รวมพลธรรมศาสตร์รังสิต รุ่น1   <<  กลับไปหน้าแรก

ประวัติวันมาฆะบูชา
   ประวัติวันมาฆะบูชา

หากย้อนไปในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ในสมัยพุทธกาล วันนี้เป็นวันที่มีการประชุมครั้งใหญ่ หรือ จาตุรงคสันนิบาต อันมีความมหัศจรรย์ 4 ประการ ในครั้งพุทธกาล กล่าวคือ ภิกษุจำนวน 1,250 องค์ มาจาก ที่ต่างๆ กันเพื่อสักการะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เวฬุวันวิหาร ในกรุงราชคฤห์ เมืองมคธ แต่ละองค์ก็เดินทาง มาเอง โดยมิได้มีการนัดหมายกันล่วงหน้าแต่ประการใด พระภิกษุทั้งหมด ล้วนแต่เป็นผู้ได้บรรลุพระอรหันต ์แล้วทุกๆองค์

พระภิกษุเหล่านั้น ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ทั้งสิ้น
พระจันทร์กำลังเสวยมาฆะฤกษ์ เป็นวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงในเดือนสาม ซึ่งเป็นคืนวันเพ็ญ ที่ถือเป็นเวลาดีที่สุด ท่านเรียกว่า โอกาสโลกเป็นใจ คือกลางคืน อากาศไม่ร้อน ทั้งดวงจันทร์ก็สว่างนวล ไม่มีเมฆหมอกบัง ท้องฟ้าแจ่มใส เหมาะอย่างยิ่งในการฟังธรรม

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำริว่า เป็นกาลเวลาอันเหมาะสมที่จะได้กระทำพิธี สันนิบาตสาวก เพื่อวางรากฐานสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่โลก ประกาศอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ท่ามกลางพระอรหันตสาวกทั้ง 1,250 รูป เพื่อเป็นหลักในการดำเนิน การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกื้อกูลประโยชน์สูงสุดแก่ชาวโลก การประชุมครั้งนี้จึงถือว่า เป็นการประชุมครั้งยิ่งใหญ่ และสำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนา ซึ่งมีพระบรมศาสดาเป็นประธาน ท่ามกลางมหาสันนิบาตแห่งสาวก พระบรมศาสดาได้ทรงแสดงธรรม โอวาทปาฏิโมกข์ อันเปรียบเสมือนธรรมนูญแห่งพระพุทธศาสนา ซึ่งชาวพุทธทั้งหลายได้ยึดถือเป็นแม่บท สำหรับ การประพฤติปฏิบัติ เพื่อความพ้นทุกข์ของตนเอง และเป็นแม่บทสำหรับการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา มาตราบเท่าทุกวันนี้


สำหรับโอวาทปาฏิโมกข์นี้ เป็นคนละอย่างกับพระปาฏิโมกข์ ที่พระภิกษุต้องลงโบสถ์ฟังทุกวันพระ กึ่งเดือน พระปาฏิโมกข์ หมายถึง ศีล 227 ข้อ ซี่งเป็นพระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติ แต่ โอวาทปาฏิโมกข์ ที่ พระบรมศาสดาทรงแสดงในครั้งนั้นเป็นโอวาทที่เป็นหลักประธาน ในการประกาศ พระศาสนา

โอวาทปาฏิโมกข์นั้น มีใจความสำคัญอยู่ 3 ประการ คือ อุดมการณ์ของพระพุทธศาสนา หลักคำสอนที่สำคัญหรือหัวใจของพระพุทธศาสนา และวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
อุดมการณ์ของชาวพุทธ


อุดมการณ์ของชาวพุทธ คือเป้าหมายอันดีงามสูงสุดของชาวพุทธ หรือเป้าหมายชีวิตของชาวพุทธ อันได้แก่พุทธบริษัท 4 ยิ่งถ้าบวชแล้วก็ต้องยิ่งตั้งเป้าหมายให้เด่นชัด และยังทำให้เกิดความกระตือรือร้น ที่จะปรับปรุงตัวตาม เป้าหมาย ตามคำสอนของพระบรมศาสดา ให้เป็นเนื้อนาบุญชองชาวโลก คือเป็นประโยชน์ เป็นที่พึ่งทั้งต่อตนเองและชาวโลกอีกด้วย เพราะฉะนั้น พวกเราต้องมาพิจารณาอุดมการณ์ ของชาวพุทธ ซึงมี 3 ประการ ดังนี้


1. ขนตี ปรมํ ตโป ตีติกขา ความอดทน คือความทนทาน เป็นตบะอย่างยิ่ง (ต้องมีควาามอดทนและเข้มแข็ง อดกลั้นต่ออำนาจฝ่ายต่ำของกิเลสที่คอยชักจูงให้กระทำผิด)


2. นิพพานํ ปรมํ วทนติ พุทธา ท่านผู้รู้ทั้งหลาย ย่อมกล่าวพระนิพพานว่าเป็นเยี่ยม (ต้องมุ่งความดับทุกข์ โดยมีขันติเป็นเครื่องกำจัดกิเลสให้หมดไปตามลำดับ จนถึงที่สุดแห่งทุกข์ คือพระนิพพาน)


3. นหิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี สมโณ โหติ ปรํวิเหฐยนฺโต บรรพชิตผู้ฆ่าสัตว์อื่น เบียดเบียนสัตว์อื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ เลย (ผู้รักความสงบ ไม่ฆ่าสัตว์ตัดขีวิต ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน)


หัวใจของพระพุทธศาสนาคือหลักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง เมื่อเรามีอุดมการณ์มั่นคงอยู่ในใจแล้ว ควรจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไร พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานหลักการการดำเนินชีวิตไว้ 3 ประการ ซึ่งชาวพุทธถือว่าเป็นหัวใจ ของพระพุทธศาสนา


1. สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไม่ทำบาปทั้งปวง (ไม่ว่าจะด้วยกาย วาจา หรือใจ)

2. กุสลสฺสูปสมฺปทา การบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม (ความดีหรือบุญนั้น แม้เพียงเล็กน้อย ก็อย่าไปดูถูก ว่าจะไม่ให้ ผล เพราะขึ้นชื่อว่าบุญ ไม่ว่ามากหรือน้อย ย่อมให้ผลเป็นความสุขทั้งนั้น)


3. สจิตฺต ปริโยทปนํ การกลั่นจิตใจของตนให้ผ่องใส (คิด พูด ทำแต่ในสิ่งที่ดี หมั่นเจริญภาวนาให้มาก มีโยนิโสมนสิการ คือการจับแง่คิดในทางที่ถูกต้อง จะทำให้ใจไม่ฟุ้งซ่าน ผ่องใสอยู่เสมอ)

วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือวิธีการปรับปรุงตัวเอง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบ วิธีการปรับปรุงตัว เองให้เหมาะสมที่จะเป็นกัลยาณมิตรให้แก่ตนเอง และชาวโลกไปพร้อม ๆ กัน อยู่ 6 ประการ ซึ่งเป็นวิธีที่ล้ำลึก ซึ่งหากใครทำตามได้นอกจากตัวเอง จะได้เป็นต้นแบบที่ดีแล้ว การเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลสำเร็จอย่างงดงาม แน่นอนอีกด้วย


1. อนูปวาโท การไม่เข้าไปว่าร้ายกัน (ระวังคำพูดไม่ให้เป็นการกล่าวว่า
โดย: [0 3] ( IP )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

ความคิดเห็นที่ 1
   ร้ายใคร หรือพูดโจมตีใคร)

2. อนูปฆาโต การไม่เข้าไปทำร้ายกัน (ระวังมือระวังเท้าไม่ให้ทำชั่ว ไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่หรือบังคับ)


3. ปาฏิโมกฺเข จ สงฺวโร ความสำรวมในพระปาฏิโมกข์ (สำรวมการประพฤติปฏิบัติให้อยู่ใน วินัยและศีลธรรม อันดีตลอดเวลา)


4. มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ เป็นผู้รู้ประมาณในภัตตาหาร (รู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร จะทำให้สุขภาพดี ส่งผลให้การปฏิบัติธรรมมีความเจริญก้าวหน้า)


5. ปนฺตญฺจ สยนาสนํ ที่นอนที่นั่งอันสงัด (มุ่งเจริญสมณธรรมความเงียบสงัดจะทำให้จิตใจสงบ ใจรวมเป็นหนึ่งได้เร็ว)


6. อธิจิตฺเต จ อาโยโค ประกอบความเพียรในอธิจิต (หมั่นทำสมาธิภาวนาโดยไม่ทอดธุระ)


เมื่อถึงวันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 คราใด ชาวพุทธทั้งหลายต่างขวนขวายประกอบการ บุญ กุศล และกระทำพิธีสักการะบูชาเป็นพิเศษ ด้วยการเวียนเทียนทักษิณาวรรต โดยรอบพระพุทธเจดีย์ พระอุโบสถ หรือจุดโคมประทีปบูชา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระคุณของพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ที่ได้สืบทอดเจตนารมย์ อุดมการณ์ของพระพุทธศาสนา สืบต่อมาอย่างแน่วแน่ ตราบจนทุกวันนี้

ในขณะเดียวกัน เนื่องในโอกาส อันเป็นมงคลนี้ พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ก็จะทรงเสด็จไปประกอบพิธีทางศาสนา ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ ต่อมา ก็จะทรงนำ เหล่าพสกนิกรประกอบพิธีเวียนเทียน จัดขึ้นภายในวัด พระแก้วนี้ด้วย พิธีเวียนเทียน นี้จะประกอบในเวลาใด ก็ได้ แล้วแต่ ความสะดวกของ ประชาชน อาจจะเป็น ตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้ แต่ในปัจจุบันมักจะนิยมจัดพิธีเวียนเทียน ในช่วงพระอาทิตย์ตกดินไปแล้ว โดยขบวนเวียนเทียนนี้ ก็จะมีพระสงฆ์เป็นผู้นำ

โดย: โก้ [2 มี.ค. 50 10:11] ( IP A:202.93.52.46 X: )

ความคิดเห็นที่ 2
   (ดีจังเรยยย มีคนมาทบทวนเรื่องวันสำคัญวันนี้ กระผมคนห่างวัดจะได้
รื้อฟื้นความรู้กะเขาด้วย...)

ขอบใจคุณชายนะที่เอาเรื่องนี้มาแนะนำไว้
เสียก่อน.... ถ้าให้ยายจุ๊บ
มาโพสต์เรื่องนี้ หล่อนคงต้องเขียนว่า

ประหวัดวัน มาคะ บูชา

แน่ๆ เรยยยย...เชื่อมะ เพื่อนๆ
โดย: yy [2 มี.ค. 50 13:01] ( IP A:202.7.166.170 X: )

ความคิดเห็นที่ 3
   กระทู้ศาสนา มันยังไปได้ เอากะมันสิ
แต่ว่า เชื่อนะ เรื่องจุ๊บ อิอิ อิอิ
โดย: โก้ [2 มี.ค. 50 13:04] ( IP A:202.93.52.46 X: )

ความคิดเห็นที่ 4
   5555 เออ เออ ยังไง ก็จะอ่านให้จบนะ เล่นโพสต์ซะยาวเหยียด
เอ้า เสือ เสือ ทั้งหลาย โพสต์รูปประกอบด่วน...

โดย: yy [2 มี.ค. 50 13:20] ( IP A:202.7.166.170 X: )

ความคิดเห็นที่ 5
   ขออนุโมทนาด้วยคนคร๊าบ

โดย: เสือฉกรรจ์ [2 มี.ค. 50 13:46] ( IP A:210.246.158.1 X: )

ความคิดเห็นที่ 6
   โก้ เธอเปี๊ยนไป๋ ธัมมะ ธัมโมขนาดเนาะ อนุโมทนา สาธุ ด้วยคนจ้า
โดย: กล้วยไม้ [3 มี.ค. 50 9:15] ( IP A:124.121.34.106 X: )

ความคิดเห็นที่ 7
   เอ่อ กล้วยไม้ไหนจ๊ะ งง ครับ งง

ขอชื่ออย่างเป็นทางการหน่อยสิ
โดย: โก้ [3 มี.ค. 50 9:36] ( IP A:202.93.52.46 X: )

ความคิดเห็นที่ 8
   โฏ้จ้า
โก้ อยากให้กล้วยไม้เป็นครายเหรอ
กบสวยหรือเปล่า
เงื้อปากรอเลยป่ะ

บ่างเลยตู
โดย: หมวย สินสาด [3 มี.ค. 50 15:27] ( IP A:203.155.120.131 X: )

ความคิดเห็นที่ 9
   เพี่อนเธอนั่นแหละ เจอกันตั้งแต่วันแรกที่tu. เอาไว้มีเวลาแล้วค่อยๆนีก เข้าใจว่าปูนนี้แล้วคงยากนิดนึง
โดย: กล้วยไม้ [3 มี.ค. 50 15:51] ( IP A:124.121.38.164 X: )

ความคิดเห็นที่ 10
   โก้
คุณกล้วยไม้ ว่าเราแก่
โดย: หมวย สินสาด [3 มี.ค. 50 16:42] ( IP A:203.155.120.131 X: )

ความคิดเห็นที่ 11
   แล้ววันนี้มีใครไปเวียนเทียนที่วัดกันมั่งครับ ผมพาครอบครัวไปเวียนที่วัดเทพศิรินทร์มาครับ คนมาเวียนกันเยอะเหมือนกันอ่ะครับ หลังจากสึกมาเนี่ยะไปเวียนที่วัดเทพศิริทนร์มาตลอดทุกเทศกาลครับ

วันนี้ได้เข้าไปกราบท่านสมเด็จพระญาณวโรดม เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทร์ด้วย ท่านเพิ่งออกจากรพ.ไม่นานครับ วันศุกร์ที่ 9 มีนาคมนี้ เป็นวันครบรอบวันเกิดท่านมีชนมายุ 91 ปีครับ ที่วัดจัดงาน ถ้ามีโอกาสเชิญมาร่วมทำบุญ และกราบท่านได้นะครับ พระเทพฯ กับ ฟ้าหญิงน่าจะเสด็จมาร่วมและเป็นองค์อุปถัมภ์ในงานนะครับ
โดย: ฮิตเล่อร์ / สิงห์แดง 38 [3 มี.ค. 50 22:17] ( IP A:210.203.180.26 X: )

ความคิดเห็นที่ 12
   หมวย แก่เท่ากันทุกคนแหละ ยังไม่รู้ตัวอีกเหรอ
ว่าแต่ว่า หมวยเริ้มเหมือนยัยกบขึ้นทุกวันแล้วนะ
ปาร์ตี้หนะ ลางานดิจะได้มาได้
โดย: โก้ [3 มี.ค. 50 22:49] ( IP A:125.24.37.141 X: )

ความคิดเห็นที่ 13
   เหมือนยังงัย
ว่ามาซิยะหล่อน

คุณฮิตเลอร์
เสียดายที่ไม่ได้ไป
เด็กๆ คงชอบ

เราอยู่บ้านทั้งวัน
อากาศร้อนจัง
โดย: หมวย สินสาด [4 มี.ค. 50 8:42] ( IP A:58.137.21.2 X: )

ความคิดเห็นที่ 14
   ม่ายบอก ว่าเหมือนยังไง คิดเอาเอง หุ หุ หุ หุ

ว่าแต่ว่า วันนี้ร้อนจริงๆ

หมวย ตกลงจะลารึเปล่า อยากให้มา

โดย: โก้ [4 มี.ค. 50 21:57] ( IP A:125.24.56.92 X: )

* ขณะนี้พี้นที่เต็ม ไม่สามารถโพสต์กระทู้เพิ่มได้ *

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน