พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ
   (สำเนา)
พระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗
-------------------------------------
ภูมิพลอดุลยเดช ปร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
เป็นปีที่ ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓(๑) (๒) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงิน บางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกา ขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการพ.ศ. ๒๕๔๗”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗
(๒) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒
(๓) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓
(๔) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
(๕) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๙
(๖) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑
(๗) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑
(๘) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๕

/มาตรา ๔ ....
- ๒ -

มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการ พลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการตำรวจ ตามกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหารและข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
“เงินเดือน” หมายความว่า เงินเดือนสุทธิที่ข้าราชการได้รับ ทั้งนี้ เมื่อหักเงินเบิกลดเนื่องจากการปรับชั้นเงินเดือนออกแล้ว และรวมกับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับค่าวิชาหรือเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะ หรือสำหรับประจำตำแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติหรือสำหรับการสู้รบ
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า สถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ หรือสหกรณ์ที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเคหะ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
“ท้องที่” หมายความว่า กรุงเทพมหานคร อำเภอ กิ่งอำเภอ หรือท้องที่ของอำเภอหรือกิ่งอำเภอที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดให้เป็นท้องที่เดียวกันตามมาตรา ๕
“ท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก” หมายความว่า ท้องที่ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติราชการ หรือมีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ และได้มีการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตาม พระราชกฤษฎีกานี้เป็นครั้งแรก
“ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่” หมายความว่า ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้
“ภัยพิบัติ” หมายความว่า ภัยธรรมชาติหรือความเสียหายอย่างใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นโดยที่ ผู้ซึ่งได้รับความเสียหายนั้นไม่มีส่วนที่จะต้องร่วมรับผิดด้วย
มาตรา ๕ ให้กระทรวงการคลังมีอำนาจประกาศกำหนดให้อำเภอหรือกิ่งอำเภอหลายท้องที่รวมกันเป็นท้องที่เดียวกันได้
มาตรา ๖ การจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราตามพระราชกฤษฎีกานี้
การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด
/มาตรา ๗ ....
- ๓ -

มาตรา ๗ ข้าราชการผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น
(๑) ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว
(๒) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ โดยไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงิน
(๓) ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ในท้องที่ที่เริ่มรับราชการ ครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่
(๔) ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคำร้องขอ
โดย: [0 3] ( IP )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

ความคิดเห็นที่ 3
   e79
โดย: A:61.19.220.5 X: [0 3] ( IP 20060711192151 )

ความคิดเห็นที่ 5
   เดิม ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ครั้งแรกในเขตพื้นที่ กทม. และได้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน ที่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
ปัจจุบัน ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัด (ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน)
อนาคต หากมีคำสั่งให้กลับไปรับราชการ ในเขตพื้นที่ กทม.(หน่วยเดิมก่อนมีคำสั่งย้าย) จะสามารถเบิกค่าเช่าซื้อบ้านได้หรือไม่
โดย: siripin_tip@yahoo.com [11 ก.พ. 52 16:15] ( IP A:61.7.164.26 X: )

ความคิดเห็นที่ 6
   เดิมดิฉันได้บรรจุราชการอยู่ต่างจังหวัด (เทศบาล) ปัจจุบันได้โอนย้ายมาอยู่ส่วนกลาง (กรม) แล้วดิฉันสามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ค่ะ เพราะได้สอบถามเจ้าหน้าที่กองคลังของกรม แล้วเขาบอกว่าเบิกไม่ได้เพราะเป็นข้าราชการคนละประเภทกัน
โดย: sripair@yahoo.co.th [1 มิ.ย. 52 11:13] ( IP A:58.137.142.202 X: )

ความคิดเห็นที่ 7
   รัชราชการครูอยู่ที่ตำบลบางเตย ในอำเภอเมือง ต่อมาโรงเรียนได้ยุบไปรวมกับอีกโรงเรียนในตำบลโสธร ในอำเภอเมืองเช่นกัน ระยะทางห่างกันประมาณ25กิโลเมตร จะทำเรื่องเบิกค่าเช่าซื้อได้หรือไม่
โดย: janny_kung@hotmail.com [31 พ.ค. 53 19:27] ( IP A:180.180.214.28 X: )

ความคิดเห็นที่ 8
   กรณีที่ดิฉันมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ แต่เนื่องจากจะเปลี่ยนมาเช่าบ้านมารดาของตนเอง จะได้หรือไม่และจะใช้มาตราไหนอ้างในการใช่สิทธนี้ ขอวามกรุณาช่วยตอบคำถามด้วยนะค่ะ
โดย: wira.kamol@hotmail.com [8 ก.ย. 53 16:29] ( IP A:125.26.87.164 X: )

ความคิดเห็นที่ 9
   ปรึกษา
ผมมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ และภรรยาก็มีสิทธิ์เบิกเช่นกัน แต่ที่ทำงานอยู่ต่างอำเภอกัน อยู่ในจังหวัดเดียวกันที่ทำงานก็ต่างกระทรวงกัน
คำถาม
1 เราทั้งสองคนสามารถเบิกได้ทัั้งสองหรือไม่
2. ถ้าผมจะทำเช่าซื้อ จะทำได้ไหมตามสิทธิของผม
3. ถ้าภรรยาของผมจะทำเป็นเช่าซื้อได้หรือไม่ ถ้าทำท้ังสองได้ไหม
ขอบพระคุณอย่างสูง
โดย: Tkorn@live.com [15 ธ.ค. 53 10:48] ( IP A:61.19.30.70 X: )

ความคิดเห็นที่ 10
   กรณีข้าราชการมีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการแห่งใหม่ แต่จ.ยังคงอยู่ที่เดิมออจะเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่
โดย: kmlawnongkhai@hotmail.com [4 เม.ย. 55 11:32] ( IP A:1.4.242.170 X: )

ความคิดเห็นที่ 11
   เธ—เธณเธ‡เธฒเธ™เธญเธขเธนเนˆ เธชเธ—.(เธšเธฃเธฃเธˆเธธเธ„เธฃเธฑเน‰เธ‡เนเธฃเธ) เธ—เธฐเน€เธšเธตเธขเธ™เธšเน‰เธฒเธ™เธญเธขเธนเนˆเธ•เนˆเธฒเธ‡เธญเธณเน€เธ เธญ เน€เธšเธดเธเธ„เนˆเธฒเน€เธŠเนˆเธฒเน„เธ”เน‰เธซเธฃเธทเธญเน„เธกเนˆ เธญเธขเนˆเธฒเธ‡เน„เธฃ เธ›เธฑเธˆเธˆเธธเธšเธฑเธ™ เธขเน‰เธฒเธขเธ—เธฐเน€เธšเธตเธขเธ™เธšเน‰เธฒเธ™เน„เธ›เธญเธขเธนเนˆเธ•เนˆเธฒเธ‡เธˆเธฑเธ‡เธซเธงเธฑเธ”เนเธฅเน‰เธง เธขเธฑเธ‡เน€เธšเธดเธเน„เธ”เน‰เธซเธฃเธทเธญเน„เธกเนˆ

โดย: Pongsak.Ho@rd.go.th [17 เม.ย. 55 10:33] ( IP A:223.27.233.126 X: )

คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)

พิมพ์เพื่อยืนยันตัวตนว่าไม่ใช่ คอมพิวเตอร์


คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน