โรคพืชที่เกิดจากสาเหตุไร้ชีวิต( Abiotic Plant Diseases)
   
สภาพแวดล้อมที่ผิดปกติ หรือสารเคมีบางชนิดอาจทำให้พืชแสดงอาการเป็นโรคได้เช่นเดียวกับเชื้อโรค แต่ที่ต่างกันคือโรคที่เกิดจากสาเหตุไร้ชีวิตเหล่านี้จะไม่แพร่ระบาดและมักพบในเฉพาะบางพื้นที่ หรือเฉพาะบางเวลาเท่านั้น สาเหตุสำคัญที่อาจทำให้พืชแสดงอาการผิดปกติ ได้แก่
1. อุณหภูมิสูง หรือต่ำกว่าปกติ
2. ความชื้นในดินมากหรือน้อยกว่าปกติ
3. แสง ความเข้มมากหรือน้อยเกินไปหรือระยะเวลาได้รับแสงสั้นหรือนานเกินไป
4. ปริมาณออกซิเจน หรือคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าปกติ
5. ความไม่สมดุลย์ของธาตุอาหารในดิน
6. สภาพดินเค็ม
7. สภาพความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของดินไม่เหมาะสม
8. มลพิษในสภาพแวดล้อม
9. สารเคมีที่ใช้ทางการเกษตร
10. ความผิดปกติทางพันธุกรรม
ในจำนวนสาเหตุทั้งหมดนี้ สภาพความไม่สมดุลย์ของธาตุอาหารในดินนับเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุด แต่สามารถแก้ไขได้หากได้รับการวินิจฉัยหาสาเหตุอย่างถูกต้อง สำหรับปัญหาอื่น เช่น ดินเค็ม หรือมลพิษในสภาพแวดล้อมนั้น โดยทั่วไปจะแก้ไขได้ค่อนข้างยาก เพราะมักเป็นปัญหาของพื้นที่โดยรวม หรือเป็นปัญหาที่เกิดจากผลกระทบทางด้านอื่น ตัวอย่างเช่น ปัญหาดินเค็มที่เกิดจากการทำนาเกลือในพื้นที่ใกล้เคียง หรือปัญหามลพิษที่เกิดจากโรงงาน หรือรถยนต์ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมของประเทศ และการขยายตัวของพื้นที่เมือง
สาเหตุของโรคที่เกิดจากความไม่สมดุลย์ของธาตุอาหารในดินอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. การขาดธาตุอาหาร (Nutrient deficiency) ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ 2 กรณี คือ (1) ในดินมีธาตุอาหารไม่เพียงพอ หรือ (2) ธาตุอาหารอยู่ในสภาพที่พืชไม่อาจนำไปใช้ประโยชน์ได้ กรณีแรกมักเกิดในสภาพที่มีการชะล้างสูง หรือเป็นชนิดดินที่มีความสมบูรณ์ต่ำ เช่นดินทราย หรือมีการใช้ที่ดินโดยขาดการบำรุงรักษา ดินลักษณะนี้มักขาดธาตุไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, โมลิบดินัม, โบรอน และแมกนีเซียม กรณีหลังมักเกิดจากการที่ธาตุอาหารอยู่ในสภาพที่ไม่ละลายน้ำหรือเกิดจากการที่ดินมี pH สูง หรือต่ำเกินไป ตัวอย่างเช่นการขาดธาตุเหล็ก, สังกะสี หรือโบรอน ในดินด่างหรือดินที่ให้ปูนขาวมากเกินไป หรือการขาดธาตุโมลิบดินัมในดินทรายที่มี pH ค่อนข้างต่ำ

2. การมีธาตุอาหารมากเกินไปจนเป็นพิษ (Nutrient toxicity) ในดินเค็มหรือดินกรดมักพบปัญหาความเป็นพิษจากการมีธาตุบางอย่างมากเกินไป ตัวอย่างเช่น ดินเค็มจะมีปริมาณของโซเดียม และคลอไรด์สูงมากจนทำให้รากพืชดูดธาตุอาหารอย่างอื่นได้น้อยลง ส่งผลให้การเจริญของพืชลดลงและแคระแกรน ในดินกรด อลูมิเนียมและมังกานีส สามารถละลายออกมาได้ในปริมาณที่สูง จนอาจถึงระดับที่เป็นพิษต่อพืช สภาพดินเค็มหรือดินเป็นกรดนั้น นอกจากจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้ว ยังอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้พื้นที่อย่างผิดวิธี เช่นการนำน้ำใต้ดินมาใช้ การตัดไม้ทำลายป่า หรือการใช้ปุ๋ยที่มีคลอไรด์เป็นองค์ประกอบจะทำให้ดินเค็มเร็วขึ้น การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในรูป ammonium sulfate จะทำให้ดินเป็นกรดมากขึ้น
ความเป็นพิษของธาตุอาหารนั้นอาจเกิดขึ้นโดยตรงจากการใช้ปุ๋ยอัตราสูงเกินไป หรือให้ใกล้รากพืชมากเกินไป การให้ธาตุอาหารในกลุ่ม trace element ซึ่งเป็นธาตุที่พืชต้องการเพียงเล็กน้อย มักเกิดปัญหาความเป็นพิษเนื่องจากใช้ความเข้มข้นสูงกว่าที่พืชจะทนได้
ในบทปฏิบัติการนี้จะเน้นเฉพาะปัญหาที่เกิดจากการขาดธาตุอาหารในดิน เนื่องจากเป็นปัญหาที่พบเห็นบ่อยในการผลิตพืช

โรคพืชที่เกิดจากการขาดธาตุอาหารในดิน
พืชต้องการธาตุอาหารทั้งหมด 16 ชนิด ในจำนวนนี้ 3 ชนิด คือ ออกซิเจน, ไฮโดรเจน และคาร์บอน พืชได้รับจากอากาศ ที่เหลืออีก 13 ชนิดได้จากดิน คือ ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, โปแตสเซียม, ซัลเฟอร์, แคลเซียม, แมกนีเซียม, เหล็ก, มังกานีส, ทองแดง, สังกะสี, โบรอน, โมลิบดีนัม และคลอรีน จาก 13 ชนิดนี้ 6 ชนิดแรก เป็นธาตุที่พืชต้องใช้ในปริมาณมาก จึงจัดเป็นกลุ่ม macro หรือ major nutrients ส่วนที่เหลือพืชต้องการในปริมาณเล็กน้อยจึงจัดเป็นกลุ่ม trace หรือ minor elements การที่พืชจะเจริญได้เป็นปกตินั้นจำเป็นจะต้องมีธาตุอาหารทั้ง 16 ชนิด อยู่ในระดับที่เหมาะสม การขาดหรือมีธาตุใดธาตุหนึ่งมากเกินไปจะทำให้พืชเกิดความผิดปกติขึ้นได้

ลักษณะสำคัญของอาการที่เกิดจากการขาดธาตุอาหารในดิน
1. อาการมักจำกัดอยู่กับเฉพาะใบที่มีช่วงอายุใกล้เคียงกัน เช่น ใบส่วนยอด, กลางลำต้น หรือเฉพาะใบล่าง
2. อาการที่เกิดมีลักษณะสมมาตย์ คือเหมือนกันทั้งใบซีกซ้ายและขวา และมักเกิดรอบ ๆ เส้นใบ
3. พัฒนาการของอาการ เช่น การเปลี่ยนสีของใบจะเป็นไปอย่างช้า ๆ
4. ในกรณีของอาการใบด่าง ขอบเขตของรอยด่างจะไม่ชัดเจนซึ่งจะต่างจากอาการด่างจาก ไวรัส หรือพิษจากสารเคมีที่มักเห็นขอบเขตของรอยด่างชัดเจน
5. ในกรณีที่มีการตายของเนื้อเยื่อ รูปร่างของแผลมักจะไม่เป็นเหลี่ยม อาการแผ
โดย: [0 3] ( IP )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

ความคิดเห็นที่ 2
   phorus ใบหนา, ผิวใบด้านไม่เป็นมัน, มีสีเขียวเข้ม หรือเปลี่ยนเป็นสีม่วง, การเจริญเติบโตช้า

สีเปลี่ยนมีรูปแบบชัดเจน
Potassium ขอบใบแห้งหรือเหลือง อาจม้วนงอตัวขึ้นหรือลง
Magnesium เนื้อใบส่วนปลายใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแต่ฐานใบยังคงมีสีเขียวทำให้เห็นเป็น รูปสามเหลี่ยม ในพืชบางชนิดใบจะเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือส้ม

อาการเริ่มแสดงจากใบอ่อน

สีเปลี่ยนมีรูปแบบค่อนข้างชัดเจน
Iron เนื้อใบระหว่างเส้นใบ มีสีซีด เส้นใบยังคงเขียวอยู่ แต่มีสีซีดลงกว่าปกติ
Zinc ใบมีขนาดเล็กลง, ข้อปล้องสั้น ทำให้มีลักษณะเป็นกระจุก (rosette) เนื้อที่ ระหว่างเส้นใบมีสีซีดลงกว่าปกติ
Copper ใบส่วนยอดห่อตัว, ลีบเรียว มักบิดเบี้ยวหรือแห้งตายอาจหลุดร่วงจากส่วน ยอดลงมา เนื้อที่ระหว่างเส้นใบมีสีซีดลง

อาการแสดงออกพร้อม ๆ กัน ทั้งใบแก่และอ่อน

สีเปลี่ยนมีรูปแบบชัดเจน
Manganese ใบมีจุดประสีซีดกระจายอยู่ทั่วไปบนเนื้อใบระหว่างเส้นใบขนาดของใบ ไม่เปลี่ยนแปลง


อาการมักแสดงออกบนเนื้อเยื่อส่วนอื่นที่ไม่ใช่ใบ มักแสดงออกที่ผล เมล็ด หรือยอดอ่อน

Calcium ยอดอ่อนของเมล็ด (plumule) แห้งตาย หรือเนื้อเยื่อบริเวณส่วนที่กำลังเจริญ ของผลตาย เช่น อาการก้นเน่าของมะเขือเทศ
Boron เนื้อเยื่อส่วนสะสมอาหาร เช่น cotyledon กิ่ง หรือก้านอวบน้ำตาย ทำให้เกิด เป็นรอยแตกขึ้นภายใน อาจมียางไหลออกจากรอยแตก


โดย: โซ่ [11 ก.ค. 50 11:20] ( IP A:192.55.18.36 X: )

ความคิดเห็นที่ 3
   ขอบคุณมากครับพี่โซ่
โดย: อาร์ม หาดใหญ่ [15 ก.ค. 50 12:13] ( IP A:202.12.74.5 X: )

ความคิดเห็นที่ 4
   มีประโยชน์มากครับ smile
โดย: ชูเกียรติ-123 [17 ก.ค. 50 5:42] ( IP A:124.120.129.54 X: )

ความคิดเห็นที่ 5
   
โดย: piay@hotmail [13 ต.ค. 52 13:56] ( IP A:61.19.149.171 X: )

ความคิดเห็นที่ 6
   ปุ๋ยบัวทิพย์ สินค้าคุณภาพระดับโลก ส่งออก 7 ประเทศ
ปุ๋ยดีมีสิทธิบัตร ขายดี ขายง่าย คนขายรวย ยิ่งใช้ยิ่งรวย
รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ ตุ๊กนีโอ โทร 080-504-1261 ,086-674-8882
อีเมล์ anagukrneo@gmail.com
รายละเอียดชมที่ http://www.youdo111.blogspot.com/
บริษัท http://www.trmthailand.com

***ขออภัยอย่างยิ่หากเมล์ฉบับนี้รวบกวนจิตใจท่าน***

โดย: ตุ๊กนีโอ [26 พ.ย. 52 18:18] ( IP A:113.53.205.70 X: )

ความคิดเห็นที่ 13
   p://www.facebook.com/notes/exercise1/body-solid-lvle-leverage-leg-extension-review-price-sale/316952231651866
http://www.facebook.com/notes/exercise1/smooth-fitness-71-hr-pro-power-folding-treadmill-price-sale-review/316951868318569
http://www.facebook.com/notes/exercise1/zen-awakening-44lc-five-person-carbon-fiber-infrared-sauna-price-sale-review/316951331651956
http://www.facebook.com/notes/exercise1/olympic-300-lbs-grey-weight-set-wbench-press-review-price-sale/316950761652013
http://www.facebook.com/notes/exercise1/nautilus-ev718-pro-series-elliptical-trainer-price-sale-review/316950311652058
http://www.facebook.com/notes/exercise1/troy-500-lb-olympic-weight-set-with-vtx-grip-plates-price-sale-review/316949781652111
โดย: vatjai [14 พ.ย. 54 13:12] ( IP A:58.11.186.190 X: )

ความคิดเห็นที่ 14
   

โดย: Cheap Ray Ban Sunglasses Outlet For Sale [19 ก.ย. 57 18:17] ( IP 91.207.4.22 X: )

ความคิดเห็นที่ 15
   
Dummy Dummy Dummy Never Fails 2

ugg ansley print slippers 2 http://www.bmmimports.co.nz/MessageBox.aspx?do=ugg-ansley-print-slippers-2-3032.html

โดย: ugg ansley print slippers 2 [24 ต.ค. 57 5:08] ( IP 200.84.194.144 X: )

* ขณะนี้พี้นที่เต็ม ไม่สามารถโพสต์กระทู้เพิ่มได้ *

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน