PaladEng  >>  ตามข่าวการเรียกบรรจุปลัดอำเภอ

รายงานการประชุมกรมการปกครอง
   รายงานการประชุมกรมการปกครอง
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕
วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ กรมการปกครอง
๓. การบริหารงานบุคคล
- เรื่องการตัดโอนเงินเดือนข้าราชการ ขอให้กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตัดโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการให้ตรงกับตำแหน่งให้ได้มากที่สุด กำหนดเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่ ประมาณ ๑,๒๐๐ ราย และให้รายงานผล การดำเนินงานให้อธิบดีทราบในการประชุมครั้งต่อไป
โดย: ลองอ่านดูครับ [28 ก.ย. 55 12:10] ( IP A:182.52.133.240 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

ความคิดเห็นที่ 1
   ๔. แนวทางการปฏิบัติราชการ
- ในการปฏิบัติงานต้องมีปฏิทินงาน การปฏิบัติงานทุกอย่างควรจะมีกำหนดเวลาที่ชัดเจน เนื่องจากหากปฏิบัติงานโดยไม่กำหนดระยะเวลาอาจส่งผลเสียต่อทางราชการได้ ขอให้ผู้บริหารได้กำหนดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน ในการสั่งการแต่ละครั้งเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
โดย: ลองอ่านดูครับ [28 ก.ย. 55 12:27] ( IP A:182.52.133.240 X: )

ความคิดเห็นที่ 2
   ท่าน คห.1 รายงานทั้งหมดดุจากที่ไหนคับเท่าที่อ่านเป็นแค่บ้างส่วน
โดย: ผู้ยังรอ [28 ก.ย. 55 12:33] ( IP A:27.55.1.166 X: )

ความคิดเห็นที่ 3
   การประชุมครั้งที่ 9/2555 คงจะพอทราบจำนวนที่จะบรรจุได้ ใคร พอทราบ ช่วยแบ่งบันด้วยนะครับ และให้มีแหล่งที่มา ที่สามารถยืนยันได้..
โดย: ลองอ่านดูครับ [28 ก.ย. 55 12:35] ( IP A:182.52.133.240 X: )

ความคิดเห็นที่ 12
   ที่ติดชายแดน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ รุ่นที่ ๑
๕ ๘) สรุปรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมการปกครอง
๙) ผลการปฏิบัติภารกิจของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ – กรกฎาคม ๒๕๕๕
๑๐) การให้ความช่วยเหลือ อส. ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
ระเบียบวาระ รายละเอียด หมายเหตุ
๑๑) สรุปผลการปฏิบัติงานของกองการสื่อสาร
๑๒) สรุปผลการดำเนินงานของ สน.สก. ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
๑๓) ผลการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๕)
๑๔) สถิติการปฏิบัติงานของศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร
(Call Center ๑๕๔๘)
๑๕) โครงการคัดเลือกบุคลากรทางทะเบียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการ
ทะเบียนและบัตรในต่างประเทศ
๑๖) โครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น
๑๗) โครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดน ภาคใต้
๑๘) โครงการคัดเลือกศูนย์บริหารการทะเบียนภาค และศูนย์บริหารการ
ทะเบียนภาค สาขาจังหวัด ดีเด่น
๑๙) โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การบริการงานทะเบียนสู่ความเป็นเลิศ ปี ๒๕๕๕
๒๐) ข้อสั่งการในที่ประชุม มท ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕


มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย
(นายยงยศ แก้วเขียว) - แจ้งเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องการเตรียมตัวเรื่องอัคคีภัยว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีมติให้ทุกหมู่บ้านเตรียมความพร้อมในเรื่องความรู้ และจัดเตรียมอุปกรณ์ในการระงับอัคคีภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้น
- สมาคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แห่งประเทศไทยขอขอบคุณอธิบดีกรมการปกครองที่ให้โอกาสสมาคมฯ ไปศึกษาดูงานเพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ประธาน
อปค.
(นายสุกิจ เจริญรัตนกุล) ๑. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
- การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอให้ ภูมิภาค ใช้เงินงบประมาณให้เกิดประโยชน์ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สำหรับโครงการที่ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ขอให้ดำเนินการต่อไป สำหรับในส่วนกลาง สำนัก/กอง ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ กรมการปกครองจะพิจารณานำงบประมาณมาไว้ที่กรมและโอนจัดสรรให้ภูมิภาค ต่อไป
๒. การแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ทางตู้ ปณ. ๔๔
- ในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เสนอแนะ หรือนำเสนอเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกรมการปกครอง ขอให้แจ้งมายัง ตู้ ปณ.๔๔ ปณฝ. มหาดไทย เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

ระเบียบวาระ รายละเอียด หมายเหตุ
๓. การบริหารงานบุคคล
- เรื่องการตัดโอนเงินเดือนข้าราชการ ขอให้กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตัดโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการให้ตรงกับตำแหน่งให้ได้มากที่สุด กำหนดเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่ ประมาณ ๑,๒๐๐ ราย และให้รายงานผล การดำเนินงานให้อธิบดีทราบในการประชุมครั้งต่อไป
๔. แนวทางการปฏิบัติราชการ
- ในการปฏิบัติงานต้องมีปฏิทินงาน การปฏิบัติงานทุกอย่างควรจะมีกำหนดเวลาที่ชัดเจน เนื่องจากหากปฏิบัติงานโดยไม่กำหนดระยะเวลาอาจส่งผลเสียต่อทางราชการได้ ขอให้ผู้บริหารได้กำหนดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน ในการสั่งการแต่ละครั้งเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
๕. การจัดประชุม สัมมนา
- สำนัก/กอง ที่จะขออนุมัติโครงการจัดประชุมสัมมนา เพิ่มเติม ขอให้ชะลอไว้ก่อน ยกเว้น สำนัก/กองที่ขออนุมัติไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
๖. การเตรียมการในการก่อสร้างอาคารในส่วนกลาง
- ขอให้ สำนัก/กอง ที่มีโครงการจะก่อสร้างอาคาร เตรียมการ ให้พร้อม ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปีนี้ขอให้หาแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาไว้ เพื่อเตรียมการหากมีโครงการในปีต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.
โดย: ลองอ่านดูครับ [28 ก.ย. 55 12:45] ( IP A:182.52.133.240 X: )

ความคิดเห็นที่ 13
   อ่านแล้วครับอ่านนายแล้วของที่ท่านเอามาให้ดู ต้องการวันที่ 27 กันยายน 2555 ครับ ขอบคุณครับ
โดย: อ่านแล้ว [28 ก.ย. 55 13:12] ( IP A:58.9.11.190 X: )

ความคิดเห็นที่ 14
   เขาอ่านกันตั้งนานแล้ว...กลับไปดูกระทู้ 138 นะ
แต่ก็ขอบคุณนะ....
โดย: เซ็งวะ [28 ก.ย. 55 14:00] ( IP A:118.173.28.10 X: )


คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ
วิธีการ upload รูปภาพแบบใหม่ วิธีการใส่ copy paste หรือ คัดลอกข้อความ ในแบบใหม่

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน