คู่มือพยาบาลสัตว์และผู้ช่วยพยาบาลสัตว์
   


คู่มือพยาบาลสัตว์และผู้ช่วยพยาบาลสัตว์

โรงพยาบาลลูกไม้สัตวแพทย์

โดย

น.สพ. นพดล สมบูรณ์เรศ
ผู้จัดการโรงพยาบาลลูกไม้สัตวแพทย์พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2549


ขั้นตอนการตรวจโรคสัตว์
ผู้ช่วยสัตวแพทย์มีหน้าที่ทำประวัติและบันทึกข้อมูลของสัตว์เลี้ยง ให้สัตวแพทย์ก่อนส่งเข้าห้องตรวจดังนี้
1.ข้อมูลประจำตัวสัตว์( Signalments) ได้แก่
- ชื่อเจ้าของสัตว์และที่อยู่
- ชื่อสัตว์เลี้ยง ชนิดสัตว์ อายุ เพศ พันธ์ สี
2. ประวัติสัตว์ (History) ได้แก่
- อาการที่เข้าพบสัตวแพทย์
- ประวัติการเคยเข้าป่วยและการรักษา หรือการคลอด ให้นมลูก
- ประวัติการได้รับวัคซีน
- สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
- อาหารที่สัตว์ได้รับ
- ผลกระทบจากการเปลี่ยนของฤดูกาล บรรยากาศและอุณหภูมิ
3. ชั่งน้ำหนักทุกตัวที่เข้ามารักษา และบันทึกไว้ทุกครั้ง
4. ลงประวัติในคอมพิวเตอร์ ตามรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ของโปรแกรมที่โรงพยาบาลใช้ในขณะนั้น
5. เมื่อส่งสัตว์ป่วยเข้าห้องตรวจแล้ว ต้องมีผู้ช่วยสัตวแพทย์อย่างน้อย 1 คน เข้ามาคอยช่วยเหลือสัตวแพทย์ในห้องตรวจ

การปฏิบัติและตั้งคำถาม
- ต้องวางตัวให้เหมาะสม พุดจาใช้ถ้ยคำที่สุภาพใช้สรรพนามแทนตัวเอง การเรียกสัตว์ป่วยควรเรียก “ชื่อสัตว์” หรือใช้ถ้อยคำว่า “เค้า” แทนตัวสัตว์ อย่าใช้คำว่ามันเด็ดขาด
- ไม่แสดงอาการกลัวสัตว์ ถ้าสัตว์ดุร้าย ตื่นกลัว และจำเป็นต้องเอาเชือกผูกปาก ก็ให้เจ้าของสัตว์เป็นผู้ผูก
จะต้องมีความอดทน ในการรับฟังการบอกอาการของเจ้าของสัตว์

บุคลิกภาพที่ประทับใจ

การที่จะทำให้ลุกค้าประทับใจในบริการ นอกจากสถานีที่ที่ดูดี สะอาดสอ้าน ไม่มีกลิ่นเหม็นอับแล้ว การวางตัวในในการเข้ากับลูกค้า การซักถาม การตอบคำถามกระบวนการในการแนะนำความรู้ต่างๆ แก่ลูกค้าของบุคลากรในโรงพยาลบาลมีความสำคัญเป็นอย่างยยิ่ง ดังนั้นบุคลิกภาพที่บุคลากรในโรงพยาบาล พึงปฏิบัติได้แก่
1. เลือกใช้เครื่องแต่งกายให้เหมาะสม ตามกฏระเบียบของโรงพยบาล แม้วันหยุดหากต้องมาโรงพยาบาลก็ต้องแต่งกายใหสุภาพ
2. สนใจ และจัดการให้ใบหน้า ผม และร่างกายทุกส่วนให้ดูสะอาดเรียบร้อย
3. ท่าทางของการพูดจาให้ดูน่าเชิ่อถือ อย่ารุกรน พูดพล่าม พุดด้วยน้ำเสียงที่เป็นมิตร ทั้งต่อหน้าและทางโทรศัพท์
4. อย่าโอ้อวด การทับทมคลีนิคหรือโรงพยาบาลอื่นๆ แม้เจ้าของสัตว์จะพยายามเริ่มต้นก่อนก็ตาม
5. ใช้คำแทนตัวสัตว์ว่า “เค้า” หรือใช้ชื่อ อย่าใช้คำแทนตัวสัตว์ว่า “มัน”
6. กาตั้งใจปกบัติงานให้ดีที่สุด มีตวามกระตือรื้อร้นในการทำงาน ตั้งแต่การทักทาย และลุกขึ้นออกไปต้อนรับ หรือ ช่วยอุ้มสัตว์ขึ้นจากรถ- จากประตู การตั้งใจศึกษาหาความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบคำถามลูกค้าช่วยเหลือให้คำนะนำลูกค้า และช่วยในการทำงานของสัตว์แพทย์ให้เรียบร้อย รวดเร็วถูกต้อง
7.ช่วยกันดูแลทุกพื้นที่ในโรงพยาบาลให้เรียบร้อย เหมาะสม เน้นความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้ย โดยไม่จำเป็นต้องเกียงงานกันว่าไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบของตน เมื่อเห็นว่าสกปรกไม่เรียบร้อยให้รีบจัดการทันที เว้นแต่จำเป็นต้องปฏิบัติงานอื่นก่อน ให้ตามแม่บ้าน/ผู้รับผิดชอบ หรือถ้าว่างจากงานควรรีบปฏิบัติโดยเร็ว

8. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันในที่ทำงานและกับลูกค้า เพาะจะทำให้บรรยากาศในการทำงานดี มีความสุขกับการทำงาน ไม่ควรกล่าวให้ร้ายป้ายสีคนอื่นในที่ทำงาน ไม่ควรนินทาว่าร้ายผู้อื่นทั้งในที่ทำงานและบุคคลอื่นในที่ทำงานเพาะจะเป็นการทำพฤติกรรมที่ไม่ดีในองค์กร ซึ่งจะมีผลเสียต่อบรรยากาศในการทำงาน
9. ต้องเคารพในบทบาทหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น แม้หัวห้าหรือผู้บังคบบัญชาจะมีอายุน้อยกว่าในบางครั้ง ต้องเคารพในหน้าที่หรือความรับผิดชอบของเขา เพราะหัวหน้างานต้องรับผิดชอบงานที่กว้างขวางมากกว่า กับหัวหน้างานก็ต้องเคารพในหน้าที่ของลูกน้องเช่นกัน เรื่องส่วนตัวไม่ควรยุ่งเกี่ยวมากเกินงานเรื่องงานในหน้าที่เขาควรให้โอกาส

การตลาดและการประชาสัมพันธ์
ไม่ใช่การชื้อขาย แต่มีความหมายในลักษณะการสัมพันธ์กับเจ้าของสัตว์ ดังนั้น บุคลลากรทุกส่วนทุกระดับ มีความเกี่ยวข้องกันขบวนการ Marketing ทั้งหมด นับตั้งแต่ เจ้าหน้าที่ต้อนรับ ผู้ช่วยสัตวแพทย์ช่างตัดขนและผู้ช่วย แม่บ้าน สัตวแพทย์ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว เจ้าหน้าที่ต้อนรับ-ทำประวัติ หรือผู้ช่วยสัตว์แพทย์ จะได้พบกับเจ้าของสัตว์ก่อน และได้มีการประชาสัมพัน์กับเจ้าของสัตว์แพทย์นานกว่าสัตวแพทย์
การตลาด (Marketing) โดยทั่วไปประกอบด้วย
- ความสัมพันธ์กับเจ้าของ
- รูปลักษณ์ภายนอกของโรงพยาบาล
โดย: [0 3] ( IP )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

ความคิดเห็นที่ 3
   br> - เรียนรู้ภาวะคลอดยากในสุนัข
3. การเลี้ยงลูกสุนัขแรกเกิด
ขอบเขต - สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับลูกสุนัข
- ความต้องการอาหารลูกของสุนัข (โภชนาการลูกสุนัขแรกเกิด )
- การให้นม
- การทำความสอ่ดตัวลูกสุนัข
- การหัดใหกินอาหาร
4. วิตามินและการให้วัคซีนในสุนัขและแมว
- วิตามินคืออะไร
- ภูมิคุ้มกันจากแม่มีผลอย่างไรกับการทำวัคซีน
- ผลที่ข้องเกี่ยวและอาการไม่พึงประสงค์จากการทำวัคซีน
- โปรแกรมในวัคซีนในสุนัข- แมว
5. โรคดต่อที่สำคัญในสุนัข
- โรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนและยา
- โรคที่ไม่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนและยา
- การป้องกันการติดต่อโรคระบาดทั่วไป
6. เห็บหมัด, การกำจัด ,การป้องกัน
- วงจรชีวิตของเห็บ-หมัด
- ผลของการมีเห็บหมัดกัดในสุนัขและแมว
- ยาและสารเคมีที่ใช้สหรับกำจัดเห็บหมัด
- บนตัวสุนัข-แมว
- บริเวณคอและบริเวณเท้า

7. โภชนาการในสุนัข
- สารอาหารที่จำเป็นสำหรับสุนัข
- ความต้องการสารอาหารชนิดต่างๆ ในสุนัขแต่ละช่วงอายุ แต่ละสายพันธุ์
- อาหารสำเร็จูปในท้องตลาด
- อาหารสำหรับสัตว์ป่วย

วิชาความรู้ด้านสุขภาพดี
1. แชมพุสำหรับสุนัข
- ชนิดต่างๆ ของแชมพูในสุนัข
- อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้แชมพุในสุนัข
- สบู่สำหรับอาบน้ำและแมว
2. พฤติกรรมสุนัข ให้เรียนรู้พฤติกรรมต่างๆของสุนัขตั้งแต่แรกเกิดจนถึงแก่ทุกๆ ด้าน
3. ขนและผิวหนังสุนัข

โดย: โรงพยาบาลฯ (เจ้าบ้าน ) [8 พ.ค. 54 8:02] ( IP A:183.88.46.92 X: )


คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน