รายงานผู้สอบ 6 วรรค แบบไม่แสดงความเห็น
   ส่งไฟล์รายงานผู้่สอบ 6 วรรค แบบไม่แสดงความเห็น ข้อความถูกต้องหรือต้องแก้ไขตรงไหนบ้าง ขอคำแนะนำค่ะ ไม่แน่ใจว่าจะถูกต้องค่ะ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ต่อผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของ บริษัท ……………. จำกัด

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท…...……………………... จำกัด ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
15 ตุลาคม 2555 และ 2554 และงบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สา
มารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจ
สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฎิบัติงานตรวจ
สอบ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินเหล่านี้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับ
รองทั่วไป เนื่องจากเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์การไม่แสดงความเห็น อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบ
บัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ

เนื่องจากระบบบัญชี รายละเอียดข้อมูลทางบัญชี และเอกสารหลักฐานประกอบรายการทางบัญชี ตลอดจนรายงานทางการเงินไม่
สมบูรณ์เพียงพอ ทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปได้

ความเห็น
เนื่องจากการถูกจำกัดขอบเขตที่กล่าวในวรรคก่อนมีสาระสำคัญอย่างมากต่องบการเงิน ข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบ
การเงินดังกล่าวข้างต้นได้
โดย: สิรการ [2 มี.ค. 56 14:35] ( IP A:58.64.107.86 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ..

ข้าพเจ้า ได้รับการว่าจ้างให้ตรวจสอบ งบการเงินของบริษัท รวยแล้วเลิก จำกัด ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X5 และงบกำไรขาดทุน (เบ็ดเสร็จ) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (และงบกระแสเงินสด) สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ) และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากการฏิบัติงานตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี เนื่องจากเรื่องที่กล่าวในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการตรวจสอบที่เหมาะสมเพียงพอเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของการตรวจสอบได้

เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น

ข้าพเจ้าไม่ได้....

ข้าพเจ้าไม่สามารถตรวจสอบหาได้หลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ...... และข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นเพื่อให้ได้หลักฐานเป็นที่พอใจเกี่ยวกับ.......

จากเรื่องที่กล่าวข้างต้นข้าพเจ้าจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าจำเป็นต้องปรับปรุง.............หรือไม่เพียงใด

การไม่แสดงความเห็น

เนื่องจากเรื่องที่กล่าวในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นมีสาระสำคัญ (และอาจมีผลกระทบงบการเงินอย่างแผ่กระจาย) ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างพียงพอ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ดังนั้น ข้าพเจ้าไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X5
โดย: I-am [2 มี.ค. 56 15:27] ( IP A:124.120.211.47 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ..

ดู TSA 705 ตัวอย่างที่ 4, 5 ในภาคผนวก

http://www.fap.or.th/files/st_auditing/20120912/มาตรฐานการสอบบัญชี%20รหัส%20705.pdf


..
โดย: I-am [2 มี.ค. 56 15:35] ( IP A:124.120.211.47 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   งบเปรียบเทียบปี 55 และปี54 ผู้สอบคนเดิมค่ะ
เป็นงบNpaes ไม่ได้ประกอบการค้า ไม่มียอดขายยอดค่าใช้จ่าย
แต่มีทุนจดทะเบียน 300 ล้าน มีลูกหนี้ค่าหุ้น299 ล้่าน (ลูกหนี้ค่าหุ้นโชว์หักกับทุนจดทะเบียน) มีเงินสดประมาณแสนกว่าบาท
ปี54และปีอื่น ๆ ออกหน้ารายงานแบบไม่แสดงความเห็นค่ะ


ขอถามเพิ่มค่ะ
ตรงวรรคเกณฑ์ไม่แสดงความคิดเห็น
ข้าพเจ้าไม่สามารถตรวจสอบหาได้หลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ (เอกสารหลักฐานประกอบรายการทางการบัญชี)
และข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นเพื่อให้ได้หลักฐานเป็นที่พอใจเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานประกอบรายการทางการบัญชีได้

จากเรื่องที่กล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าไม่สามารถสรุปได้ว่าจำเป็นต้องปรับปรุง
(หาหลักฐานการตรวจสอบ)หรือไม่เพียงใด

พิมพ์ไปก็งงไป จะใช้รูปแบบข้อความไหนดี ขอคำแนะนำค่ะ
เป็นงบเปล่า แต่มีปัญหาทุนจดทะเบียน300 ล้าน มีลูกหนี้ค่าหุ้นแสดงหักกับทุนจดทะเบียนค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ อาจารย์I-am
โดย: สิรการ [2 มี.ค. 56 16:02] ( IP A:58.64.107.86 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ..


น่าจะระบุรายการที่สำคัญ ในงบการเงินไปเลยครับ

/////////////////////////////////////////////

ฟังๆ กันมา แนวโนม้น่าจะเป็นการรายงานแสดงควาามเห็นต่องบการเงินปีปัจจุบัน (ที่มีตัวเลขของงวดก่อนมาแสดงเปรียบเทียบ)

ไม่ใช่เป็นการรายงานต่องบกาารเงินเปรียบเทียบ เหมื่อนแต่ก่อน

คำชี้แจงสภา ท่านก็ว่าแบบนั้น

ลองดูความเห็นท่านอื่นนะครับ

..
โดย: I-am [2 มี.ค. 56 16:08] ( IP A:124.120.211.47 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   ..

เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้เคยเสนอรายงานโดยไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 25X4 ตามรายงานลงวันที่............เนื่องจากข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้ค่าหึ้นและทุนได้ และข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นที่พอใจในลุกหนี้และทุนดังกล่าวได้เนื่องจากข้อมูลทางบัญชีที่เกี่ยวกับการบันทึกไม่เรียบร้อย และในปี 25X5 ข้าพเจ้ายังคงไม่สามารถตรวจสอบรายการดังกล่าว ทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินของปี 25X5

..


ดู TSA 710 P 11 (ก)

..
โดย: I-am [2 มี.ค. 56 16:20] ( IP A:124.120.211.47 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   ขอบพระคุณค่ะ อาจารย์I-am
ให้คำแนะนำและความรู้ เป็นประโยชน์มากค่ะ และรวดเร็วทันใจด้วยค่ะ

แนบไฟล์รายงานชุดใหม่มาด้วยค่ะ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ต่อผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของ บริษัท ……………. จำกัด

ข้าพเจ้าได้รับการว่าจ้างให้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท…... จำกัด ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
15 ตุลาคม 2555 และงบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สา
มารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากการปฎิบัติงานตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการ
สอบบัญชี เนื่องจากเรื่องที่กล่าวในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการตรวจ
สอบที่เหมาะสมเพียงพอ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของการตรวจสอบได้

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินเหล่านี้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับ
รองทั่วไป เนื่องจากเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์การไม่แสดงความเห็น อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบ
บัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ

เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้เคยเสนอรายงานโดยไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2554 ตามรายงานลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เนื่องจากข้าพเจ้า
ไม่สามารถหาหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับลูกหนี้ค่าหุ้นและทุนได้ และข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้
เป็นที่พอใจในลูกหนี้และทุนดังกล่าวได้ เนื่องจากข้อมูลทางบัญชีที่เกี่ยวกับการบันทึกไม่เรียบร้อย และปี 2555 ข้าพเจ้ายังคงไม่
สามารถตรวจสอบรายการดังกล่าว ทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินของปี 2555

การไม่แสดงความเห็น
เนื่องจากเรื่องที่กล่าวในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นมีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม
อย่างเพียงพอเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ดังนั้นข้าพเจ้าไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปีสิ้นสุดวันที่
15-ต.ค.-55
โดย: สิรการ//smile [2 มี.ค. 56 17:16] ( IP A:58.64.107.86 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   ..

ยินดีครับ

**** ข้อความในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น ซ้ำหรือเปล่าครับ ****

..
โดย: I-am [2 มี.ค. 56 17:25] ( IP A:124.120.211.47 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   ขอส่งรายงานล่าสุดค่ะ
ตรงข้อความที่ซ้ำ

ขอบพระคุณค่ะ อาจารย์I-am

เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้เคยเสนอรายงานโดยไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2554 ตามรายงานลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เนื่องจาก
ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับลูกหนี้ค่าหุ้นและทุนได้ และข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการ
ตรวจสอบอื่นให้เป็นที่พอใจในลูกหนี้และทุนดังกล่าวได้ เนื่องจากข้อมูลทางบัญชีที่เกี่ยวกับการบันทึกไม่เรียบร้อย และปี
2555 ข้าพเจ้ายังคงไม่สามารถตรวจสอบรายการดังกล่าวได้

การไม่แสดงความเห็น
เนื่องจากเรื่องที่กล่าวในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น มีสาระสำคัญต่องบการเงิน ข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงความ
เห็นต่องบการเงินปีสิ้นสุดวันที่ 15 ตุลาคม 2555
โดย: สิรการ//smile [2 มี.ค. 56 18:04] ( IP A:58.64.107.86 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   รบกวนถามครับ
ทำไมต้องเสนอต่อกรรมการด้วย(เสนอผู้ถือหุ้นอย่างเดียวไม่ได้เหรอครับ)
โดย: สงสัยม๊วกม๊วก [6 มี.ค. 56 11:17] ( IP A:125.25.83.165 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   แล้วถ้าปีที่แล้วคนเก่าไม่แสดงความเห็น แล้วปีนี้เปลี่ยนผู้สอบจะไม่แสดงความเห็นเหทือนกัน วรรคสุดท้ายที่ สink ถึงความเห็นของผู้สอบคนเก่าควรเขียนว่าไงหรอคะ ขอบคุนคะ
โดย: pairy17@hotmail.com [15 พ.ค. 56 11:13] ( IP A:203.155.51.55 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   

Coach Outlet Online

Coach Outlet

Coach Factory Outlet

Coach Outlet Online

Coach Factory Outlet

Coach Outlet Store Online

Coach Outlet Store Online

Coach Factory Outlet

Coach Outlet

Coach Handbags Outlet

Coach Outlet

Coach Outlet

Chanel Handbags

Louis Vuitton

Louis Vuitton Outlet

Gucci Belts

Gucci Belt

Louis Vuitton Outlet

Oakley Sunglasses Outlet

Louis Vuitton Outlet

Oakley Sunglasses Outlet

Oakley Sunglasses

Oakley Sunglasses

Louis Vuitton Outlet

Louis Vuitton Outlet

Louis Vuitton Outlet

Louis Vuitton Handbags

Louis Vuitton Outlet Online

Louis Vuitton Handbags

Louis Vuitton

Louis Vuitton Handbags

Louis Vuitton Outlet Online

Chanel Outlet

Chanel Outlet

Chanel Outlet

Chanel

Oakley Sunglasses

Oakley Sunglasses Outlet

Oakley Sunglasses

Oakley Sunglasses

Oakley Sunglasses Outlet

Oakley Sunglasses Outlet

Ray Ban

Ray Ban Sunglasses

Ray Ban Sunglasses Outlet

Coach Outlet

Coach Outlet Online

Coach Outlet

Coach Factory Outlet

Coach Factory Outlet

Coach Outlet Store

Coach Outlet Store Online

Coach Outlet

Coach Factory Online

Coach Factory Outlet

Coach Factory Outlet

Coach Outlet

Coach Outlet Store Online

Chanel Outlet Online

Louis Vuitton Outlet

Louis Vuitton Handbags

Gucci Belt

Gucci Belts

Louis Vuitton Outlet Online

Oakley Sunglasses Outlet

Louis Vuitton Outlet Online

Oakley Sunglasses Outlet

Cheap Oakley Sunglasses

Oakley Sunglasses

Louis Vuitton Outlet

Louis Vuitton Outlet

Louis Vuitton Outlet

Louis Vuitton Handbags

Louis Vuitton Outlet Online

Louis Vuitton Handbags

Louis Vuitton

Louis Vuitton Handbags

Louis Vuitton Outlet Online

Chanel Handbags

Chanel Handbags

Chanel Outlet

Chanel

Oakley Sunglasses

Oakley Sunglasses Outlet

Oakley Sunglasses

Oakley Sunglasses

Oakley Sunglasses Outlet

Oakley Sunglasses Outlet

Ray Ban

Ray Ban Sunglasses

Ray Ban Sunglasses Outlet

Coach Outlet

Coach Factory Outlet

Coach Factory Outlet

Coach Outlet

Coach Online Outlet

Coach Factory Outlet

Coach Outlet Store

Coach Outlet Store

Coach Outlet Online

Coach Factory Outlet

Coach Factory Online

Coach Factory Outlet

Coach Outlet Store Online

Chanel Handbags

Louis Vuitton Outlet Online

Louis Vuitton Outlet

Louis Vuitton Belt

Hermes Belt

Louis Vuitton Outlet

Oakley Sunglasses Outlet

Louis Vuitton Outlet

Oakley Sunglasses Outlet

Oakley Sunglasses

Oakley Sunglasses

Louis Vuitton Purses

Louis Vuitton Purses

Louis Vuitton Outlet

Louis Vuitton Handbags

Louis Vuitton Outlet Online

Louis Vuitton Purses

Louis Vuitton Handbag

www.louisvuitton.com

Cheap Louis Vuitton

Chanel Purses

Chanel Purses

Chanel Outlet Online

Chanel Handbags

Cheap Oakley Sunglasses

Oakley Sunglasses Wholesale

Oakley Sunglasses

Oakley Sunglasses Outlet

Oakley Sunglases Wholesale

Oakley Sunglasses Outlet

Cheap Ray Ban Sunglasses

Ray Ban Sunglasses

Ray Ban Sunglasses Outlet

Coach Outlet

โดย: 12345@163.com [26 ก.ย. 57 13:30] ( IP A:65.49.68.182 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   

Thank you for this very helpful guide on the right way. This will be very helpful for those you are just starting to blog. Your post has been more than helpful. kizi  friv

โดย: ntft [23 ต.ค. 57 13:30] ( IP A:117.6.3.221 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   

อาจารย์ I-am ค่ะ

ขอไฟล์รายงานชุดใหญ่หน่อยได้มั๊ยค่ะsmiley

โดย: King [25 ม.ค. 58 21:19] ( IP A:1.47.106.251 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   

http://www.friv5games.net 1
ขอไฟล์รายงานชุดใหญ่หน่อยได้มั๊ยค่ะ
 

โดย: sfsdfsd [16 ธ.ค. 58 13:43] ( IP A:117.6.3.221 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)
คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน