด้วยนะคะ
โดย: tuck_1966@yahoo.com [23 ก.พ. 55 13:14] ( IP A:124.121.108.222 X: )

ความคิดเห็นที่ 34
   ถ้าในใบเกิดของบุตร ไม่ปรากฎชื่อบิดา จะเป็นปัญหากับเด็กตอนโตรึเปล่้าค๊ะ
โดย: dechadeeaom@hotmail.com [23 ก.พ. 55 13:27] ( IP A:58.10.171.145 X: )

ความคิดเห็นที่ 35
   อยากทราบว่าถ้าผู้ที่เป็นพ่อไม่ยอมรับบุตรและมีแนวโน้มว่าจะไม่รับรองบุตร ทางเราสามารถทำอย่างไรได้บ้างค่ะเพราะว่าเด็กเกิดมาแล้วถึงวันนี้ วันที่ 24 *** 2 *** 2555 เป็นเวลา 15 วันแล้ว เค้าก็ยังไม่ให้เอกสารบัตรประจำตัวประชาชนมาค่ะไม่ทราบว่าเราต้องทำอย่างไรได้บ้างค่ะ
โดย: kea1209@gmail.com [24 ก.พ. 55 11:39] ( IP A:118.173.52.214 X: )

ความคิดเห็นที่ 37
   หย่ากับสามีชาวต่างชาติและบันทึกการหย่าว่าปกครองบุตรร่วมกันแต่อดีตสามีได้ลักพาบุตรไปไม่ให้พบเจอหรือคุยกับลูกเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วค่ะไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไหรรู้แต่ว่าลูกยังอยู่ทีเมืองไทยค่ะ
โดย: Wipharatmongkhol@hotmail.com [7 มี.ค. 55 14:08] ( IP A:182.53.123.29 X: )

ความคิดเห็นที่ 38
   เลิกกับแฟนก่อนที่จะรู้ว่าท้อง และติดต่อแฟนไม่ได้ ชื่อลูกไม่ปรากฎชื่อพ่อเลย ถ้าติดต่อได้ แล้วต้องการให้มีชื่อพ่อในใบเกิดลูก ทำได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไรค่ะ
โดย: lila_narak@yahoo.com [1 เม.ย. 55 13:38] ( IP A:115.87.99.27 X: )

ความคิดเห็นที่ 40
   อยากขอรบกวนถามว่าในใบ ปค. 14 นี่ทางเขตเค้าจะถามเกี่ยวกับอะไรบ้าค่ะ ตอนนี้กังวลมากค่ะ รบกวนตอบมาด้วยนะคะ
โดย: jubjib_1406@hotmail.com [5 เม.ย. 55 9:51] ( IP A:180.214.213.149 X: )

ความคิดเห็นที่ 41
   อยากทราบว่า ในกรณีที่พ่อ แม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน และแม่เสียชีวิตไปแล้ว จะทำการรับรองบุตรต้องทำอย่างไร ตอนนี้ผมอายุ 37 ปี
โดย: huang5407@gmail.com [5 เม.ย. 55 14:03] ( IP A:110.49.224.128 X: )

ความคิดเห็นที่ 42
   กรณี แต่งงานกันไม่ได้จดทะเบียนกันและเกิดการเลิกร้ากันเนื่องจากฝ่ายชายมีผู้หญิงคนอื่น มีบุตรสาว 1 คน 5 ขวบ ซึ่งเป็นสิทธของหญิงตามชอบ อยากทราบค่ะ หาทางเราต้องการให้ฝ่ายชายรับบุตรรองตามใบสูติ ได้มั้ยเพื่อสิทธิของบุตร หลังจดทะเบียนรับร้องบุตรแล้ว ฝ่ายชายจะมิสิทธเช่นใดบ้าง ในเมื่อต่างคนต่างทำงานบุตรยังคงอยู่ในความดูแลของเราหรือเป่ลาค่ะ หนูกำลังตัดสินใจอยู่ค่ะเรื่องนี้ เลยอยากทราบถึงผลดีผลเสียของการรับรองบุตร หรือไม่ควรจดรับรองบุตร ขอคำปรึกษาด้วยค่ะ ขอบพระคุณสูง
โดย: love_id555@hotmail.com [6 เม.ย. 55 16:22] ( IP A:171.7.180.35 X: )

ความคิดเห็นที่ 43
   ขอรบกวนถามสักหน่อยครับ ผมมีภรรยาคนแรกจดทะเบียนสมรสมีลูกด้วยกัน2คน แต่ตอนนี้อายุ30กว่าแล้ว แต่ตอนนี้ผมมีภรรยาใหม่แล้วมีลูก1คนไม่ได้จดทะเบียนสมรส ผมสามารถจดรับรองบุตรและเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนได้หรือไม่
โดย: chongnoy55@hotmail.com [21 พ.ค. 55 8:07] ( IP A:124.122.30.221 X: )

ความคิดเห็นที่ 45
   อยากทราบละเอียดเกี่ยวกับการรับรองบุตรว่าต้องทำอยากไรเมื่อในสูติบัตรไม่ปรากฎชื่อบิดา เนืองจากช่วงที่เด็กเกิด พ่อกับแม่ มีปัญหากัน แต่ตอนนี้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้ว ว่าจะทำวิธีไหนในการรับรองบุตร รบกวนช่วยส่งทางเมลล์นะค่ะ
โดย: pong *** kakeaw@hotmail.com [11 มิ.ย. 55 10:14] ( IP A:118.174.6.54 X: )

ความคิดเห็นที่ 46
   อยากทราบละเอียดเกี่ยวกับการรับรองบุตรว่าต้องทำอยากไรเมื่อในสูติบัตรไม่ปรากฎชื่อบิดา เนืองจากช่วงที่เด็กเกิด พ่อกับแม่ มีปัญหากัน แต่ตอนนี้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้ว ว่าจะทำวิธีไหนในการรับรองบุตร รบกวนช่วยส่งทางเมลล์นะค่ะ เมลล์ส่งครั้งแรกผิดค่ะ
โดย: riga7896@hotmail.com [11 มิ.ย. 55 10:18] ( IP A:118.174.6.54 X: )

ความคิดเห็นที่ 48
   โดย 000 ไม่ได้ใส่อีเมล์
โดย: kwang_nasun@hotmail.com [18 มิ.ย. 55 20:18] ( IP A:171.7.190.196 X: )

ความคิดเห็นที่ 49
   ดิฉันมีบุตร 1 คน แต่ไม่ใด้จดทะเบียนสมรสกับพ่อของเด็ก ต้องการใบรับรองบุตรและ อำนาจในการปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวจากศาล เพื่อขอวีซ่าต้องทำอย่างไรค่ะ
โดย: rungm1987@hotmail.com [15 ก.ค. 55 10:08] ( IP A:110.49.232.100 X: )

ความคิดเห็นที่ 50
   ดิฉันจดทะเบียนสมรสกับแฟน แต่แฟนมีสัมพันธ์กับผู้หญิงอีกคนจนตั้งครรภฅ์ ถ้าต้องรับรองบุตร ดิฉันต้องเซ็นรับทราบด้วยหรือไม่ค่ะ
โดย: thunsitaram@gmail.com [17 ก.ค. 55 11:09] ( IP A:61.47.19.84 X: )

ความคิดเห็นที่ 51
   ผมมีบุตรอายุ3ปี8เดือนจะขอจดทะเบียนรับรองบุตรได้โดยวิธีใดไปที่ไหน(ผมและมารดาเด็กไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ในสูจิบัตรมีชื่อผมเป็นบิดามีมารดาเด็กเป็นมารดา ทะเบียนบ้านมีชื่ออยู่ทั้ง3คน)
โดย: arty2551@hotmail.com [31 ก.ค. 55 16:54] ( IP A:118.175.16.2 X: )

ความคิดเห็นที่ 53
   ผลดีผลเสียกรณีรับรองบุตรมีอะไรบ้างครับ
โดย: mu3107@hotmail.com [20 ส.ค. 55 15:31] ( IP A:110.171.57.29 X: )

ความคิดเห็นที่ 54
   ผมจะรับรองบุตรที่เกิดกับผมแต่ติดที่ว่าผมมีภรรยาอยู่แล้วจดทะเบียนสมรสด้วย ลูกที่ผมจะรับรองกับภรรยาคนที่2(คนต่างด้าว)ผมเป็นคนพาไปคลอดและใช่นามสกุนของผมไม่ทราบจะรับรองบุตรได้ไม่ครับ
โดย: nontow@hotmail.com [31 ส.ค. 55 14:54] ( IP A:124.121.9.135 X: )

ความคิดเห็นที่ 55
   รบกวนสอบถามปัญหาด้วยครับ กรณีต้องการจดทะเบียนสมรสกับหญิงที่มีบุตรมาก่อนแล้ว(เกิดกับชายอื่น) ตอนนี้บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบุตรดังกล่าวไม่ปรากฏชื่อบิดาในใบเกิด จะสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้หรือไม่ ถ้าจดทะเบียนสมรสกันแล้วบุตรดังกล่าวจะถือเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฏหมายของฝ่ายชายด้วยหรือไม่ ถ้าไม่ถือเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อให้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย และถ้าฝ่ายชายต้องการจดทะเบียนรับรองบุตรคนดังกล่าว จะต้องทำอย่างไรบ้างครับ

ขอบคุณครับ
CS
โดย: chaowalit *** suwanwong@windowslive.com [24 ต.ค. 55 17:10] ( IP A:115.87.116.8 X: )

ความคิดเห็นที่ 56
   ผมอยู่กินกับภรรยามาสองปีแต่ไม่ได้แต่งงานและไม่ได้จดทะเบียนกัน
มีแต่มั่นหมายเอาไว้ ผม 30ปี ภรรยา 25 ปี มีลูก 1 คน ตอนนี้เลิกกัน
ผมมีสิทธิ ในการรับเลี้ยงหรือไม่ ลูกอยู่ในทะเบียนบ้านผม และใช้นามสกุลของผมในตอนนี้ (ผมอากที่จะเป็นคนเลี้ยงบุตรเอง) ผมทำงานคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ลูกเกิด จนลูกได้ ปีครึ่ง ค่าใช้จ่ายเกียวกับลูกผมและพี่น้องของผมเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ฝ่ายหญิงและญาติไม่ได้ออกเลยจนถึงปัจจุบันนี้ เพราะญาติฝ่ายหญิงไม่ค่อยชอบผม เลย
จนบัดนี้จะเลิกกันเพราะปัญหาครอบครัว สองฝ่าย มิใช่การ ทำร้ายร่างกาย การติดสิ่งเสพติด การพนัน ทุกประการ จึงขอคำปรึกษา ด่วน ขอขอบคุศ
โดย: ธวัชชัย thawatchai_cps_007@hotmail.com [9 พ.ย. 55 12:00] ( IP A:1.4.161.40 X: )

ความคิดเห็นที่ 57
   คำถามเดียวกับ ความคิดเห็นที่ 38
โดย: sweetlady.jan6@gmail.com [9 พ.ย. 55 23:45] ( IP A:110.169.198.251 X: )

ความคิดเห็นที่ 58
   สอบถามเรื่องการจดทะเบียนในใบเกิดกรณีเลิกกับพ่อเด็กและพ่อเด็กไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตร จะมีปัญหากับเด็กตอนโตเรื่องเข้าเรียนและเกณฑ์ทหารรึเปล่าถ้าไม่ใส่ชื่อพ่อในใบเกิด และถ้าอีกหน่อยโตต้องเกณฑ์ทหารจะต้องทำอย่างไรใช้เอกสารอะไรถ้าไม่มีชื่อพ่อในใบเกิด
โดย: Sassy *** j@hotmail.com [11 พ.ย. 55 16:48] ( IP A:110.49.243.192 X: )

ความคิดเห็นที่ 59
   ผมอยู่กับภรรยาที่บ้านเป็นเวลาเกือบ5ปีมีลูกด้วยกัน1คนเป็นหญิง ไม่ได้จดทะเบียนสมรส และผมยังไม่ได้รับรองบุตร ต่อมาภรรยาผมได้หนีกลับบ้านต่างจังหวัด แล้วบอกเลิกผมแล้วก็ยังให้ผมไปหาลูกได้ แต่พอไปกลับเอาลูกหลบไม่ให้เจอหน้า ผมจะทำยังไงดีผมสามารถฟ้องขอรับรองบุตรได้หรือไม่ ถ้าฟ้องแล้วศาลให้รับรองบุตรได้แล้วเอาไปฟ้องต่อขอบุตรมาเลี้ยงได้หรือไม่ หรือผลัดกันเลี้ยงได้หรือไม่
โดย: sriracha *** @hotmail.com [12 พ.ย. 55 19:55] ( IP A:124.122.25.236 X: )

ความคิดเห็นที่ 60
   ผมเลิกกับเมียที่ไม่ได้จดทะเบียนเพราะจับได้ว่าเค้ามีชู้ เรามีบุตรด้วยกันสองคนแล้วผมอยากขอสิทธิ์ในการดูแลบุตรเพียงฝ่ายเดียวแต่ไม่ขัดข้องที่จะให้ฝ่ายหญิงมาหาลูก ผมทำหนังสือยินยอมให้ผมมีสิทธิ์ดูแลลูกฝ่ายเดียวแต่เค้าไม่ยอมเซ็นผมจะฟ้องได้ไหมครับ
โดย: northstage18@gmail.com [16 ธ.ค. 55 22:53] ( IP A:27.55.151.6 X: )

ความคิดเห็นที่ 61
   ผมกับภรรยาเลิกกันมา 4 ปีแล้ว และผมเป็นผู้เลี้ยงดูลูกตั้งแต่เกิด หลังจากเลิกกันเค้าไ่ม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูเลยตอนนี้ลูก 6 ขวบแล้ว ต้องเข้าป 1. ผมขอให้เค้าเซ็นให้ผมเป็นผู้ดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียวแต่ทางเค้าไม่ยอมผมต้องทำอย่างไรบ้างครับ (เค้าบอกว่าจะเอาสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านเค้าพร้อมทั้งเซ็นชื่อเค้ามาให้หลายๆใบเพื่อเอาไปทำธุรกรรมต่างๆ แต่ผมไม่อยากได้แแบบนั้นครับ รบกวนด้วยครับ) ของคุณครับ
โดย: acrundla@hotmail.co.th [27 ธ.ค. 55 15:27] ( IP A:183.89.58.222 X: )

ความคิดเห็นที่ 62
   กรณี ฉันและสามี แต่งงานจดทะเบียน มีลูกด้วยกัน 1 คน วันหนึ่งสามีแอบไปแต่งงานและมีบุตรกับหญิงคนนั้นอีก รบกวนถามว่าสามีดิฉันต้องได้รับการยินยอมจากดิฉันก่อนหรือเปล่าถึงจะรับรองบุตรได้
โดย: kaikara007@hotmail.co.th [9 ม.ค. 56 20:23] ( IP A:182.52.101.100 X: )

ความคิดเห็นที่ 63
   ตรวจDNAข้าราชการสามารถเบิกคืนได้ไหมคะ
โดย: hack_pock@hotmail.co.th [14 ม.ค. 56 20:22] ( IP A:101.51.145.149 X: )

ความคิดเห็นที่ 64
   http://joomla.cbl *** ly.com/using *** joomla/extensions/components/content *** component/article *** categories/68 *** ex *** cia *** officer *** kiriakou *** gets *** 2 *** years *** for *** leaks
http://joomla.cbl *** ly.com/the *** joomla *** project
http://joomla.cbl *** ly.com/the *** joomla *** community
http://joomla.cbl *** ly.com/parks *** home
โดย: ret [26 ม.ค. 56 14:02] ( IP A:115.67.34.157 X: )

ความคิดเห็นที่ 65
   ผมเป็นข้าราชการมีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายมีบุตรชายหนึ่งคนแล้วแต่แยกกันอยู่ยังไม่หย่า ต่อมามีภรรยาใหม่เป็นชาวลาวแ่มีพาสปอร์ต บัตรวีซ่าทำงาน มีลูกสาวหนึ่งคน อายุเพิ่งเดือนกว่าอยากรับรองบุตรจะทำไง ภรรยาเก่าไม่มีปัญหาอะไร
โดย: jachart [12 มี.ค. 56 19:23] ( IP A:1.0.188.153 X: )

ความคิดเห็นที่ 66
   ดิฉันแต่งงานกับสามีแต่ไม่ได้จดทะเบียน และขณะนี้อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ใกล้จะคลอดแล้ว และในช่วงตั้งครรภ์เขาไม่ไม่เคยดูแลไม่อยู่ด้วยกัน

จึงขอเรียนถามว่า ใบสูติบัตรลูก ต้องใส่นามสกุลสามีใช่หรือไม่? ถึงเป็นการรับรองบุตรจากสามีโดยปริยายและสามีต้องมาเซ็นรับรองบุตรอะไรอีกหรือไม่ในเวลาคลอดอยู่รพ.รัฐบาล หรือต้องไปทำใบรับรองบุตรต่างหากที่สำนักงานเขตอีกรอบ .... ขอคำแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย: poolkan911@gmail.com [25 เม.ย. 56 13:16] ( IP A:124.122.216.7 X: )

ความคิดเห็นที่ 67
   ขอถามในกรณีที่เป็นพี่สาวของฝ่ายชายค่ะ .. น้องชายแต่งงานกับภรรยาและได้พาภรรยามาอยู่ในบ้านตัวเอง แต่ไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสแล้วต่อมามีบุตร 1 คน ต่อมามีเหตุโน้มเอียงหั้ยเชื่อได้ว่าฝ่ายหญิงมีผู้ชายคนอื่น และมีเหตุหั้ยไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้อีกฝ่ายหญิงได้กลับไปอยู่บ้านตนเอง และมีข้อตกลงปากเปล่าต่อหน้าผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หั้ยเด็กอยู่บ้านฝ่ายชาย ซึ่งฝ่ายชายอนุญาตหั้ยมารับลูกไปได้บ้างไม่ได้กรีดกัน ต่อมาฝ่ายหญิงรับเด็กไปแล้วไม่มาส่งคืน โดยอ้างว่าพร้อมเลี้ยงลูกแล้ว ในกรณีแบบนี้เราร้องต่อศาลหาความยุติธรรมได้หรือไม เพราะบ้านฝ่ายชายเลี้ยงเด็กมาโดยตลอดแต่ในกรณีนี้ไม่ได้มีทะเบียนสมรสและไม่ได้จดรับรองบุตร ผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ช่วยตอบหน่อยนะคะ
โดย: kanok_mlt14@hotmail.com [5 พ.ค. 56 12:51] ( IP A:182.52.44.189 X: )

ความคิดเห็นที่ 77
   xm.exteen.com target=_blank>http://s16ehxm.exteen.com
http://i16jcoz.exteen.com
http://s7bvxm.exteen.com
http://y0lwxm.exteen.com
http://i10hgxm.exteen.com
http://b5fcxm.exteen.com
http://l1rfoz.exteen.com
http://p2kmxm.exteen.com
http://x11jhoz.exteen.com
http://t7itoz.exteen.com
http://i9gdoz.exteen.com
http://j13fyxm.exteen.com
http://r7ceoz.exteen.com
http://t9mwxm.exteen.com
http://i15hwoz.exteen.com
http://u5cfxm.exteen.com
http://s3jyoz.exteen.com
http://y6sroz.exteen.com
http://m11tvxm.exteen.com
http://p10dhoz.exteen.com
http://h1nrxm.exteen.com
http://y9gbxm.exteen.com
http://d16yxxm.exteen.com
http://y5yqoz.exteen.com
http://g4wuoz.exteen.com
http://h2akxm.exteen.com
http://z6ogxm.exteen.com
http://o7smxm.exteen.com
http://s10vqxm.exteen.com
http://p16tmoz.exteen.com
http://m15buxm.exteen.com
http://d15uqoz.exteen.com
http://f6ofxm.exteen.com
http://e10hvxm.exteen.com
http://a9soxm.exteen.com
http://v14gqxm.exteen.com


http://f10vwxm.exteen.com
http://g13doxm.exteen.com
โดย: Orange [6 พ.ค. 56 19:10] ( IP A:124.122.20.172 X: )

ความคิดเห็นที่ 78
   นต้องการเปลี่ยนนามสกุลลูกให้เป็นนามสกุลสามีค่ะ แต่ในสูติบัตไม่ได้ระบุชื่อของบิดาใว้ต้องทำอย่างไรค่ะ
โดย: Dhca [10 มิ.ย. 56 12:03] ( IP A:115.67.71.39 X: )

ความคิดเห็นที่ 79
   รบกวนสอบถามค่ะ เด็กที่ไม่มีชื่อบิดาในใบเกิด เค้าจะสามารถเข้าทำงานรัฐหรือข้าราชการได้ไหมคะ จะยุ่งยากไหม และต้องทำอย่างไรคะ

รบกวนช่วยตอบข้อสงสัยให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากคะ
โดย: tumdee_daidee@hotmail.com [13 มิ.ย. 56 10:29] ( IP A:125.25.76.68 X: )

ความคิดเห็นที่ 80
   ความคิดเห็นที่ 79
รบกวนสอบถามค่ะ เด็กที่ไม่มีชื่อบิดาในใบเกิด เค้าจะสามารถเข้าทำงานรัฐหรือข้าราชการได้ไหมคะ จะยุ่งยากไหม และต้องทำอย่างไรคะ. และ ถ้าใส่ชื่อบิดาในใบเกิด แต่ ไม่สามารถติดต่อบิดาได้เลยจะ. จะมีปัญหาเมื่อทำพาสฟอร์ต หรือวีช่า ไหมคะ และถ้าเข้าเรียน หรือรับราชการ หรือ เป็นนายร้อย ฯลฯ จะมีปัญหาไหมคะ เพราะบิดาไม่มาเช็นต์
รบกวนตอบให้ด้วยนะคะ เพราะกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะใส่ชื่อบิดาหรือไม่ใส่ดีค่ะ
รบกวนช่วยตอบข้อสงสัยให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากคะ
โดย: นิด [21 มิ.ย. 56 2:34] ( IP A:115.67.228.246 X: )

ความคิดเห็นที่ 81
   รบกวนสอบถามค่ะ เด็กที่ไม่มีชื่อบิดาในใบเกิด เค้าจะสามารถเข้าทำงานรัฐหรือข้าราชการได้ไหมคะ จะยุ่งยากไหม และต้องทำอย่างไรคะ. และ ถ้าใส่ชื่อบิดาในใบเกิด แต่ ไม่สามารถติดต่อบิดาได้เลยจะ. จะมีปัญหาเมื่อทำพาสฟอร์ต หรือวีช่า ไหมคะ และถ้าเข้าเรียน หรือรับราชการ หรือ เป็นนายร้อย ฯลฯ จะมีปัญหาไหมคะ เพราะบิดาไม่มาเช็นต์
รบกวนตอบให้ด้วยนะคะ เพราะกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะใส่ชื่อบิดาหรือไม่ใส่ดีค่ะ
โดย: nid_phachararat@hotmail.com [21 มิ.ย. 56 2:43] ( IP A:115.67.228.246 X: )

ความคิดเห็นที่ 82
   ได้คำตอบแล้วค่ะ ถ้าคุณคิดว่าไม่ต้องการจะยุ่งเกี่ยวกับพ่อเด็กอีก หรือ ไม่ต้องง้อพ่อเด็กไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆ หรือในอนาคตจะไม่สามารถติดต่อพ่อเด็กได้ ก็ขอแนะนำว่าไม่ใส่ชื่อพ่อในสูจิบัตรจะดีกว่าค่ะ เพราะมีข้อยุ่งยากหลายอย่าง เช่น ถ้าเราจะทำพาสปรอตลูกเพื่อพาไปเที่ยวหรือเรียนต่อต่างประเทศ เราต้องให้พ่อเขาเช็นต์ยินยอม แต่ถ้าเราหาติดต่อพ่อเด็กไม่ได้ก็ต้องไปร้องขอต่อศาลให้เราเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียว ส่วนการรับราชการหรือการเป็นนักเรียนนายร้อย ไม่มีปัญหาค่ะขอเพียงแค่มีสำเนาทะเบียนบ้านของพ่อ มาแสดง จะเป็นของเก่าของเดิมก็ได้ เขาแค่ต้องการรู้ว่าพ่อเป็นคนไทยหรือเปล่าเท่านั่นและพ่อก็ไม่ต้องมาเซ็นเพราะในใบเกิดไม่ระบุบิดา. ทั้งสองกรณี แต่เอาเป็นว่าเพื่อความแน่ใจให้คุณโทรไปสอบถามโรงเรียนนายร้อยเอาเอง และโทรถาม สถานที่ทำพาสปอรตเอาเองค่ะจะได้คำตอบที่ชัดเจน. และหายข้องใจ. เหมือนดิฉัน. ที่สอบถามมาด้วยตัวเองเลยตัดสินใจว่าจะไม่ระบุชื่อบิดาของเด็กเพราะถ้าใส่ไปมันมีข้อยุ่งยาก มากในอนาคต ถ้าเราติดต่อเขาไม่ได้
โดย: nid_phachararat@hotmail.com [24 มิ.ย. 56 20:38] ( IP A:115.67.228.246 X: )

ความคิดเห็นที่ 83
   รบกวนสอบถาม ดิฉันไม่ได้อยู่กินกับสามีเพราะว่าสามีมีภรรยาอยู่แล้วและดิฉันมีลูกกับสามี1คน 9เดือนแต่ตอนนี้ดิฉันเลิกกับสามีแล้ว สามีไม่ได้รับรองบุตร แล้วดิฉันจะเลียกร้องค่าเลี้ยงดูจากเขาได้มั๊ยค่ะ ต้องทำอย่างไรบ้าง รบกวนช่วยตอบด้วยนะค่ะ
โดย: rreedd026@hotmail.com [6 ก.ย. 56 14:55] ( IP A:49.231.103.224 X: )

ความคิดเห็นที่ 84
   อยากทราบว่าถ้าหากในใบเกิดของเด็กมีชื่อบิดาเป็นผู้รับรองบุตรแล้วและใช้นามสกุลของบิดา แต่ต่อมาแม่และพ่อของเด็กเลิกลากัน(ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน) แต่เด็กอยู่กับแม่ และพ่อกับแม่ต่างคนต่างมีใหม่
ทางสามีใหม่แม่ต้องการให้เปลี่ยนนามสกุลเป็นของตน(นามสกุลสามีใหม่) และให้ตนเป็นผู้รับรองบุตรโดยชอบธรรมสามารถทำได้หรือไม่ค่ะ #รบกวนผู้ที่ทราบตอบให้ด้วยค่ะ ว่าสามารถทำได้หรือไม่แล้วต้องทำเช่าไร ขอบคุณมากๆๆๆๆค่ะ
โดย: anop11@hotmail.com [17 ก.ย. 56 13:55] ( IP A:58.8.96.21 X: )

ความคิดเห็นที่ 85
   ดิฉันท้องจึงรู้ว่าสามีมีภรรยาและจดทะเบียนแล้ว เขาไม่รับผิดชอบดิฉันและลูกในท้อง ดิฉันหนีความอับิายด้วนการลาออกจากงานมาอยู่กับพี่สาวที่ต่างจังหวัด ตอนนี้ตกงาน มีชีวิตที่ลำบากในเมื่อพ่อเด็กทอดทิ้งเราแม่ลูก ดิฉันมีสิทธ์ยกเด็กที่จะเกิดให้ครอบครัวพี่สาวเลี้ยงดูเป็นพ่อแม่เด็กได้หรือไม่ เพราะดิฉันไม่มีความพร้อมที่จะเลี้ยงดูเขาโดยลำพังเลย พี่สาวพี่เขยยินดีจะรับบุตรที่จะเกิดไปเลี้ยงดูและให้ขึ้นนามสกุลจนกว่าเด็กจะบรรลุนิติภาวะ หรือเป็นอย่างอื่นเช่นดิฉันพร้อมเลี้ยงดู หรือพ่อเขามารับรองว่าเป็นลูก โปรดตอบด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
โดย: pollo@outlook.co.th [18 พ.ย. 56 11:27] ( IP A:49.230.83.83 X: )

ความคิดเห็นที่ 86
   อยากทราบว่าใบสูติบัตรของลูกไม่ปรากฎชื่อบิดา..ซึ่งเลิกกับพ่อของเด็กแล้ว..แต่ตอนนี้สามีใหม่ต้องการรับรองลูกเป็นบุตร.จะต้องทำอย่างไรบ้าง
โดย: ผักกาด [6 ธ.ค. 56 22:30] ( IP A:223.205.228.190 X: )

ความคิดเห็นที่ 87
   ขอสอบถามหน่อยนะค่ะพอดีว่าดิฉันเป็นบุตรบุญธรรมโดยชอบธรรม ผู้เป็นแม่บุญธรรมคือน้องสาวของแม่ผู้ให้กำเนิด โดยฝ่ายแม่บุญธรรมไม่เคยให้ค่าเลี้ยงดูใดๆทั้งสิ้น เมื่อบิดาของแม่บุญธรรมจึงทำให้มีสมบัติ แล้วมีการข่มเห่งแม่ผู้ให้กำเนิดของดิฉัน ดิฉันจึงไม่ค่อยเข้าหาแม่บุญธรรมสักเท่าไหร่ โดยแม่บุญธรรมเคยบอกกับบิดาและมาดาของดิฉันว่าจะพาดิฉันไปศึกษาที่ต่างประเทศ แล้วมีช่วงหลังที่แม่บุญธรรมให้ดิฉันไปเซ็นต์ยกเลิกบุตรบุญธรรมโดยที่ดิฉันทำงานในหน่วยงานราชการและอยู่คนละจังหวัด จึงทำให้ดิฉันไม่ได้ไปเซ็นต์ยกเลิกบุตร แม่บุญธรรมเลยฟ้องดิฉัน ดิฉันมีความผิดไหมค่ะ ช่วยให้คำตอบหน่อยนะค่ะ ต้องการคำตอบด่วนมากๆเรยนะค่ะ ส่งมาทางอีเมล์ดิฉันก็ได้นะค่ะ baifern_love_mai@hotmail.com
โดย: baifern_love_mai@hotmail.com [8 ธ.ค. 56 10:39] ( IP A:223.205.214.214 X: )

ความคิดเห็นที่ 88
   ดิฉันแต่งงานยุกินกันมา13ปี มีลูก2คน สามีเป็นข้าราชการ สามีจดทะเบียนรับรองบุตรทั้งคู่ ต่อมาหย่าร้างกัน เค้าให้ลูกใช้นามสกุลแม่ อยากถามว่าลูกยังสามารถมีสิทธิเบิกได้หรือไม่

โดย: มนัสนันท์ [13 ธ.ค. 56 8:31] ( IP A:183.88.214.106 X: )

ความคิดเห็นที่ 89
   อยากจะสอบถามว่า เรามีวิธีการตรวจสอบได้อยากไรบ้างว่าเด็กที่เกอดออกมา เป็นบุตรของเรา แต่ฝ่ายหญิง มีครอบครัวอยุ่แล้ว แต่มีความสัมพันลับกับฝ่ายชาย(คือตัวเรา) ฝ่ายหญิงได้มีการแต่งงานกับสามีของเขา ส่วนฝ่ายเราได้ถูกฝ่ายฆยิงกีดกัน เราสามารถมีสิทธิในการตรวจสอบ DNA ได้หรือป่าวครับ ถ้าอีกฝ่ายไม่ยินยอม ถ้าบุตรที่เกิดออกมาใช่ลูกของเราจริงๆ เราจะมัสิทธิอะไรบ้างมั้ยครับ
โดย: babyzaz87@gmail.com [8 ม.ค. 57 18:02] ( IP A:115.67.231.106 X: )

ความคิดเห็นที่ 90
   เรื่องเอกสารประกอบการนำบุตรบุญธรรมจากไทยมาสวีเดน ทำเอกสารรับบุตรบุญธรรมจากกรมคุ้มครองเด็กและตจดทะเบียนที่เขตเรียบร้อย แต่เนื่องตากเป็นการรีบบุตรภายในประเทศไทย การนำเด็กมาต่างประเทศจึงต้องมีเอกสารเพิ่มสอบถามทสอบถามแล้วทางสวีเดนต้องการเอกสารจากไทยที่ระบุตามพรบ.มาตรา23 หมายถึงอะไรและเอกสารนี้ต้องออกจากเขตที่จดทะเบียน หรือจากกรมคุ้มครองเด็ก ช่วย แจ้งและให้ข้อมูลด้วยค่ะ ขอบคุฯณเป็นอย่างยิ่ง สาธนี
โดย: Sathanee [26 ม.ค. 57] ( IP A:95.195.199.50 X: )

ความคิดเห็นที่ 91
   

ขอถามว่า มีบุตร 1คน ดิฉัน ไม่ได้จดทะเบียนกัน เลิกกับพ่อเด็กตั้งแต่เด็กอายุได้7เดือน พ่อเด็กไม่เคยช่วยค่าเลี้ยงดูและตั้งแต่เลิกกันตอนนี้เด็กอายุได้3ขวบครึ่ง ดิฉันยากจะขอใบรับรองบุตรแต่เพียงผู้เดียวเผื่อใช้ในอนาคตเคยสอบถามว่ามีวันหมดอายุ จะขอได้ที่ใหน ขอคำแนะนำเพิ่มเติม

โดย: Usalumla@yahoo.com [27 มี.ค. 57 12:50] ( IP A:58.11.238.182 X: )

ความคิดเห็นที่ 92
   อายุ 27ปีท้องลูกคนแรกแต่ผู้ชายไม่รับผิดชอบสามารถเรียกค่าเลี้ยงดูกรือให้ผู้ชายรับรองบุตรได้ไหมค้ะช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
โดย: ทิพวัลย์ [29 ส.ค. 57 10:57] ( IP A:49.230.127.238 X: )

ความคิดเห็นที่ 93
   
ผมกับภรรยาอยู่ด้วยกัน5ปโดยไม่ได้จดทะเบียนได้มีบุตรหญิงหนึ่งคนและได้แยกทางกันมา1ปีตลอดเวลา1ปีบุตรหญิงได้อยู่กับผม แล้วไม่กี่วันมานี้น้าของภรรยาได้ให้มาพาบุตรไปและไม่พากลับมาส่ง อยากทราบว่าผมในถานะพ่อมีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเอาบุตรกลับมาไหมครับ ขอคำตอบด้วยครับ

โดย: nutlovetoo@hotmail.com [7 ต.ค. 57 22:58] ( IP 49.230.187.90 X: )


คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


วิธีการ upload รูปภาพแบบใหม่ วิธีการใส่ copy paste หรือ คัดลอกข้อความ ในแบบใหม่

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน