ชวนเขียนชวนคิด  <<  กลับไปหน้าแรก

ปัญหาทั่วไป
- Connect ไม่ได้
- สัญญาณหลุดบ่อย
- ความเร็วลดลง
Error ที่เกิดจาก Windows

- Error 629
- Error 630
- Error 650
- Error 651
- Error 678
- Error 680
- Error 691
- Error 720
- Error 797
กรณี Connect ไม่ได้ มีอยู่ 2 กรณี

กรณีที่ 1
- สัญญาณไฟของ Link ADSL ที่ Modem จะกระพริบตลอดเวลา แสดงว่าไม่ได้รับสัญญาณ ADSL

วิธีแก้ไข
ลองยกหูโทรศัพท์ฟังสัญญาณว่ามีสัญญาณโทรศัพท์(dial tone)หรือเปล่า ถ้าไม่มีแสดงว่าคู่สายมีปัญหา โทรแจ้ง 1177
ตรวจสอบว่าสายโทรศัพท์ที่ใช้สำหรับ ADSL มีการต่อพวงกับอุปกรณ์โทรศัพท์ โทรสารและอื่นๆหรือไม่
ถ้ามีให้ลองปลดอุปกรณ์นั้นๆออก (อุปกรณ์เหล่านี้สามารถถูกต่อพวงได้แต่ต้องต่อพวงกับสายที่ใช้ต่อโทรศัพท์หลังผ่าน Spliter แล้ว)

กรณีเป็น Modem แบบ USB ให้ Check ว่ามีการลง driver ถูกต้องสมบูรณ์แล้วหรือยัง ถ้ายังต้องลง driver ใหม่ให้สมบูรณ์ก่อน

หลังจากลง Driver ใหม่แล้ว ให้ Check สัญญาณไฟของ Link ADSL ที่ Modem ว่านิ่งแล้วยัง ถ้ายังกระพริบอยู่ ให้โทรที่ Call center

กรณีที่ 2
- ไฟสัญญาณของ Link ADSL ที่ Modem จะนิ่ง(ไม่กระพริบ)หรือ Sync แสดงว่าได้รับสัญญาณ ADSL แล้ว แต่อาจ Set ค่าต่างๆผิด


วิธีแก้ไข

เกิดจาก set ค่าต่างๆผิดต้อง set ให้ถูกต้อง คือ ค่า VPI=1 , VCI=32 , ค่า Encapsulation=PPPoE LLC
รวมทั้งใส่ Username และ Password ให้ถูกต้อง ตามที่ได้รับจาก ToT แล้วลอง Connect ใหม่อีกครั้ง

ถ้ายังไม่ได้ - ให้โทร Check ที่ Call Center 1100 สอบถามสภาพสัญญาณ ADSL , สภาพคู่สาย และ Network Sytem ในขณะนั้น
กรณี Speed ตกหรือไม่ได้ speed ตามที่ขอไว้

วิธีแก้ไข วิธีที่ 1

ต้องต่อผ่าน Splitter ก่อนที่จะเข้า modem
ห้ามวางสายโทรศัพท์ผ่านอุปกรณ์ที่มีสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงของ modem,มือถือ และ จอของ TV,Computer เป็นต้น
ตรวจสอบว่าสายโทรศัพท์ที่ใช้สำหรับ ADSL มีการต่อพวงกับอุปกรณ์โทรศัพท์ โทรสารและอื่นๆหรือไม่ ถ้ามีให้ลองปลดอุปกรณ์นั้นๆออก (อุปกรณ์เหล่านี้สามารถถูกต่อพวงได้แต่ต้องต่อพวงกับสายที่ใช้ต่อโทรศัพท์หลังผ่าน Spliter แล้ว)
ปิด-เปิด โมเด็ม และถอดสายระหว่าง Modem กับ Computer ออกและเสียบใหม่ แล้วลอง Connect อีกครั้ง
ลง driver modem ใหม่ เสร็จแล้วลอง Connect อีกครั้ง
วิธีแก้ไข วิธีที่ 2

Check ที่ Call Center 1100 สอบถามสภาพคู่สาย และ Network Sytem ในขณะนั้นยังปรกติอยู่หรือเปล่า
กรณีสัญญาณหลุดบ่อย

วิธีแก้ไข วิธีที่ 1

ตรวจสอบว่าสายโทรศัพท์ที่ใช้สำหรับ ADSL มีการต่อพวงกับอุปกรณ์โทรศัพท์ โทรสารและอื่นๆหรือไม่ ถ้ามีให้ลองปลดอุปกรณ์นั้นๆออก (อุปกรณ์เหล่านี้สามารถถูกต่อพวงได้แต่ต้องต่อพวงกับสายที่ใช้ต่อโทรศัพท์หลังผ่าน Spliter แล้ว)
ไม่ควรนำปลายสายโทรศัพท์ที่ออกจาก splitter แล้วเข้าโทรศัพท์ นำมาเข้า modem 56 kbps

ปิด-เปิด โมเด็ม และถอดสายระหว่าง Modem กับ Computer ออกและเสียบใหม่ แล้วลอง Connect อีกครั้ง
ลง driver modem ใหม่อีกครั้ง เสร็จแล้วลอง Connect อีกครั้ง
วิธีแก้ไข วิธีที่ 2

Check ที่ Call Center 1100 สอบถามสภาพคู่สาย และ Network Sytem ในขณะนั้นยังปรกติอยู่หรือเปล่า

Error 629 : "You have been disconnected from the computer you dialed, Double Click"

(สายหลุดบ่อยในขณะต่อเข้าอินเตอร์เน็ต เกิดจากเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ต่อเข้าอินเตอร์เน็ต มีสัญญาณรบกวนมาก หรือสัญญาณที่เชื่อมต่อระหว่างชุมสายไม่ค่อยดี)

วิธีแก้ไข

ให้ตรวจดูว่าสายโทรศัพท์ที่ต่อเข้าเครื่องโมเด็มอยู่ในสภาพปกติ หรือมีสัญญาณรบกวนหรือไม่ ถ้ามีเสียงรบกวนให้โทรแจ้ง Call center 1100

Error 630 : "The computer is not receiving a response from the modem. Check that the modem is plugged in , and if necessary, turn the modem off , and then turn it back on."

วิธีแก้ไข วิธีที่ 1

Restart Windows ใหม่
ปิด-เปิด โมเด็มใหม่
ให้ถอดสายระหว่าง Modem กับ Computer (สาย LAN หรือ สาย USB) ออกและเสียบใหม่ให้แน่นหรือให้ได้จังหวะพอดี


วิธีแก้ไข วิธีที่ 2

ติดตั้ง driver โมเด็มใหม่

Error 650 : "The Computer you are dialing in to does not respond to a network request check your server…"

วิธีแก้ไข วิธีที่ 1

Check ว่ามีการต่อพ่วงของอุปกรณ์หรือเปล่าก่อนที่จะเชื่อมต่อ ADSL ถ้ามีให้เอาออกก่อน
ไม่ควรนำปลายสายโทรศัพท์ที่ออกจาก splitter แล้วเข้าโทรศัพท์ นำมาเข้า modem 56 kbps
ปิด-เปิด โมเด็ม และถอดสายระหว่าง Modem กับ Computer ออกและเสียบใหม่
    แล้วลอง Connect อีกครั้ง
ลง driver modem ใหม่อีกครั้ง เสร็จแล้วลอง Connect อีกครั้ง
วิธีแก้ไข วิธีที่ 2

Check ที่ Call Center 1100 สอบถามสภาพคู่สาย และ Network Sytem ในขณะนั้นยังปรกติอยู่หรือเปล่า

Error 651
ปัญหาเกิดจาก driver ของ modem มีปัญหา หรือ ยังไม่ได้รับสัญญาณ ADSL

วิธีแก้ไข

uninstall driver modem เก่าออก ลง driver modem ใหม่อีกครั้ง และ ใส่ Username & Password ให้ถูกต้อง เสร็จแล้วลอง Connect อีกครั้ง

Error 678 : "Computer you are dialing in to is not answering" หรือ "No Answering from Modem"

วิธีแก้ไข วิธีที่ 1

ถ้าก่อนหน้านี้ใช้งานได้ปกติ ให้ทำการปิด-เปิด โมเด็ม พร้อมทั้ง Restart Windows ใหม่
วิธีแก้ไข วิธีที่ 2

ติดตั้งโมเด็มใหม่

Error 680 : "No Dial Tone"

วิธีแก้ไข วิธีที่ 1

ให้ตรวจสอบว่ามีสัญญาณโทรศัพท์หรือไม่ โดยการยกหูโทรศัพท์ว่ามีสัญญาณโทรศัพท์หรือไม่ และสามารถโทรออกได้หรือไม่วิธีแก้ไข วิธีที่ 2
ให้ตรวจสอบว่าติดตั้งอุปกรณ์ถูกต้องหรือไม่ คือ

สายโทรศัพท์ที่มาจาก outlet หรือ เต้าเสียบ นำมาเข้าที่ช่อง Line ของ Splitter
นำสายโทรศัพท์อีกเส้นเสียบที่ช่อง Phone หรือ Tel ของ Splitter และ นำปลายสายโทรศัพท์อีกด้านหนึ่งเข้าเครื่องโทรศัพท์
นำสายโทรศัพท์อีกเส้นเสียบที่ช่อง Adsl ของ Splitter และนำปลายสายโทรศัพท์อีกด้านหนึ่งเข้า Modem ที่ช่อง Wan

Error : 691
ปัญหาอาจเกิดจาก ใส่ Username และ Password ผิด หรือ Username และ Password มีปัญหา

วิธีแก้ไข

ใส่ User name และ Password ใหม่ให้ถูกต้อง

Error 720 :
วิธีแก้ไข วิธีที่ 1
เกิดจาก set ค่าต่างๆผิดต้อง set ให้ถูกต้อง คือ ค่า VPI=1 , VCI=32 , ค่า Encapsulation=PPPoE LLC
รวมทั้งใส่ Username และ Password ให้ถูกต้อง ตามที่ได้รับจาก ToT
วิธีแก้ไข วิธีที่ 2

Check ที่ Call Center 1100 สอบถามสภาพคู่สาย และ Network Sytem ในขณะนั้นยังปรกติอยู่หรือเปล่า

Error 797
เกิดจากยังไม่ได้รับสัญญาณ ADSL Check ที่ Call Center 1100
แต่ถ้าได้รับสัญญาณ ADSL แล้ว เกิดจากset ค่าต่างๆผิดต้อง set ให้ถูกต้อง คือ ค่า VPI=1 , VCI=32 , ค่า Encapsulation=PPPoE LLC
รวมทั้งใส่ Username และ Password ให้ถูกต้อง ตามที่ได้รับจาก ToT

Check ที่ Call Center 1100 สอบถามสภาพคู่สาย และ Network Sytem ในขณะนั้นยังปรกติอยู่หรือเปล่า
โดย: [0 3] ( IP )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

* ขณะนี้พี้นที่เต็ม ไม่สามารถโพสต์กระทู้เพิ่มได้ *

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน