แบบฟอร์มสัญญาจ้างต่างๆ
   เป็นแบบฟอร์มที่คัดลอกมาจากเวบเกี่ยวกับการบัญชี และกฎหมาย ยังไม่ได้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับวิชาชีพเรา ลงไว้เผื่อท่านใด รีบร้อน เอาไปปรับปรุงใช้ก่อนครับ ผมก็กำลังศึกษาจากตำราต่างๆอยู่ ปรับปรุงเสร็จก็จะลงไว้อีกครั้งหนึ่งครับ
โดย: นพดล [28 เม.ย. 50 22:03] ( IP A:222.123.9.5 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

ความคิดเห็นที่ 1
   หนังสือสัญญาจ้างพนักงานประจำ

หนังสือสัญญาจ้างฉบับนี้ ทำขึ้นที่บริษัท คอมพิวเตอร์ ซายน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 99/28 ชั้น 7 ยูนิตเอ หมู่ 4
อาคารเขตอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เมื่อวันที่ …… เดือน ……………………….. พ ศ ……………
ระหว่างบริษัทคอมพิวเตอร์ ซายน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่งกับ ………………………………………………………………. อายุ …….. ปี อยู่บ้านเลขที่ ………. หมู่ที่ ….. ซอย …………………… ถนน …………………………………… ตำบล/ แขวง …………………………………… อำเภอ/เขต .……….…………………..
จังหวัด ………………………………….. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “พนักงาน” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือ มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. บริษัทตกลงจ้าง และ พนักงานตกลงรับจ้างปฏิบัติงานในฐานะพนักงานประจำโนตำแหน่ง ………………….…
ฝ่าย / แผนก …………………………..………………………………………………………. และหรือตามที่บริษัทกำหนด เริมตั้งแต่วันที่ …………………………………… เป็นต้นไป
ข้อ 2. บริษัทตกลงจ่ายค่าจ้างให้พนักงานในอัตราเดือนละ …………………………. บาท โดยบริษัทจะจ่ายค่าจ้างให้ทุกวันที่ ……………………………… ของเดือน ณ ที่ทำการบริษัท
ข้อ 3. วันเวลาทำงานปกติ เวลาพัก และวันหยุดประจำสัปดาห์ของบริษัท มีดังนี้
3.1 วันทำงานปกติ คือ วันจันทร์ ถึง วันเสาร์
3.2 วันหยุดประจำสัปดาห์ คือ วันอาทิตย์
3.3 เวลาทำงานปกติ แบ่งเป็น 2 กรณี คือ
เวลาทำงานปกติสำหรับพนักงานประจำสำนักงานและโรงงาน คือ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น
เวลาทำงานปกติสำหรับพนักงานที่ทำงานเป็นกะ แบ่งเวลาทำงานเป็นดังนี้
กะที่ 1 (กะเช้า) ตั้งแต่เวลา 06.00 - 14.00 น
กะที 2 (กะบ่าย) ตั้งแต่เวลา 14.00 - 22.00 น
กะที่ 3 (กะดึก) ตั้งแต่เวลา 22.00 - ่06.00 น
3.4 เวลาพัก บริษัทจะจัดเวลาพักให้กับพนักงานทุกคนมีเวลาพัก วันละ 1 ชั่วโมง
ข้อ 4. พนักงานต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามประกาศ คำสั่งของบริษัท หรือ ผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับในการทำงานของบริษัทที่มีอยู่แล้วหรือที่จะพึงมีอย่างเคร่งครัด หากพนักงานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม บริษัทจะพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่พนักงานตามข้อบังคับทันที
ข้อ 5. พนักงาน สัญญาว่าหากพนักงานกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ หรือยอมรับให้บุคคลอื่นทำการใดโดยเจตนาหรือกระทำโดยประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตามพนักงานยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทโดยครบถ้วน
ข้อ 6. พนักงานจะไม่รับจ้างทำงานให้บุคคลอื่น หรือดำเนินกิจการไม่ว่าด้วยตนเองหรือตัวแทนหรือเข้าไปมีประโยชน์ได้เสียในกิจการใดๆ อันเป็นการแข่งขันหรือเป็นการเสียหายแก่กิจการของบริษัท
ข้อ 7. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีความเหมาะสม บริษัทมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายหน้าที่การงาน สถานที่ทำงานและวันเวลาทำงานปกติของพนักงานและพนักงานตกลงยินยอมปฎิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิน
ข้อ 8. หากพนักงานมีความประสงค์จะลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัท ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน


ลงชื่อ ……………….…………………….. พนักงาน
( …………………………………………………. )

ลงชื่อ ………………………………………….. บริษัท
( …………………………………………………. )

ลงชื่อ ………………………………………….. พยาน
( …………………………………………………. )

ลงชื่อ ………………………………………….. พยาน
( …………………………………………………. )

โดย: นพดล [28 เม.ย. 50 22:05] ( IP A:222.123.9.5 X: )

ความคิดเห็นที่ 4
   ลาออกจากการเป็นพนักงานของโรงพยาบาล ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้โรงพยาบาลทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
ข้อ 9. ในช่วง 12 เดือนแรก พนักงานจะถูกหักเงินประกันการทำงาน เดือนละ ……..% และจะได้คืนเมื่อออกจากงานตามเงื่อนไขในสัญญานี้
ข้อ 10. ในกรณีที่พนักงานออกจากงานก่อนครบกำหนดสัญญา ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายในด้านบุคลากรในการปฏิบัติงานไม่พอเพียงแก่การให้บริการกับลูกค้าผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาล ทำให้โรงพยาบาลสูญเสียรายได้ไป พนักงานต้องชดใช้ความเสียหายนั้นเป็นเงินค่าปรับผิดสัญญาเท่ากับ เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นเมื่อคิดเป็นเดือน โดยเฉลี่ย คูณด้วยระยะเวลาที่เหลือเป็นเดือนตามสัญญานี้ ทั้งนี้ หากเงินประกันการทำงาน ตามข้อ 9 มีจำนวนมากกว่า ทางโรงพยาบาลก็จะคืนส่วนที่เหลือนั้นให้พนักงาน แต่ถ้าเงินประกันการทำงานดังกล่าว น้อยกว่า ให้พนักงานจ่ายค่าปรับผิดสัญญาส่วนที่ไม่ครบให้ครบถ้วน
ข้อ 11. ในกรณีที่โรงพยาบาลต้องการบอกเลิกสัญญาจ้าง โดยที่ลูกจ้างไม่ได้กระทำความผิดใด ตามระเบียบข้อบังคับของโรงพยาบาล และหรือตามธรรมเนียมปฏิบัติงานของโรงพยาบาล และหรือไม่ได้ทำความผิดร้ายแรงตาม กฏหมายบ้านเมือง และหรือศิลธรรมอันดีงานของสังคม ตามที่บัญญัติไว้ในกฏหมายและหรือคำพิพากษาใด นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างตามสัญญาจ้างตามระยะเวลาที่เหลือรวมถึงค่าตอบแทนอื่นที่พึงได้รับอื่น โดยเฉลี่ยเป็นเดือน คูณด้วยจำนวนเดือนที่เหลือตามสัญญา
ข้อ 12. เมื่อครบสัญญานี้แล้ว หากทั้งทางโรงพยาบาลและพนักงานต้องการทำสัญญาจ้างงานกันต่อไป จะไม่มีการกำหนดระยะเวลาทดลองงานอีก ส่วนเงื่อนไขอื่นให้ตกลงกันเพื่อทำสัญญาใหม่ต่อไป
ข้อ 13. สวัสดิการพื้นฐานที่พนักงานต้องได้รับนอกเหนือจากค่าจ้าง เมื่อผ่านการทดลองงานแล้วมีดังนี้
12.1 ประกันสังคม
12.2 ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลรายปี ทุนประกันไม่น้อยกว่า สองแสนบาท
12.3 ชุดทำงานตามแบบฟอร์มที่โรงพยาบาลกำหนด อย่างน้อยปีละ 2 ชุด
12.4 ……………………………………………………………………………………..
12.5 ……………………………………………………………………………………
12.6 ……………………………………………………………………………………

ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน


ลงชื่อ ……………….…………………….. พนักงาน
( …………………………………………………. )

ลงชื่อ ………………………………………….. โรงพยาบาล
( …………………………………………………. )

ลงชื่อ ………………………………………….. พยาน
( …………………………………………………. )

ลงชื่อ ………………………………………….. พยาน
( …………………………………………………. )
โดย: nop [11 พ.ค. 50 19:06] ( IP A:124.157.188.30 X: )

ความคิดเห็นที่ 5
   ต้องการแบบฟอร์มจ้างงานเกี่ยวกับการออกแบบค่ะ
โดย: jongrak@expert-ict.co.th [15 ม.ค. 51 13:21] ( IP A:203.148.243.230 X: )

ความคิดเห็นที่ 7
   ต้องการแบบฟอร์มจ้างติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต
โดย: so.preeya@hotmail.com [23 ก.ค. 51 16:33] ( IP A:118.174.189.127 X: )

ความคิดเห็นที่ 8
   สวัสดีค่ะ รบกวนขอแบบฟอร์มสัญญาออกแบบสถาปัตฯ, รับเหมาก่อสร้าง, ออกแบบตกแต่งภายใน และรับเหมาตกแต่ง
ขอด่วนน่ะค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
โดย: nateeplang_r@yahoo.com [1 ก.ย. 51 21:25] ( IP A:202.91.19.204 X: )

ความคิดเห็นที่ 9
   สวัสดีค่ะ รบกวนขอแบบฟอร์มสัญญาออกแบบสถาปัตฯ, รับเหมาก่อสร้าง, ออกแบบตกแต่งภายใน และรับเหมาตกแต่ง
ขอด่วนน่ะค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
โดย: sukanya_79@hotmail.com [18 ก.ย. 51 9:12] ( IP A:117.47.105.252 X: )

ความคิดเห็นที่ 10
   ขอบคุณน่ะคร้าบ ช่วยเฟียเรื่องงานได้เยอะเลย
thank you very much
โดย: amita-pathan@hotmail.com [1 ต.ค. 51 16:08] ( IP A:61.91.161.1 X: )

ความคิดเห็นที่ 11
   ขอบคุณมากๆ ค่ะ
โดย: noo_zung@hotmail.com [1 พ.ย. 51 14:17] ( IP A:118.172.90.56 X: )

ความคิดเห็นที่ 12
   อยากได้แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานประจำบริษัทเอกชนค่ะ
โดย: Thongjaroensak@Hotmail.com [6 พ.ย. 51 13:36] ( IP A:124.121.77.98 X: )

ความคิดเห็นที่ 13
   ขอแบบฟอร์มสัญญาจ้างซ่อมแซมกำแพงโรงงาน
โดย: whm128@ppm.co.th [13 พ.ย. 51 16:18] ( IP A:203.156.191.211 X: )

ความคิดเห็นที่ 14
   ขอแบบฟอร์มสัญญาจ้างซ่อมแซมกำแพงโรงงานครับ รบกวนด้วยครับ
โดย: whm128@ppm.co.th , iam_ojo@hotmail.com [13 พ.ย. 51 16:19] ( IP A:203.156.191.211 X: )

ความคิดเห็นที่ 16
   ขอบคุณค่ะ ช่วยได้เยอะเลยค่ะ
โดย: laoosi@hotmail.com [6 ธ.ค. 51 10:19] ( IP A:124.120.80.167 X: )

ความคิดเห็นที่ 17
   รบกวนขอแบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานประจำบริษัทเอกชนด้วยค่ะ
โดย: jack_chatnittha@hotmail.com [12 ธ.ค. 51 13:39] ( IP A:125.27.73.51 X: )

ความคิดเห็นที่ 18
   
โดย: nueng-ilhwa@HOTMAIL.COM [6 ม.ค. 52 11:58] ( IP A:124.120.138.171 X: )

ความคิดเห็นที่ 19
   รบกวนขอแบบฟอร์มสัญญาจ้างคนงานเลี้ยงกุ้งด้วยค่ะ ขอบคุณค่อ
โดย: juntra01@hotmail.com [19 ก.พ. 52 13:25] ( IP A:203.172.177.216 X: )

ความคิดเห็นที่ 20
   เธฃเธšเธเธงเธ™เธ‚เธญเนเธšเธšเธŸเธญเธฃเนŒเธกเธชเธฑเธเธเธฒเธˆเน‰เธฒเธ‡เธ‡เธฒเธ™เธฃเธฒเธขเธงเธฑเธ™เธ‚เธญเธ‡เธžเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เธ‚เธฒเธขเธ•เธฒเธกเธซเน‰เธฒเธ‡เธชเธฃเธฃเธžเธชเธดเธ™เธ„เน‰เธฒเธ”เน‰เธงเธขเธ„เนˆเธฐ
โดย: ttpco@ksc.th.com [20 มี.ค. 52 13:33] ( IP A:58.9.180.162 X: )

ความคิดเห็นที่ 21
   ขอแบบฟอร์มสัญญาจ้างทำงานในต่างประเทศ ถ้ามีทั้งไทย-อังกฤษ
ก็ดีครับ เป็นงานเกี่ยวกับการนวดแผนโบราณของไทยในต่างประเทศ
โดย: nucharp9111@hotmail.com [23 มี.ค. 52 22:54] ( IP A:58.9.253.104 X: )

ความคิดเห็นที่ 22
   ขอแบบฟอร์มการจางออก (กรณีเลิกจ้าง).......
.

ขอบคุณครับ
โดย: ktc [27 มี.ค. 52 14:13] ( IP A:124.120.123.119 X: )

ความคิดเห็นที่ 23
   รบกวน ขอสัญญาจ้าง แบบชั่วคราว กำหนดเวลาที่แน่นอน
โดย: hrcnk@channakorn.co.th [23 เม.ย. 52 9:54] ( IP A:124.121.172.7 X: )

ความคิดเห็นที่ 24
   อุ้ย จริงๆ ผมก็ค้นหาทาง กูเกิ้ล ครับ ลองหาดูนะครับ อาจไม่ได้ตามที่เราต้องการนักหรอกครับ แต่พอเป็นไอเดียได้ ส่วนใหญ่จะเป็นสำนักงานกฏหมายต่างๆ เขาออกแบบไว้ให้โหลดมาใช้ได้น่ะครับ

โดย: นพ (เจ้าบ้าน ) [23 เม.ย. 52 13:15] ( IP A:117.47.239.84 X: )

ความคิดเห็นที่ 25
    ขอแบบฟอร์มหนังสือเลิกจ้าง กรณียุบสาขาค่ะ รบกวนส่งทางเมล์ด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย: hamijung27@hotmail.com [5 พ.ค. 52 14:45] ( IP A:222.123.137.16 X: )

ความคิดเห็นที่ 26
   หากท่านใดที่ต้องการสัญญาจ้างงานก้อขอมาที่ผมได้นะครบ ยินดีให้ความร่วมมือครับ
โดย: weerapk@hotmail.com [16 พ.ค. 52 14:36] ( IP A:203.114.112.69 X: )

ความคิดเห็นที่ 27
   ขอแบบฟอร์มหนังสือเช่าสถานที่ของโรงพยาบาลด้วยค่ะ .... ขอบคุณค่ะ
โดย: packy_tk@hotmail.com [25 พ.ค. 52 12:02] ( IP A:124.121.132.62 X: )

ความคิดเห็นที่ 28
   ต้องการสัญญาจ้างงานเฝ้าสวนเป็นรายเดือน ส่งมาที่ s-leng@hotmail.com
โดย: s-leng@hotmail.com [27 ก.ค. 52 12:11] ( IP A:112.143.2.15 X: )

ความคิดเห็นที่ 29
   รบกวนขอแบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว
3 เดือน **ส่งที่ merisa.w@hotmail.com หน่อยนะค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูง**
โดย: merisa.w@hotmail.com [13 ส.ค. 52 11:16] ( IP A:125.26.10.60 X: )

ความคิดเห็นที่ 30
   รบกวนขอเอกสารแบบฟอร์มระเบียบการจ้างงานของพนักงาน ด้วยค่ะ
รบกวนส่งที่ merisa.w@hotmail.com เช่นเดียวกันค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย: merisa.w@hotmail.com [13 ส.ค. 52 11:20] ( IP A:125.26.10.60 X: )

ความคิดเห็นที่ 31
   รบกวนขอแบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงาน แบบมีระยะเวลาแน่นอน (5 เดือน) ค่ะ ส่งที่ weerada@saraya.co.th ขอบคุณมากค่ะ
โดย: weerada@saraya.co.th [18 ส.ค. 52 8:25] ( IP A:116.68.151.170 X: )

ความคิดเห็นที่ 32
   รบกวนขอแบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงาน แบบมีระยะเวลาแน่นอน (4 เดือน) ครับ รบกวนช่วยส่งมาที่ lookarnu@hotmail.com ขอบคุณมากครับ

โดย: lookarnu@hotmail.com [31 ส.ค. 52 1:12] ( IP A:58.8.142.219 X: )

ความคิดเห็นที่ 33
   รบกวนส่งวสัญญาจ้างพนักงานการตลาด-เซลล์
ส่งมาที่ koonguro@gmail.com
ขอบคุณล่วงหน้านะคะ่
โดย: koonguro@gmail.com [4 ก.ย. 52 14:56] ( IP A:118.173.235.244 X: )

ความคิดเห็นที่ 35
   ขอแบบฟอณมสัญญาจ้างงานภาษาอังกฤษหน่อย
โดย: noon2530@hotmail.com [21 พ.ย. 52 9:09] ( IP A:124.121.3.68 X: )

ความคิดเห็นที่ 36
   รบกวนขอแบบฟอร์มสัญญาจ้างานทั้งไทยและอังกฤษส่งมาได้นะที่เมล์นี้ขอบคุณคะ
โดย: noon2530@hotmail.com [21 พ.ย. 52 9:13] ( IP A:124.121.3.68 X: )

ความคิดเห็นที่ 37
   รบกวนขอแบบฟอร์มการไม่ผ่านงานทดลอง ขอบคุณค่ะ
โดย: supkaew@yahoo.com [15 ม.ค. 53 13:38] ( IP A:61.90.39.46 X: )

ความคิดเห็นที่ 38
   ขอแบบฟอร์มหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าและหนังสือเลิกจ้างกรณีสัญญาจ้างระหว่างบริษัทฯกับลูกค้าของบริษัทฯที่ใช้บริการของลูกจ้างโดยตรงสิ้นสุดลง ส่งทางอีเมล์นะคะ ขอบคุณค่ะ
โดย: jekyat@yahoo.com [21 ม.ค. 53 13:17] ( IP A:124.120.148.225 X: )

ความคิดเห็นที่ 40
   รบกวนขอแบบฟอร์มสัญญาการประกอบกิจการร่วมกันด้วยน่ะค่ะ
ขอบคุณค่ะ

แล้วส่งมาที่ san_va@windowslive.com น่ะค่ะ ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

โดย: fc singto [6 ก.พ. 53 15:15] ( IP A:125.25.2.158 X: )

ความคิดเห็นที่ 41
   รบกวนขอสัญญาจ้างเหมาตกแต่งภายใน (ภาษาอังกฤษ) ด้วยค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ
โดย: nu_palida@yahoo.com [25 ก.พ. 53 15:13] ( IP A:125.25.148.31 X: )

ความคิดเห็นที่ 42
   รบกวนขอหนังสือจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร (ภาษาอังกฤษ) ด้วยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
โดย: nattaya_koy@hotmail.com [27 ก.พ. 53 19:35] ( IP A:124.121.164.181 X: )

ความคิดเห็นที่ 43
   รบกวนขอสัญญาจ้างเหมาตกแต่งภายใน (ภาษาอังกฤษ ) ด้วยค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ
โดย: exhibitionstylist@gmail.com [22 มี.ค. 53 17:02] ( IP A:125.24.127.146 X: )

ความคิดเห็นที่ 44
   รบกวนขอแบบฟอร์มไม่ผ่านการทดลองงานด้วยค่ะ
รบกวนส่งมาที่ anisa-2003@hotmail.com ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
โดย: anisa-2003@hotmail.com [27 มี.ค. 53 11:23] ( IP A:124.120.88.85 X: )

ความคิดเห็นที่ 45
   ใครมีตัวอย่างสัญญาให้บริการดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรรายปีบ้างค่ะ อยากได้อยากได้
โดย: laddawal.s@hotmail.com [31 มี.ค. 53 22:52] ( IP A:124.121.104.213 X: )

ความคิดเห็นที่ 46
   ขอแบบฟอร์มยกเลิกการใช้สัญญาเช่าสถานประกอบการโรงพยาบาลด้วยค่ะ กรณีเป็นแพทย์ค่ะ ขอด่วนนะคะ ขอบพระคุณอย่างสงค่ะ กรุณาส่งมาที่ JIWJY_J@HOTMAIL.COM
โดย: JIWJY_J@HOTMAIL.COM [20 เม.ย. 53 18:06] ( IP A:119.42.116.47 X: )

ความคิดเห็นที่ 47
   ขอบคุณคุณนพดลมากครับ
โดย: เมชฌ์ [21 เม.ย. 53 18:39] ( IP A:124.121.211.231 X: )

ความคิดเห็นที่ 48
   ที่ไหนรับทำแบบฟรอบ้างครั


ขอหน่อย หาอยู่


ที่รับจ้างทำแบบฟอม
โดย: panmes-52@hotmail.com [4 พ.ค. 53 11:22] ( IP A:118.173.62.144 X: )

ความคิดเห็นที่ 49
   ขอแบบฟอร์มการซ่อมบำรุงเครื่องจักรรายปีหน่อยครับ
ขอบพระคุณมากน่ะครับผม
jaophraya.a@hotmail.com
โดย: jaophraya.a@hotmail.com [7 พ.ค. 53 14:12] ( IP A:58.10.77.64 X: )

ความคิดเห็นที่ 50
   รบกวนส่งแบบสัญญาว่าจ้างการตลาด-เซลล์
รบกวนขอด่วนนะ ขอบคุณมากค่ะ
โดย: spirulina2004@hotmail.com [13 พ.ค. 53 14:13] ( IP A:125.24.117.236 X: )

ความคิดเห็นที่ 51
    รบกวนขอแบบฟอร์มการทดลองงาน แบบฟอร์มหนังสือสัญญาจ้างงานประจำ หนังสือการลาออก ขอบคุณมากค่ะ
โดย: saodp@hotmail.com [31 พ.ค. 53 13:13] ( IP A:124.120.174.30 X: )

ความคิดเห็นที่ 52
   รบกวนขอหนังสือว่าจ้างสำหรับผู้เกษียณอายุแล้ว ทำสัญญาจ้าง ปีต่อปี ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

damper55@hotmail.com
โดย: damper55@hotmail.com [1 มิ.ย. 53 8:36] ( IP A:113.53.17.80 X: )

ความคิดเห็นที่ 53
   สวัสดีค่ะ ดิฉันมีเรื่องจะปรึกษาค่ะ คือมีนายจ้างคนอังกฤษ จะจ้างให้ไปทำงานเป็นแม่บ้านค่ะ เค้าจะออกค่าเครื่องบินไปกลับ และค่าขอวีซ่าให้ครึ่งนึ่งค่ะ แต่ดิฉันอยากจะทราบว่าเราต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ คือต้องให้นายจ้างออกเป็นหนังสือจ้างงาน และรายละเอียดการว่างจ้างอะไรบ้างค่ะ

รบกวนด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ
โดย: ขวัญ/dinsor_candy@hotmail.com [7 มิ.ย. 53 23:19] ( IP A:124.121.226.21 X: )

ความคิดเห็นที่ 54
   รบกวนขอหนังสือจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร (ภาษาอังกฤษ) และ

ขอสัญญาจ้างเหมาตกแต่งภายใน (ภาษาอังกฤษ ) ด้วยครับ

ขอบคุณมากครับ
โดย: mrthanawat@gmail.com [9 มิ.ย. 53 20:06] ( IP A:124.120.186.122 X: )

ความคิดเห็นที่ 55
   สวัสดีค่ะขอรบกวนตัวอย่างสัญญาการจ้างงานระหว่างสองบริษัทฯ สัญญาจ้างระยะเวลา 1 ปีค่า ขอรบกวนด่วนได้ไหมค่ะ ขอขอบคุณมากค่ะ ส่งมาที่ e-mail นะค่ะ
โดย: acsc_cleaning@hotmail.com [11 มิ.ย. 53 9:53] ( IP A:125.24.215.62 X: )

ความคิดเห็นที่ 56
   รบกวนขอตัวอย่างสัญญาจ้างงานผู้บริหารสูงสุดในองค์กร หากท่านมีกรุณา mail มาให้ด้วยค่ะ ขอขอบคุณค่ะ
โดย: vissapakorn@hotmail.com [17 มิ.ย. 53 14:34] ( IP A:124.120.33.90 X: )

ความคิดเห็นที่ 57
   ช่วยส่งแบบฟอร์ม หนังสือสัญญาจ้างรับเหมางาน มีมั๊ยค่ะ
โดย: montipa-party@hotmail.com [29 มิ.ย. 53 11:55] ( IP A:124.121.18.137 X: )

ความคิดเห็นที่ 58
   รบกวนขอแบบฟอร์มสัญญาระหว่าง2บริษัทในการให้บริการจัดหาแรงงานใหบริษัทคู่สัญญาค่ะ

ขอบคุณมาก
โดย: chanarasmol@gmail.com [9 ก.ค. 53 11:04] ( IP A:58.8.180.155 X: )

ความคิดเห็นที่ 59
   ขอรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาว่าจ้างออกแบบโครงสร้างด้วยค่ะ
ไม่ทราบว่าพอจะมีหรือเปล่าค่ะ
โดย: tace471@yahoo.com [14 ก.ค. 53 13:18] ( IP A:58.8.112.78 X: )

ความคิดเห็นที่ 60
   รบกวนขอหนังสือแจ้งพนักงานไม่ผ่านการทดลองงานด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
โดย: suwadee1971@gmail.com [16 ก.ค. 53 9:20] ( IP A:125.24.215.186 X: )

ความคิดเห็นที่ 61
   ต้องการสัญญาในการส่งพนักงานรับส่งเอกสารไปประจำบริษัทอื่น
โดย: kp_team@hotmail.com [18 ก.ค. 53 12:59] ( IP A:183.89.140.54 X: )

ความคิดเห็นที่ 62
   รบกวนขอแบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว
ระยะเวลา 3 ปีด้วยคะ ส่งมาที่ maliwan@trinergy.co.th คะ
ขอบคุณคะ
โดย: maliwan@trinergy.co.th [29 ก.ค. 53 17:12] ( IP A:124.120.152.2 X: )

ความคิดเห็นที่ 63
   สวัสดีคับ
ผมอยากรบกวน อยากได้แบบฟอร์มสัญญาเช่าบ้าน แแบบ2ภาษานะคับ คือที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สลับบรรทัดกันนะคับ
ไม่รู้ว่าจะหาได้จากเวปไหนหรือตามร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียนมีขายอ่ะป่าว
ใครที่พอรู้ รบกวนบอกหน่อยนะคับ ขอบคุณมากๆคับ
โดย: PK_HONDA_327@hotmail.com [2 ส.ค. 53 23:18] ( IP A:125.27.68.127 X: )

ความคิดเห็นที่ 64
   อยากได้แบบฟร์อมการจ้างงานคนต่างประเทศ(เยอรมันนี)เป็นภาษาไทยและอังกฤษด้วยค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้ามากค่ะ
โดย: chatthurrien363@yahoo.co.th [3 ส.ค. 53 13:49] ( IP A:125.26.138.78 X: )

ความคิดเห็นที่ 65
   อยากได้แบบฟร์อมการเลิกจ้างพนักงานการตลาดกรณีแอบขายสินค้าในนามบริษัท
โดย: rid2521@hotmail.com [5 ส.ค. 53 14:11] ( IP A:125.26.192.219 X: )

ความคิดเห็นที่ 66
   รบกวนขอแบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว
จะจ้างพนักงานขับรถแมคโครค่ะ
โดย: kanokwan_palitkul@hotmail.com [6 ก.ย. 53 8:17] ( IP A:182.52.100.71 X: )

ความคิดเห็นที่ 67
   รบกวนขอแบบฟอร์มสัญญาจ้างานอังกฤษส่งมาได้นะที่เมล์นี้ขอบคุณคะ
โดย: benjamart@hotmail.com [14 ก.ย. 53 6:28] ( IP A:202.28.45.25 X: )

ความคิดเห็นที่ 68
   รบกวนขอแบบฟอร์มสัญญาเช่าเครื่องจักรเป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะ
โดย: account_sct@hotmail.com [17 ก.ย. 53 9:13] ( IP A:125.25.34.160 X: )

ความคิดเห็นที่ 69
   ขอความกรุณาช่วยส่งแบบฟอร์มสัญญาว่าจ้าง พนักงาน ที่ใช้กับบริษัทฯ เอกชน เป็นภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย ด้วยค่ะ
รบกวนขอด่วนหน่อยค่ะ เพราะจะมีลูกค้าเข้ามาตรวจโรงงานอาทิตย์หน้าค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้า
โดย: k-kijchareon@hotmail.com [11 ต.ค. 53 12:21] ( IP A:202.176.80.252 X: )

ความคิดเห็นที่ 70
   ขอตัวอย่าง แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานไปทำงานต่างประเทศ ทั้งไทยและอังกฤษค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย: nueoe1@gmail.com [15 ต.ค. 53 9:14] ( IP A:118.173.240.232 X: )

ความคิดเห็นที่ 71
    สวัสดี ค่ะ รบกวน ขอ แบบฟรอร์มสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ ระยะเวลา 3 ปี หลังจากผ่านทดลองงาน 120 วัน แล้ว
โดย: sarunya.p@hotmail.com [16 ต.ค. 53 8:52] ( IP A:182.53.165.134 X: )

ความคิดเห็นที่ 72
   สวัสดีครับ
ผมขอรบกวนช่วยส่งแบบฟอร์มสัญญาดังต่อไปนี้ให้ด้วยครับ
1. แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานปี ต่อ ปี
2. แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานประจำ(พนักงานบริษัท ทั่วไปครับ)
3. แบบฟอร์มกรณีเลิกจ้างพนักงานโดยนายจ้างยินยอมจ่ายค่าชดเชย
4. แบบฟอร์มกรณีเลิกจ้างพนักงานโดยนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
5. แบบฟอร์มสัญญาจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
โดยส่งมาที่อีเมล์ chol.chour@hotmail.com

ขอบคุณมากๆๆ ครับ

โดย: chol.chour@hotmail.com [29 ต.ค. 53 7:46] ( IP A:118.175.64.146 X: )

ความคิดเห็นที่ 73
   ขอแบบฟอร์มจดหมายไม่ผ่านงาน
โดย: nid1970@hotmail.co.th [9 พ.ย. 53 16:20] ( IP A:202.173.219.97 X: )

ความคิดเห็นที่ 74
   รบกวนขอสัญญาจ้างภาษาอังกฤษ จ้างระดับ MD หน่อยค่ะ อยากได้ด่วน ๆ ค่ะ search ใน google แล้วไม่ค่อยมีเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย: theeranun@phyathai.com [19 พ.ย. 53 17:20] ( IP A:203.155.165.25 X: )

ความคิดเห็นที่ 75
   สัญญาจ้างงานภาษาอังกฤษและกาลาออก
โดย: aung-cm-zeno2010@hotmail.com [6 ธ.ค. 53 8:55] ( IP A:118.172.38.136 X: )

ความคิดเห็นที่ 76
   ขอแบบสัญญา จ้าง ซ่อมบ้านน่ะข๊ะ รบกวนด้วยน่ะข๊ะ ด่วนข๊ะ
ขอบคุณล่วงหน้าข๊ะ
โดย: an_aek@hotmail.com [13 ธ.ค. 53 17:37] ( IP A:223.206.73.153 X: )

ความคิดเห็นที่ 77
   รบกวนขอตัวอย่างสัญญาเช่าบ้านฉบับภาษาอังกฤษ น่ะค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ
โดย: ams_lek@hotmail.com [14 ธ.ค. 53 13:04] ( IP A:110.49.205.111 X: )

ความคิดเห็นที่ 78
   รบกวนขอแบบฟอร์ม จะทำหนังสือสัญญารับผิดชอบค่าเสียหายในกรณีมีอะไรชำรุดค่ะ คือพอดีว่าที่บริษัทของดิฉันจะจัดการแข่งขันโดยเช่าสถานที่ แฟชั่นไอซ์แลนด์ โดยทางนั้น ให้จัดทำหนังสัญญาขึ้นมาเพื่อรับประกันความเสียหาย ขอรบกวนจัดเอกสารให้ดิฉันหน่อยนะค่ะ
โดย: kwang_kittykiss@hotmail.com [16 ธ.ค. 53 16:16] ( IP A:58.8.162.24 X: )

ความคิดเห็นที่ 79
   ขอรับแบบสัญญาว่าจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล และ

สัญญาว่าจ้างตั้งห่อถังประปา


ขอแบบฟอร์มดังที่กล่าวมาด้วยนะคะ


ขอบมาล้วงหน้าคะ


ขอบคุณคะ


โดย: ppppppim@hotmail.co.th [24 ธ.ค. 53 20:05] ( IP A:61.19.65.37 X: )

ความคิดเห็นที่ 80
   สวัสดีค่ะ

ขอรบกวนช่วยส่งแบบฟอร์มสัญญาดังต่อไปนี้ให้ด้วยค่ะ
1. แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานปี ต่อ ปี
2. แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานประจำ

โดย: den@thienpo.com [5 ม.ค. 54 17:56] ( IP A:58.8.246.58 X: )

ความคิดเห็นที่ 81
   ขอสัญญาจ้างปีต่อปี สำหรับพนักงานที่เกษียณอายุแล้ว บริษัทจ้างต่อด้วยครับ
โดย: phichit4@yahoo.co.th [12 ม.ค. 54 20:48] ( IP A:58.9.193.254 X: )

ความคิดเห็นที่ 82
   รบกวนขอแบบฟอร์ม
1. สัญญาจ้างพนักงานไปทำงานต่างประเทศ
2. แบบฟอร์มการผ่านการทำงาน

โดยรบกวนขอทั้งภาษาไทยไทยและภาษาอังกฤษได้มั๊ยคะ

รวกวนส่งมาที่ namwan_j@hotmail.com ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
โดย: namwan_j@hotmail.com [18 ม.ค. 54 11:24] ( IP A:61.90.144.34 X: )

ความคิดเห็นที่ 83
   ขอสัญญาจ้างนักดนตรีเพื่อทำการแสดงใน 1 วัน
โดย: acmail_2006@yahoo.co.th [25 ม.ค. 54 10:16] ( IP A:180.180.210.81 X: )

ความคิดเห็นที่ 84
   สวัสดีค่ะ
รบกวนขอฟอร์มหนังลือเลิกจ้างพนักงาน โดยไม่มีความผิด
เป็นภาษาไทยด้วยค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
โดย: florid_t@yahoo.cim [26 ม.ค. 54 11:36] ( IP A:58.9.88.94 X: )

ความคิดเห็นที่ 85
   ขอความอนุเคราะห์ด้วยคนค่ะ
รบกวนขอสัญญาจ้างงานเกี่ยวกับ งานธุรการสโมสรฟุตบอลในระดับดิวิชั่น 2 ขอเร็วหน่อยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
โดย: mita.1980@hotmail.com [4 ก.พ. 54 11:51] ( IP A:118.175.74.96 X: )

ความคิดเห็นที่ 86
   รบกวนขอสัญญาจ้างงานเกี่ยวกับนักฟุตบอล ภาษาอังกฤษในระดับดิวิชั่น 2 ขอเร็วหน่อยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่
โดย: kosuun@gmail.com [9 ก.พ. 54 15:09] ( IP A:223.204.97.204 X: )

ความคิดเห็นที่ 87
   รบกวนขอจดหมายโอนพนักงานไปทำที่สาขาต่างประเทศชั่วคราว (Secondment Letter) ด้วยค่ะ
โดย: orapun@hermes-ottoint.com [15 ก.พ. 54 9:34] ( IP A:119.46.107.2 X: )

ความคิดเห็นที่ 88
   รบกวนขอแบบฟอร์มแจ้งพนักงานเกษียณอายุ
โดย: c.maylada@gmail.com [14 มี.ค. 54 21:16] ( IP A:110.49.43.36 X: )

ความคิดเห็นที่ 89
   รบกวนขอแบบฟอร์มหนังสือเลิกจ้างโดยที่พนักงานสมัครใจออกเองและหนังสือเลิกจ้างที่ไม่จ่ายค่าชดเชยด้วยค่ะ
โดย: Fay.pin@gmail.com [18 มี.ค. 54 16:29] ( IP A:182.52.98.85 X: )

ความคิดเห็นที่ 90
   รบกวนใครมีสัญญาจ้างประจำที่เป็นภาษาไทยและภาษาพม่าบ้าง
โดย: su_1011@hotmail.com [19 มี.ค. 54 16:47] ( IP A:110.169.173.248 X: )

ความคิดเห็นที่ 91
   เธฃเธšเธเธงเธ™เธ‚เธญเธ•เธฑเธงเธญเธขเนˆเธฒเธ‡เธชเธฑเธเธเธฒเธงเนˆเธฒเธˆเน‰เธฒเธ‡เธฃเธ–เธชเธดเธšเธฅเน‰เธญเธซเธ™เนˆเธญเธขเธ‹เธดเธ„เนˆเธฐเธกเธตเธกเธฑเนŠเธขเธ„เนˆเธฐ เธ„เธฃเธฒเธงเน†เธเน‡เน„เธ”เน‰เธ„เนˆเธฐ
เธ‚เธญเธšเธ„เธ“เธ„เนˆเธฐ pullap999@hotmail.com
โดย: pullap999@hotmail.com [29 มี.ค. 54 13:07] ( IP A:210.246.156.72 X: )

ความคิดเห็นที่ 92
   ขอตัวอย่างสัญญาจ้างรถสิบล้อหน่อยซิค่ะ คราวๆก็ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย: pullap999@hotmail.com [29 มี.ค. 54 13:09] ( IP A:210.246.156.72 X: )

ความคิดเห็นที่ 93
   รบกวนขอตัวอย่างสัญญา เป็นตัวแทนทำการตลาด
บริษัทผมทำธุรกิจ ขาย Voucher ให้กับลูกค้า โรงแรม หรือ สถานบริการต่าง ๆ โดยรายได้บริษัทผมเป็นตัวแทนรับมาก่อน จากนั้น หักค่าคอมมิชชั่นไว้ส่วนหนึ่ง ที่เหลือจึงให้ทางโรงแรม หรือ สถานบริการต่าง ๆ ครับ

tonpongpan@gmail.com
โดย: เอ็ม [5 เม.ย. 54 17:36] ( IP A:194.69.147.1 X: )

ความคิดเห็นที่ 94
   ขอแบบฟอร์มว่าจ้างรายวัน รปภ.ตามกฏหมายแรงงานด้วยค่ะ
โดย: ubongirl@hotmail.com [15 เม.ย. 54 9:39] ( IP A:101.108.99.91 X: )

ความคิดเห็นที่ 95
   ขอแบบฟอร์มสัญญาให้เช่าคอมพิวเตอร์กับหน่วยงานรัฐและหน่วยเอกชน
แบบฟอร์มสัญญาให้บริการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แบบรายเดือน-ปี

โดย: pure5hitech@hotmail.com [15 เม.ย. 54 17:43] ( IP A:202.129.13.6 X: )

ความคิดเห็นที่ 96
   ขอแบบฟอร์มสัญญาจ้างโบรกเกอร์รับจัดไฟแนนซ์รถครับ
ขอบคุณครับ
โดย: jemini038@gmail.com [21 พ.ค. 54 23:29] ( IP A:58.64.63.33 X: )

ความคิดเห็นที่ 97
   รบกวนขอสัญญาจ้างพนักงานประจำสหกรณ์ด้วยคะ่
โดย: spn-cht@hotmail.com [25 พ.ค. 54 9:37] ( IP A:118.175.184.13 X: )

ความคิดเห็นที่ 98
   อยากได้สัญญาจ้างงานที่เป็นภาษาอังกฤษมีไหมค่ะถ้ามีช่วยส่งทางเมล์ได้ไหมค่ะขอบคุณค่ะ
โดย: NokNat_11@hotmail.com [17 ส.ค. 54 14:47] ( IP A:180.210.216.131 X: )

ความคิดเห็นที่ 99
   อยากได้แบบฟอร์มการเลิจ้างรปภค่ะ แจ้งทางเมลล์ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย: nok-phuket@windowslive.com [20 ต.ค. 54 14:26] ( IP A:118.173.71.14 X: )

ความคิดเห็นที่ 100
   รบกวนช่วยส่งแบบฟอร์มจ้างพนักงานชั่วคราว 6 เดือน ส่งที่
dareena1988@gmail.com ขอบพระคุณมากค่ะ
โดย: นีน่าจัง [28 ต.ค. 54 10:21] ( IP A:58.11.135.55 X: )

ความคิดเห็นที่ 101
   รบกวนให้ช่วยคะ..อยากได้สัญญาจ้างพนังงานประจำ เป็นภาษาอังกฤษค่ะ..รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ รบกวนด้วยค่ะ me_m888@hotmail.com
โดย: ชม/me_m888@hotmail.com [20 พ.ย. 54 21:58] ( IP A:124.121.56.213 X: )

ความคิดเห็นที่ 102
   รบกวนขอตัวอย่างสัญญาจ้างรายปี เพื่อใช้ต่ออายุพนักงานเกษียณ
โดย: nitaya_14@hotmail.com [3 ธ.ค. 54 16:04] ( IP A:223.205.24.37 X: )

ความคิดเห็นที่ 103
   ต้องขออภัยทุกท่านจริงๆนะครับ ที่เข้ามาดู แล้วขอแบบฟอร์มต่างๆ ว่า ผมเองก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ กำลั่งพยายามพัฒนาฟอร์มสัญญาจ้างงานใช้เองอยู่เหมือนกัน เลยไม่สามารถให้คำตอบแก่ทุกท่านได้ ลองหาดูในเน็ตหรือหนังสือกฏหมายก็มีนะครับ แต่สัญญาจ้างเท่าที่ศึกษามา ไม่มีแบบฟอร์มที่ตายตัว ก็คงต้องศึกษาจากกฏหมายแรงงาน แล้วก็เอาเนื้อหามาเป็นส่วนประกอบหลัก บางกรณี บางเงื่อนไขเราก็เพิ่มเติมเอา หรือหาท่านใดมีนักกฏหมายหรือนักบัญชี ก็น่าจะขอคำแนะนำกับเขาได้นะครับ ต้องขออภัยอีกครั้งครับผม
โดย: นพดล [3 ธ.ค. 54 21:18] ( IP A:223.206.130.240 X: )

ความคิดเห็นที่ 104
   เวบนี้ ก็มีตัวอย่างสัญญาเยอะดีครับ
http://www.avpconsultant.com/contract-forms/contracts.html
โดย: นพดล [3 ธ.ค. 54 21:21] ( IP A:223.206.130.240 X: )

ความคิดเห็นที่ 105
   ขอแบบฟอร์มสัญญาว่าจ้างซ่อมแซมบ้านหลังน้ำท่วม จะนำไปยื่นกู้สปส. กรุณาส่งมาที่
โดย: manasak_tong@hotmail.com [18 ม.ค. 55 11:45] ( IP A:193.57.220.1 X: )

ความคิดเห็นที่ 106
   ขอแบบฟอร์มสัญญาจ้างรถแทรคเตอร์ แบคโฮ ทำงานรายปี ได้ไหมคะ จะเป็นพระคุณมากเลยค่ะ
โดย: nong_kpp@hotmail.co.th [4 มี.ค. 55 22:32] ( IP A:101.51.28.106 X: )

ความคิดเห็นที่ 107
   รบกวนขอตัวอย่างแบบฟอร์ม สัญญาจ้างพนักงานไปทำงานต่างประเทศหน่อยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
โดย: siri_jaa@hotmail.com [14 มี.ค. 55 10:23] ( IP A:202.176.91.213 X: )

ความคิดเห็นที่ 108
   แบบ สัญญาว่าจ้าง งานตบแต่งโชว์รูม ครับ ขอบคุณครับ
โดย: eakthailand@yahoo.co.th [23 เม.ย. 55 14:05] ( IP A:110.168.250.106 X: )

ความคิดเห็นที่ 109
   ขอตัวอย่างสัญญาจ้างซ่อมแซมบ้านหลังน้ำท้วมด่วนค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
โดย: nongnoi.a@ktc.co.th [8 พ.ค. 55 9:24] ( IP A:119.46.57.229 X: )

ความคิดเห็นที่ 110
   รบกวนขอหนังสือจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร (ภาษาอังกฤษ) และ

ขอสัญญาจ้างเหมาตกแต่งภายใน (ภาษาอังกฤษ ) ด้วยครับ

ขอบคุณค่ะ
โดย: wwwaew@hotmail.com [9 พ.ค. 55 16:52] ( IP A:171.7.158.187 X: )

ความคิดเห็นที่ 111
   ขอหนังสือเลิกจ้างกรณีเกษีณอายุ
โดย: apnongtar@gmail.com [7 พ.ย. 55 17:20] ( IP A:110.164.208.163 X: )

ความคิดเห็นที่ 112
   ขอแบบฟอร์มสัญญาเลิกจ้างพนักงงานเนื่องจากย้ายฐานการผลิตจากอยุธยาไปชลบุรีและพนักงานไม่สามารถไปได้เพื่อยื่นประกันสังคมได้เงินทดแทน6เดือนไม่ใช่30%
โดย: lisalisa_usa111@hotmail.com [7 ธ.ค. 55 21:07] ( IP A:110.49.250.230 X: )

ความคิดเห็นที่ 113
   เธฃเธšเธเธงเธ™เธ‚เธญเธชเธฑเธเธเธฒเธˆเน‰เธฒเธ‡เธ„เธ™เธ‚เธฑเธšเธฃเธ–เธฃเธฑเธšเธชเนˆเธ‡เธžเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เน‚เธฃเธ‡เธ‡เธฒเธ™เน„เธ”เน‰เน„เธซเธกเธ„เธฐ
โดย: sky-nalarak@hotmail.com [3 ม.ค. 56 13:46] ( IP A:125.27.135.45 X: )

ความคิดเห็นที่ 114
   อยากได้ สัญญาจ้างเซลล์ / พนักงานขายที่ไม่มีเงินเดือน มีแต่ค่าเปอร์เซนต์และค่าคอมฯ
ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
โดย: kunsoi_bsk@hotmail.com [1 มิ.ย. 56 10:12] ( IP A:27.55.2.9 X: )

ความคิดเห็นที่ 115
   อยากได้สัญญาจ้างงานผู้บริหาร ที่บริษัทให้รถยนต์พร้อมคนขับรถค่ะ
โดย: cheeranun@yahoo.com [24 มิ.ย. 56 16:07] ( IP A:58.8.90.190 X: )

ความคิดเห็นที่ 116
   รบกวนขอแบบฟอร์มหนังสือยกเลิกสัญญาจ้าง กรณีทางนายจ้างย้ายสถานที่ประกอบการ
โดย: srinong@nbt.co.th [29 ก.ค. 56 11:55] ( IP A:203.144.163.54 X: )

ความคิดเห็นที่ 117
   
รบกวนขอแบบฟอร์มหนังสือยกเลิกสัญญาจ้าง กรณีทางนายจ้างย้ายสถานที่ประกอบการ flower
โดย: srinongsnch@gmail.com [29 ก.ค. 56 14:25] ( IP A:203.144.163.54 X: )

ความคิดเห็นที่ 118
   รบกวนขอแบบฟอร์มหนังสือยกเลิกสัญญาจ้าง กรณีทางนายจ้างย้ายสถานที่ประกอบการ
โดย: srinong@nbt.co.th [29 ก.ค. 56 15:28] ( IP A:203.144.163.54 X: )

ความคิดเห็นที่ 119
   ขอสัญญาจ้างเซลล์ หน่อยครับ
โดย: liverpool_poe@hotmail.com [7 ม.ค. 57 8:10] ( IP A:49.48.224.26 X: )

ความคิดเห็นที่ 120
   

ขอสัญญาจ้างจัดสวน(ขอทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ)รบกวนด้วยค่ะ

janratda@hotmail.com

โดย: janratda@hotmail.com [27 ส.ค. 57 14:31] ( IP A:125.27.40.73 X: )

ความคิดเห็นที่ 121
   

ขอสัญญาว่าจ้างตัดชุดยูนิฟอร์มพนักงานด้วยคะ  รบกวนด้วยค่า ขอบคุณค่าาา

vee_jia@hotmail.co.th

โดย: vee_jia@hotmail.co.th [1 ก.ย. 57 10:26] ( IP A:203.154.154.34 X: )

ความคิดเห็นที่ 122
   

รบกวนขอ สัญญาจ้างเขียนแบบก่อสร้างหรือตกแต่ง (**เป็นภาษาอังกฤษด้วยค่า**) ขอบคุณมากๆค่า 

โดย: uniquezenss@hotmail.com [3 ก.ย. 57 22:26] ( IP A:58.11.66.78 X: )

ความคิดเห็นที่ 123
   

รบกวน ขอสัญญารับเหมางานตกแต่งภายใน (Interior Contractor Contract) เป็น 2 ภาษา ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทาง e-mail address ด้วย ขอบพระคุณมากครับ

fspncompany@yahoo.com

โดย: fspncompany@yahoo.com [11 ก.ค. 58 10:52] ( IP A:223.205.43.123 X: )คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)

พิมพ์เพื่อยืนยันตัวตนว่าไม่ใช่ คอมพิวเตอร์


คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน