Dress-Shop  >>  สินค้า Update

------------------------------@ สินค้าอับเดทวันจันทร์ที่ 13/10/2557!!@------------------------------
    การสรุปยอด และชำระเงินคะ

ลูกค้าเก่า สรุปยอดทุกสองอาทิตย์ เดือนตุลาคม สรุปยอดวันที่ 17 และ 31 ชำระเงินภายใน 3-5 วัน หลังสรุปยอดคะ เพื่อที่ว่าแม่ค้าจะได้มีทุนหมุนเวียนในแต่ละเดือนคะ

ลูกค้าใหม่คะซื้อขายครั้งแรก แม่ค้าขอสรุปยอดเลยนะคะ ชำระเงินภายใน 3 วัน หลังสรุปยอดคะ ซื้อขาย 2 ครั้งขึ้นไป ให้ปรับเป็นสรุปทุกสองอาทิตย์เป็นลูกค้าเก่าคะ....

ลูกค้าใหม่หากไม่เข้าใจกติกาการสั่งซื้อให้ไปอ่านกติกาที่แม่ค้าแจ้งไว้ให้ละเอียดก่อนนะคะ

โดย: เจ้าบ้าน [11 ต.ค. 57 19:51] ( IP A:101.51.119.45 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

ความคิดเห็นที่ 2
   

โดย: เจ้าบ้าน [11 ต.ค. 57 21:23] ( IP A:101.51.119.45 X: )

ความคิดเห็นที่ 4
   

โดย: เจ้าบ้าน [11 ต.ค. 57 21:42] ( IP A:101.51.119.45 X: )

ความคิดเห็นที่ 5
   

โดย: เจ้าบ้าน [11 ต.ค. 57 21:46] ( IP A:101.51.119.45 X: )

ความคิดเห็นที่ 6
   

โดย: เจ้าบ้าน [11 ต.ค. 57 21:50] ( IP A:101.51.119.45 X: )

ความคิดเห็นที่ 7
   

โดย: เจ้าบ้าน [11 ต.ค. 57 21:52] ( IP A:101.51.119.45 X: )

ความคิดเห็นที่ 8
   

โดย: เจ้าบ้าน [11 ต.ค. 57 21:56] ( IP A:101.51.119.45 X: )

ความคิดเห็นที่ 9
   

โดย: เจ้าบ้าน [11 ต.ค. 57 22:00] ( IP A:101.51.119.45 X: )

ความคิดเห็นที่ 10
   

โดย: เจ้าบ้าน [11 ต.ค. 57 22:02] ( IP A:101.51.119.45 X: )

ความคิดเห็นที่ 11
   

โดย: เจ้าบ้าน [11 ต.ค. 57 22:05] ( IP A:101.51.119.45 X: )

ความคิดเห็นที่ 12
   

โดย: เจ้าบ้าน [11 ต.ค. 57 22:27] ( IP A:101.51.119.45 X: )

ความคิดเห็นที่ 13
   

โดย: เจ้าบ้าน [11 ต.ค. 57 22:29] ( IP A:101.51.119.45 X: )

ความคิดเห็นที่ 14
   

โดย: เจ้าบ้าน [11 ต.ค. 57 22:34] ( IP A:101.51.119.45 X: )

ความคิดเห็นที่ 15
   

โดย: เจ้าบ้าน [11 ต.ค. 57 22:38] ( IP A:101.51.119.45 X: )

ความคิดเห็นที่ 16
   

โดย: เจ้าบ้าน [11 ต.ค. 57 23:18] ( IP A:101.51.119.45 X: )

ความคิดเห็นที่ 17
   

โดย: เจ้าบ้าน [11 ต.ค. 57 23:20] ( IP A:101.51.119.45 X: )

ความคิดเห็นที่ 18
   

โดย: เจ้าบ้าน [11 ต.ค. 57 23:22] ( IP A:101.51.119.45 X: )

ความคิดเห็นที่ 19
   

โดย: เจ้าบ้าน [11 ต.ค. 57 23:25] ( IP A:101.51.119.45 X: )

ความคิดเห็นที่ 20
   

โดย: เจ้าบ้าน [11 ต.ค. 57 23:30] ( IP A:101.51.119.45 X: )

ความคิดเห็นที่ 21
   

โดย: เจ้าบ้าน [11 ต.ค. 57 23:32] ( IP A:101.51.119.45 X: )

ความคิดเห็นที่ 22
   

โดย: เจ้าบ้าน [11 ต.ค. 57 23:34] ( IP A:101.51.119.45 X: )

ความคิดเห็นที่ 23
   

โดย: เจ้าบ้าน [11 ต.ค. 57 23:36] ( IP A:101.51.119.45 X: )

ความคิดเห็นที่ 24
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 19:31] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 25
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 19:32] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 26
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 19:36] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 27
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 19:38] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 28
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 19:42] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 29
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 19:44] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 30
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 20:03] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 31
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 20:06] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 32
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 20:12] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 33
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 20:17] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 34
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 20:18] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 35
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 20:22] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 36
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 20:24] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 37
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 20:26] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 38
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 20:27] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 39
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 20:28] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 40
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 20:30] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 41
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 20:32] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 42
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 20:34] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 43
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 20:38] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 44
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 20:54] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 45
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 20:56] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 46
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 20:57] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 47
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 21:00] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 48
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 21:02] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 49
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 21:03] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 50
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 21:05] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 51
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 21:07] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 52
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 21:09] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 53
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 21:11] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 54
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 21:14] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 55
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 21:15] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 56
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 21:19] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 57
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 21:24] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 58
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 21:26] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 59
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 21:28] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 60
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 21:36] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 61
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 21:39] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 62
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 21:40] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 63
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 21:42] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 64
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 21:45] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 65
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 21:47] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 66
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 21:50] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 67
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 21:52] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 68
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 21:55] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 69
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 22:00] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 70
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 22:02] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 71
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 22:03] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 72
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 22:05] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 73
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 22:07] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 74
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 22:09] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 75
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 22:12] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 76
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 22:14] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 77
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 22:17] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 78
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 22:34] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 79
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 22:38] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 80
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 ต.ค. 57 22:38] ( IP A:101.51.113.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 81
   

ความคิดเห็นที่ 56  ไหล่กว้างเท้าไหร่เหรอคะ

โดย: may [13 ต.ค. 57 10:13] ( IP A:1.4.179.143 X: )

ความคิดเห็นที่ 82
   

60 / 70 / 75

โดย: ศุภจิรา [13 ต.ค. 57 10:29] ( IP A:223.205.23.85 X: )

ความคิดเห็นที่ 83
   

75

โดย: NT [13 ต.ค. 57 10:29] ( IP A:101.109.31.11 X: )

ความคิดเห็นที่ 84
   

24,58

โดย: suchimon [13 ต.ค. 57 10:30] ( IP A:122.155.136.2 X: )

ความคิดเห็นที่ 85
   

75.

โดย: NT [13 ต.ค. 57 10:30] ( IP A:101.109.31.11 X: )

ความคิดเห็นที่ 86
   

60 / 70 /75

โดย: ศุภจิรา [13 ต.ค. 57 10:30] ( IP A:223.205.23.85 X: )

ความคิดเห็นที่ 87
    12, 59
โดย: VDRA [13 ต.ค. 57 10:30] ( IP A:49.230.171.247 X: )

ความคิดเห็นที่ 88
   

55

โดย: kitty11 [13 ต.ค. 57 10:31] ( IP A:171.98.74.112 X: )

ความคิดเห็นที่ 89
   79
โดย: แพท [13 ต.ค. 57 10:31] ( IP A:101.109.207.155 X: )

ความคิดเห็นที่ 90
   

56 68

โดย: moo_tong [13 ต.ค. 57 10:31] ( IP A:124.120.145.211 X: )

ความคิดเห็นที่ 91
   

46.   59

โดย: Nina [13 ต.ค. 57 10:32] ( IP A:27.55.128.101 X: )

ความคิดเห็นที่ 92
   

7, 17

โดย: อ้อย [13 ต.ค. 57 10:36] ( IP A:125.26.84.91 X: )

ความคิดเห็นที่ 93
   

ุ62/77

โดย: p_ok1123@hotmail.co.th [13 ต.ค. 57 10:36] ( IP A:116.58.226.89 X: )

ความคิดเห็นที่ 94
   

51

โดย: nina [13 ต.ค. 57 10:39] ( IP A:27.55.128.101 X: )

ความคิดเห็นที่ 95
   

41

โดย: nittayanuamwong [13 ต.ค. 57 10:44] ( IP A:110.78.168.11 X: )

ความคิดเห็นที่ 96
   

4   79

โดย: js ubon [13 ต.ค. 57 11:11] ( IP A:202.28.51.72 X: )

ความคิดเห็นที่ 97
   

5, 11, 29

โดย: aorpp [13 ต.ค. 57 11:13] ( IP A:49.49.197.9 X: )

ความคิดเห็นที่ 98
   

54 , 57

โดย: lamla_sk@hotmail.com [13 ต.ค. 57 11:41] ( IP A:110.171.205.207 X: )

ความคิดเห็นที่ 99
   

8  และขอต่อ 79 ค่ะ

โดย: js ubon [13 ต.ค. 57 13:43] ( IP A:202.28.51.72 X: )

ความคิดเห็นที่ 100
   

cf 59 คะ

โดย: d-nuch55@hotmail.com [13 ต.ค. 57 15:02] ( IP A:183.89.159.56 X: )

ความคิดเห็นที่ 101
   ยกเลิก 68 ค่ะ
โดย: moo_tong [13 ต.ค. 57 19:19] ( IP A:27.55.142.30 X: )

ความคิดเห็นที่ 102
   27 54
โดย: jijistory@hotmail.com [13 ต.ค. 57 19:22] ( IP A:115.87.128.203 X: )

ความคิดเห็นที่ 103
   40
โดย: jijistory@hotmail.com [13 ต.ค. 57 19:26] ( IP A:115.87.128.203 X: )

ความคิดเห็นที่ 104
   5-30-33
โดย: จอมขวัญ [13 ต.ค. 57 19:35] ( IP A:49.230.97.198 X: )

ความคิดเห็นที่ 105
   38-57-68
โดย: จอมขวัญ [13 ต.ค. 57 19:51] ( IP A:49.230.97.198 X: )

ความคิดเห็นที่ 108
   ตกออเดอร์ไป1รายการ มี40ด้วยนะคะ ตามคห102ค่ะ
โดย: jijistory@hotmail.com [13 ต.ค. 57 21:19] ( IP A:110.168.170.40 X: )

ความคิดเห็นที่ 109
    ขอโทษค่ะ คห103ค่ะ
โดย: jijistory@hotmail.com [13 ต.ค. 57 21:20] ( IP A:110.168.170.40 X: )

ความคิดเห็นที่ 110
   

42+66

โดย: เมย์ [15 ต.ค. 57 10:46] ( IP A:182.255.14.52 X: )

ความคิดเห็นที่ 111
    สรุปรายการจองรอโอนคะ

คุณ suchimon คห.24+58
คุณ NT คห.75
คุณ ศุภจิรา คห.60+70
คุณ VPRA คห.12+59
คุณ kitty11 คห.55
คุณ แพท คห.79
คุณ mootong คห.56
คุณ nina คห.46+51
คุณ อ้อย คห.7+17
คุณ pok คห.62+77
คุณ nititaya คห.41
คุณ js อุบล คห.4+8
คุณ aorpp คห.5+11+29
คุณ lamla คห.54+57
คุณ jijistory คห.27+40
คุณ จอมขวัญ คห.30+33+38+68
คุณ เมย์ คห.42+66

สรุปผิด สรุปซ้ำ ตกหล่น แจ้งได้จ้า จะแก้ไขให้คะ

ตัวว่างคะ

คห.6+9+10+13+14+15+16+18+19+20+21+22+23+25+26+28+31+32+34+35+36+37+39

43+44+45+47+48+49+50+52+53+61+63+64+65+67+69+71+72+73+74+76+78
โดย: เจ้าบ้าน [15 ต.ค. 57 11:28] ( IP A:101.51.86.58 X: )

ความคิดเห็นที่ 112
   

28

โดย: Froggy [16 ต.ค. 57 13:38] ( IP A:27.55.173.10 X: )


คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


วิธีการ upload รูปภาพแบบใหม่ วิธีการใส่ copy paste หรือ คัดลอกข้อความ ในแบบใหม่

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน