วิธีการทางประวัติศาสตร์
   วิธีการทางประวัติศาสตร์ หมายถึง กระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อให้ได้ความรู้และคำตอบที่เชื่อว่าสะท้อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอดีตได้ถูกต้องมากที่สุด ซึ่งไม่มีใครสามารถตอบได้ว่าข้อเท็จจริงที่ถูกต้องคืออะไร ดังนั้น จึงต้องมีกระบวนการศึกษา และการใช้เหตุผลในการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและนำไปใช้อย่างถูกต้อง ทำให้การศึกษาประวัติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่สะท้อนข้อเท็จจริงที่แตกต่างจากนิทาน นิยาย หรือเรื่องบอกเล่าที่เลื่อนลอย

โดย: ครูพิศมัย [8 ก.ค. 53 22:41] ( IP A:222.123.160.51 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

ความคิดเห็นที่ 1
   การศึกษาประวัติศาสตร์เริ่มจากการตั้งคำถามพื้นฐานหลัก 5 คำถาม คือ
"เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอดีต" (What)
"เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่" (When)
"เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ไหน" (Where)
"ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น" (Why)
"เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร" (How)

โดย: ครูพิศมัย [8 ก.ค. 53 22:47] ( IP A:222.123.160.51 X: )

ความคิดเห็นที่ 2
   วิธิการทางประวัติศาสตร์ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่
•การรวบรวมหลักฐาน
•การคัดเลือกหลักฐาน
•การวิเคราะห์ ตีความ ประเมินหลักฐาน
•การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของหลักฐาน
•การนำเสนอข้อเท็จจริง

โดย: ครูพิศมัย [8 ก.ค. 53 22:49] ( IP A:222.123.160.51 X: )

ความคิดเห็นที่ 3
   นอกจากนี้ รอบิน จี. คอลลิงวูด (R. G. Collingwood) นักปรัชญาประวัติศาสตร์คนสำคัญชาวอังกฤษในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ผู้เป็นเจ้าของผลงานเรื่อง Idea of History ให้ความเห็นเกี่ยวกับวิธิการศึกษาประวัติศาสตร์ ดังนี้
•วิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างจากการศึกษาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
•นักประวัติศาสตร์ต้องระมัดระวังในการยืนยันความถูกต้องของหลักฐาน
•การนำเสนอในลักษณะ "ตัด-แปะประวัติศาสตร์" ไม่ถูกต้องและเป็นวิธีการที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ ควรนำเสนอโดยการประมวลความคิดให้เป็นข้อสรุป
•วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นแบบวิทยาศาสตร์คือการตั้งคำถาม

โดย: ครูพิศมัย [8 ก.ค. 53 22:51] ( IP A:222.123.160.51 X: )

ความคิดเห็นที่ 4
   ประโยชน์ของการศึกษา
1.ประวัติศาสตร์จะช่วยให้มนุษย์เกิดสำนึกในการค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลที่เชื่อมโยงอดีตและปัจจุบัน อันสร้างความภูมิใจและกระตุ้นความรู้สึกนิยมในชาติหรือเผ่าพันธุ์ ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสั่งสมไว้
2. ประวัติศาสตร์ช่วยให้เกิดการเรียนรู้จากอดีตเพื่อเป็นบทเรียนสำหรับปัจจุบัน องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาประวัติศาสตร์จะทำให้เข้าใจถึงปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบจากปัญหา
3.การศึกษาประวัติศาสตร์ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินนโยบายให้เป็นประโยชน์ต่อทั้งปัจจุบันและอนาคต
4.วิธีการทางประวัติศาสตร์ทำให้ผู้ศึกษาสั่งสมประสบการณ์และทักษะในการวิเคราะห์ ไต่สวน และแก้ปัญหา ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาศาสตร์แขนงอื่น ๆ คุณสมบัตินี้นับเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาคุณภาพประชากรในสังคมที่เจริญก้าวหน้าและมีพัฒนาการสูง

โดย: ครูพิศมัย [8 ก.ค. 53 22:58] ( IP A:222.123.160.51 X: )

ความคิดเห็นที่ 5
   การจำแนกประเภทของการศึกษาประวัติศาสตร์
หากศึกษาพัฒนาการของการศึกษาประวัติศาสตร์ในดินแดนต่าง ๆ พบว่าการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตของมนุษย์และสังคมของตนเริ่มจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวและค่อย ๆ ขยายไปสู่สังคมที่ไกลตัวออกไป โดยทั่วไปสามารถแบ่งขอบเขตการศึกษาประวัติศาสตร์ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การศึกษาเฉพาะพื้นที่และการศึกษาเฉพาะหัวข้อ

โดย: ครูพิศมัย [8 ก.ค. 53 23:01] ( IP A:222.123.160.51 X: )

ความคิดเห็นที่ 6
   การศึกษาประวัติศาสตร์เฉพาะพื้นที่
คือการใช้พื้นที่ทางภูมิศาสตร์กำหนดขอบเขตของการศึกษา โดยเน้นศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในกรอบพื้นที่ จำแนกออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
•ประวัติศาสตร์โลก (World History)
คือการศึกษาเรื่องราวและพัฒนาการของสังคมโลกในลักษณะที่เป็นองค์รวม ไม่เน้นเขตพื้นที่ใดโดยเฉพาะ เช่น การศึกษาอารยธรรมโลก การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ การปฏิวัติอุตสาหกรรม การขยายตัวของลัทธิล่าอาณานิคม สงครามโลก และสงครามเย็น เป็นต้น
•ประวัติศาสตร์ชาติ (National History)
คือการศึกษาเรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ของแต่ละประเทศ
•ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (Local History)
คือการศึกษาประวัติศาสตร์ในเขตพื้นที่เฉพาะ เช่น ประวัติศาสตร์ชุมชน ประวัติศาสตร์เมือง/จังหวัด โดยเนื้อเรื่องที่ศึกษาอาจจะเน้นในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กำเนิด/พัฒนาการของสถาบันใดสถาบันหนึ่งในท้องถิ่น อาชีพ กลุ่มชนต่าง ๆ เชื้อชาติ ศาสนา และประเพณีในท้องถิ่น ฯลฯ

โดย: ครูพิศมัย [8 ก.ค. 53 23:04] ( IP A:222.123.160.51 X: )

ความคิดเห็นที่ 7
   การศึกษาประวัติศาสตร์เฉพาะหัวข้อ
คือการศึกษาประวัติศาสตร์เฉพาะด้านในดินแดนต่าง ๆ เดิมแบ่งการศึกษาออกเป็นหัวข้อใหญ่ ดังนี้
•ประวัติศาสตร์การเมือง
•ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
•ประวัติศาสตร์สังคม
ต่อมา เมื่อการศึกษาประวัติศาสตร์มีพัฒนาการมากขึ้น ทำให้มีการศึกษาในหัวข้อเฉพาะและลึกซึ้งมากกว่าเดิม เช่น
•ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม
•ประวัติศาสตร์พรรคการเมือง
•ประวัติศาสตร์การทหาร
•ประวัติศาสตร์การทูต
•ประวัติศาสตร์พัฒนาการของกลุ่มชาติพันธุ์
•ประวัติศาสตร์สตรี
•ประวัติศาสตร์สงคราม
•ประวัติศาสตร์ลัทธิทุนนิยม
•ประวัติศาสตร์ศิลปะ
•ประวัติศาสตร์การละคร
•ประวัติศาสตร์นิพนธ์ ฯลฯ

โดย: ครูพิศมัย [8 ก.ค. 53 23:08] ( IP A:222.123.160.51 X: )

ความคิดเห็นที่ 10
   ความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์
สำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์นั้น มีปัญหาที่สำคัญอยู่ประการหนึ่ง คือ อดีตที่มีการฟื้นหรือจำลองขึ้นมาใหม่นั้น มีความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้เพียงใดรวมทั้งหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่นำมาใช้เป็นข้อมูลนั้น มีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด เพราะเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มีอยู่มากมายเกินกว่าที่จะศึกษาหรือจดจำได้หมด แต่หลักฐานที่ใช้เป็นข้อมูลอาจมีเพียงบางส่วน
ดังนั้น วิธีการทางประวัติศาสตร์จึงมีความสำคัญเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ หรือผู้ฝึกฝนทางประวัติศาสตร์จะได้นำไปใช้ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่ลำเอียง และเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ

โดย: ครูพิศมัย (เจ้าบ้าน ) [9 ก.ค. 53 9:10] ( IP A:222.123.161.130 X: )

ความคิดเห็นที่ 13
   อิดดเอิอิอิอิอิอิอิอิ angel
โดย: บล้่สบล้บ่้สบลสบลส [6 มิ.ย. 55 9:11] ( IP A:180.180.132.6 X: )

ความคิดเห็นที่ 14
   ขอบคุนคร่า
โดย: noplovefilm@hotmail.com [23 ก.ย. 55 12:46] ( IP A:171.99.194.27 X: )

ความคิดเห็นที่ 110
   ron-park-pay-day-loans.htm
http://payday12.cbl-ly.com/check-cashing-portland.htm
http://payday656.cbl-ly.com/payday-loan-horror-stories.htm
http://payday865.cbl-ly.com/tip-top-cash.htm
โดย: เจ๊บจุงเบย [30 ม.ค. 56 8:10] ( IP A:115.87.39.65 X: )

คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)

พิมพ์เพื่อยืนยันตัวตนว่าไม่ใช่ คอมพิวเตอร์


คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน