พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร
   พระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร
พ.ศ. 2498

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2498
เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร
ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498
มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พุทธศักราช 2477
(2) พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2487
(3) พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารพุทธศักราช 2477 พุทธศักราช 2488 และ
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พุทธศักราช 2477 พุทธศักราช 2488 พุทธศักราช 2488
(4) พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2490
(5) พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2496
(6) บรรดาบทกฎหมาย กฎและข้อบังคับอื่น ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
บทแห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
ภาค 1
ศาลทหาร


ลักษณะ 1
บททั่วไป


มาตรา 5 ศาลทหารทั้งหลายตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สังกัดอยู่ในกระทรวงกลาโหม
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้รับผิดชอบในงานธุรการของศาลทหารให้ดำเนินไปโดยเรียบร้อย แต่การพิจารณาคดีตลอดถึงการที่จะมีคำสั่งหรือคำพิพากษาบังคับคดีนั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของศาลทหารโดยเฉพาะ
โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เจ้ากรมพระธรรมนูญวางระเบียบราชการของศาลทหารและอัยการทหาร เพื่อให้กิจการของศาลทหารและอัยการทหารดำเนินไปโดยเรียบร้อย
มาตรา 6 ศาลทหารตามพระราชบัญญัตินี้แบ่งออกเป็นสามชั้น คือ
(1) ศาลทหารชั้นต้น
(2) ศาลทหารกลาง
(3) ศาลทหารสูงสุด
ภายใต้บังคับมาตรา 39 ในเวลาที่มีการรบหรือการสงคราม หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก จะให้มีศาลอาญาศึกก็ได้
มาตรา 7 ศาลทหารชั้นต้นได้แก่
(1) ศาลจังหวัดทหาร
(2) ศาลมณฑลทหาร
(3) ศาลทหารกรุงเทพ
(4) ศาลประจำหน่วยทหาร
มาตรา 8 ทุกจังหวัดทหารให้มีศาลจังหวัดทหารศาลหนึ่ง เว้นแต่จังหวัดทหารที่ตั้งกองบัญชาการมณฑลทหาร และทุกมณฑลทหารให้มีศาลมณฑลทหารศาลหนึ่ง เว้นแต่มณฑลทหารที่ตั้งศาลทหารกรุงเทพ
ศาลทหารเหล่านี้อาจไปนั่งพิจารณา ณ ที่ใดภายในเขตอำนาจได้ตามความจำเป็น
มาตรา 9 เมื่อหน่วยทหารปฏิบัติหน้าที่อยู่นอกราชอาณาจักร หรือกำลังเดินทางเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่นอกราชอาณาจักรและมีกำลังทหารไม่น้อยกว่าหนึ่งกองพัน จะให้ตั้งศาลประจำหน่วยทหารนั้นก็ได้
กำลังทหารกองทัพใดมีจำนวนเท่าใดจึงจะถือว่าไม่น้อยกว่าหนึ่งกองพันนั้นให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
มาตรา 10 การแต่งตั้งและถอดถอนตุลาการศาลทหารสูงสุดและศาลทหารกลาง ให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งและถอดถอน
ส่วนการแต่งตั้งและถอดถอนตุลาการศาลทหารอื่น ๆ พระมหากษัตริย์อาจทรงมอบพระราชอำนาจแก่ผู้บังคับบัญชาทหารและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนตามพระราชบัญญัตินี้ว่าด้วยการแต่งตั้งตุลาการมาตรา 11 ให้มีตุลาการพระธรรมนูญ อัยการทหาร นายทหารพระธรรมนูญ และจ่าศาลทหาร หรือผู้ช่วยตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ตามจำนวนที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
คุณสมบัติ พื้นความรู้ และอำนาจหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวในวรรคก่อนให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
มาตรา 12 โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ผู้ที่สอบความรู้ทางกฎหมายได้ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ฝึกหัดดำเนินคดีในศาลทหารได้ และเมื่อแจ้งให้ศาลทราบแล้ว ก็ให้ผู้นั้นดำเนินคดีได้ดั่งอัยการทหาร

ลักษณะ 2
อำนาจศาลทหาร


มาตรา 13 ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาวางบทลงโทษผู้กระทำผิดต่อกฎหมายทหารหรือกฎหมายอื่นในทางอาญา ในคดีซึ่งผู้กระทำผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหา
โดย: [0 3] ( IP )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

ความคิดเห็นที่ 1
   รในขณะกระทำผิด และมีอำนาจสั่งลงโทษบุคคลใด ๆ ที่กระทำผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 14 คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลทหาร คือ
(1) คดีที่บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารกับบุคคลที่มิได้อยู่ในอำนาจศาลทหารกระทำผิดด้วยกัน
(2) คดีที่เกี่ยวพันกับคดีที่อยู่ในอำนาจศาลพลเรือน
(3) คดีที่ต้องดำเนินในศาลคดีเด็กและเยาวชน
(4) คดีที่ศาลทหารเห็นว่าไม่อยู่ในอำนาจศาลทหาร
มาตรา 15 คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลทหาร ให้ดำเนินคดีในศาลพลเรือน
เมื่อศาลพลเรือนได้สั่งรับประทับฟ้องไว้แล้ว แม้จะปรากฏตามทางพิจารณาในภายหลังว่าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร ก็ให้ศาลพลเรือนมีอำนาจพิจารณาพิพากษาได้

ภาค 2
ศาลทหารในเวลาปกติ


ลักษณะ 1
เขตอำนาจศาล


มาตรา 16 บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร คือ
(1) นายทหารชั้นสัญญาบัตรประจำการ
(2) นายทหารชั้นสัญญาบัตรนอกประจำการ เฉพาะเมื่อกระทำผิดต่อคำสั่งหรือข้อบังคับตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร
(3) นายทหารประทวนและพลทหารกองประจำการหรือประจำการ หรือบุคคลที่รับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
(4) นักเรียนทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
(5) ทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจำการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารได้รับตัวไว้เพื่อให้เข้ารับราชการประจำอยู่ในหน่วยทหาร
(6) พลเรือนที่สังกัดอยู่ในราชการทหาร เมื่อกระทำผิดในหน้าที่ราชการทหารหรือกระทำผิดอย่างอื่น เฉพาะในหรือบริเวณ อาคาร ที่ตั้งหน่วยทหาร ที่พักร้อน พักแรม เรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะใด ๆ ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร
(7) บุคคลซึ่งต้องขังหรืออยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารโดยชอบด้วยกฎหมาย
(8) เชลยศึกหรือชนชาติศัตรูซึ่งอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร
มาตรา 17(1) ศาลทหารชั้นต้นมีเขตอำนาจ ดังนี้
(1) ศาลจังหวัดทหารและศาลมณฑลทหาร มีเขตอำนาจตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
(2) ศาลทหารกรุงเทพ มีเขตอำนาจไม่จำกัดพื้นที่ แต่โดยปกติถ้าการกระทำผิดนั้นเกิดขึ้นในท้องถิ่นที่มีศาลทหาร ก็ให้พิจารณาพิพากษาในศาลทหารท้องถิ่นนั้น
(3) ศาลประจำหน่วยทหาร มีอำนาจเหนือบุคคลที่สังกัดหน่วยทหารนั้นโดยไม่จำกัดพื้นที่
มาตรา 18 เมื่อมีคำร้องขอของอัยการทหารหรือผู้ต้องหา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีอำนาจสั่งให้ส่ง
ผู้ต้องหาไปดำเนินคดีในศาลทหารตามที่ร้องขอได้
มาตรา 19(2) ศาลจังหวัดทหาร มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาได้ทุกบทกฎหมาย เว้นแต่คดีที่จำเลยมียศทหารชั้น
สัญญาบัตร
คดีที่กฎหมายมิได้กำหนดอัตราโทษอย่างต่ำ หรือกำหนดอัตราโทษอย่างต่ำไว้ให้จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับไม่เกินกำหนดนี้ ถ้าศาลจังหวัดทหารเห็นควรยกฟ้องโจทก์ หรือเห็นควรลงโทษจำเลยแต่ละกระทงจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับไม่เกินกำหนดนี้ ก็ให้พิพากษาได้
คดีที่ศาลจังหวัดทหารไม่มีอำนาจพิพากษา ให้ศาลจังหวัดทหารทำความเห็นส่งสำนวนไปให้ศาลมณฑลทหารหรือศาลทหารกรุงเทพพิพากษา แล้วแต่กรณี
มาตรา 20 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีอำนาจสั่งให้ตุลาการพระธรรมนูญหนึ่งนายไปนั่งร่วมกับตุลาการศาลจังหวัดทหารอีกสองนายเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษา ในกรณีเช่นนี้ให้ศาลจังหวัดทหารมีอำนาจและหน้าที่ดั่งศาลมณฑลทหาร
มาตรา 21 ศาลมณฑลทหารและศาลประจำหน่วยทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาได้ทุกบทกฎหมาย เว้นแต่คดีที่จำเลยมียศทหารชั้นนายพลหรือเทียบเท่า
มาตรา 22 ศาลทหารกรุงเทพมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาได้ทุกบทกฎหมายโดยไม่จำกัดยศของจำเลย
มาตรา 23 ศาลทหารกลางมีอำนาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทหาร
ชั้นต้น


มาตรา 24 ศาลทหารสูงสุดมีอำนาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทหารกลาง
คดีที่ศาลทหารสูงสุดได้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งแล้วให้เป็นอันถึงที่สุด

ลักษณะ 2
องค์คณะตุลาการ


มาตรา 25 ในการดำเนินกระบวนพิจารณา ตุลาการนายเดียวมีอำนาจ
(1) ออกหมายเรียก ออกหมายอาญา ออกหมายสั่งให้ส่งคนมาจากหรือไปยังจังหวัดอื่น
(2) ออกคำสั่งใด ๆ ซึ่งมิใช่เป็นไปในทางวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดี
ถ้าตุลาการนั้นเป็นตุลาการพระธรรมนูญ ก็ให้มีอำนาจทำการไต่สวนหรือสืบพยานได้ด้วย
มาตรา 26(1) ศาลจังหวัดทหารต้องมีตุลาการสามนายเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษา คือ
นายทหารชั้นสัญญาบัตรสองนาย
ตุลาการพระธรรมนูญหนึ่งนาย
มาตรา 27 ศาลมณฑลทหาร ศาลทหารกรุงเทพ และศาลประจำหน่วยทหาร ต้องมีตุลาการสามนายเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษา คือ
นายทหารชั้นสัญญาบัตรสองนาย
ตุลาการพระธรรมนูญหนึ่งนาย
มาตรา 28 ศาลทหารกลางต้องมีตุลาการห้านายเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษา คือ
นายทหารชั้นนายพลหนึ่งหรือสองนาย
นายทหารชั้นนายพัน นายนาวา หรือนายนาวาอากาศขึ้นไป หนึ่งหรือสองนาย
ตุลาการพระธรรมนูญสองนาย
มาตรา 29 ศาลทหารสูงสุดต้องมีตุลาการห้านายเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษา คือ
นายทหารชั้นนายพลสองนาย
ตุลาการพระธรรมนูญสามนาย

ลักษณะ 3
การแต่งตั้งตุลาการ


มาตรา 30 ภายใต้บังคับมาตรา 10 ผู้มีอำนาจแต่งตั้งตุลาการ คือ
(1) ผู้มีอำนาจบังคับบัญชาจังหวัดทหาร เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งนายทหารชั้นสัญญาบัตร ซึ่งรับราชการประจำอยู่ในพื้นที่จังหวัดทหารนั้น ๆ เป็นตุลาการศาลจังหวัดทหาร
(2) ผู้มีอำนาจบังคับบัญชามณฑลทหาร เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งนายทหารชั้นสัญญาบัตร ซึ่งรับราชการประจำอยู่ในพื้นที่มณฑลทหารนั้น ๆ เป็นตุลาการศาลมณฑลทหาร
(3) ผู้มีอำนาจบังคับบัญชาหน่วยทหาร เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งนายทหารชั้นสัญญาบัตร ซึ่งรับราชการประจำอยู่ในหน่วยทหารนั้น ๆ เป็นตุลาการศาลประจำหน่วยทหาร
(4) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งตุลาการศาลทหารกรุงเทพ
ผู้มีอำนาจแต่งตั้งตุลาการตามความในมาตรานี้ จะแต่งตั้งนายทหารนอกประจำการเป็นตุลาการก็ได้
มาตรา 31(1) ตุลาการพระธรรมนูญเป็นตุลาการในศาลทหารได้ทุกศาลแต่ต้องมียศทหารตามชั้นศาล ดังนี้
(1) ศาลทหารชั้นต้น ต้องเป็นนายทหารชั้นนายร้อย นายเรือ หรือนายเรืออากาศขึ้นไป
(2) ศาลทหารกลาง ต้องเป็นนายทหารชั้นนายพัน นายนาวา หรือนายนาวาอากาศขึ้นไป
(3) ศาลทหารสูงสุด ต้องเป็น
ก. นายทหารชั้นพันเอก นาวาเอก หรือนาวาอากาศเอก ซึ่งรับเงินเดือนอัตราพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ หรือนาวาอากาศเอกพิเศษ
ข. นายทหารชั้นนายพล
มาตรา 32(2) ในศาลทหารชั้นต้น ตุลาการซึ่งมิใช่ตุลาการพระธรรมนูญต้องมียศทหารสูงกว่าหรือเท่าจำเลยที่มียศทหารสูงสุด
ยศจำเลยให้ถือในขณะฟ้อง
มาตรา 33 ในศาลทหารชั้นต้น ถ้าไม่มีนายทหารที่มียศสมควรเป็นตุลาการครบองค์คณะ ผู้มีอำนาจแต่งตั้งตุลาการตามความในมาตรา 30 จะแต่งตั้งนายทหารที่เห็นสมควรเป็นตุลาการก็ได้
มาตรา 34 ผู้มีอำนาจแต่งตั้งตุลาการตามความในมาตรา 30 จะแต่งตั้งตุลาการสำรองไว้ก็ได้
ตุลาการสำรองต้องเป็นผู้มีลักษณะตามพระราชบัญญัตินี้ว่าด้วยการแต่งตั้งตุลาการ
เมื่อตุลาการไม่สามารถจะนั่งพิจารณาครบองค์คณะ ให้ตุลาการสำรองนั่งเป็นตุลาการเพื่อให้ครบองค์คณะและให้มีอำนาจหน้าที่ดั่งตุลาการ
มาตรา 35 ให้ตุลาการที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นประธานในการพิจารณาพิพากษา

ภาค 3
ศาลทหารในเวลาไม่ปกติ


มาตรา 36(3) ในเวลาไม่ปกติ คือ ในเวลาที่มีการรบหรือสถานะสงครามหรือได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก ศาลทหารซึ่งมีอยู่แล้วในเวลาปกติคงพิจารณาพิพากษาคดีอาญาได้ตามอำนาจ แต่ถ้าผู้มีอำนาจประกาศใช้กฎอัยการศึกได้ประกาศ หรือผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้สั่งตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก ให้ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาใด ๆ อีก ก็ให้ศาลทหารพิจารณาพิพากษาคดีอาญาตามประกาศหรือคำสั่งนั้นได้ด้วย
เมื่อหมดภาวะการรบหรือสถานะสงครามหรือเลิกใช้กฎอัยการศึกศาลทหารยังคงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่ค้างอยู่ในศาลหรือที่ยังมิได้ฟ้องแต่ผู้มีอำนาจแต่งตั้งตุลาการหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีอำนาจสั่งโอนคดีหรือส่งผู้ต้องหาไปดำเนินคดียังศาลทหารแห่งอื่นได้ และให้ศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีเช่นนี้มีอำนาจและหน้าที่ดังศาลทหารในเวลาไม่ปกติ
มาตรา 37 ผู้มีอำนาจแต่งตั้งตุลาการตามความในมาตรา 30 มีอำนาจแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลพลเรือนเป็นตุลาการได้ และแต่งตั้งพนักงานอัยการ จ่าศาลพลเรือน หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเป็นอัยการทหารและจ่าศาลทหารได้
มาตรา 38 ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยศาลทหารในเวลาปกติมาใช้บังคับในศาลทหารในเวลาไม่ปกติโดยอนุโลม

ภาค 4
ศาลอาญาศึก


มาตรา 39 เมื่อหน่วยทหารหรือเรือรบอยู่ในยุทธบริเวณจะตั้งศาลอาญาศึกก็ได้
ภายใต้บังคับมาตรา 10 ให้ผู้บังคับบัญชาทหารสูงสุด ณ ที่นั้น ซึ่งมีกำลังทหารอยู่ในบังคับบัญชาไม่น้อยกว่าหนึ่งกองพัน หรือเป็นผู้บังคับบัญชาในเรือรบ ป้อม หรือที่มั่นอย่างใด ๆ ของทหารหรือผู้ทำการแทน เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งตุลาการศาลอาญาศึก เพื่อพิจารณาคดีอาญาที่เกิดขึ้นเฉพาะในเขตอำนาจหน้าที่ของหน่วยทหารนั้นได้
เมื่อทหารบก ทหารเรือ หรือทหารอากาศ กระทำการร่วมกัน ให้ผู้บังคับบัญชาทหารสูงสุด ณ ที่นั้นเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งตุลาการศาลอาญาศึก
มาตรา 40 ผู้มีอำนาจแต่งตั้งตุลาการศาลอาญาศึกมีอำนาจส่งผู้ต้องหาไปยังศาลทหารแห่งอื่นให้ดำเนินการพิจารณาพิพากษาได้ และให้ศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีเช่นนี้มีอำนาจและหน้าที่ดั่งศาลอาญาศึก
มาตรา 41 ศาลอาญาศึกต้องมีตุลาการสามนายเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษา ตุลาการต้องเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร
มาตรา 42 ศาลอาญาศึกมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทั้งปวงซึ่งการกระทำผิดเกิดขึ้นในเขตอำนาจได้
ทุกบทกฎหมายและไม่จำกัดตัวบุคคล
มาตรา 43(1) เมื่อหมดภาวะการรบหรือสถานะสงครามหรือเลิกใช้กฎอัยการศึก ศาลอาญาศึกยังคงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่ค้างอยู่ในศาลแต่ผู้มีอำนาจแต่งตั้งตุลาการศาลอาญาศึกหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีอำนาจสั่งโอนคดีให้ศาลทหารแห่งอื่นพิจารณาพิพากษาได้ ส่วนคดีที่อยู่ในอำนาจศาลอาญาศึกแต่ยังมิได้ฟ้อง ให้นำไปฟ้องยังศาลทหารแห่งอื่น และให้ศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีเช่นนี้มีอำนาจและหน้าที่ดังศาลอาญาศึก
มาตรา 44 ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยศาลทหารในเวลาไม่ปกติมาใช้บังคับในศาลอาญาศึกโดยอนุโลม

ภาค 5
วิธีพิจารณาความอาญาทหาร


ลักษณะ 1
บททั่วไป


มาตรา 45 วิธีพิจารณาความอาญาทหาร ให้นำกฎหมาย กฎและข้อบังคับซึ่งออกตามกฎหมายฝ่ายทหารมาใช้บังคับ ถ้าไม่มีกฎหมาย กฎและข้อบังคับฝ่ายทหารก็ให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม ถ้าวิธีพิจารณาข้อใดซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่จะใช้ได้ลักษณะ 2
การควบคุม


มาตรา 46(1) การควบคุมผู้ต้องหาซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารตามความในมาตรา 16 นั้น ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ต้องหาในคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลทหารหรือไม่ก็ตาม ให้ผู้บังคับบัญชาทหารมีอำนาจสั่งควบคุมได้โดยอนุโลมตามอำนาจลงทัณฑ์ขังในกฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร แต่การสั่งควบคุมตามอำนาจดังกล่าวของผู้ลงทัณฑ์ขังทุกชั้นรวมกันต้องไม่เกินเก้าสิบวัน
ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยวินัยทหารมิได้ระบุผู้มีอำนาจลงทัณฑ์ขังหรือผู้รับทัณฑ์ขังไว้หรือให้อำนาจลงทัณฑ์ขังไว้อย่างสูงไม่ถึงเก้าสิบวันให้นายทหารซึ่งมีตำแหน่งตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการกองพลขึ้นไปเป็นผู้มีอำนาจสั่งควบคุมหลายครั้ง
ติด ๆ กันได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกินสิบสองวัน และรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกินเก้าสิบวัน ถ้าไม่มีนายทหารซึ่งมีตำแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการกองพลขึ้นไป หรือผู้ต้องหาอยู่ต่างท้องถิ่นกับผู้บังคับบัญชาก็ให้ผู้บังคับบัญชาทหารสูงสุด ณ ที่นั้น เป็นผู้มีอำนาจสั่งควบคุม
ในกรณีที่ผู้ต้องหาเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารในขณะกระทำความผิดและเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาที่อยู่
ในอำนาจศาลทหาร แต่ขณะที่ตกเป็นผู้ต้องหาผู้นั้นมิได้รับราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือเป็นผู้ที่ถูกปลดจากกองประจำการแล้ว หรือเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารตามมาตรา 16 (5) แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารยังมิได้จัดเข้ารับราชการในกองประจำการในสังกัดหน่วยทหารใด ให้นายทหารซึ่งมีตำแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกขึ้นไปในท้องที่ที่การกระทำความผิดเกิดขึ้นหรือในท้องที่ที่จับตัวผู้ต้องหาได้ เป็นผู้มีอำนาจสั่งควบคุมหลายครั้งติด ๆ กันได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกินสิบสองวันและรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกินเก้าสิบวัน
การควบคุมผู้ต้องหานี้ให้ถือว่าเป็นการควบคุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา


ลักษณะ 3
การสอบสวน


มาตรา 47 นายทหารพระธรรมนูญหรืออัยการทหาร มีอำนาจทำการสอบสวนคดีอาญาทั้งปวงซึ่งอยู่ในอำนาจ
ศาลทหาร แต่ถ้ามีเหตุอันสมควรผู้บังคับบัญชาจะสั่งให้นายทหารชั้นสัญญาบัตรทำการสอบสวนก็ได้ ทั้งนี้ ไม่ตัดอำนาจของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
การสอบสวนดังกล่าวในวรรคก่อนให้ถือว่าเป็นการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย
เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนให้ผู้มีหน้าที่ทำการสอบสวนมีอำนาจออกหมายเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคำ
หรือส่งสิ่งใดที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานได้
มาตรา 48 อัยการทหารมีอำนาจทำการสอบสวนเพิ่มเติมหรือจะสั่งให้ผู้มีหน้าที่สอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได้

ลักษณะ 4
การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา


มาตรา 49 ศาลทหารในเวลาปกติให้อัยการทหารหรือผู้เสียหายซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารมีอำนาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา แต่ถ้าผู้เสียหายมิได้เป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารแล้ว ต้องมอบคดีให้อัยการทหารเป็นโจทก์
ศาลทหารในเวลาไม่ปกติหรือศาลอาญาศึก หรือศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีแทนศาลอาญาศึกตามความใน
มาตรา 40 และมาตรา 43 ให้อัยการทหารเท่านั้นมีอำนาจเป็นโจทก์ ผู้เสียหายจะเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารหรือไม่ก็ตามต้องมอบคดีให้อัยการทหารเป็นโจทก์
มาตรา 50 เมื่ออัยการทหารเห็นว่าเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลทหารให้ส่งสำนวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณาดำเนินคดีนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในกรณีเช่นนี้พนักงานอัยการจะส่งสำนวนการสอบสวนกลับคืนไปยังอัยการทหารเพื่อให้ดำเนินคดีนั้นมิได้
มาตรา 51 เมื่ออัยการทหารร้องขอศาลทหารมีอำนาจพิพากษาให้จำเลยคืนทรัพย์ ใช้ราคาทรัพย์ หรือใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายให้แก่รัฐบาลได้ในกรณีที่จำเลยกระทำผิด
มาตรา 52 ถ้าโจทก์ร้องขอให้ยึดทรัพย์จำเลย ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งตุลาการส่งคดีนั้นไปยังศาลพลเรือนในท้องถิ่น
ที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่ และให้ศาลพลเรือนสั่งจัดการยึดทรัพย์ในคดีนั้นต่อไปตามกฎหมายโดยไม่ต้องฟ้องอีกสำนวนหนึ่ง ส่วนหน้าที่อัยการทหารให้มอบให้พนักงานอัยการจัดการว่าความในศาลพลเรือนชั้นยึดทรัพย์ต่อไปจนกว่าจะถึงที่สุด
มาตรา 53 ผู้เสียหายจะร้องขอให้จำเลยคืนทรัพย์ ใช้ราคาทรัพย์ หรือใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายในศาลทหารไม่ได้
มาตรา 54 ในการพิพากษาคดีแพ่ง ศาลพลเรือนจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีอาญาของ
ศาลทหาร

ลักษณะ 5
การพิจารณา


มาตรา 55(1) ศาลทหารในเวลาปกติ ให้ผู้เสียหายซึ่งมีอำนาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาได้ตามมาตรา 49 วรรคหนึ่ง
ศาลทหารในเวลาปกติและศาลทหารในเวลาไม่ปกติ ให้จำเลยแต่งทนายได้
ทนายต้องเป็นทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความหรือทนายความที่กระทรวงกลาโหมกำหนด เมื่อทนายได้รับอนุญาตจากศาลแล้ว ให้ว่าต่างหรือแก้ต่างได้
ศาลอาญาศึกหรือศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีแทนศาลอาญาศึกตามมาตรา 40 และมาตรา 43 ห้ามแต่งทนาย
มาตรา 56(2) ภายใต้บังคับมาตรา 55
(1) ในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่สิบปีขึ้นไป ก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลถามจำเลยว่ามีทนายหรือไม่ ถ้าไม่มีและจำเลยต้องการก็ให้ศาลตั้งทนายให้
(2) ในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินห้าปีแต่ไม่ถึงสิบปี ถ้าจำเลยแถลงต่อศาลก่อนเริ่มพิจารณาว่าจำเลยยากจนและต้องการทนายก็ให้ศาลตั้งทนายให้ ในการนี้ศาลอาจไต่สวนเพื่อให้ได้ความว่าจำเลยเป็นคนยากจนจริง
ให้ศาลจ่ายเงินรางวัลแก่ทนายที่ศาลตั้งตาม (1) และ (2) ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
มาตรา 57 เมื่อมีเหตุผลที่อาจเป็นการขัดขวางหรือไม่สะดวก หรือไม่อาจดำเนินคดีในศาลทหารท้องถิ่นได้ ถ้าโจทก์หรือจำเลยยื่นเรื่องราวต่อศาลทหารสูงสุดขอให้โอนคดีไปยังศาลทหารแห่งอื่น และศาลทหารสูงสุดอนุญาตตามคำขอนั้น ก็ให้สั่งโอนคดีไปยังศาลดั่งที่ศาลทหารสูงสุดระบุไว้
คำสั่งของศาลทหารสูงสุดนี้ให้เป็นอันถึงที่สุด
มาตรา 58(3) ศาลทหารมีอำนาจส่งประเด็นให้ศาลทหารแห่งอื่นหรือศาลพลเรือนสืบพยาน ให้ศาลที่รับประเด็นมีอำนาจและหน้าที่ดังศาลเดิม และให้มีอำนาจส่งประเด็นไปยังศาลอื่นอีกต่อหนึ่งได้
การส่งประเด็นไปยังศาลพลเรือนตามความในวรรคแรก ถ้าอัยการทหารไม่ไปดำเนินคดีเอง ก็ให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแทนอัยการทหาร
มาตรา 59 การพิจารณาและสืบพยานในศาลทหาร ถ้าจำเลยให้การรับสารภาพหรือไม่ติดใจฟัง จะไม่ทำต่อหน้าจำเลยนั้นก็ได้
มาตรา 60 ในการพิจารณาของศาลทหาร ถ้าปรากฏว่าข้อเท็จจริงในทางพิจารณาต่างกับข้อเท็จจริงดั่งที่กล่าว
ในฟ้องเพียงรายละเอียด เช่น เกี่ยวกับเวลาหรือสถานที่กระทำความผิด หรือต่างกันระหว่างการกระทำผิดฐานลักทรัพย์ กรรโชก ฉ้อโกง ยักยอก รับของโจร หรือต่างกันระหว่างการกระทำผิดฐานโดยเจตนากับประมาท มิให้ถือว่าต่างกัน
ในข้อสาระสำคัญอันจะเป็นเหตุให้ศาลยกฟ้องเว้นแต่จะปรากฏแก่ศาลว่าการที่ฟ้องผิดไปเป็นเหตุให้จำเลยหลงข้อต่อสู้ลักษณะ 6
การอุทธรณ์และฎีกา


มาตรา 61(1) ภายใต้บังคับมาตรา 62 และมาตรา 63 คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทหารในเวลาปกติ โจทก์หรือจำเลยอุทธรณ์หรือฎีกาได้ภายในสิบห้าวัน ผู้มีอำนาจแต่งตั้งตุลาการตามมาตรา 30 หรือผู้มีอำนาจสั่งลงโทษอุทธรณ์หรือฎีกาได้ภายในสามสิบวัน ทั้งนี้ นับแต่วันอ่านหรือถือว่าได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งให้จำเลยฟัง
คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทหารในเวลาไม่ปกติ และศาลอาญาศึกหรือศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีแทนศาลอาญาศึกตามมาตรา 40 และมาตรา 43 ห้ามอุทธรณ์หรือฎีกา
มาตรา 62 ในคดีที่ศาลทหารกลางพิพากษายืนตามศาลทหารชั้นต้นให้ยกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริง หรือพิพากษายืนให้ลงโทษ หรือแก้ไขเล็กน้อยและจำคุกจำเลยไม่เกินห้าปี หรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับแต่โทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือศาลทหารชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แม้ศาลทหารกลางพิพากษาแก้ไขมากก็ตาม ถ้าศาลทหารกลางยังคงลงโทษจำเลยไม่เกินกำหนดที่ว่ามานี้ ห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และในกรณีเช่นนี้มิให้นำบทบัญญัติมาตรา 221 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับ
มาตรา 63 ห้ามมิให้อุทธรณ์หรือฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายที่มิได้ยกขึ้นมาว่ากันตั้งแต่ศาลทหารชั้นต้น เว้นแต่จะเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติอันว่าด้วยการอุทธรณ์และฎีกา

ลักษณะ 7
การบังคับตามคำพิพากษา


มาตรา 64(2) ภายใต้บังคับมาตรา 246 ถึงมาตรา 248 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติเรือนจำทหาร พุทธศักราช 2479 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเรือนจำทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2500 คำพิพากษาของศาลทหาร เว้นแต่ศาลอาญาศึกหรือศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีแทนศาลอาญาศึกตามมาตรา 40 เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว ให้ผู้มีอำนาจสั่งลงโทษจัดการให้เป็นไปตามคำพิพากษา ถ้าเป็นคำพิพากษาของศาลทหารซึ่งนั่งพิจารณา ณ ศาลพลเรือนและมีผู้พิพากษาศาลพลเรือนเป็นตุลาการตามมาตรา 37 ให้บังคับคดีไปตามมาตรา 245 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ส่วนคำพิพากษาของศาลอาญาศึก หรือศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีแทนศาลอาญาศึกตามมาตรา 40 ให้ผู้มีอำนาจสั่งลงโทษจัดการให้เป็นไปตามคำพิพากษาได้ทีเดียว เว้นแต่ผู้ต้องคำพิพากษาให้ประหารชีวิตเป็นหญิงและมีครรภ์อยู่ ให้รอไว้จนคลอดบุตรเสียก่อนแล้วจึงให้ประหารชีวิต
ในคดีที่อุทธรณ์ได้ตามพระราชบัญญัตินี้ ศาลทหารชั้นต้นมีหน้าที่ต้องส่งสำนวนคดีที่พิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตไปยังศาลทหารกลางในเมื่อไม่มีการอุทธรณ์คำพิพากษานั้น และคำพิพากษาเช่นว่านี้ยังไม่ถึงที่สุด เว้นแต่ศาลทหารกลางจะได้พิพากษายืน
มาตรา 65 ผู้มีอำนาจสั่งลงโทษ คือ
(1) นายทหารผู้บังคับบัญชาจำเลยซึ่งมีตำแหน่งตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการกองพลขึ้นไป หรือมีตำแหน่งตั้งแต่ชั้นผู้บังคับกองพันขึ้นไปที่อยู่ต่างท้องถิ่นกับผู้บังคับบัญชาตำแหน่งชั้นผู้บัญชาการกองพลขึ้นไป เป็นผู้มีอำนาจสั่งลงโทษตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดทหาร ศาลมณฑลทหาร หรือศาลทหารกรุงเทพ
(2) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งตุลาการศาลทหารชั้นต้นเป็นผู้มีอำนาจสั่งลงโทษในกรณีที่จำเลยอยู่ต่างท้องถิ่นกับผู้บังคับบัญชาหรือไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของทหาร
(3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งตุลาการศาลประจำหน่วยทหารหรือศาลอาญาศึกเป็นผู้มีอำนาจสั่งลงโทษตามคำพิพากษาของศาลนั้น ๆ

บทเฉพาะกาล


มาตรา 66 บรรดาคดีที่ศาลฎีกาได้รับไว้พิจารณาพิพากษาก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้ ให้บังคับตามกฎหมายซึ่งใช้อยู่ก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้จนกว่าคดีนั้น ๆ จะถึงที่สุด

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหารที่ใช้อยู่ ได้ตราขึ้นไว้กว่า 20 ปีแล้ว และได้แก้ไขเพิ่มเติมตลอดมารวมถึง 5 ฉบับ ไม่สะดวกแก่การใช้และไม่เหมาะสมกับความต้องการของทางราชการทหาร ที่ต้องการให้การพิจารณาพิพากษาคดีทหารเสร็จเด็ดขาดไปโดยรวดเร็ว เพราะกิจการทหารได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากจึงเป็นการสมควรที่จะปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหารเสียใหม่ เพื่อให้สะดวกแก่การใช้และเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีทหารเสร็จเด็ดขาดไปโดยรวดเร็ว สมตามความต้องการของทางราชการทหาร

บทเฉพาะกาล

พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2502 ได้บัญญัติให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมีอำนาจสั่งให้คดีอาญาที่เกิดขึ้นในเขตที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก ซึ่งมีเหตุพิเศษเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน ได้รับการพิจารณาพิพากษาในศาลทหารแทนคณะกรรมการตามกฎอัยการศึกฉบับเดิม ประกอบกับพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มีบทบัญญัติบางมาตรายังไม่สะดวกแก่การปฏิบัติ จึงเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหารเสียใหม่
[รก.2503/78/777/27 กันยายน 2503>

พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2506
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ทางราชการทหารมีนโยบายจะไม่แต่งตั้งยศพลจัตวา พลเรือจัตวา และพลอากาศจัตวา แก่ข้าราชการกลาโหมต่อไป และโดยที่ตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารสูงสุดเป็นอัตราในชั้นยศพลจัตวา พลเรือจัตวา หรือพลอากาศจัตวา จึงต้องแก้ไขพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 31 ให้ตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารสูงสุดมียศพันเอก นาวาเอก หรือนาวาอากาศเอก ซึ่งได้รับเงินเดือนอัตราพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ หรือนาวาเอกพิเศษขึ้นไป
[รก.2506/96/5พ./30 กันยายน 2506>

พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2511
มาตรา 7 บรรดาคดีที่ศาลทหารในเวลาไม่ปกติได้พิพากษาแล้วก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้ ให้บังคับไปตามกฎหมายที่ใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ


พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2511
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหารที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนี้ คดีที่อยู่ในอำนาจศาลทหารในเวลาไม่ปกติห้ามมิให้คู่ความแต่งทนายและอุทธรณ์ฎีกา ซึ่งกระทรวงกลาโหมพิจารณาเห็นว่า ควรที่จะให้สิทธิแก่คู่ความในการแต่งทนายและอุทธรณ์ฎีกาได้โดยทั่วไป เว้นแต่คดีบางประเภท จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหารเสียใหม่
[รก.2511/123/1พ./31 ธันวาคม 2511>


ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 302 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร เพื่อเพิ่มอำนาจของศาลจังหวัดทหารในการลงโทษปรับ ปรับปรุงองค์คณะตุลาการของศาลจังหวัดทหาร และเพิ่มเติมอำนาจของผู้บังคับบัญชาที่จะสั่งควบคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอำนาจศาลทหารในขณะกระทำความผิดและเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร แต่ได้ออกจากประจำการหรือถูกปลดจากกองประจำการไปแล้ว หรือซึ่งมิได้จัดเข้ารับราชการในกองประจำการ หัวหน้าคณะปฏิวัติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
[รก.2515/190/7พ./13 ธันวาคม 2515>พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2520
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารในปัจจุบัน ได้ให้อำนาจแก่ผู้บังคับบัญชาทหารสั่งควบคุมผู้ต้องหาซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารได้ โดยบัญญัติให้อนุโลมตามอำนาจลงทัณฑ์ขังตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหารและไม่ได้จำกัดจำนวนวันควบคุมขั้นสูงไว้ ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้ต้องหาที่มียศตำแหน่งต่างกัน สมควรจำกัดจำนวนวันให้สั่งควบคุมผู้ต้องหารวมกันได้ไม่เกินเก้าสิบวัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
[รก.2520/74/1พ./11 สิงหาคม 2520>


ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 25 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 (ข้อ 3)
ข้อ 3 บรรดาคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์หรือฎีกาตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ถ้าได้ยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับให้ศาลมีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์หรือฎีกานั้นต่อไปได้ หรือถ้าศาลทหารชั้นต้นหรือศาลทหารกลางได้พิพากษาหรือมีคำสั่งแล้วก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างระยะเวลาที่จะอุทธรณ์หรือฎีกาได้ ให้มีสิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาได้ต่อไปตามกฎหมายก่อนวันใช้บังคับประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้แต่ทั้งนี้ เมื่อมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลหนึ่งศาลใดแล้ว ให้คดีนั้นเป็นที่สุด


ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 25 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520
โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหารที่ห้ามมิให้จำเลยแต่งทนายในคดีบางประเภทซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหารในเวลาไม่ปกติ โดยเปิดโอกาสให้จำเลยแต่งตั้งทนายแก้ต่างในคดีทุกประเภทได้ หัวหน้าคณะปฏิวัติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
[รก.2520/109/54พ./8 พฤศจิกายน 2520>


พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 (มาตรา 4)
มาตรา 4 ศาลพลเรือนซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่มณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบกที่เป็นศาลทหารตามประกาศหรือ
คำสั่ง ดังต่อไปนี้
(1) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 16 ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2501
(2) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
(3) คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
(4) คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 13 ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2519
ให้คงเป็นศาลทหารตามประกาศหรือคำสั่งดังกล่าวต่อไปโดยมีเขตอำนาจตามที่เป็นอยู่ในวันที่ประกาศหรือคำสั่งดังกล่าวใช้บังคับ แม้จะได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่มณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบกภายหลังวันที่ประกาศหรือคำสั่งดังกล่าวใช้บังคับก็ตาม

พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 บัญญัติให้ศาลจังหวัดทหารและศาลมณฑลทหารมีเขตอำนาจตามเขตพื้นที่จังหวัดทหารหรือมณฑลทหาร แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ในทางปกครองตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด และประกาศของคณะปฏิวัติหรือคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินซึ่งบัญญัติให้ศาลพลเรือนเป็นศาลทหาร ได้กำหนดเอาการที่ศาลพลเรือนอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดทหารหรือมณฑลทหารเป็นหลักเกณฑ์ในการให้เป็นศาลทหาร ฉะนั้น เมื่อการเปลี่ยนแปลงเขต
พื้นที่จังหวัดทหารหรือมณฑลทหารขึ้นในภายหลังก็จะมีผลเป็นการกระทบกระเทือนเขตอำนาจของศาลจังหวัดทหารและศาลมณฑลทหารที่เขตพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปและกระทบกระเทือนอำนาจการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลพลเรือนที่เป็นศาลทหารตามประกาศหรือคำสั่งดังกล่าวด้วย ดังนั้น เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องเช่นว่านั้น จึงจำเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
[รก.2526/55/12พ./7 เมษายน 2526>


พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2526
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 ไม่มีบทบัญญัติให้อำนาจศาลตั้งทนายให้แก่จำเลยซึ่งยากจนไม่มีเงินจ้างทนายในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินห้าปีแต่ไม่ถึงสิบปี ทำให้จำเลยอยู่ในฐานะเสียเปรียบในการดำเนินคดีสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อให้ศาลตั้งทนายให้จำเลยในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินห้าปีแต่ไม่ถึงสิบปี ถ้าจำเลยแถลงต่อศาลก่อนเริ่มพิจารณาว่าจำเลยยากจนและต้องการทนาย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
[รก.2526/56/12พ./8 เมษายน 2526>
โดย: เชียร [30 ต.ค. 49 19:05] ( IP A:58.8.174.238 X: )

ความคิดเห็นที่ 2
   ขอบคุณมากค่ะ.....Yenchit Sombutsiri(Sombatsiri)_เย็นจิตต์ สมบัติศิริ Bachelor of science (PSYCHOLOGY) Ramkhamhaeng University Bangkok THAILAND

โดย: yenchits@yahoo.com [1 ก.ย. 52 10:06] ( IP A:125.25.100.171 X: )

ความคิดเห็นที่ 3
   ขอบพระคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ.....Yenchit Sombutsiri(Sombatsiri)_เย็นจิตต์ สมบัติศิริ Bachelor of science (PSYCHOLOGY) Ramkhamhaeng University Bangkok THAILAND

โดย: yenchits@yahoo.com: sombutsiriyenchit@hotmail.com [1 ก.ย. 52 10:25] ( IP A:125.25.100.171 X: )

ความคิดเห็นที่ 4
   อ้างถึงฎีกา ถวาย 904 ที่ httpcid-d13c1caf3c064b59.spaces.live.comblog
June 26
ถวายฎีกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว:
ถวายฎีกาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

61/113 ถนนวิภาวดีรังสิต วิภาวดี20
ซอยทรงสะอาด หมู่บ้านอยู่เจริญ แยก9
เขตจตุจักร กรุงเทพ10900

วันที่5 สิงหาคม 2552

กราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากผู้มีอิทธิพล
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมฯ ข้าพระพุทธเจ้านางเย็นจิตต์ สมบัติศิริ และคนในครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากผู้มีอิทธิพลตามรายละเอียดในWebsite
E-mail_sombutsiriyenchit@hotmail.com
http://cid-d13c1caf3c064b59.spaces.live.com/
E-mail_yenchitsombutsiri@yahoo.com
http://www.flickr.com/groups/royalthaipolice/
http://www.google.com/search?q=%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%8C+%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4&rls=com.microsoft:en-gb:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GGLL_en
ข้าพระพุทธเจ้าได้กราบเรียนท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รมว.กลาโหม และ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แล้ว แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ จึงตัดสินใจนำเรื่องกราบเรียนฝ่าละอองธุลีพระบาทด้วยความเคารพอย่างสูงสุด
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฯ
ข้าพระพุทธเจ้านางเย็นจิตต์ สมบัติศิริ
วันที่5 สิงหาคม 2552

ฉบับที่1 วันที่27 มิถุนายน 2552 ถวายฎีกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฉบับที่2 วันที่29 มิถุนายน2552 ถวายฎีกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฉบับที่3 วันที่1 กรกฎาคม2552 ถวายฎีกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฉบับที่4 วันที่5 สิงหาคม 2552 ถวายฎีกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ถวายฎีกาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
********************************************
Thanks for visiting!
* The First Family Name's THE NOBLE MAN
* Hometown_Ubonratchathani
* My Dad's Soldier (Artillery)
* ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
* คุณพ่อ คุณแม่ เสียชีวิตหมด
ลูกบุญธรรม
พล.อ.เฉลิมพล & คุณอุมาพร เจริญยิ่ง
อดีตประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำกรุงเทพมหานคร
เจ้าของบริษัทReal Estate โอฬารสรรพกิจ
บ้านเลขที่ 28/21 ถนนวิภาวดีรังสิต วิภาวดี60
บ้านยิ่งโอฬาร ตรงข้ามปั้มน้ำมัน
เขตบางเขน กรุงเทพ10210
THAILAND

เย็นจิตต์ สมบัติศิริ_Yenchit Sombutsiri (Sombatsiri)
3100600938062
Bachelor of science (PSYCHOLOGY) Ramkhamhaeng University
Owner_Pan Office Design & Consult Co.,Ltd
Broker_Hua Hin Tropical Ocean View Co.,Ltd
Home
61/113 ViphavadeeRangsit Rd., Viphavadee20 Yak9
MoobaanYoochalearn Chatuchak Bangkok10900
THAILAND
Mobile: (66)089-540-6345 Home:(66)0-2275-5155
E-mail_sombutsiriyenchit@hotmail.com
http://cid-d13c1caf3c064b59.spaces.live.com/
อ้างถึงฎีกา ถวาย 904 ที่ httpcid-d13c1caf3c064b59.spaces.live.comblog
E-mail_yenchitsombutsiri@yahoo.com
http://www.flickr.com/groups/royalthaipolice/
E-mail_sombutsiriyenchit@publichot.net
http://www.cid-f84a3f7a6373ffc3.spaces.live.comdefault.aspx
Website_http://www.tropicaloceanview.com
http://www.google.com/search?q=%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%8C+%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4&rls=com.microsoft:en-gb:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GGLL_en
บ้าน
มี 5 คน
1. ดร.ประกาย จันโทศรี
- คุณพ่อเป็นนายกเทศมนตรีคนแรก อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
- กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
- สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน
- BNC PARKING Co.,Ltd.(Automatic Car Parking System)
Marketing Consultant
~ ดร.ประกายฯ Make Love กับน.ส.ศศิธร พุทธสอน(แฟนนายกฤตย์ฯ)
2. นางเย็นจิตต์ สมบัติศิริ
~ เจ้าของ กรรมการผู้จัดการ บ.แพนออฟฟิศดีไซน์แอนด์คอนซัลท์ จำกัด
ประมูลงานกับกรุงเทพมหานคร บริษัทรับเหมาชั้น4 อาคาร ถนน
~ Broker ติดต่อธุรกิจทางWebsite กับต่างชาติหลังจากวันที่20 พฤศจิกายน2549-ถึงปัจจุบัน
~ อยู่กับ ดร.ประกายฯ เหมือนพี่น้องหลังจาก ดร.ประกายฯMake Loveกับน.ส.ศศิธรฯ

ปาฎิหารย์ 2 ครั้ง
1 เหตุการณ์
อุบัติเหตุครั้งที่1:
MotorWay กรุงเทพ-ชลบุรี(สายใหม่) ปรับที่กันแดดให้พี่ขณะขับรถ วันที่13 เมษายน 2545
ไปติดต่อธุรกิจ เดินทาง2 คนกับพี่ผู้หญิง รถเสียหลักตกลงFootbath พยายามให้รถกลับขึ้นบนถนน
รถหมุนเป็นลูกข่างประมาณ1 กม. ตกลงไปร่องปลูกต้นไม้กลางถนน รถวิ่งขึ้นถนนย้อนเข้ากรุงเทพฯ
เครื่องยนต์ดับ มีผู้ใจบุญมาช่วยเข็นรถออกนอกถนน รอ1 ชม.รถสตาร์ทติดเดินทางต่อ พี่/ข้าพเจ้า
ไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่นิดเดียว
อุบัติเหตุครั้งที่2:
MotorWay กรุงเทพ-ชลบุรี(สายใหม่) ขณะขับรถเผลอหลับ วันที่20 พฤศจิกายน 2549
ไปติดต่อธุรกิจ เดินทางคนเดียว รถชนแท่งคอนกรีตกลางถนน กระดูกเท้าขวาก่อนถึงนิ้วก้อยหัก
เข้าเฟือกแข็งด้านนอก หายเป็นปกติ
* ทั้ง2 ครั้งขับรถความเร็วประมาณ160กม./ชม.*
ครั้งที่3*****
3. นายกานต์ จันโทศรี (บุตรคนที่1)
~ Broker ตลาดหลักทรัพย์
~ TU NU: วิศวกรรมศาสตร์ เรียนที่ THAMMASAT UNIVERSITY & UNIVERSITY OF NOTTINGHAM UNITED KINGDOM
โครงการร่วมระหว่าง ม.ธรรมศาสตร์ กับ UNVERSITY OF NOTTINGHAM UNITED KINGDOM
~ ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ(การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4. นายกฤตย์ จันโทศรี (บุตรคนที่2)
~ ABAC สถาปัตยกรรมศาสตร์
~ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(นิเทศศาสตร์)
~ Sale Executive YONTRAKIT MOTOR SALES CO.,LTD
5. น.ส.ศศิธร พุทธสอน ปวส.(แฟนนายกฤตย์ จันโทศรี)

ทำประกันชีวิตกับบริษัท AIA
ดร.ประกาย จันโทศรี นายกานต์ จันโทศรี นายกฤตย์ จันโทศรี ข้าพเจ้านางเย็นจิตต์ สมบัติศิริ
1. ประกันอุบัติเหตุ AIA Care Card
2. ประกันสุขภาพ AIA Health Care

บุคคลที่มาบ้านเกือบทุกวัน
1. โอ๋ (แฟน นายกานต์ จันโทศรี)

บุคคลที่ติดต่อ มาบ้านประจำและทำงานด้านธุรกิจกับดร.ประกายฯ
1. น.ส.สุดารัตน์ จุ่นสาย ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ แฟนใหม่ดร.ประกาย จันโทศรี(เพื่อนนายกฤตยฯ)

เพื่อน ดร.ประกายฯ/ข้าพเจ้า
1. คุณรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท สส.กาฬสินธุ์ เขต3
อาจารย์ทวีศักดิ์ แก้วสนิท

หมู่บ้านเดียวกัน
คนวัดพระธรรมกาย
1. ดร.พลกฤษณ์ กิจประชากร และภรรยา
2. พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ เภกะนันท์
*****
ข้าพเจ้า
ไม่รู้จักและไม่เคยพูดกับหญิงชื่อนาง
และคนในครอบครัวเขาทั้งหมด
*****

นาง (MAFIA)
บ้านติดกัน หมู่บ้านเดียวกัน
61/112 ถนนวิภาวดีรังสิต วิภาวดี20 ซอยทรงสะอาด แยก9
หมู่บ้านอยู่เจริญ เขตจตุจักร กรุงเทพ10900
THAILAND
หญิงชื่อนางไม่ใช่ลูกนายพล
มี PASSWORD ข้าพเจ้าทั้งหมด(รหัสเดียว)
ดักฟังโทรศัพท์
ค้ายาเสพติด
ค้าแรงงานพม่า
เจตนาฆ่า
ทำลายชื่อเสียง
ผู้มีอิทธิพล
ปล้น
1. นาฬิกา 1 เรือน
2. แหวน 1 วง
3. สร้อยคอ 1 เส้น
4. เงินสด 3,500 บาท
5. ฟันปลอม 1 ซี่
6. หญิงชื่อนางหลอกลวง ข่มขู่ บังคับ น.ส.ศศิธรฯ (แฟนนายกฤตย์ฯ)ลอบวางยา
นายกฤตย์ฯ นายกานต์ฯ ดร.ประกายฯ โดยการผสมในน้ำดื่มและอาหารเป็นประจำ และตัวข้าพเจ้าโดยมีเจตนาให้ตาย-ปัจจุบัน
7. เสียงผู้หญิงในบ้านหญิงชื่อนางพูดว่า อย่าเข้าไปบ้านหลังใหญ่ที่อยู่หลังบ้านข้าพเจ้า เดี๋ยวเขาจะข่มขืน และจะให้คนอื่นข่มขืนจนตาย
8. หญิงชื่อนางลักลอบพ่วงINTERNET จากเสาไฟฟ้าหน้าบ้านข้าพเจ้า โทรศัพท์มือถือใช้เป็นเครื่องเดียวกับข้าพเจ้า
*ขณะนี้คุณลงชื่อเข้าใช้ใน 2 เครื่อง ข้อความต่างๆ จะปรากฏบนทุกเครื่อง*
(ข้อความจากMail วันที่14/7/2552)
9. หญิงชื่อนางลักลอบใช้และเปลี่ยนข้อความบางอย่างในWebsite
10. หลอกลวง ข่มขู่ บังคับ น.ส.ศศิธรฯ นำเอกสารส่วนตัวข้าพเจ้า งานข้าพเจ้า โทรศัพท์มือถือซึ่งมีรหัสส่วนตัวของข้าพเจ้าทั้งหมดไปให้ดู
11. เวลาประมาณ16.00 น.ของทุก ๆ วันจะเริ่มพูดจาก่อกวน ส่อเสียด ดูหมิ่น
วันหนึ่งข้าพเจ้าบอกจะแจ้งตำรวจ คนงานชายชื่อไก่ พูดว่า"มึงไปเรียกมาเลยไป" ไก่ใช้รถมอเตอร์ไซด์ สีแดง ล้อแม๊ก แบบตำรวจสายตรวจใช้ ทะเบียนเลขที่ บงด กรุงเทพมหานคร 789 จอดรถตรงข้ามหน้าบ้านเลขที่ 61/112 ตลอดเวลา
12. วันที่ 14 พฤษภาคม 2552 เวลาประมาณบ่าย คนงานหญิงชื่อดำในบ้านหญิงชื่อนาง พูดว่า"จะใช้มีดฟันปากข้าพเจ้า" และจ้องหน้าข้าพเจ้าขณะที่พูดว่า "เดี๋ยวมึงจะรู้สึก" ดำและไก่สามารถพูดภาษาพม่า
13. หญิงชื่อนางControl น้ำ ไฟฟ้า ในบ้านข้าพเจ้าทุกจุด และลักลอบใช้ โดยการControl จากบ้านตนเอง บางครั้งปะปนฝุ่นผง เส้นผม ในน้ำประปา
14. หญิงชื่อนางหลอกลวง ข่มขู่ บังคับ ดร.ประกายฯ+แฟนใหม่ นายกานต์ฯ+แฟน นายกฤตย์ฯ+น.ส.ศศิธรฯ ช่วยทำงานถ้าไม่ทำตามที่สั่งก็จะ"ฆ่า" ข้าพเจ้า
15. หญิงชื่อนางลอบวางยาและหลับนอน Make Love กับ ดร.ประกายฯ เพื่อผลประโยชน์ตามที่ตัวเองต้องการ
16. พยายามสร้างหลักฐานเท็จ โดยการหลอกลวง บังคับ ข่มขู่ น.ส.ศศิธร พุทธสอน แสดงตัวเป็นข้าพเจ้า
17. พยายาม จงใจสร้างความแตกแยก ร้าวฉาน ยุยงปลุกปั่นทุกคนในครอบครัวของข้าพเจ้าตลอดเวลาที่มีโอกาส
18. หลอกลวงขายรถเก๋งให้นายกานต์ จันโทศรี PEUGEOT 505GR สีเขียว ทะเบียนเลขที่ 5จ0857 โดยการหลอกลวง บังคับ ข่มขู่เพื่อนชายนายกานต์ฯ (เพื่อนเก่าโรงเรียนราชวินิตบางเขน) รับเป็นเจ้าของ
19. หลอกลวง บังคับ ข่มขู่เพื่อนชายนายกฤตย์ฯ(เพื่อนเก่าโรงเรียนราชวินิตบางเขน) เพื่อผลประโยชน์ตามที่ตัวเองต้องการ
20. พยายามหลอกลวง บังคับ ข่มขู่ จงใจ เจตนา ทำให้บุคคลอื่น
เข้าใจผิดคิดว่า "ข้าพเจ้าเป็นคนวิกลจริต"
21. หญิงชื่อนางใช้ห้องด้านถนนข้างบ้านข้าพเจ้าเป็นOffice ในการปฏิบัติการทุกอย่าง เปิดไฟ ประตู ม่าน 1เดือน/1ครั้งๆ ละประมาณ1/2 ชม. บางครั้งได้ยินเสียงผู้หญิง 2 คน บางครั้งหลายคน บางครั้งมีเสียงผู้ชายรวมอยู่ด้วย บางครั้งพูดภาษาไทย บางครั้งพูดภาษาอีสาน
เฝ้าดูพฤติกรรมข้าพเจ้าและคนในครอบครัวตลอด 24 ชั่วโมง
*คนงานหญิงชื่อดำสามารถทำเสียงแมวขู่ กัดกันได้*

หญิงชื่อนางพยายามจะปล้นบ้าน พล.อ.เฉลิมพลฯ (ป๋า/คุณแม่)?

22. มอเตอร์ไซด์รับจ้างบางคนในหมู่บ้านพูดส่อเสียด ด่า ดูหมิ่นเกือบทุกครั้งโดยไม่เอ่ยชื่อขณะขับรถผ่านหน้าบ้านข้าพเจ้า
23. คนงานชายชื่อไก่ลักลอบถอดสายคล้องคอสุนัขชื่อสีทอง วางยา ประมาณ2-3 วัน ขนร่วงแผลพุพองทั้งตัว
24. คนงานชายชื่อไก่พูดว่า "จะยิงข้าพเจ้าเอง"
25. รถเก็บขยะ กทม.จะเข้ามาเก็บขยะในหมู่บ้านประมาณ 1เดือน/1ครั้ง
26. หญิงชื่อนางพยายามหลอกลวง บังคับ ข่มขู่ น.ส.ศศิธรฯ (แฟนนายกฤตย์ฯ) เกือบทุกคืนขณะข้าพเจ้าหลับ โดยไม่ทราบว่าบางครั้งข้าพเจ้าตื่นฟัง บางครั้งให้น.ส.ศศิธรฯ หรือนายกฤตย์ฯ เอามีดขึ้นมาแทงข้าพเจ้าที่ห้องนอน
*สามีหญิงชื่อนางชื่อแก่*
27. หลอกลวง บังคับ ข่มขู่เพื่อนหญิงนายกฤตย์ฯ ชื่อหน่อยทำงานที่เดียวกับน.ส.ศศิธรฯ
**เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากวันที่20 พฤศจิกายน 2549**

หมู่บ้านอยู่เจริญ เคารพ นับถือ
พล.อ.มงคล อัมพรพิสิษฐ์ บิ๊กหมง
อยู่ในกลุ่ม
พล.อ.อัครเดช ศศิประภา เสธ.แอ๊ว

กราบเรียน
ขอความเป็นธรรมให้ข้าพเจ้า คนในครอบครัว
กราบขอบพระคุณอย่างสูง
ขอบคุณค่ะ
นางเย็นจิตต์ สมบัติศิริ
Mrs.Yenchit Sombutsiri

โดย: yenchits@yahoo.com [17 ก.ย. 52 12:39] ( IP A:125.25.98.66 X: )

ความคิดเห็นที่ 5
   Hua Hin Tropical Ocean View Condominium_Projec Value_ß1,000,000,000
privatevilla_Project Valueß20,000,000

Thanks for visiting!
* The First Family Name's THE NOBLE MAN
* Hometown_Ubonratchathani
* My Dad's Soldier (Artillery)
* ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
* คุณพ่อ คุณแม่ เสียชีวิตหมด
ลูกบุญธรรม
พล.อ.เฉลิมพล & คุณอุมาพร เจริญยิ่ง
อดีตประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำกรุงเทพมหานคร
เจ้าของบริษัทReal Estate
บ้านเลขที่ 28/21 ถนนวิภาวดีรังสิต วิภาวดี60
บ้านยิ่งโอฬาร ตรงข้ามปั้มน้ำมัน
เขตบางเขน กรุงเทพ10210
THAILAND

เย็นจิตต์ สมบัติศิริ_Yenchit Sombutsiri (Sombatsiri)
3-1006-00938-06-2
Bachelor of science (PSYCHOLOGY) Ramkhamhaeng University
Owner_Pan Office Design & Consult Co.,Ltd
Broker_Hua Hin Tropical Ocean View Co.,Ltd
Home
61/113 ViphavadeeRangsit Rd., Viphavadee20 Yak9
MoobaanYoochalearn Chatuchak Bangkok10900
THAILAND
Mobile: (66) 089-540-6345 Home: (66) 0-2275-5155
newskythailand.us cid-d13c1caf3c064b59.spaces.live.com
E-mail_sombutsiriyenchit@hotmail.com
http://cid-d13c1caf3c064b59.spaces.live.com/
E-mail_yenchitsombutsiri@yahoo.com
http://www.flickr.com/groups/royalthaipolice/
E-mail_sombutsiriyenchit@publichot.net
http://www.cid-f84a3f7a6373ffc3.spaces.live.comdefault.aspx
Website_http://www.tropicaloceanview.com
http://www.google.com/search?q=%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%8C+%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4&rls=com.microsoft:en-gb:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GGLL_en
บ้าน
มี 5 คน
1. ดร.ประกาย จันโทศรี3-1006-00938-05-4
- คุณพ่อเป็นนายกเทศมนตรีคนแรก อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
- กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
- สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน
- BNC PARKING Co.,Ltd.(Automatic Car Parking System)
Marketing Consultant
~ ดร.ประกายฯ Make Love กับน.ส.ศศิธร พุทธสอน(แฟนนายกฤตย์ฯ)
2. นางเย็นจิตต์ สมบัติศิริ3-1006-00938-06-2
~ เจ้าของ กรรมการผู้จัดการ บ.แพนออฟฟิศดีไซน์แอนด์คอนซัลท์ จำกัด
ประมูลงานกับกรุงเทพมหานคร บริษัทรับเหมาชั้น4 อาคาร ถนน
~ Broker ติดต่อธุรกิจทางWebsite กับต่างชาติหลังจากวันที่20 พฤศจิกายน2549
ถึงปัจจุบัน
~ อยู่กับ ดร.ประกายฯ เหมือนพี่น้องหลังจาก ดร.ประกายฯMake Loveกับน.ส.ศศิธรฯ

ปาฎิหารย์ 2 ครั้ง
1 เหตุการณ์
อุบัติเหตุครั้งที่1:
MotorWay กรุงเทพ-ชลบุรี(สายใหม่) ปรับที่กันแดดให้พี่ขณะขับรถ วันที่13 เมษายน 2545
ไปติดต่อธุรกิจ เดินทาง2 คนกับพี่ผู้หญิง รถเสียหลักตกลงFootbath พยายามให้รถกลับขึ้นบนถนน
รถหมุนเป็นลูกข่างประมาณ1 กม. ตกลงไปร่องปลูกต้นไม้กลางถนน รถวิ่งขึ้นถนนย้อนเข้ากรุงเทพฯ
เครื่องยนต์ดับ มีผู้ใจบุญมาช่วยเข็นรถออกนอกถนน รอ1 ชม.รถสตาร์ทติดเดินทางต่อ พี่/ข้าพเจ้า
ไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่นิดเดียว
อุบัติเหตุครั้งที่2:
MotorWay กรุงเทพ-ชลบุรี(สายใหม่) ขณะขับรถเผลอหลับ วันที่20 พฤศจิกายน 2549
ไปติดต่อธุรกิจ เดินทางคนเดียว รถชนแท่งคอนกรีตกลางถนน กระดูกเท้าขวาก่อนถึงนิ้วก้อยหัก
เข้าเฟือกแข็งด้านนอก หายเป็นปกติ
* ทั้ง2 ครั้งขับรถความเร็วประมาณ160กม./ชม.*
ครั้งที่3*****
3. นายกานต์ จันโทศรี (บุตรคนที่1)3-1006-00938-07-1
~ Broker ตลาดหลักทรัพย์
~ TU NU: วิศวกรรมศาสตร์ เรียนที่ THAMMASAT UNIVERSITY & UNIVERSITY OF NOTTINGHAM UNITED KINGDOM
โครงการร่วมระหว่าง ม.ธรรมศาสตร์ กับ UNVERSITY OF NOTTINGHAM UNITED KINGDOM
~ ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ(การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4. นายกฤตย์ จันโทศรี (บุตรคนที่2)3-1006-00938-08-9
~ ABAC สถาปัตยกรรมศาสตร์
~ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(นิเทศศาสตร์)
~ Sale Executive YONTRAKIT MOTOR SALES CO.,LTD
5. น.ส.ศศิธร พุทธสอน ปวส.(แฟนนายกฤตย์ จันโทศรี)

ทำประกันชีวิตกับบริษัท AIA
ดร.ประกาย จันโทศรี นายกานต์ จันโทศรี นายกฤตย์ จันโทศรี ข้าพเจ้านางเย็นจิตต์ สมบัติศิริ
1. ประกันอุบัติเหตุ AIA Care Card
2. ประกันสุขภาพ AIA Health Care

บุคคลที่มาบ้านเกือบทุกวัน
1. โอ๋ (แฟน นายกานต์ จันโทศรี)

บุคคลที่ติดต่อ มาบ้านประจำและทำงานด้านธุรกิจกับดร.ประกายฯ
1. น.ส.สุดารัตน์ จุ่นสาย ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ แฟนใหม่ดร.ประกาย จันโทศรี(เพื่อนนายกฤตยฯ)

เพื่อน ดร.ประกายฯ/ข้าพเจ้า
1. คุณรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท สส.กาฬสินธุ์ เขต3
อาจารย์ทวีศักดิ์ แก้วสนิท

หมู่บ้านเดียวกัน
คนวัดพระธรรมกาย
1. ดร.พลกฤษณ์ กิจประชากร และภรรยา
2. พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ เภกะนันท์
*****
ข้าพเจ้า
ไม่รู้จักและไม่เคยพูดกับหญิงชื่อนาง
และคนในครอบครัวเขาทั้งหมด
*****

นาง (MAFIA)
บ้านติดกัน หมู่บ้านเดียวกัน
61/112 ถนนวิภาวดีรังสิต วิภาวดี20 ซอยทรงสะอาด แยก9
หมู่บ้านอยู่เจริญ เขตจตุจักร กรุงเทพ10900
THAILAND
หญิงชื่อนางไม่ใช่ลูกนายพล
มี PASSWORD ข้าพเจ้าทั้งหมด(รหัสเดียว)
ดักฟังโทรศัพท์
ยาเสพติด
แรงงานพม่า
เจตนาฆ่า
ทำลายชื่อเสียง
ผู้มีอิทธิพล
ปล้น
1. นาฬิกา 1 เรือน
2. แหวน 1 วง
3. สร้อยคอ 1 เส้น
4. เงินสด 3,500 บาท
5. ฟันปลอม 1 ซี่
6. หญิงชื่อนางหลอกลวง ข่มขู่ น.ส.ศศิธรฯ (แฟนนายกฤตย์ฯ)ลอบวางยานายกฤตย์ฯ
นายกานต์ฯ ดร.ประกายฯ และตัวข้าพเจ้าโดยการผสมในน้ำดื่มและอาหารเป็นประจำ
โดยมีเจตนาให้ตาย-ปัจจุบัน
7. เสียงผู้หญิงในบ้านหญิงชื่อนางพูดว่า อย่าเข้าไปบ้านหลังใหญ่ที่อยู่หลังบ้านข้าพเจ้า
เดี๋ยวเขาจะข่มขืน และจะให้คนอื่นข่มขืนจนตาย
8. หญิงชื่อนางลักลอบพ่วงINTERNET จากเสาไฟฟ้าหน้าบ้านข้าพเจ้า
*ขณะนี้คุณลงชื่อเข้าใช้ใน 2 เครื่อง ข้อความต่างๆ จะปรากฏบนทุกเครื่อง*
(ข้อความจากMail วันที่14/7/2552)
9. หญิงชื่อนางลักลอบใช้และเปลี่ยนข้อความบางอย่างในWebsite
- เปลี่ยน Password: E-mail_sombutsiriyenchit@hotmail.com
- ไม่สามารถพิมพ์อักษรบางตัว
10. หลอกลวง ข่มขู่ น.ส.ศศิธรฯ นำเอกสารส่วนตัวข้าพเจ้า งานข้าพเจ้า โทรศัพท์มือถือ
ซึ่งมีรหัสส่วนตัวของข้าพเจ้าทั้งหมดไปให้ดู
11. เวลาประมาณ16.00 น.ของทุก ๆ วันจะเริ่มพูดจาก่อกวน ส่อเสียด ดูหมิ่น
วันหนึ่งข้าพเจ้าบอกจะแจ้งตำรวจ คนงานชายชื่อไก่ พูดว่า"มึงไปเรียกมาเลยไป"
ไก่ใช้รถมอเตอร์ไซด์ สีแดง ล้อแม๊ก แบบตำรวจสายตรวจใช้ ทะเบียนเลขที่ บงด
กรุงเทพมหานคร 789 จอดรถตรงข้ามหน้าบ้านเลขที่ 61/112 ตลอดเวลา
12. วันที่ 14 พฤษภาคม 2552 เวลาประมาณบ่าย คนงานหญิงชื่อดำในบ้านหญิงชื่อนาง พูดว่า"จะใช้มีดฟันปากข้าพเจ้า" และจ้องหน้าข้าพเจ้าขณะที่พูดว่า "เดี๋ยวมึงจะรู้สึก" ดำและไก่สามารถพูดภาษาพม่า
13. หญิงชื่อนางControl น้ำ ไฟฟ้า ในบ้านข้าพเจ้าทุกจุด และลักลอบใช้ โดยการControl
จากบ้านตนเอง บางครั้งปะปนฝุ่นผง เส้นผม ในน้ำประปา
14. หญิงชื่อนางหลอกลวง ข่มขู่ ดร.ประกายฯ+แฟนใหม่, นายกานต์ฯ+แฟน,
นายกฤตย์ฯ+น.ส.ศศิธรฯ ช่วยทำงานถ้าไม่ทำตามที่สั่งก็จะ"ฆ่า" ข้าพเจ้า
15. หญิงชื่อนางลอบวางยาและหลับนอน Make Love กับ ดร.ประกายฯ เพื่อผลประโยชน์ตามที่ตัวเองต้องการ
16. พยายามสร้างหลักฐานเท็จ โดยการหลอกลวง ข่มขู่ น.ส.ศศิธรฯ แสดงตัวเป็นข้าพเจ้า
17. พยายาม จงใจสร้างความแตกแยก ร้าวฉาน ยุยงปลุกปั่นทุกคนในครอบครัวของข้าพเจ้าตลอดเวลาที่มีโอกาส
18. หลอกลวงขายรถเก๋งให้นายกานต์ จันโทศรี PEUGEOT 505GR สีเขียว ทะเบียนเลขที่ 5จ0857 โดยการหลอกลวง บังคับ ข่มขู่เพื่อนชายนายกานต์ฯ (เพื่อนเก่าโรงเรียนราชวินิตบางเขน) รับเป็นเจ้าของ
19. หลอกลวง ข่มขู่เพื่อนชายนายกฤตย์ฯ(เพื่อนเก่าโรงเรียนราชวินิตบางเขน) เพื่อผลประโยชน์ตามที่ตัวเองต้องการ
20. พยายามหลอกลวง ข่มขู่ จงใจ เจตนา ทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดคิดว่า "ข้าพเจ้าเป็นคนวิกลจริต"
21. หญิงชื่อนางใช้ห้องด้านถนนข้างบ้านข้าพเจ้าเป็นOffice ในการปฏิบัติการทุกอย่าง เปิดไฟ ประตู ม่าน 1เดือน/1ครั้งๆ ละประมาณ1/2 ชม. บางครั้งได้ยินเสียงผู้หญิง 2 คน บางครั้งหลายคน บางครั้งมีเสียงผู้ชายรวมอยู่ด้วย บางครั้งพูดภาษาไทย บางครั้งพูดภาษาอีสาน
เฝ้าดูพฤติกรรม หลอกลวง ข่มขู่ข้าพเจ้าและคนในครอบครัวตลอด 24 ชั่วโมง

หญิงชื่อนางพยายามจะปล้นบ้าน พล.อ.เฉลิมพลฯ (ป๋า/คุณแม่)?

22. มอเตอร์ไซด์รับจ้างบางคนในหมู่บ้านพูดส่อเสียด ด่า ดูหมิ่นเกือบทุกครั้งโดยไม่เอ่ยชื่อขณะขับรถผ่านหน้าบ้านข้าพเจ้า
23. คนงานชายชื่อไก่ลักลอบถอดสายคล้องคอสุนัขชื่อสีทอง วางยา ประมาณ2-3 วัน ขนร่วงแผลพุพองทั้งตัว
24. คนงานชายชื่อไก่พูดว่า "จะยิงข้าพเจ้าเอง"
25. รถเก็บขยะ กทม.จะเข้ามาเก็บขยะในหมู่บ้านประมาณ 1เดือน/1ครั้ง
26. หญิงชื่อนางพยายามหลอกลวง ข่มขู่ น.ส.ศศิธรฯ(แฟนนาย
กฤตย์ฯ)เกือบทุกคืนขณะข้าพเจ้าหลับ โดยไม่ทราบว่าบางครั้งข้าพเจ้าตื่นฟัง บางครั้งให้น.ส.ศศิธรฯ หรือนายกฤตย์ฯ เอามีดขึ้นมาแทงข้าพเจ้าที่ห้องนอน
*สามีหญิงชื่อนางชื่อแก่*
27. หลอกลวง ข่มขู่เพื่อนหญิงนายกฤตย์ฯ ชื่อหน่อยทำงานที่เดียวกับน.ส.ศศิธรฯ

เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากวันที่20พฤศจิกายน2549ถึงปัจจุบัน

หมู่บ้านอยู่เจริญ เคารพ นับถือ
พล.อ.มงคล อัมพรพิสิษฐ์ บิ๊กหมง
พล.อ.อัครเดช ศศิประภา เสธ.แอ๊ว

กราบเรียน
เรียน
ขอความเป็นธรรมให้ข้าพเจ้า คนในครอบครัว
กราบขอบพระคุณอย่างสูง
ขอบคุณค่ะ
นางเย็นจิตต์ สมบัติศิริ
Mrs.Yenchit Sombutsiri

โดย: cid-f84a3f7a6373ffc3.spaces.live.comdefault.aspx [21 ก.ย. 52 11:26] ( IP A:125.25.144.255 X: )

ความคิดเห็นที่ 6
   น่าเห็นใจ มีเรื่องเช่นนี้ด้วยหรือครับ
โดย: holypower183@gmail.com [22 ก.ย. 52 20:21] ( IP A:125.25.188.57 X: )

ความคิดเห็นที่ 7
   Thanks for visiting!
Broker(Real Estate)Age51Years old_4Sep1958
The First Family Name's The Noble Man.
* เย็นจิตต์ สมบัติศิริ_Yenchit Sombatsiri(Sombutsiri)
* บ้านเกิด(Ubon) บ้านพักทหารปืนใหญ่ที่6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
* โรงเรียนตั้งใจอนุกูลศึกษา(Musician_bugle,saxophone)
* โรงเรียนสุทัศน์วิทยา ม.ศ.5 วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษBangkok Wat Sutat (Great Swing)
StarBachelor of science(PSYCHOLOGY)Ramkhamhaeng University
* โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง สอนวิชาแนะแนว ม.4(ฝึกงานก่อนจบ)
* คุณพ่อลาออกจากทหาร ต่อมาทำงานที่Phantom's Lair Ubon 8th TFW
us army vietnam war thailand จนกระทั่งปิดCamp
Starคุณพ่อ คุณแม่เสียชีวิตหมด
*พ.ต.อ.... ......(Pol.Col...... .......)
(ปกป้องคุ้มครองชีวิตข้าพเจ้าต่อจากคุณพ่อคุณแม่)
ลูกบุญธรรม(พ.ศ.2540)
*พล.อ.เฉลิมพล เจริญยิ่ง(ทหารราบ)
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
บ้านเลขที่28/21 ถนนวิภาวดีรังสิต วิภาวดี60
บ้านยิ่งโอฬาร ตรงข้ามปั้มน้ำมัน เขตบางเขน กรุงเทพ10210
*คุณอุมาพร เจริญยิ่ง(Ubon)ป๋า,คุณแม่เจ้าของบริษัทโอฬารสรรพกิจ จำกัด
พัฒนาที่ดินและสร้างบ้านจัดสรรขายยุค พล.อ.ชาติชาย ชุณหวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี
(Closed)ขณะธุรกิจด้านนี้เสียหายรอบที่2 ในเมืองไทย
*โครงการสุดท้าย1,200หลัง โครงการบ้านสวนยิ่งโอฬาร
หมู่บ้านสวัสดิการองค์การทหารผ่านศึกคลอง14ถนนรังสิต-นครนายก
Rainbowงานที่ข้าพเจ้าทำ ผลประโยชน์คือเป้าหมายของบางคน
Rainbowทำลายชื่อเสียง
Rainbowเปลี่ยนประวัติให้เป็นผู้หญิงข้างถนน
Rainbowลูกสะใภ้2 คนเป็นผู้หญิงของเขา และครอบงำทุกคนในครอบครัวข้าพเจ้า ยกเว้นข้าพเจ้าคนเดียว
...น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ...
Home
61/113 ViphavadeeRangsit Rd., Viphavadee20 Yak9
MoobaanYoochalearn Chompol Chatuchak Bangkok10900
THAILAND
Mobile:(66)089-540-6345 Home:(66)0-2275-5155
Website
http://www.newskythailand.us cid-d13c1caf3c064b59.spaces.live.com
E-mail_sombutsiriyenchit@hotmail.com (Switch off Mebership2008)
E-mail_yenchitsombutsiri@yahoo.com (Switch off Mebership2008)
StarE-mail_sombutsiriyenchit@publichot.net
http.cid-d13c1caf3c064b59.spaces.live.com
http://www.cid-f84a3f7a6373ffc3.spaces.live.comdefault.aspx
Starhttp://www.tropicaloceanview.com
Starhttp://www.flickr.com/groups/royalthaipolice/
Starhttp://www.Flickr: The The Royal Thai Police. สำนักงานตำรวจ Pool
http://www.google.com/search?q=%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%8C+%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4&rls=com.microsoft:en-gb:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GGLL_en
เย็นจิตต์ สมบัติศิริ_Yenchit Sombatsiri(Sombutsiri) หย่า16กรกฎาคม2535
~ Owner_Pan Office Design & Consult Co.,Ltd(Closed)
~ Broker(Real Estate)Hua Hin Tropical Ocean View Co.,Ltd(Normini)
~ ติดต่อธุรกิจรวมทั้งหมดประมาณ10,000,000,000บาท(หนึ่งหมื่นล้านบาท)
~ ติดต่อธุรกิจทางWebsiteกับต่างชาติและเพื่อเดินทางไปต่างประเทศหลังจากวันที่
20 พฤศจิกายน2549 ถึงปัจจุบัน
~ อายุ17ปีพ.ศ.2518สอบเข้ารับราชการ สกย.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่1ฝ่ายเลขานุการ
ทำงาน5ปีลาออก ต่อมาเปิด บ.แพนออฟฟิศดีไซน์แอนด์คอนซัลท์จำกัด
~ ว่าที่ กกต.เขตหลักสี่เขต13ของกรุงเทพมหานครรุ่นที่2/
พล.อ.เฉลิมพล เจริญยิ่ง(ป๋า)ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
Starเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากวันที่
20พฤศจิกายน2549 ถึงปัจจุบันStar
Starคนงานก่อสร้างชาย,หญิงบ้านเลขที่61/116 แยก7หมู่บ้านเดียวกันเสพ
ยาเสพติด โวยวายดังตลอดเวลา
Star61/112บ้านติดกัน หมู่บ้านเดียวกัน
ลักลอบใช้Website และMobile
เบอร์เดียวกับข้าพเจ้าStar
Starข้าพเจ้าไม่รู้จักพล.อ.อัครเดช ศศิประภา(เสธ.แอ๊ว)
Starพล.อ.มงคล อัมพรพิสิษฐ์(บิ๊กหมง)ข้าพเจ้าเคยไปกราบที่หน้าบ้าน
Starทุกคนในหมู่บ้านเคารพนับถือพล.อ.มงคล อัมพรพิสิษฐ์(บิ๊กหมง)
Starพล.อ.อัครเดช ศศิประภา(เสธ.แอ๊ว)อยู่หมู่บ้านหลังจาก
วันที่20พฤศจิกายน 2550 ถึงปัจจุบัน
ดาวลักลอบใช้Websiteพล.อ.มงคล อัมพรพิสิษฐ์(บิ๊กหมง),
พล.อ.อัครเดช ศศิประภา(เสธ.แอ๊ว)
ขอความเป็นธรรมให้คนในครอบครัวและข้าพเจ้าด้วยค่ะ
กราบขอบพระคุณอย่างสูง
ขอบคุณค่ะ
เย็นจิตต์ สมบัติศิริ/Yenchit Sombutsiri(Sombatsiri)

โดย: sombutsiriyenchit@publichot.net [5 ม.ค. 53 7:57] ( IP A:125.25.133.246 X: )

ความคิดเห็นที่ 8
   Thanks for visiting!
Broker(Real Estate)Age51Years old_4Sep1958
The First Family Name's The Noble Man.
* เย็นจิตต์ สมบัติศิริ_Yenchit Sombatsiri(Sombutsiri)
* บ้านเกิด(Ubon) บ้านพักทหารปืนใหญ่ที่6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
* โรงเรียนตั้งใจอนุกูลศึกษา(Musician_bugle,saxophone)
* โรงเรียนสุทัศน์วิทยา ม.ศ.5 วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษBangkok Wat Sutat (Great Swing)
* Education_Bachelor of science(PSYCHOLOGY)Ramkhamhaeng University
* โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง สอนวิชาแนะแนว ม.4(ฝึกงานก่อนจบ)
* คุณพ่อลาออกจากทหาร ต่อมาทำงานที่Phantom's Lair Ubon 8th TFW
us army vietnam war thailand จนกระทั่งปิดCamp
* คุณพ่อ คุณแม่เสียชีวิตหมด
*พ.ต.อ....... ..........(Pol.Col....... ..........)
(ปกป้องคุ้มครองชีวิตข้าพเจ้าต่อจากคุณพ่อคุณแม่)
ลูกบุญธรรม(พ.ศ.2540)
*พล.อ.เฉลิมพล เจริญยิ่ง(ทหารราบ)
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
บ้านเลขที่28/21 ถนนวิภาวดีรังสิต วิภาวดี60
บ้านยิ่งโอฬาร ตรงข้ามปั้มน้ำมัน เขตบางเขน กรุงเทพ10210
*คุณอุมาพร เจริญยิ่ง(Ubon)ป๋า,คุณแม่เจ้าของบริษัทโอฬารสรรพกิจ จำกัด
พัฒนาที่ดินและสร้างบ้านจัดสรรขายยุค พล.อ.ชาติชาย ชุณหวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี
(Closed)ขณะธุรกิจด้านนี้เสียหายรอบที่2 ในเมืองไทย
*โครงการสุดท้าย1,200หลัง โครงการบ้านสวนยิ่งโอฬาร
หมู่บ้านสวัสดิการองค์การทหารผ่านศึกคลอง14ถนนรังสิต-นครนายก
*งานที่ข้าพเจ้าทำ ผลประโยชน์คือเป้าหมายของบางคน
*ทำลายชื่อเสียง
*เปลี่ยนประวัติให้เป็นผู้หญิงข้างถนน
*ลูกสะใภ้2 คนเป็นผู้หญิงของพล.อ.มงคล อัมพรพิสิษฐ์(บิ๊กหมง),
พล.อ.อัครเดช ศศิประภา(เสธ.แอ๊ว)ยกเว้นข้าพเจ้าคนเดียว
...น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ...
Home
61/113 ViphavadeeRangsit Rd., Viphavadee20 Yak9
MoobaanYoochalearn Chompol Chatuchak Bangkok10900
THAILAND
Mobile:(66)089-540-6345 Home:(66)0-2275-5155
Website
http://www.newskythailand.us cid-d13c1caf3c064b59.spaces.live.com
E-mail_sombutsiriyenchit@hotmail.com (Switch off Mebership2008)
E-mail_yenchitsombutsiri@yahoo.com (Switch off Mebership2008)
E-mail_sombutsiriyenchit@publichot.net
http.cid-d13c1caf3c064b59.spaces.live.com
http://www.cid-f84a3f7a6373ffc3.spaces.live.comdefault.aspx
http://www.tropicaloceanview.com
http://www.flickr.com/groups/royalthaipolice/
http://www.Flickr: The The Royal Thai Police. สำนักงานตำรวจ Pool
http://www.google.com/search?q=%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%8C+%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4&rls=com.microsoft:en-gb:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GGLL_en
เย็นจิตต์ สมบัติศิริ_Yenchit Sombatsiri(Sombutsiri) หย่า16กรกฎาคม2535
~ Owner_Pan Office Design & Consult Co.,Ltd(Closed)
~ Broker(Real Estate)Hua Hin Tropical Ocean View Co.,Ltd(Normini)
~ ติดต่อธุรกิจรวมทั้งหมดประมาณ10,000,000,000บาท(หนึ่งหมื่นล้านบาท)
~ ติดต่อธุรกิจทางWebsiteกับต่างชาติและเพื่อเดินทางไปต่างประเทศหลังจากวันที่
20 พฤศจิกายน2549 ถึงปัจจุบัน
~ อายุ17ปีพ.ศ.2518สอบเข้ารับราชการ สกย.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่1ฝ่ายเลขานุการ
ทำงาน5ปีลาออก ต่อมาเปิด บ.แพนออฟฟิศดีไซน์แอนด์คอนซัลท์จำกัด
~ ว่าที่ กกต.เขตหลักสี่เขต13ของกรุงเทพมหานครรุ่นที่2/
พล.อ.เฉลิมพล เจริญยิ่ง(ป๋า)ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
*เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากวันที่
20พฤศจิกายน2549 ถึงปัจจุบันStar
*คนงานก่อสร้างชาย,หญิงบ้านเลขที่61/116 แยก7หมู่บ้านเดียวกันเสพ
ยาเสพติด โวยวายดังตลอดเวลา
*61/112บ้านติดกัน หมู่บ้านเดียวกัน
ลักลอบใช้Website และMobile
เบอร์เดียวกับข้าพเจ้าStar
*ข้าพเจ้าไม่รู้จักพล.อ.อัครเดช ศศิประภา(เสธ.แอ๊ว)
*พล.อ.มงคล อัมพรพิสิษฐ์(บิ๊กหมง)ข้าพเจ้าเคยไปกราบที่หน้าบ้าน
*ทุกคนในหมู่บ้านเคารพนับถือพล.อ.มงคล อัมพรพิสิษฐ์(บิ๊กหมง)
*พล.อ.อัครเดช ศศิประภา(เสธ.แอ๊ว)อยู่หมู่บ้านหลังจาก
วันที่20พฤศจิกายน 2550 ถึงปัจจุบัน
*ลักลอบใช้Websiteพล.อ.มงคล อัมพรพิสิษฐ์(บิ๊กหมง),
พล.อ.อัครเดช ศศิประภา(เสธ.แอ๊ว)
ขอความเป็นธรรมให้คนในครอบครัวและข้าพเจ้าด้วยค่ะ
กราบขอบพระคุณอย่างสูง
ขอบคุณค่ะ
เย็นจิตต์ สมบัติศิริ/Yenchit Sombutsiri(Sombatsiri)

โดย: yenchits@yahoo.com [5 ม.ค. 53 8:13] ( IP A:125.25.133.246 X: )

ความคิดเห็นที่ 9
   Welcome to Tropical Ocean View


Fact Sheet:

Project Name
Tropical Ocean View

Address
1346/30 Petchkasem Road, Soi Baan Rabiengchan, Cha-Am, Petchaburi, 76120.

Developer
Hua Hin Tropical Ocean View Co., Ltd.

Structural Engineer
Mr. Yodsan Tulthakit,Mr.Prakay Chanthosri

Architect
Mr. Korakod Areewithayalerd (Blessing Studio) and Sathaporn Phuwilai

Construction Manager Rising Estates
General Contractor-Structural,Architectural,Sanitary Grand Frame Co.,Ltd
Electrical A&A Control
Interior Design
Cabinet Interior Design Co. Ltd.

Project Value
ß1,000,000,000

Registration Number
765549001458

Date of registration
Nov, 2006

Project structure
Freehold

Project Area (Rais)
6 Rais, 108 Sq.Wah

Title deed ( Chanood)
27954

Types of Building Multi Storey Seaview Resort Style Condominium
Number of floors
12 Storey

Number of units
187

Number of types 9
Size range of standrad units 46 - 198 M2
Unit Size and Number of rooms


1
A0
46 sqm.
40 rooms

2
A1
91 sqm.
91 rooms

3
A2
106 sqm.
36 rooms

4
A3
62 sqm.
8 rooms

5
A4
69 sqm.
8 rooms

6
B1
137 sqm.
4 rooms

7
B2
152 sqm.
4 rooms


8 C1
183 sqm.
4 rooms


9 C2
198 sqm.
4 rooms

Project Facilities

Reception, Elevators(3), Restaurant, Fitness, Swimming Pools, Garden area, Children Area, MATV system, Wireless, Telephone, Parking Spaces with covered parking available

Local Facilities


Direct Access-300 meters from Sandy Beach, Walking distance to 5 star resorts, Close proximity to international golf courses.

Services


24 hour Security with CCTV monitoring, fully integrated fire warning system, Shuttle bus, Customer service, rental program, laundry, cleaning and rental program.

Starting Price
2.18 M Bahts

Official launch
November 24-25, 2007

Start of construction
November, 2007

Construction completion Completed April 2010
Anticipated handover July 2010
Monthly Maintenance fees
30 baht /sq. meter

One time sinking fund
300 baht/sq. meter

Transfer ownership fee
To be shared (50-50%)

Sales & Marketing
Authorized Broker, Tov sales centre.

Broker
All broker welcome! (Broker agreement available and required).

Contact Information


Web Site:

Sales info:

General info:

Telephone Number:

Fax:

Mobile:
http://www.tropicaloceanview.com

sales@tropicaloceanview.com

info@tropicaloceanview.com

+66(0)32-522898 032-522899.

+66(0)32-442421

+66(0)86-3693344

โดย: yenchits@yahoo.com [18 ม.ค. 53 8:01] ( IP A:125.25.148.45 X: )

ความคิดเห็นที่ 10
   Price Lists & Payment Plans
Sold Reserved


Floor Unit Type Sqm Price Sqm Unit Price
1 101 A2 58,740 106 6,226,440
1 102 A2 58,740 106 6,226,440
1 103 A1 56,760 91 5,165,160
1 104 A1 56,760 91 5,165,160
1 105 A1 56,760 91 5,165,160
1 106 A1 56,760 91 5,165,160
1 107 A1 56,760 91 5,165,160
Floor Unit Type Sqm Price Sqm Unit Price
2 201 A2 54,120 106 5,736,720
2 202 A2 54,120 106 5,736,720
2 203 A1 52,800 91 4,804,800
2 204 A1 54,120 91 4,924,920
2 205 A1 52,800 91 4,804,800
2 206 A1 54,120 91 4,924,920
2 207 A1 52,800 91 4,804,800
2 208 A1 54,120 91 4,924,920
Floor Unit Type Sqm Price Sqm Unit Price
3 301 A2 56,760 106 6,016,560
3 302 A2 56,760 106 6,016,560
3 303 A1 55,440 91 5,045,040
3 304 A1 56,100 91 5,105,100
3 305 A1 55,440 91 5,045,040
3 306 A1 56,100 91 5,105,100
3 307 A1 55,440 91 5,045,040
3 308 A1 56,100 91 5,105,100
3 309 A1 54,780 91 4,984,980
3 310 A1 54,780 91 4,984,980
3 311 A0 47,575 46 2,188,450
3 312 A0 47,575 46 2,188,450
3 313 A0 47,575 46 2,188,450
3 314 A0 47,575 46 2,188,450
3 315 A0 47,575 46 2,188,450
3 316 A0 47,575 46 2,188,450
3 317 A0 47,575 46 2,188,450
3 318 A0 47,575 46 2,188,450
3 319 A2 54,780 106 5,806,680
3 320 A2 54,780 106 5,806,680
Floor Unit Type Sqm Price Sqm Unit Price
4 401 A2 64,680 106 6,856,080
4 402 A2 64,680 106 6,856,080
4 403 A1 64,680 91 5,885,880
4 404 A1 64,680 91 5,885,880
4 405 A1 64,680 91 5,885,880
4 406 A1 64,680 91 5,885,880
4 407 A1 64,680 91 5,885,880
4 408 A1 64,680 91 5,885,880
4 409 A1 64,680 91 5,885,880
4 410 A1 64,680 91 5,885,880
4 411 A0 66,858 46 3,075,468
4 412 A0 66,858 46 3,075,468
4 413 A0 66,858 46 3,075,468
4 414 A0 66,858 46 3,075,468
4 415 A0 66,858 46 3,075,468
4 416 A0 66,858 46 3,075,468
4 417 A0 66,858 46 3,075,468
4 418 A0 66,858 46 3,075,468
4 419 A2 63,360 106 6,716,160
4 420 A2 63,360 106 6,716,160
Floor Unit Type Sqm Price Sqm Unit Price
5 501 A2 67,320 106 7,135,920
5 502 A2 67,320 106 7,135,920
5 503 A1 67,320 91 6,126,120
5 504 A1 67,320 91 6,126,120
5 505 A1 67,320 91 6,126,120
5 506 A1 67,320 91 6,126,120
5 507 A1 67,320 91 6,126,120
5 508 A1 67,320 91 6,126,120
5 509 A1 67,320 91 6,126,120
5 510 A1 67,320 91 6,126,120
5 511 A0 68,310 46 3,142,260
5 512 A0 68,310 46 3,142,260
5 513 A0 68,310 46 3,142,260
5 514 A0 68,310 46 3,142,260
5 515 A0 68,310 46 3,142,260
5 516 A0 68,310 46 3,142,260
5 517 A0 68,310 46 3,142,260
5 518 A0 68,310 46 3,142,260
5 519 A2 64,812 106 6,870,072
5 520 A2 64,812 106 6,870,072
Floor Unit Type Sqm Price Sqm Unit Price
6 601 A2 67,584 106 7,163,904
6 602 A2 67,584 106 7,163,904
6 603 A1 67,584 91 6,150,144
6 604 A1 67,584 91 6,150,144
6 605 A1 67,584 91 6,150,144
6 606 A1 67,584 91 6,150,144
6 607 A1 67,584 91 6,150,144
6 608 A1 67,584 91 6,150,144
6 609 A1 67,584 91 6,150,144
6 610 A1 67,584 91 6,150,144
6 611 A0 69,762 46 3,209,052
6 612 A0 69,762 46 3,209,052
6 613 A0 69,762 46 3,209,052
6 614 A0 69,762 46 3,209,052
6 615 A0 69,762 46 3,209,052
6 616 A0 69,762 46 3,209,052
6 617 A0 69,762 46 3,209,052
6 618 A0 69,762 46 3,209,052
6 619 A2 66,264 106 7,023,984
6 620 A2 66,264 106 7,023,984
Floor Unit Type Sqm Price Sqm Unit Price
7 701 A2 69,036 106 7,317,816
7 702 A2 69,036 106 7,317,816
7 703 A1 69,036 91 6,282,276
7 704 A1 69,036 91 6,282,276
7 705 A1 69,036 91 6,282,276
7 706 A1 69,036 91 6,282,276
7 707 A1 69,036 91 6,282,276
7 708 A1 69,036 91 6,282,276
7 709 A1 69,036 91 6,282,276
7 710 A1 69,036 91 6,282,276
7 711 A0 71,214 46 3,275,844
7 712 A0 71,214 46 3,275,844
7 713 A0 71,214 46 3,275,844
7 714 A0 71,214 46 3,275,844
7 715 A0 71,214 46 3,275,844
7 716 A0 71,214 46 3,275,844
7 717 A0 71,214 46 3,275,844
7 718 A0 71,214 46 3,275,844
7 719 A2 67,716 106 7,177,896
7 720 A2 67,716 106 7,177,896
Floor Unit Type Sqm Price Sqm Unit Price
8 801 A2 70,488 106 7,471,728
8 802 A2 70,488 106 7,471,728
8 803 A3 73,700 62 4,569,400
8 804 A3 73,700 62 4,569,400
8 805 A4 74,800 69 5,161,200
8 806 A4 74,800 69 5,161,200
8 807 A4 74,800 69 5,161,200
8 808 A4 74,800 69 5,161,200
8 809 A3 73,700 62 4,569,400
8 810 A3 73,700 62 4,569,400
8 811 A3 73,700 62 4,569,400
8 812 A3 73,700 62 4,569,400
8 813 A4 74,800 69 5,161,200
8 814 A4 74,800 69 5,161,200
8 815 A4 74,800 69 5,161,200
8 816 A4 74,800 69 5,161,200
8 817 A3 73,700 62 4,569,400
8 818 A3 73,700 62 4,569,400
8 819 A2 69,168 106 7,331,808
8 820 A2 69,168 106 7,331,808
Floor Unit Type Sqm Price Sqm Unit Price
9 901 A2 71,940 106 7,625,640
9 902 A2 71,940 106 7,625,640
9 903 A1 71,940 91 6,546,540
9 904 A1 71,940 91 6,546,540
9 905 A1 71,940 91 6,546,540
9 906 A1 71,940 91 6,546,540
9 907 A1 71,940 91 6,546,540
9 908 A1 71,940 91 6,546,540
9 909 A1 71,940 91 6,546,540
9 910 A1 71,940 91 6,546,540
9 911 A1 71,940 91 6,546,540
9 912 A1 71,940 91 6,546,540
9 913 A1 71,940 91 6,546,540
9 914 A1 71,940 91 6,546,540
9 915 A2 70,620 106 7,485,720
9 916 A2 70,620 106 7,485,720
Floor Unit Type Sqm Price Sqm Unit Price
10 1001 A2 73,392 106 7,779,552
10 1002 A2 73,392 106 7,779,552
10 1003 A1 73,392 91 6,678,672
10 1004 A1 73,392 91 6,678,672
10 1005 A1 73,392 91 6,678,672
10 1006 A1 73,392 91 6,678,672
10 1007 A1 73,392 91 6,678,672
10 1008 A1 73,392 91 6,678,672
10 1009 A1 73,392 91 6,678,672
10 1010 A1 73,392 91 6,678,672
10 1011 A1 73,392 91 6,678,672
10 1012 A1 73,392 91 6,678,672
10 1013 A1 73,392 91 6,678,672
10 1014 A1 73,392 91 6,678,672
10 1015 A2 72,072 106 7,639,632
10 1016 A2 72,072 106 7,639,632
Floor Unit Type Sqm Price Sqm Unit Price
11 1101 B2 79,200 152 12,038,400
11 1102 B2 79,200 152 12,038,400
11 1103 B1 79,200 137 10,850,400
11 1104 B1 79,200 137 10,850,400
11 1105 A1 79,200 91 7,207,200
11 1106 A1 79,200 91 7,207,200
11 1107 A1 79,200 91 7,207,200
11 1108 A1 79,200 91 7,207,200
11 1109 B1 79,200 137 10,850,400
11 1110 B1 79,200 137 10,850,400
11 1111 B2 79,200 152 12,038,400
11 1112 B2 79,200 152 12,038,400
Floor Unit Type Sqm Price Sqm Unit Price
12 1201 C2 85,800 198 16,988,400
12 1202 C2 85,800 198 16,988,400
12 1203 C1 85,800 183 15,701,400
12 1204 C1 85,800 183 15,701,400
12 1205 C1 85,800 183 15,701,400
12 1206 C1 85,800 183 15,701,400
12 1207 C2 85,800 198 16,988,400
12 1208 C2 85,800 198 16,988,400

โดย: E-mail_sombutsiriyenchit@publichot.net [18 ม.ค. 53 8:09] ( IP A:125.25.148.45 X: )

ความคิดเห็นที่ 11
   Thanks for visiting!
Home
61/113 ถนนวิภาวดีรังสิต วิภาวดี20(ซอยทรงสะอาด)หมู่บ้านอยู่เจริญ แยก9
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ10900
61/113 ViphavadeeRangsit Rd., Viphavadee20 Yak9
MoobaanYoochalearn Chompol Chatuchak Bangkok10900
THAILAND
Mobile:(66)089-540-6345 Home:(66)0-2275-5155
Broker(Real Estate)Age51Years old_4Sep1958
The First Family Name's The Noble Man!
* เย็นจิตต์ สมบัติศิริ_Yenchit Sombutsiri(Sombatsiri)_3100600938062
* บ้านเกิด(Ubon) บ้านพักทหารปืนใหญ่ที่6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
* โรงเรียนตั้งใจอนุกูลศึกษา(Musician_bugle,saxophone)
* โรงเรียนสุทัศน์วิทยา ม.ศ.5 วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษBangkok Wat Sutat (Great Swing)
*ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต(จิตวิทยา)มหาวิทยาลัยรามคําแหง_304008259
* โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง สอนวิชาแนะแนว ม.4(ฝึกงานก่อนจบ)
* คุณพ่อชื่อ ส.อ.สวัสดิ์ สมบัติศิริ ลาออกจากทหาร ต่อมาทำงานที่Phantom's Lair Ubon 8th TFW us army vietnam war thailand จนกระทั่งปิดCamp
* คุณพ่อ คุณแม่เสียชีวิตหมด
ลูกบุญธรรม(พ.ศ.2540)
*พล.อ.เฉลิมพล เจริญยิ่ง(ทหารราบ)
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
บ้านเลขที่28/21 ถนนวิภาวดีรังสิต วิภาวดี60
บ้านยิ่งโอฬาร ตรงข้ามปั้มน้ำมัน เขตบางเขน กรุงเทพ10210
*คุณอุมาพร เจริญยิ่ง(Ubon)ป๋า,คุณแม่เจ้าของบริษัทโอฬารสรรพกิจ จำกัด
พัฒนาที่ดินและสร้างบ้านจัดสรรขายยุค พล.อ.ชาติชาย ชุณหวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี
(Closed)ขณะธุรกิจด้านนี้เสียหายรอบที่2 ในเมืองไทย
*โครงการสุดท้าย1,200หลัง โครงการบ้านสวนยิ่งโอฬาร
หมู่บ้านสวัสดิการองค์การทหารผ่านศึกคลอง14ถนนรังสิต-นครนายก
*****
*ชาติตระกูล การศึกษา หน้าตา(คนอื่นบอก)
*ผลประโยชน์จากธุรกิจที่ข้าพเจ้าทำ
*ทำลายชื่อเสียง
*พยายามเปลี่ยนประวัติให้เป็นผู้หญิงไม่ดี
*ลูกสะใภ้2 คน และผู้หญิงในหมู่บ้านเกือบทั้งหมด เป็นผู้หญิงของพล.อ.มงคล
อัมพรพิสิษฐ์(บิ๊กหมง),พล.อ.อัครเดช ศศิประภา(เสธ.แอ๊ว)
ยกเว้นข้าพเจ้าคนเดียว
*****
Website
http://www.newskythailand.us cid-d13c1caf3c064b59.spaces.live.com*
E-mail_sombutsiriyenchit@hotmail.com (Switch off Mebership2008)
E-mail_yenchitsombutsiri@yahoo.com (Switch off Mebership2008)
E-mail_yenchits@yahoo.com
E-mail_sombutsiriyenchit@publichot.net
http://www.cid-d13c1caf3c064b59.spaces.live.com
http://www.cid-f84a3f7a6373ffc3.spaces.live.comdefault.aspx
http://www.tropicaloceanview.com***
http://www.flickr.com/groups/royalthaipolice/
http://www.flickr.comgroupsroyalthaipolicepool
http://www.google.com/search?q=%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%8C+%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4&rls=com.microsoft:en-gb:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GGLL_en
http://www.google.com/search?q=%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%8C+%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4&rls=com.microsoft:en-gb:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GGLL_en
เย็นจิตต์ สมบัติศิริ_Yenchit Sombatsiri(Sombutsiri) หย่า16กรกฎาคม2535
~ Owner_Pan Office Design & Consult Co.,Ltd(Closed)
~ Broker(Real Estate)Hua Hin Tropical Ocean View Co.,Ltd(Normini)
~ ติดต่อธุรกิจรวมทั้งหมดประมาณ10,000,000,000บาท(หนึ่งหมื่นล้านบาท)
~ ติดต่อธุรกิจทางWebsiteกับต่างชาติและเพื่อเดินทางไปต่างประเทศหลังจากวันที่
20 พฤศจิกายน2549 ถึงปัจจุบัน
~ ว่าที่ กกต.เขตหลักสี่เขต13ของกรุงเทพมหานครรุ่นที่2/
พล.อ.เฉลิมพล เจริญยิ่ง(ป๋า)ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
*เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากวันที่
20พฤศจิกายน2549 ถึงปัจจุบัน*
**61/112บ้านติดกัน หมู่บ้านเดียวกัน
ลักลอบใช้Website,Windows Live Messenger,
Mobile_0895406345เบอร์เดียวกับข้าพเจ้า**
*ให้คนหาเรื่องตลอด24ชม. 3ปีเต็มเข้าปีที่4
*ข้าพเจ้าไม่รู้จักพล.อ.อัครเดช ศศิประภา(เสธ.แอ๊ว)
*ทุกคนในหมู่บ้านเคารพนับถือพล.อ.มงคล อัมพรพิสิษฐ์(บิ๊กหมง)
ข้าพเจ้าเคยไปกราบที่หน้าบ้าน
*พล.อ.อัครเดช ศศิประภา(เสธ.แอ๊ว)อยู่หมู่บ้านหลังจาก
วันที่20พฤศจิกายน 2550 ถึงปัจจุบัน
*ลักลอบใช้Website,Windows Live Messenger
พล.อ.มงคล อัมพรพิสิษฐ์(บิ๊กหมง),
พล.อ.อัครเดช ศศิประภา(เสธ.แอ๊ว)
ขอความเป็นธรรมให้คนในครอบครัวและข้าพเจ้าด้วยค่ะ
กราบขอบพระคุณอย่างสูง
ขอบพระคุณ
เย็นจิตต์ สมบัติศิริ_Yenchit Sombutsiri(Sombatsiri)
บ้านที่อยู่ปัจจุบัน: 1.ดร.ประกาย จันโทศรี_3100600939054
2.นางเย็นจิตต์ สมบัติศิริ_3100600938062
3.นายกานต์ จันโทศรี_3100600938071
4.นายกฤตย์ จันโทศรี_3100600938089
5.น.ส.ศศิธร พุทธสอน_3570501283935

โดย: E-mail_sombutsiriyenchit@publichot.net [18 ม.ค. 53 8:17] ( IP A:125.25.148.45 X: )

ความคิดเห็นที่ 12
   เรื่อง ขอความเป็นธรรมขายโครงการ
กราบเรียน ท่านพล.อ.อ.สุกัมพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าดารดระทรวงกลาโหม
โครงการที่1. THE GRAND HOTEL BANGKOK
ราคาขาย 5,300 ล้านบาท
Commission 3%
โครงการที่2. THE ROYAL PARK VIEW SUKHUMVIT
ราคาขาย 1,800 ล้านบาท
Commission 3%
โครงการที่3. TROPICAL OCEAN VIEW HUA HIN
ติดดุสิตรีสอร์ท กม.222 ราคาขาย 550 ล้านบาท (ขายแล้ว60 ห้อง)
Commission 3%
โครงการที่4. SEA SIDE HARBOUR CIEW คลองด่าน ติดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา71
ที่ดิน 537 ไร่ๆ ละ 1.5ล้านบาท = 805.5 ล้านบาท: Commission 3%
โครงการที่5. ที่ดินบางเสร่ใกล้สวนนงนุช กม.16 กม.164
ที่ดิน 527 ไร่ๆ ละ 2.8 ล้านบาท =1,475.6 ล้านบาท
เจ้าของที่ดิน 1,300 ล้านบาท
Commission 175.6 ล้านบาท (รวมค่าโอน, ค่าทนาย)
โครงการที่6. นัยนาการ์เด้นท์โฮม HUA HIN
ถ.จอมพล ห้วยทรายใต้ ราคาขาย 60 ล้านบาท
Commission 3%
โครงการที่7. TROPICAL VISION: Kao Takiap HUA HIN
ราคาขาย: บ้านเดี่ยว: 4,081,350 บาท – 7,935,000 บาท
Apartment: 1,725,000 บาท - 3,300,500 บาท
Building12: 2,242,500 บาท/ห้อง
Commission 3%
โครงการที่8. NEW NORDIC VIP-2 CONDOMINIUM
Pattaya/Jomtien
ราคาขาย: 4,774,000 บาท - 14,790,000 บาท
-2-
โครงการที่9. NEW NORDIC VIP-4 CONDOMINIUM
Pattaya/Jomtien
ราคาขาย: 2,429,000 บาท - 16,380,000 บาท
โครงการที่8-9: Commission:
. NEW apartments from New Nordic VIP-1 Condo7%
. New apartments from developer5%
(Marked new in prospect)
. Resale, used Apartment sold from private
Owners/company by private owner3, 5%
. Rent out apartment 10% of the income

เรื่องทั้งหมดกราบเรียนเสนอ:
1. พล.อ.เฉลิมพล เจริญยิ่ง, คุณอุมาพร นันทธวัฒน์ (เป็นลูกบุญธรรมตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2542)
คุณพ่ออยู่บ้านจ.นครนายก (คุณพ่อยังไม่ได้รับเอกสาร)
2. พล.ต.อ.มนัส ครุฑไชยันต์
3. สว.พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย (เสธ.ยอด)
4. พล.อ.อัครเดช ศศิประภา (เสธ.แอ๊ว)
5. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ (บิ๊กอ๊อด) ยังไม่ได้รับเอกสาร
6. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ (ยังไม่ได้รับเอกสาร)
7. ท่านชิงชัย มงคลธรรม
8. พล.อ.ไตรรงค์ อินทรทัต (เสธ.ไอซ์)
9. ท่านสงบ ธำรงวัชรวงษ์ ประธานโรงแรมGRACE HOTEL
1O. พล.อ.มงคล อัมพรพิสิทธิ์ (บิ๊กหมง) นายพวกปล้น ฆ่า ค้ายาเสพติด 8 คน
ข้าพเจ้าตระโกนกราบเรียนขณะพักอยู่ที่บ้านเลขที่61/113ถนนวิภาวดีรังสิต วิภาวดี20 (ซอยทรงสะอาด)
ม.อยู่เจริญ แยก9 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900-3-
Google: สายสกุลสมบัติศิริ
ต้นตระกูล: พระยาศรีราชอากร (ตัน เต็กงึ้น: แซ่ตัน)
คุณพ่อ: ส.อ.สวัสดิ์ สมบัติศิริ วุฒิการศึกษา ม.8
(คุณทวดชื่อ อู๋/คัง สมบัติศิริ: พ่อค้าวัวจาก จ.พระนครศรีอยุธยา นำวัวไปค้าที่อีสานและมี
ครอบครัวที่นั่น คุณพ่อเกิดที่ จ.มหาสารคาม)
เกิด 10 มิ.ย. 2473
เสียชีวิต 14 มิ.ย. 2541
คุณแม่: เล็ก สมบัติศิริ
(สืบพิมพ์สุนนท์: พี่ชายคุณยายเป็นขุน คุณยายคลอดคุณแม่หลังจากนั้นถึงแก่กรรม
คุณตาออกจากบ้านไป คุณตาขุนไม่แต่งงาน และเลี้ยงดูคุณแม่จนกระทั่งคุณแม่แต่งงาน
กับคุณพ่อ คุณแม่เกิดที่ จ.ร้อยเอ็ด)
เกิด 20 มิ.ย. 2476
เสียชีวิต 18 ต.ค. 2544
เย็นจิตต์ สมบัติศิริ:Yenchit Sombutsiri
วิยาศาสตร์บัณฑิต(จิตวิทยา)มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ฎีกาถวาย904 ที่http://cid-d13c1caf3c064b59.spaces.live.comblog
Highway Police Voluteers7212
http://cid-d13c1caf3c064b59.spaces.live.comblog
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร174-20090901102505174-20090917123914
บ้านเกิด เกิดบ้านพักทหารปืนใหญ่ที่6 มณฑลทหารบกที่6 ค่ายสรรพสิทธิสงค์
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี THAILAND
ประวัติ: เย็นจิตต์ สมบัติศิริ/Yenchit Sombutsiri:
คุณพ่อชื่อ ส.อ.สวัสดิ์ สมบัติศิริ วุฒิการศึกษา ม.8 รับราชการทหาร ประจำอยู่ที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่6
มณฑลทหารบกที่6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
(คุณทวดชื่อ อู๋/คัง สมบัติศิริ: พ่อค้าวัวจาก จ.พระนครศรีอยุธยา นำวัวไปค้าที่อีสานและมีครอบครัวที่นั่น
คุณพ่อเกิดที่ จ.มหาสารคาม) เกิด 10 มิ.ย. 2473 เสียชีวิต 14 มิ.ย. 2541
-4-
คุณแม่ชื่อเล็ก สมบัติศิริ (สืบพิมพ์สุนนท์)
(พี่ชายคุณยายเป็นขุน คุณยายคลอดคุณแม่หลังจากนั้นถึงแก่กรรม คุณตาออกจากบ้านไป
คุณตาขุนไม่แต่งงาน และเลี้ยงดูคุณแม่จนกระทั่งแต่งงานกับคุณพ่อ คุณแม่เกิดที่ จ.ร้อยเอ็ด)
เกิด 20 มิ.ย. 2476 เสียชีวิต 18 ต.ค. 2544
เย็นจิตต์ สมบัติศิริ/Yenchit Sombutsiri:
คุณพ่อ คุณแม่ มีลูก 7 คน ชาย 3 คน หญิง 4 คน (ข้าพเจ้าเป็นลูกคนที่ 3 ของครอบครัว)
คนที่ 6เป็นชาย เสียชีวิตที่กรุงเทพฯ
บ้านเกิด: เกิดบ้านพักทหารปืนใหญ่ที่6 มณฑทหารบกที่6 ค่ายสรรพสิทธิสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
อนุบาล: โรงเรียนวิจิตราพิทยา .”กองัพบกอุปถัมภ์” เดิมเป็นโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์เก่า
ประถมศึกษาปีที่1-4: โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
ประถมศึกษาปีที่5-7: โรงเรียนวารินชำราบ
มัธยมศึกษาปีที่1-2: โรงเรียนตั้งใจอนุกูลศึกษา ( เป็นนักดนตรีของโรงเรียน เป่าแตร และแซคโซโฟน)
:เกิดอุบัติเหตุตกบันไดชั้น2 ของอาคารเรียน กลิ้งลงมาตามบันไดถึงชั้นล้างสลบ สาเหตุเพราะดูหนังสือมากไป
พักผ่อนไม่พอ เพราะต้องการสอบเข้าชิงทุนแพทย์มหิดล หลังจากใช้ทุนหมดจะย้ายไปสังกัดแพทย์กองทัพบก:
มัธยมศึกษาปีที่3: โรงเรียนวิจิตราพิทยา “กองทัพบกอุปถัมภ์”
• จบ ม.ศ.3 เดินทางเข้ากรุงเทพฯ โดยรถทัวร์ บ. สมควรทัวร์ เพื่อทำงานและเรียนหนังสือต่อถึงปัจจุบัน
• มัธยมศึกษาปีที่4-5: โรงเรียนสุทัศน์วิทยา วัดสุทัศน์เทพวรารามวรมหาวิหาร
ดร.นิโรท หนูช่วย อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการ
• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร THAILAND
……………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

-5-
ปล้น/ฆ่า/ค้ายาเสพติด/คนของ พล.อ.มงคล อัมพรพิสิทธิ์(บิ๊กหมง):บ้านเลขที่ 61/112 ถ.วิภาวดีรังสิต วิภาวดี20 (ซอยทรงสะอาด)ม.อยู่เจริญ แยก9
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900 เลขรหัสประจำบ้าน: 1005-041385-6 ผู้อาศัย:
1. นางผ่องศรี พรหมเนาว์ 87 ปี
3-1018-01047-01-8
2. น.ส.ศกุนตลา พรหมเนาว์ 66 ปี
3-1018-01047-03-4
3. นายศุภกร นิติสาครินทร์ 65 ปี
3-1018-01047-07-7
4. นางสาวิตรี นิติสาครินทร์ 64 ปี
5-1005-99143-92-4
5. น.ส.อรพินท์ สารทประสม 56 ปี
3-1018-01047-06-9
6. นายชาติชาย รุ่งโรจน์ธนกุล 61 ปี
3-1017-00714-19-1 และบ้านเลขที่ 39/33 ซอยลาดพร้าว18 แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ10900โทร:02-6439332-5
7. ชายชื่อ ไก่ 51 ปี
8. หญิงชื่อ ดำ 46 ปี
. บุคคลทั้ง 8 คน สมรู้ร่วมคิด และมีเจตนาปล้นงานทั้งหมดของข้าพเจ้า(ตามเอกสารหน้า1, 2)
. บุคคลทั้ง 8 คน พยายาม และมีเจตนาหลอกลวง บังคับ ข่มขู่ทุกคนในครอบครัวของข้าพเจ้า
เข้าร่วมขบวนการค้ายาเสพติด ปล้น และห้ามทุกคนบอกทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้ข้าพเจ้าทราบ
และมีเจตนา พยามยามด่าทำลายชื่อเสียงข้าพเจ้าโดยไม่เอ่ยชื่อ และลักลอบใช้ Mobile:
081-7712434, 089-5406345 ของข้าพเจ้าตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2549 ถึงปัจจุบัน
. พล.อ.มงคล อัมพรพิสิทธิ์ (บิ๊กหมง) เป็นที่ยอมรับและนับถือของทุกคนในหมู่บ้านอยู่เจริญ ถ.วิภาวดีรังสิต
วิภาวดี20 (ซอยทรงสะอาด) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900 อยู่ในเขตพื้นที่ ส.น.สุทธิสาร
. หลังจากเกิดอุบัติเหตุวันที่ 20 พ.ย. 2549 สาเหตุเพราะขับรถหลับใน กระดูกฝ่าเท้าก่อนถึงนื้วก้อยหัก
เข้าเฝือกด้านนอกถึงหัวเข่า 1 เดือน เดินโดยการใช้ไม้ค้ำเดิน 2 อัน เป็นเวลา 6 เดือน กระทั่งกระดูกเชื่อมกัน
และขับรถได้ รวมระยะเวลา 4 ปีเต็ม เริ่มไปทำงานตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2553 ถึงปัจจุบัน
-6-
ปัจจุบันข้าพเจ้ามีอาชีพ:
1. SUB AGENT: NEW NORDIC DEVELOPMENT CO.,LTD
ผลตอบแทนเป็น Commission
2. BROKER: HUA HIN TROPICAL OCEAN VIEW CO.,LTD
ผลตอบแทนเป็น Commission 3%
3. ทำงานร่วมกับ ดร.ประกาย จันโทศรี(หย่า: อยู่ด้วยกัน)เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 2555(ถือศีลอด) ถึงปัจจุบัน
3.1 PROJECT ADVISOR: MASHUCON PUBLIC CO.,LTD
ตั้งแต่เดิอน มิ.ย. 2555 ถึงปัจจุบัน ผลตอบแทนเป็น Commission
3.2 ADVISOR: Index International Group Co.,Ltd
ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2555 ถึงปัจจุบัน ผลตอบแทนเป็นเงินเดือนเมื่อเริ่มโครงการ
อดีตข้าพเจ้ามีอาชีพ:
1. รับราชการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รัฐวิสาหกิจ)
สอบบรรจุเข้าได้ที่1 ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด2 ฝ่ายเลขานุการ รับราชการ6 ปีลาออก เพื่อเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
2. Owner/Managing Director: Pan Office Design and Consult Co.,Ltd
ประมูลงานอาคาร ถนน กับกรุงเทพมหานคร (หยุดดำเนินกิจการ พ.ศ.2547)
3. Private Car(VIP) Contact กับ GRACE HOTEL และ Guide
หยุดตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 2555 (ถือศีลอด) ถึงปัจจุบัน
-7-
:เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานแห่งประเทศไทย :เป็นสมาชิกสหภาพTAXI แห่งประเทศไทย
ที่อยู่: ตั้งแต่เดือน ก.พ. 2547 – ก.ย. 2554: อยู่ในเขตพื้นที่ ส.น.สุทธิสาร
61/113 ถ.วิภาวดีรังสิต วิภาวดี20 (ซอยทรงสะอาด) ม.อยู่เจริญ แยก9 แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ10900 THAILAND โทร: 02-2755155:: (ปัจจุบันคนงานก่อสร้างอยู่ และข้าพเจ้าไม่รู้จัก)
ที่อยู่ปัจจุบัน: ตั้งแต่เดือน ก.ย. 2554 ถึงปัจจุบัน อยู่ในเขตพื้นที่ ส.น.ห้วยขวาง: คทา เรสซิเด้นท์: 248 (ห้อง 809) ซอยนาทอง2 ถนนประชาสงเคราะห์ ดินแดง กทมฯ10320 THAILAND
. ข้าพเจ้า นางเย็นจิตต์ สมบัติศิริ:Yenchit Sombutsiri วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต(จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุปันอายุ 54 ปี (หย่าวันที่ 16 ก.ค. 2535)กับ ดร.ประกายฯ(ขณะนั้นวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ปัจจุบันอายุ 61 ปี มีบุตรชายด้วยกัน 2 คน คือ
1. นายกานต์ สมบัติศิริ (จันโทศรี) วุฒิการศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง อายุ 32 ปี
ภรรยาชื่อ น.ส.ธิดา พงษ์เจริญสุข อยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ภรรยา
2. นายกฤตย์ สมบัติศิริ (จันโทศรี) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อายุ 31 ปี อยู่กับแฟนใกล้บริษัท
. ข้าพเจ้าคลอดบุตรชายทั้ง 2 คน โดยการกรีดออก
. ข้าพเจ้าไม่ได้ Make Love กับ ดร.ประกายฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน
. ข้าพเจ้าไม่ได้ Update ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 2553 ถึงปัจจุบัน เพราะมีคนลักลอบใช้ และบางครั้ง
ไม่สามารถ Log in
. ข้าพเจ้าได้ญาณทิพย์ หลังจากเกิดอุบัติเหตุครั้งที่ 1 วันที่ 13 เม.ย. 2545 ถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าไม่มั่นใจ
กระทั่งเกิดอุบัติเหตุครั้งที่ 2 วันที่ 20 พ.ย. 2549 และหลังจากนั้นอีก 1 ปี ข้าพเจ้าจึงยอมรับ และเชื่อว่า
“ฟ้าลิขิต”
ด้วยความนับถืออย่างสูง
เย็นจิตต์ สมบัติศิริ/Yenchit Sombutsiri
25 มกราคม 2556

โดย: sombutsiriyenchit@publichot.net [25 ม.ค. 56 17:42] ( IP A:115.67.39.89 X: )

ความคิดเห็นที่ 13
   กราบเรียน ท่าน…………………
เรื่อง ขอความเป็นธรรมขายโครงการ
โครงการที่1. THE GRAND HOTEL BANGKOK
ราคาขาย 5,300 ล้านบาท
Commission 3%
โครงการที่2. THE ROYAL PARK VIEW SUKHUMVIT
ราคาขาย 1,800 ล้านบาท
Commission 3%
โครงการที่3. TROPICAL OCEAN VIEW HUA HIN
ติดดุสิตรีสอร์ท กม.222 ราคาขาย 550 ล้านบาท(ขายแล้ว60 ห้อง)
Commission 3
โครงการที่4. SEA SIDE HARBOUR CIEW คลองด่าน ติดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา71
ที่ดิน 537 ไร่ๆ ละ 1.5ล้านบาท = 805.5 ล้านบาท
Commission 3%
โครงการที่5. ที่ดินบางเสร่ใกล้สวนนงนุช
ที่ดิน 527 ไร่ๆ ละ 2.8 ล้านบาท =1,475.6 ล้านบาท
เจ้าของที่ดิน 1,300 ล้านบาท
Commission 175.6 ล้านบาท (รวมค่าโอน, ค่าทนาย)
โครงการที่6. นัยนาการ์เด้นท์โฮม HUA HIN
ถ.จอมพล ห้วยทรายใต้ ราคาขาย 60 ล้านบาท
Commission 3%
โครงการที่7. TROPICAL VISION: Kao Takiap HUA HIN
ราคาขาย: บ้านเดี่ยว: 4,081,350 บาท – 7,935,000 บาท
Apartment: 1,725,000 บาท - 3,300,500 บาท
Building12: 2,242,500 บาท/ห้อง
Commission 3%
โครงการที่8. NEW NORDIC VIP-2 CONDOMINIUM
Pattaya/Jomtien
ราคาขาย: 4,774,000 บาท - 14,790,000 บาท

-2-
โครงการที่9. NEW NORDIC VIP-4 CONDOMINIUM
Pattaya/Jomtien
ราคาขาย: 2,429,000 บาท - 16,380,000 บาท
โครงการที่8-9: Commission:
. NEW apartments from New Nordic VIP-1 Condo7%
. New apartments from developer5%
(Marked new in prospect)
. Resale, used Apartment sold from private
Owners/company by private owner3, 5%
. Rent out apartment 10% of the income
:งานทั้งหมดประมาณ 40,000ล้านบาท (สี่หมื่นล้านบาท)
เรื่องทั้งหมดกราบเรียนเสนอ:
1. พล.อ.เฉลิมพล เจริญยิ่ง, คุณอุมาพร นันทธวัฒน์ (เป็นลูกบุญธรรมตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2542)
คุณพ่ออยู่บ้านจ.นครนายก
2. พล.ต.อ.มนัส ครุฑไชยันต์
3. สว.พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย (เสธ.ยอด)
4. พล.อ.อัครเดช ศศิประภา (เสธ.แอ๊ว)
5. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ (บิ๊กอ๊อด)
6. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
7. ท่านชิงชัย มงคลธรรม
8. พล.อ.ไตรรงค์ อินทรทัต (เสธ.ไอซ์)
9. ท่านสงบ ธำรงวัชรวงษ์ ประธานโรงแรมGRACE HOTEL
1O. พล.อ.มงคล อัมพรพิสิทธิ์ (บิ๊กหมง) นายพวกปล้น ฆ่า ค้ายาเสพติด 8 คน
ข้าพเจ้าตระโกนกราบเรียนขณะพักอยู่ที่บ้านเลขที่61/113ถนนวิภาวดีรังสิต วิภาวดี20 (ซอยทรงสะอาด)
ม.อยู่เจริญ แยก9 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900

-3-
แจ้งเบาะแส
ปล้น/ฆ่า/ค้ายาเสพติด/พึ่งบารมีของ พล.อ.มงคล อัมพรพิสิทธิ์(บิ๊กหมง):
บ้านเลขที่ 61/112 ถ.วิภาวดีรังสิต วิภาวดี20 (ซอยทรงสะอาด)ม.อยู่เจริญ แยก9
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900 เลขรหัสประจำบ้าน:1005-041385-6 ผู้อาศัย:
1. นางผ่องศรี พรหมเนาว์ ( 3-1018-01047-01-8) 87 ปี
2. น.ส.ศกุนตลา พรหมเนาว์ (3-1018-01047-03-4) 66 ปี
3. นายศุภกร นิติสาครินทร์ (3-1018-01047-07-7) 65 ปี
4. นางสาวิตรี นิติสาครินทร์(5-1005-99143-92-4) 64 ปี
5. น.ส.อรพินท์ สารทประสม (3-1018-01047-06-9)56 ปี
6. นายชาติชาย รุ่งโรจน์ธนกุล (3-1017-00714-19-1) 61 ปี และบ้านเลขที่: 39/33
ซอยลาดพร้าว18 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900โทร:02-6439332-5
7. ชายชื่อ ไก่ 51 ปี
8. หญิงชื่อ ดำ 46 ปี
. บุคคลทั้ง 8 คน สมรู้ร่วมคิด และมีเจตนาปล้นงานทั้งหมดของข้าพเจ้า(ตามเอกสารหน้า1, 2)
. บุคคลทั้ง 8 คน พยายาม และมีเจตนาหลอกลวง บังคับ ข่มขู่ทุกคนในครอบครัวของข้าพเจ้า
เข้าร่วมขบวนการปล้น ฆ่า ค้ายาเสพติด และห้ามทุกคนบอกทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเอง
ให้ข้าพเจ้าทราบ และมีเจตนา พยามยามด่าทำลายชื่อเสียงข้าพเจ้าโดยไม่เอ่ยชื่อ และลักลอบใช้
Mobile:081-7712434, 089-5406345 ของข้าพเจ้าตั้งแต่วันที่20 พ.ย.2549
ถึงปัจจุบัน และปัจจุบันมอเตอร์ไซด์รับจ้างบางคน ด้านศาลพระภูมิหน้าตึกคทาเรสซิเด้นท์เจตนา พยายามด่าทำลายชื่อเสียงโดยไม่เอ่ยชื่อข้าพเจ้าตลอดเวลา และคาราโอเกะด้านหน้าตึกคทาเรสซิเด้นท์เจตนา พยายามด่าทำลายชื่อเสียงโดยไม่เอ่ยชื่อข้าพเจ้าทุกคืน
. พล.อ.มงคล อัมพรพิสิทธิ์(บิ๊กหมง) เป็นที่ยอมรับและนับถือของทุกคนในหมู่บ้านอยู่เจริญ
ถ.วิภาวดีรังสิต วิภาวดี20(ซอยทรงสะอาด)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900
อยู่ในเขตพื้นที่ ส.น.สุทธิสาร
. หลังจากเกิดอุบัติเหตุวันที่20 พ.ย.2549 สาเหตุเพราะขับรถหลับใน กระดูกฝ่าเท้าก่อนถึงนื้วก้อยหัก
เข้าเฝือกด้านนอกถึงหัวเข่า1 เดือน เดินโดยการใช้ไม้ค้ำเดิน2 อันเป็นเวลา6 เดือน กระทั่งกระดูกเชื่อมกัน
และขับรถได้ รวมระยะเวลา4 ปีเต็ม เริ่มไปทำงานตั้งแต่วันที่1 พ.ย.2553 ถึงปัจจุบัน
. ข้าพเจ้าไม่ทราบว่า ทุกวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ดร.ประกายฯ เดินทางไปไหน ไปกับใคร
ติดต่อธุรกิจอะไร

-4-
อดีตข้าพเจ้ามีอาชีพ:
1. ทำงานบริษัทอู่ต่อเรือ ตำแหน่งเสมียน คุมStore Room ขายเรือให้กับกองทัพเรือไทยและอื่นๆ
2.รับราชการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รัฐวิสาหกิจ)
สอบบรรจุเข้าได้ที่1 ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด2 ฝ่ายเลขานุการ เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานแห่งประเทศไทย
รับราชการ6 ปีลาออก เพื่อเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
3. Owner/Managing Director: Pan Office Design & Consult Co.,Ltd
ประมูลงานอาคาร ถนน กับกรุงเทพมหานครโดยตรง หยุดดำเนินกิจการ พ.ศ.2547 สาเหตุเพราะ
ดร.ประกายฯนำเงินของบริษัทฯ ไปช่วยเพื่อนไถ่ถอนที่ดินขายฝาก บังเอิญเพื่อนดื่มเหล้าผสมลิโพฯ
เส้นโลหิตฝอยในสมองแตกตาย ไม่มีสัญญากู้ยืมและไม่มีใครรับผิดชอบ
4. Private Car(VIP) ContactกับGRACE HOTELและGuide
เป็นสมาชิกสหภาพTAXI แห่งประเทศไทย สมัครทาง Internet
หยุดทำงานตั้งแต่วันที่20 มิ.ย.2555 ถือศีลอดถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันข้าพเจ้ามีอาชีพ:
1. NEW NORDIC DEVELOPMENT CO.,LTD
ผลตอบแทนเป็น Commission
2. HUA HIN TROPICAL OCEAN VIEW CO.,LTD
ผลตอบแทนเป็น Commission 3%
3. ทำงานร่วมกับ ดร.ประกาย จันโทศรี(หย่า:อยู่ด้วยกัน)เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่20 มิ.ย.2555
(ถือศีลอดถึงปัจจุบัน)
3.1 MASHUCON PUBLIC CO.,LTD
ตั้งแต่เดิอน มิ.ย. 2555 ถึงปัจจุบัน ผลตอบแทนเป็น Commission
3.2 Index International Group Co.,Ltd
ตั้งแต่เดือน ต.ค.2555 ถึงปัจจุบัน ผลตอบแทนเป็นเงินเดือนเมื่อเริ่มโครงการ
ที่อยู่: ตั้งแต่เดือน ก.พ. 2547 – ก.ย. 2554:อยู่ในเขตพื้นที่ ส.น.สุทธิสาร
61/113 ถ.วิภาวดีรังสิต วิภาวดี20 (ซอยทรงสะอาด) ม.อยู่เจริญ แยก9 แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ10900 THAILAND โทร: 02-2755155 (ปัจจุบันคนงานก่อสร้างอยู่ และข้าพเจ้าไม่รู้จัก)
ที่อยู่ปัจจุบัน: ตั้งแต่เดือน ก.ย.2554 ถึงปัจจุบัน อยู่ในเขตพื้นที่ ส.น.ห้วยขวาง
คทาเรสซิเด้นท์: 248 (ห้อง 809) ซอยนาทอง2 ถนนประชาสงเคราะห์ ดินแดง กทมฯ10320

-5-
. ข้าพเจ้า นางเย็นจิตต์ สมบัติศิริ/Yenchit Sombutsiri(Sombatsiri) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(จิตวิทยา)มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุปันอายุ54 ปี (หย่าวันที่ 16 ก.ค. 2535)
กับ ดร.ประกายฯ ขณะนั้น ดร.ประกายฯวุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปัจจุบันอายุ61 ปี มีบุตรชายด้วยกัน2 คน คือ
1. นายกานต์ สมบัติศิริ (จันโทศรี) วุฒิการศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง อายุ32 ปี
ภรรยาชื่อ น.ส.ธิดา พงษ์เจริญสุข อยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ภรรยา
2. นายกฤตย์ สมบัติศิริ (จันโทศรี) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อายุ31 ปี อยู่กับแฟนใกล้บริษัท
. ข้าพเจ้าคลอดบุตรชายทั้ง2 คน โดยการกรีดออก
. ข้าพเจ้าไม่ได้ Make Love กับ ดร.ประกายฯ ตั้งแต่ พ.ศ.2547 ถึงปัจจุบัน
. ข้าพเจ้าไม่ได้ Update ข้อมูลตั้งแต่วันที่29 ม.ค.2553 ถึงปัจจุบัน เพราะมีคนลักลอบใช้ และบางครั้ง
ไม่สามารถ Log in
. ข้าพเจ้าได้ญาณทิพย์ หลังจากเกิดอุบัติเหตุครั้งที่1 วันที่13 เม.ย.2545 ถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าไม่มั่นใจ
เพราะสัญญานคลื่นติดๆ ดับๆ กระทั่งเกิดอุบัติเหตุครั้งที่2 วันที่20 พ.ย.2549 และหลังจากนั้น
อีก1 ปี เหมือนคลื่นสัญญานดาวเทียม ข้าพเจ้าจึงยอมรับและเชื่อว่า “ฟ้าลิขิต”
Thanks for visiting!
ด้วยความนับถืออย่างสูง
เย็นจิตต์ สมบัติศิริ/Yenchit Sombutsiri
15 กุมภาพันธ์ 2555

-6-
**พล.อ.มงคล อัมพรพิสิทธิ์(บิ๊กหมง)และลูกน้อง 8คน มีสาเหตุ แรงจูงใจ
ในการทำลายชื่อเสียง พยายามฆ่าข้าพเจ้าและทุกคนในครอบครัว คือ
1. ไม่ต้องการให้ข้าพเจ้า และครอบครัว เกินหน้าเกินตาคนของตนเองในหมู่บ้าน
2.ต้องการปล้นงานทั้งหมดของข้าพเจ้า ขณะที่พักอยู่บ้านเลขที่61/113 ถ.วิภาวดีรังสิต วิภาวดี20
(ซอยทรงสะอาด) ม.อยู่เจริญ แยก9 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900 THAILAND
โทร: 02-2755155 (ปัจจุบันคนงานก่อสร้างอยู่ และข้าพเจ้าไม่รู้จัก)
ขณะนั้นข้าพเจ้ามีงานทั้งหมด10,000ล้านบาท (หนึ่งหมื่นล้านบาท) ปัจจุบัน40,000ล้านบาท
(สี่หมื่นล้านบาท)
3. ต้องการร่างกายข้าพเจ้า เมื่อทราบว่า “ข้าพเจ้ามีญาณทิพย์”
4. โยนความผิดทั้งหมดที่ตนเองและพวกทำผิดกฎหมายในการปล้น ฆ่า ค้ายาเสพติด
**ดร.ประกาย จันโทศรี และญาติ มีสาเหตุ แรงจูงใจ ในการทำลายชื่อเสียง พยายามฆ่าข้าพเจ้า
และบุตรชายทั้ง 2 คน คือ
1. นางกัญญารัตน์ จันโทศรี (ชิโอย่า, โอโมริ)Make Loveกับ พล.ตรี.อินทรัตน์ ยอดบางเตย(เสธ.ยอด)
ต้องการทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นๆ ของพล.ตรี. อินทรัตน์ฯ
2. พล.ตรี. อินทรัตน์ฯ บอกว่า ข้าพเจ้าเป็นภรรยา และบุตรชายทั้ง2คน ของข้าพเจ้าเป็นบุตรของตน
พล.ตรี.อินทรัตน์ ยอดบางเตย(เสธ.ยอด)เคยดูแลข้าพเจ้าตั้งแต่เป็น สว.เชียงใหม่ ถึงปัจจุบัน
**นางกัญญารัตน์ จันโทศรี(ชิโอย่า, โอโมริ)การศึกษาปริญญาตรี น้องสาวดร.ประกาย จันโทศรี
ปี พ.ศ.2534 เดินทางไปๆ มาๆ ประเทศญี่ปุ่นในการประกอบอาชีพถึงปัจจุบัน ปัจจุบันวุฒิการศึกษาปริญญาเอก
1. เปิดคลับ
2. ส่งหญิงไทยข้ามชาติ
3. ค้ากัญชา(บุหรี่หยัดไส้) อยู่ที่ญี่ปุ่น
4. ซื้อที่ดินที่เกาะสมุย3ไร่ ราคา2,400,000บาท(สองล้านสี่แสนบาท)หลังจากนั้นกู้เงินมาจากญี่ปุ่น
เพื่อสร้างรีสอร์ท (แก้วจันทร์รีสอร์ท) บริหารขาดทุนประกาศขาย20ล้านบาท ต่อมาปรับราคาเป็น
30ล้านบาท
Thanks for visiting!
ด้วยความนับถืออย่างสูง
เย็นจิตต์ สมบัติศิริ/Yenchit Sombutsiri
15 กุมภาพันธ์ 2555

-7-
Google: สายสกุลสมบัติศิริ
ต้นตระกูล: พระยาศรีราชอากร (เต็กงึ้น แซ่ตั้ง)
ประวัติ:
เย็นจิตต์ สมบัติศิริ/Yenchit Sombutsiri(Sombatsiri): คุณพ่อ คุณแม่เสียชีวิตหมด
. คุณพ่อชื่อ ส.อ.สวัสดิ์ สมบัติศิริ วุฒิการศึกษา ม.8 รับราชการทหาร ประจำอยู่ที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่6
มณฑลทหารบกที่6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี34190
คุณพ่อเกิดที่ จ.มหาสารคาม เกิด10 มิ.ย. 2473 เสียชีวิต14 มิ.ย. 2541
*คุณทวดชื่อ อู๋/คัง สมบัติศิริ พ่อค้าวัว(นายฮ้อย)จาก จ.พระนครศรีอยุธยา นำวัวไปค้าที่อีสาน
และมีครอบครัวที่นั่น
. คุณแม่ชื่อเล็ก สมบัติศิริ (สืบพิมพ์สุนนท์)
คุณแม่เกิดที่ จ.ร้อยเอ็ด เกิด20 มิ.ย. 2476 เสียชีวิต18 ต.ค. 2544
. เย็นจิตต์ สมบัติศิริ/Yenchit Sombutsiri(Sombatsiri)
. คุณพ่อ คุณแม่ มีลูก 7 คน ชาย 3 คน หญิง 4 คน (ข้าพเจ้าเป็นลูกคนที่ 3 ของครอบครัว)
. คนที่ 6เป็นชาย เสียชีวิตที่กรุงเทพฯ
. บ้านเกิด: เกิดบ้านพักทหารปืนใหญ่ที่6 มณฑทหารบกที่6 ค่ายสรรพสิทธิสงค์ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี34190
. อนุบาล: โรงเรียนวิจิตราพิทยา ”กองทัพบกอุปถัมภ์” เดิมเป็นโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์เก่า
. ประถมศึกษาปีที่1-4: โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
. ประถมศึกษาปีที่5-7: โรงเรียนวารินชำราบ
. มัธยมศึกษาปีที่1-2: โรงเรียนตั้งใจอนุกูลศึกษา ( เป็นนักดนตรีของโรงเรียน เป่าแตร และแซคโซโฟน)
:เกิดอุบัติเหตุตกบันไดชั้น2 ของอาคารเรียน กลิ้งลงมาตามบันไดถึงชั้น1สลบ สาเหตุเพราะดูหนังสือมากไป
พักผ่อนไม่พอ เพราะต้องการสอบชิงทุนแพทย์มหิดล หลังจากใช้ทุนหมด จะขอย้ายไปสังกัดแพทย์กองทัพบก
ประจำโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ณ บ้านเกิด
. มัธยมศึกษาปีที่3: โรงเรียนวิจิตราพิทยา “กองทัพบกอุปถัมภ์”
*จบม.ศ.3เดินทางเข้ากรุงเทพฯโดยรถทัวร์ เพื่อทำงานและเรียนหนังสือต่อถึงปัจจุบัน
. มัธยมศึกษาปีที่4-5: โรงเรียนสุทัศน์วิทยา วัดสุทัศน์เทพวรารามวรมหาวิหาร
ดร.นิโรท หนูช่วย อาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการ
. ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต(จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร10240

-8-
เย็นจิตต์ สมบัติศิริ/Yenchit Sombutsiri(Sombatsiri)
วุฒิการศึกษา: วิยาศาสตร์บัณฑิต(จิตวิทยา)มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาชีพ: Sub Agent_New Nordic Development Co.,Ltd
: Broker_Hua Hin Tropical Ocean View Co.,Ltd
ฎีกาถวาย904 ที่http://cid-d13c1caf3c064b59.spaces.live.comblog
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร174-20090901102505174-20090917123914
Highway Police Voluteers7212
Mobile: 081-7712434, 089-5406345
E-mail: sombutsiriyenchit@publichot.net
E-mail: sombutsiriyenchit@hotmail.com
http://cid-d13c1caf3c064b59.spaces.live.comblog

Thanks for visiting!
Wandee:
ในงานหนังสือที่เพิ่งผ่านพ้นไป หนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ
เมื่อวันอาทิตย์ที่๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นที่ต้องการและมีผู้ตามหาตามร้านต่าง ๆ นักอ่านหนังสือเก่ามี
หนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายพินิจ สมบัติศิริเมื่อ วันเสาร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๐ อยู่ด้วย จึงอยากจะนำประวัติของท่านมาเล่าไว้พร้อมกันใน "เรือนไทย" นี้ คงจะเป็นที่สนใจของท่านที่สนใจประวัติศาสตร์และตระกูลขุนนางตามสมควรเพราะเป็นสกุลทั้งสองเป็นขุนนางที่ซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ มีบทบาทในการรับราชการเพื่อประเทศชาติ มีชีวิตครอบครัวที่งดงาม เฉพาะสายสกุลของท่านก็เป็นเรื่องที่น่าอ่านอยู่แล้ว
ต้นตระกูลสมบัติศิริ/แซ่ตั้ง:
"ต้นตระกูลของนายพินิจ สมบัติศิริ อยู่ในตระกูลตั้ง มาจากเมืองซัวเถา มณฑลแต้จิ๋ว ประเทศจีน
เข้ามาในเมืองไทยเมื่อประมาณ ๒๐๐ ปีมาแล้ว
ลำดับที่ ๑ พระยาศรีอากร (เต๊กงึ้น แซ่ตั้ง) เป็นทายาทลำดับที่ ๒๒ ของตระกูล
เป็นบุตรคนที่ ๖ ของนายงี่ เกิดที่ตำบลกัวตึ้ง เมื่อวันที่ ๒๐ เดือนสอง ปีฉลู พ.ศ. ๒๒๗๖ ในสมัยราชวงศ์เช็ง
(พ.ศ. ๒๑๘๗ - ๒๔๕๕) มีตำแหน่งเป็น ซุ่ยอ่าง (สมุหเทศาภิบาล)
ในวันกลางคนได้เดินทางมาเจริญสัมพันธไมตรีทางการค้ากับประเทศไทยจนได้รับแต่งตั้ง พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาศรีราชอากร รับราชการสนองพระเดชพระคุณถึง ๓ สมัย คือสมัยปลายศรีอยุธยา สมัยรัชกาลที่ ๑ และ รัชกาลที่สอง

-9-
ลำดับที่ ๒ พระยาสมบัติวานิช (เงี้ยบสุน แซ่ตั้ง) ชื่อไทยว่านายบุญศรี
เป็นบุตรคนหนึ่งของพระยาศรีราชอากร
มีตำแหน่งในเมืองจีนเป็น อ่วงง้วน (ข้าหลวงต่างพระองค์)
ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ในไทยเป็น พระยาสมบัติวานิช
ลำดับที่ ๓ นายอากร ฉาย แซ่ตั้ง (ฮวดใช้ แซ่ตั้ง)
บุตรพระยาสมบัติวานิช ได้ทำการค้าขายสืบต่อจากบิดา ซึ่งคงไม้ได้ทำการค้ากับประเทศจีนแล้ว
แต่ผูกขาดเป็นนายอากรสุราในจังหวัดพิษณุโลก และ สุพรรณบุรี มีบ้านอยู่ริมคลองหัวลำโพงแถวสะพานเหลือง
นายอากรฉายมีบุตรธิดา ๕ คน คือ 1.นายยู่อี่ 2.นางแฉล้ม 3.นายกอ(พระยามไหสวรรย์) 4.นายฮั้ว 5.นายเต๊ก
ลำดับที่ ๔ นายยู่อี่ สมบัติศิริ มีภรรยาชื่อนางกรี มีบุตรธิดารวม ๔ คน คือ
1.พระอรรถพากย์จรรยาวัตร (อัชว สมบัติศิริ) 2.นายศรีเสนา สมบัติศิริ (พระยาศรีเสนา) 3.นางอุปนิคสิตสารบรรณ(นวล สุวรรณทัต) 4.นายเอิบ สมบัติศิริ
ลำดับที่ ๕ นายศรีเสนา (ฮะ) สมบัติศิริ เกิดปี พ.ศ. ๒๔๓๒ รับราชการปี ๒๔๕๐
ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๒๔๕๓ นายชำนาญกระบวน ๒๔๕๔ พันพุฒอนุราช
๒๔๕๖ หลวงศักดิ์เสนี ๒๔๖๐ หลวงธุรนัยพินิจ
๒๔๖๑ พระธุรนัยพินิจ ๒๔๖๙ พระยาศรีเสนา
ในปี พ.ศ. ๒๔๕๖ นายศรีเสนา สมบัติศิริ (หลวงศักดิ์เสนี) ได้รับพระราชทานนามสกุลว่า วานิชากริ
โดยใช้คำหลังของพระยาศรีราชอากร กับพระยาสมบัติศิริ แต่ ***พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้ทรงแก้และพระราชทานเป็น "สมบัติศิริ"(Sampatsiri)
นายศรีเสนา ได้สมรสกับ คุณหญิงถวิลหวัง ประทีปเสน มีบุตรคนหนึ่ง คือ นายพินิจ สมบัติศิริ
นายศรีเสนาได้สร้างเจดีย์ตระกูลสมบัติศิริ ไว้ที่วัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร และบรรจุอัฐิของตระกูล คือ
๑. คุณหญิงแย้ม มารดานายอากร ฉาย แซ่ตั้ง
๒. นายอากร ฉาย แซ่ตั้ง
๓. นายยู่อี่ สมบัติศิริ"
Thanks for visiting!
ด้วยความนับถืออย่างสูง
เย็นจิตต์ สมบัติศิริ/Yenchit Sombutsiri
15 กุมภาพันธ์ 2556
โดย: sombutsiriyenchit@publichot.net [15 ก.พ. 56 10:18] ( IP A:115.67.103.233 X: )

ความคิดเห็นที่ 14
   กราบเรียน ท่าน…………………
เรื่อง ขอความเป็นธรรมขายโครงการ
โครงการที่1. THE GRAND HOTEL BANGKOK
ราคาขาย 5,300 ล้านบาท
Commission 3%
โครงการที่2. THE ROYAL PARK VIEW SUKHUMVIT
ราคาขาย 1,800 ล้านบาท
Commission 3%
โครงการที่3. TROPICAL OCEAN VIEW HUA HIN
ติดดุสิตรีสอร์ท กม.222 ราคาขาย 550 ล้านบาท(ขายแล้ว60 ห้อง)
Commission 3
โครงการที่4. SEA SIDE HARBOUR CIEW คลองด่าน ติดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา71
ที่ดิน 537 ไร่ๆ ละ 1.5ล้านบาท = 805.5 ล้านบาท
Commission 3%
โครงการที่5. ที่ดินบางเสร่ใกล้สวนนงนุช
ที่ดิน 527 ไร่ๆ ละ 2.8 ล้านบาท =1,475.6 ล้านบาท
เจ้าของที่ดิน 1,300 ล้านบาท
Commission 175.6 ล้านบาท (รวมค่าโอน, ค่าทนาย)
โครงการที่6. นัยนาการ์เด้นท์โฮม HUA HIN
ถ.จอมพล ห้วยทรายใต้ ราคาขาย 60 ล้านบาท
Commission 3%
โครงการที่7. TROPICAL VISION: Kao Takiap HUA HIN
ราคาขาย: บ้านเดี่ยว: 4,081,350 บาท – 7,935,000 บาท
Apartment: 1,725,000 บาท - 3,300,500 บาท
Building12: 2,242,500 บาท/ห้อง
Commission 3%
โครงการที่8. NEW NORDIC VIP-2 CONDOMINIUM
Pattaya/Jomtien
ราคาขาย: 4,774,000 บาท - 14,790,000 บาท

-2-

โครงการที่9. NEW NORDIC VIP-4 CONDOMINIUM
Pattaya/Jomtien
ราคาขาย: 2,429,000 บาท - 16,380,000 บาท
โครงการที่8-9: Commission:
. NEW apartments from New Nordic VIP-1 Condo7%
. New apartments from developer5%
(Marked new in prospect)
. Resale, used Apartment sold from private
Owners/company by private owner3, 5%
. Rent out apartment 10% of the income
:งานทั้งหมดประมาณ 40,000ล้านบาท (สี่หมื่นล้านบาท)
เรื่องทั้งหมดกราบเรียนเสนอ
1. พล.อ.เฉลิมพล เจริญยิ่ง, คุณอุมาพร นันทธวัฒน์(เจริญยิ่ง): หลังจากหย่าคุณพ่ออยู่บ้านจ.นครนายก
(เป็นลูกบุญธรรมตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2542 ข้าพเจ้าอายุ41 ปี)
* คุณอุมาพร นันทวัฒน์(เจริญยิ่ง) ถูกศาลฟ้องล้มละลาย ทรัพย์สินอยู่กรมบังคับคดี
1.1 บ้านเลขที่28/21หมู่ที่2 ถนนวิภาวดีรังสิต ซอยวิภาวดี60แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
จำนวนเงิน 45ล้านบาท(สี่สิบห้าล้านบาท)ขาย65ล้านบาท(หกสิบห้าล้านบาท)
1.2 โครงการบ้านจัดสรรอริสาบ้านสวน คลอง12 จำนวนเงิน 165ล้านบาท (หนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านบาท)
ขาย200ล้านบาท(สองร้อยล้านบาท)
2. พล.ต.อ.มนัส ครุฑไชยันต์
3. สว.พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย (เสธ.ยอด)
4. พล.อ.อัครเดช ศศิประภา (เสธ.แอ๊ว)
5. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ (บิ๊กอ๊อด)
6. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
7. ท่านชิงชัย มงคลธรรม
8. พล.อ.ไตรรงค์ อินทรทัต (เสธ.ไอซ์)
9. ท่านสงบ ธำรงวัชรวงษ์ ประธานโรงแรมGRACE HOTEL
1O. พล.อ.มงคล อัมพรพิสิทธิ์ (บิ๊กหมง)
ข้าพเจ้าตระโกนกราบเรียนขณะพักอยู่ที่บ้านเลขที่61/113ถนนวิภาวดีรังสิต วิภาวดี20 (ซอยทรงสะอาด)
ม.อยู่เจริญ แยก9 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900

-3-
แจ้งเบาะแส
ปล้น_ฆ่า_ค้ายาเสพติด/พึ่งบารมีของ พล.อ.มงคล อัมพรพิสิทธิ์(บิ๊กหมง)
บ้านเลขที่ 61/112 ถ.วิภาวดีรังสิต วิภาวดี20 (ซอยทรงสะอาด)ม.อยู่เจริญ แยก9
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900 เลขรหัสประจำบ้าน:1005-041385-6 ผู้อาศัย:
1. นางผ่องศรี พรหมเนาว์ ( 3-1018-01047-01-8) 87 ปี
2. น.ส.ศกุนตลา พรหมเนาว์ (3-1018-01047-03-4) 66 ปี
3. นายศุภกร นิติสาครินทร์ (3-1018-01047-07-7) 65 ปี
4. นางสาวิตรี นิติสาครินทร์(5-1005-99143-92-4) 64 ปี
5. น.ส.อรพินท์ สารทประสม (3-1018-01047-06-9)56 ปี
6. นายชาติชาย รุ่งโรจน์ธนกุล (3-1017-00714-19-1)61 ปี และบ้านเลขที่: 39/33
ซอยลาดพร้าว18 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900โทร:02-6439332-5
7. ชายชื่อ ไก่ 51 ปี
8. หญิงชื่อ ดำ 46 ปี ………………………………………………………………………………...

. บุคคลทั้ง 8 คน สมรู้ร่วมคิด และมีเจตนาปล้นงานทั้งหมดของข้าพเจ้า(ตามเอกสารหน้า1, 2)
. บุคคลทั้ง 8 คน พยายาม และมีเจตนาหลอกลวง บังคับ ข่มขู่ทุกคนในครอบครัวของข้าพเจ้า
เข้าร่วมขบวนการปล้น ฆ่า ค้ายาเสพติด และห้ามทุกคนบอกทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้ข้าพเจ้าทราบ
และมีเจตนา พยามยามด่าทำลายชื่อเสียงข้าพเจ้าโดยไม่เอ่ยชื่อ และลักลอบใช้ Mobile:
081-7712434, 089-5406345 ของข้าพเจ้าตั้งแต่วันที่20 พ.ย.2549 ถึงปัจจุบัน
และปัจจุบันมอเตอร์ไซด์รับจ้างบางคน ด้านศาลพระภูมิหน้าตึกคทาเรสซิเด้นท์เจตนา พยายามด่าทำลายชื่อเสียง
โดยไม่เอ่ยชื่อข้าพเจ้าตลอดเวลา และคาราโอเกะด้านหน้าตึกคทาเรสซิเด้นท์เจตนา พยายามด่าทำลายชื่อเสียง
โดยไม่เอ่ยชื่อข้าพเจ้าทุกคืน
. พล.อ.มงคล อัมพรพิสิทธิ์(บิ๊กหมง) เป็นที่ยอมรับและนับถือของทุกคนในหมู่บ้านอยู่เจริญ ถ.วิภาวดีรังสิต
วิภาวดี20(ซอยทรงสะอาด)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900 อยู่ในเขตพื้นที่ ส.น.สุทธิสาร
. หลังจากเกิดอุบัติเหตุวันที่20 พ.ย.2549 สาเหตุเพราะขับรถหลับใน กระดูกฝ่าเท้าก่อนถึงนื้วก้อยหัก
เข้าเฝือกด้านนอกถึงหัวเข่า1 เดือน เดินโดยการใช้ไม้ค้ำเดิน2 อันเป็นเวลา6 เดือน กระทั่งกระดูกเชื่อมกัน
และขับรถได้ รวมระยะเวลา4 ปีเต็ม เริ่มไปทำงานตั้งแต่วันที่1 พ.ย.2553 ถึงปัจจุบัน
. ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าทุกวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ดร.ประกายฯ เดินทางไปไหน ไปกับใคร ติดต่อธุรกิจอะไร

-4-
อดีตข้าพเจ้ามีอาชีพ
1. ทำงานบริษัทอู่ต่อเรือ ตำแหน่งเสมียน คุมStore Room ขายเรือให้กับกองทัพเรือไทยและอื่นๆ
2.รับราชการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สกย.)รัฐวิสาหกิจ
สอบบรรจุเข้าได้ที่1 ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด2 ฝ่ายเลขานุการ เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานแห่งประเทศไทย
รับราชการ6 ปีลาออก เพื่อเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
3. Owner/Managing Director: Pan Office Design & Consult Co.,Ltd
ประมูลงานอาคาร ถนน กับกรุงเทพมหานครโดยตรง หยุดดำเนินกิจการ พ.ศ.2547 สาเหตุเพราะ
ดร.ประกายฯนำเงินของบริษัทฯ ไปช่วยเพื่อนไถ่ถอนที่ดินขายฝาก บังเอิญเพื่อนดื่มเหล้าผสมลิโพฯ
เส้นโลหิตฝอยในสมองแตกตาย ไม่มีสัญญากู้ยืมและไม่มีใครรับผิดชอบ
4. Private Car(VIP) ContactกับGRACE HOTELและGuide
เป็นสมาชิกสหภาพTAXI แห่งประเทศไทย สมัครทาง Internet
หยุดทำงานตั้งแต่วันที่20 มิ.ย.2555 ถือศีลอดถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันข้าพเจ้ามีอาชีพ
1. NEW NORDIC DEVELOPMENT CO.,LTD
ผลตอบแทนเป็น Commission
2. HUA HIN TROPICAL OCEAN VIEW CO.,LTD
ผลตอบแทนเป็น Commission 3%
3. ทำงานร่วมกับ ดร.ประกาย จันโทศรี(หย่า:อยู่ด้วยกัน)เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่20 มิ.ย.2555
(ถือศีลอดถึงปัจจุบัน) บางครั้งรออยู่ที่รถ
3.1 MASHUCON PUBLIC CO.,LTD
ตั้งแต่เดิอน มิ.ย. 2555 ถึงปัจจุบัน ผลตอบแทนเป็น Commission
3.2 Index International Group Co.,Ltd
ตั้งแต่เดือน ต.ค.2555 ถึงปัจจุบัน ผลตอบแทนเป็นเงินเดือนเมื่อเริ่มโครงการ
ที่อยู่: ตั้งแต่เดือน ก.พ. 2547 – ก.ย. 2554:อยู่ในเขตพื้นที่ ส.น.สุทธิสาร
61/113 ถ.วิภาวดีรังสิต วิภาวดี20 (ซอยทรงสะอาด) ม.อยู่เจริญ แยก9 แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ10900 THAILAND โทร: 02-2755155 (ปัจจุบันคนงานก่อสร้างอยู่ และข้าพเจ้าไม่รู้จัก)
ที่อยู่ปัจจุบัน: ตั้งแต่เดือน ก.ย.2554 ถึงปัจจุบัน อยู่ในเขตพื้นที่ ส.น.ห้วยขวาง
คทาเรสซิเด้นท์: 248 (ห้อง 809) ซอยนาทอง2 ถนนประชาสงเคราะห์ ดินแดง กทมฯ10320

-5-
. ข้าพเจ้า นางเย็นจิตต์ สมบัติศิริ/Yenchit Sombutsiri(Sombatsiri) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(จิตวิทยา)มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุปันอายุ54 ปี (หย่าวันที่ 16 ก.ค. 2535)
กับ ดร.ประกายฯ ขณะนั้น ดร.ประกายฯวุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปัจจุบันอายุ61 ปี มีบุตรชายด้วยกัน2 คน คือ
1. นายกานต์ สมบัติศิริ (จันโทศรี) วุฒิการศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง อายุ32 ปี
ภรรยาชื่อ น.ส.ธิดา พงษ์เจริญสุข อยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ภรรยา
2. นายกฤตย์ สมบัติศิริ (จันโทศรี) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อายุ31 ปี อยู่กับแฟนใกล้บริษัท
. ข้าพเจ้าคลอดบุตรชายทั้ง2 คน โดยการกรีดออก
. ข้าพเจ้าไม่ได้ Make Love กับ ดร.ประกายฯ ตั้งแต่ พ.ศ.2547 ถึงปัจจุบัน
. ข้าพเจ้าไม่ได้ Update ข้อมูลตั้งแต่วันที่29 ม.ค.2553 ถึงปัจจุบัน เพราะมีHackerลักลอบใช้
และบางครั้ง ไม่สามารถ Log in
. ข้าพเจ้าได้ญาณทิพย์ หลังจากเกิดอุบัติเหตุครั้งที่1 วันที่13 เม.ย.2545 ถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าไม่มั่นใจ
เพราะสัญญานคลื่นติดๆ ดับๆ กระทั่งเกิดอุบัติเหตุครั้งที่2 วันที่20 พ.ย.2549 และหลังจากนั้น
อีก1 ปี เหมือนคลื่นสัญญานดาวเทียม ข้าพเจ้าจึงยอมรับและเชื่อว่า “ฟ้าลิขิต”
Thanks for visiting!
ด้วยความนับถืออย่างสูง
เย็นจิตต์ สมบัติศิริ/Yenchit Sombutsiri
18 กุมภาพันธ์ 2555

-6-
ปล้น_ฆ่า_ค้ายาเสพติด/พึ่งบารมีของ พล.อ.มงคล อัมพรพิสิทธิ์(บิ๊กหมง)
*ผู้อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 61/112 ถ.วิภาวดีรังสิต วิภาวดี20(ซอยทรงสะอาด)ม.อยู่เจริญ
แยก9 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900 เลขรหัสประจำบ้าน:1005-041385-6
(ตามเอกสารหน้า3)มีสาเหตุ แรงจูงใจ ในการทำลายชื่อเสียง พยายามฆ่าข้าพเจ้าและทุกคน
ในครอบครัวของข้าพเจ้า
1. ไม่ต้องการให้ข้าพเจ้า และครอบครัว เกินหน้าเกินตาตนเอง
2.ต้องการปล้นงานทั้งหมดของข้าพเจ้า ขณะที่พักอยู่บ้านเลขที่61/113 ถ.วิภาวดีรังสิต วิภาวดี20
(ซอยทรงสะอาด) ม.อยู่เจริญ แยก9 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900 THAILAND
โทร: 02-2755155 (ปัจจุบันคนงานก่อสร้างอยู่ และข้าพเจ้าไม่รู้จัก)
:ขณะนั้นข้าพเจ้ามีงานทั้งหมด10,000ล้านบาท(หนึ่งหมื่นล้านบาท)
ปัจจุบัน40,000ล้านบาท(สี่หมื่นล้านบาท)
3. ต้องการร่างกายข้าพเจ้า เมื่อทราบว่า “ข้าพเจ้ามีญาณทิพย์”
4. โยนความผิดทั้งหมดที่8คน ทำผิดกฎหมายในการปล้น ฆ่า ค้ายาเสพติด
**ดร.ประกาย จันโทศรี และญาติ มีสาเหตุ แรงจูงใจ ในการทำลายชื่อเสียง พยายามฆ่าข้าพเจ้า
และบุตรชายทั้ง 2 คน คือ
1. นางกัญญารัตน์ จันโทศรี (ชิโอย่า, โอโมริ)Make Loveกับ พล.ตรี.อินทรัตน์ ยอดบางเตย(เสธ.ยอด)
โดยนางกัญญารัตน์ฯ ต้องการทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นๆ ของพล.ตรี. อินทรัตน์ฯ
2. พล.ตรี. อินทรัตน์ฯยอดบางเตย(เสธ.ยอด) บอกว่า ข้าพเจ้าเป็นภรรยาและบุตรชายทั้ง2คนของข้าพเจ้า
เป็นบุตรของตน พล.ตรี.อินทรัตน์ฯ เคยดูแลข้าพเจ้าตั้งแต่เป็น สว.เชียงใหม่ ถึงปัจจุบัน
**นางกัญญารัตน์ จันโทศรี(ชิโอย่า, โอโมริ)การศึกษาปริญญาตรี น้องสาวดร.ประกาย จันโทศรี
ปี พ.ศ.2534 เดินทางไปๆ มาๆ ประเทศญี่ปุ่นในการประกอบอาชีพถึงปัจจุบัน ปัจจุบันวุฒิการศึกษาปริญญาเอก
1. คลับ/คาราโอเกะ
2. ส่งหญิงไทยข้ามชาติ
3. ค้ากัญชา(บุหรี่หยัดไส้) อยู่ที่ญี่ปุ่น
4. ซื้อที่ดินที่เกาะสมุย3ไร่ ราคา2,400,000บาท(สองล้านสี่แสนบาท)หลังจากนั้นกู้เงินมาจากญี่ปุ่น
เพื่อสร้างรีสอร์ท(แก้วจันทร์รีสอร์ท) บริหารขาดทุนประกาศขาย20ล้านบาท ต่อมาปรับราคาเป็น30ล้านบาท
Thanks for visiting!
ด้วยความนับถืออย่างสูง
เย็นจิตต์ สมบัติศิริ/Yenchit Sombutsiri
18 กุมภาพันธ์ 2555

-7-
Google: สายสกุลสมบัติศิริ
ต้นตระกูล: พระยาศรีราชอากร (เต็กงึ้น แซ่ตั้ง)
ประวัติ:
เย็นจิตต์ สมบัติศิริ/Yenchit Sombutsiri(Sombatsiri): คุณพ่อ คุณแม่เสียชีวิตหมด
. คุณพ่อชื่อ ส.อ.สวัสดิ์ สมบัติศิริ วุฒิการศึกษา ม.8 รับราชการทหาร ประจำอยู่ที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่6
มณฑลทหารบกที่6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี34190
คุณพ่อเกิดที่ จ.มหาสารคาม เกิด10 มิ.ย. 2473 เสียชีวิต14 มิ.ย. 2541
*คุณทวดชื่อ อู๋/คัง สมบัติศิริ พ่อค้าวัว(นายฮ้อย)จาก จ.พระนครศรีอยุธยา นำวัวไปค้าที่อีสาน
และมีครอบครัวที่นั่น
. คุณแม่ชื่อเล็ก สมบัติศิริ (สืบพิมพ์สุนนท์)
คุณแม่เกิดที่ จ.ร้อยเอ็ด เกิด20 มิ.ย. 2476 เสียชีวิต18 ต.ค. 2544
. เย็นจิตต์ สมบัติศิริ/Yenchit Sombutsiri(Sombatsiri)
. คุณพ่อ คุณแม่ มีลูก 7 คน ชาย 3 คน หญิง 4 คน (ข้าพเจ้าเป็นลูกคนที่ 3 ของครอบครัว)
. คนที่ 6เป็นชาย เสียชีวิตที่กรุงเทพฯ
. บ้านเกิด_เกิดบ้านพักทหารปืนใหญ่ที่6 มณฑทหารบกที่6 ค่ายสรรพสิทธิสงค์ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี34190
. อนุบาล: โรงเรียนวิจิตราพิทยา ”กองทัพบกอุปถัมภ์” เดิมเป็นโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์เก่า
. ประถมศึกษาปีที่1-4: โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
. ประถมศึกษาปีที่5-7: โรงเรียนวารินชำราบ
. มัธยมศึกษาปีที่1-2: โรงเรียนตั้งใจอนุกูลศึกษา ( เป็นนักดนตรีของโรงเรียน เป่าแตร และแซคโซโฟน)
:เกิดอุบัติเหตุตกบันไดชั้น2 ของอาคารเรียน กลิ้งลงมาตามบันไดถึงชั้น1สลบ สาเหตุเพราะดูหนังสือมากไป
พักผ่อนไม่พอ เพราะต้องการสอบชิงทุนแพทย์มหิดล หลังจากใช้ทุนหมดจะขอย้ายไปสังกัดแพทย์กองทัพบก
ประจำโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี34190 ณ บ้านเกิด
. มัธยมศึกษาปีที่3: โรงเรียนวิจิตราพิทยา “กองทัพบกอุปถัมภ์”
*จบม.ศ.3เดินทางเข้ากรุงเทพฯโดยรถทัวร์ เพื่อทำงานและเรียนหนังสือต่อถึงปัจจุบัน
. มัธยมศึกษาปีที่4-5: โรงเรียนสุทัศน์วิทยา วัดสุทัศน์เทพวรารามวรมหาวิหาร
ดร.นิโรท หนูช่วย อาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการ
. ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต(จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร10240

-8-
เย็นจิตต์ สมบัติศิริ/Yenchit Sombutsiri(Sombatsiri)
วุฒิการศึกษา: Bachelor of science (Psychology) Ramkhamhaeng University
Bangkok10240 THAILAND
อาชีพ: Psychologist
: Sub Agent_New Nordic Development Co.,Ltd
: Broker_Hua Hin Tropical Ocean View Co.,Ltd
ฎีกาถวาย904 ที่http://cid-d13c1caf3c064b59.spaces.live.comblog
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร174-20090901102505174-20090917123914
Highway Police Voluteers7212
Mobile: 081-7712434, 089-5406345
E-mail: sombutsiriyenchit@publichot.net
E-mail: sombutsiriyenchit@hotmail.com
http://cid-d13c1caf3c064b59.spaces.live.comblog

Wandee:
ในงานหนังสือที่เพิ่งผ่านพ้นไป หนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ
เมื่อวันอาทิตย์ที่๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นที่ต้องการและมีผู้ตามหาตามร้านต่าง ๆ นักอ่านหนังสือเก่ามี
หนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายพินิจ สมบัติศิริเมื่อ วันเสาร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๐ อยู่ด้วย จึงอยากจะนำประวัติของท่านมาเล่าไว้พร้อมกันใน "เรือนไทย" นี้ คงจะเป็นที่สนใจของท่านที่สนใจประวัติศาสตร์และตระกูลขุนนางตามสมควรเพราะเป็นสกุลทั้งสองเป็นขุนนางที่ซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ มีบทบาทในการรับราชการเพื่อประเทศชาติ มีชีวิตครอบครัวที่งดงาม เฉพาะสายสกุลของท่านก็เป็นเรื่องที่น่าอ่านอยู่แล้ว
ต้นตระกูลสมบัติศิริ/แซ่ตั้ง
"ต้นตระกูลของนายพินิจ สมบัติศิริ อยู่ในตระกูลตั้ง มาจากเมืองซัวเถา มณฑลแต้จิ๋ว ประเทศจีน
เข้ามาในเมืองไทยเมื่อประมาณ ๒๐๐ ปีมาแล้ว
ลำดับที่ ๑ พระยาศรีอากร (เต๊กงึ้น แซ่ตั้ง) เป็นทายาทลำดับที่ ๒๒ ของตระกูล
เป็นบุตรคนที่ ๖ ของนายงี่ เกิดที่ตำบลกัวตึ้ง เมื่อวันที่ ๒๐ เดือนสอง ปีฉลู พ.ศ. ๒๒๗๖ ในสมัยราชวงศ์เช็ง
(พ.ศ. ๒๑๘๗ - ๒๔๕๕) มีตำแหน่งเป็น ซุ่ยอ่าง (สมุหเทศาภิบาล)
ในวันกลางคนได้เดินทางมาเจริญสัมพันธไมตรีทางการค้ากับประเทศไทยจนได้รับแต่งตั้ง พระราชทาน
บรรดาศักดิ์เป็นพระยาศรีราชอากร รับราชการสนองพระเดชพระคุณถึง ๓ สมัย คือสมัยปลายศรีอยุธยา
สมัยรัชกาลที่ ๑ และ รัชกาลที่สอง

-9-
ลำดับที่ ๒ พระยาสมบัติวานิช (เงี้ยบสุน แซ่ตั้ง) ชื่อไทยว่านายบุญศรี
เป็นบุตรคนหนึ่งของพระยาศรีราชอากร
มีตำแหน่งในเมืองจีนเป็น อ่วงง้วน (ข้าหลวงต่างพระองค์)
ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ในไทยเป็น พระยาสมบัติวานิช
ลำดับที่ ๓ นายอากร ฉาย แซ่ตั้ง (ฮวดใช้ แซ่ตั้ง)
บุตรพระยาสมบัติวานิช ได้ทำการค้าขายสืบต่อจากบิดา ซึ่งคงไม้ได้ทำการค้ากับประเทศจีนแล้ว
แต่ผูกขาดเป็นนายอากรสุราในจังหวัดพิษณุโลก และ สุพรรณบุรี มีบ้านอยู่ริมคลองหัวลำโพงแถวสะพานเหลือง
นายอากรฉายมีบุตรธิดา ๕ คน คือ 1.นายยู่อี่ 2.นางแฉล้ม 3.นายกอ(พระยามไหสวรรย์) 4.นายฮั้ว 5.นายเต๊ก
ลำดับที่ ๔ นายยู่อี่ สมบัติศิริ มีภรรยาชื่อนางกรี มีบุตรธิดารวม ๔ คน คือ
1.พระอรรถพากย์จรรยาวัตร (อัชว สมบัติศิริ) 2.นายศรีเสนา สมบัติศิริ (พระยาศรีเสนา) 3.นางอุปนิคสิตสารบรรณ(นวล สุวรรณทัต) 4.นายเอิบ สมบัติศิริ
ลำดับที่ ๕ นายศรีเสนา (ฮะ) สมบัติศิริ เกิดปี พ.ศ. ๒๔๓๒ รับราชการปี ๒๔๕๐
ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๒๔๕๓ นายชำนาญกระบวน ๒๔๕๔ พันพุฒอนุราช
๒๔๕๖ หลวงศักดิ์เสนี ๒๔๖๐ หลวงธุรนัยพินิจ
๒๔๖๑ พระธุรนัยพินิจ ๒๔๖๙ พระยาศรีเสนา
ในปี พ.ศ. ๒๔๕๖ นายศรีเสนา สมบัติศิริ (หลวงศักดิ์เสนี) ได้รับพระราชทานนามสกุลว่า วานิชากริ
โดยใช้คำหลังของพระยาศรีราชอากร กับพระยาสมบัติศิริ แต่ ***พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้ทรงแก้และพระราชทานเป็น "สมบัติศิริ"(Sampatsiri)
นายศรีเสนา ได้สมรสกับ คุณหญิงถวิลหวัง ประทีปเสน มีบุตรคนหนึ่ง คือ นายพินิจ สมบัติศิริ
นายศรีเสนาได้สร้างเจดีย์ตระกูลสมบัติศิริ ไว้ที่วัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร และบรรจุอัฐิของตระกูล คือ
๑. คุณหญิงแย้ม มารดานายอากร ฉาย แซ่ตั้ง
๒. นายอากร ฉาย แซ่ตั้ง
๓. นายยู่อี่ สมบัติศิริ"
Thanks for visiting!
ด้วยความนับถืออย่างสูง
เย็นจิตต์ สมบัติศิริ/Yenchit Sombutsiri
18 กุมภาพันธ์ 2556
โดย: sombutsiriyenchit@hotmail.com [18 ก.พ. 56 9:09] ( IP A:58.8.235.191 X: )

ความคิดเห็นที่ 15
   กราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
กราบบังคมทูล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถGoogle_พงศาวลีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
กราบบังคมทูล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
PRESIDENT BARACK OBAMA.,PROSTRATE ONESELF.,
THANK YOU VERY MUCH.
เรื่อง ขอความเป็นธรรมขายโครงการ
อ้างถึง ฎีกาถวาย904 ที่http://cidd13c1caf3c064b59.spaces.live.comblog_
ขอความเป็นธรรมขายโครงการ
โครงการที่1. THE GRAND HOTEL BANGKOK/Grand Ayudhaya Hotel
20Ratchadapisek18, Huai Kwang, Bangkok10310THAILAND
ราคาขาย 5,300 ล้านบาท Commission 3%
โครงการที่2. THE ROYAL PARK VIEW SUKHUMVIT
ราคาขาย 1,800 ล้านบาท Commission 3%
โครงการที่3. TROPICAL OCEAN VIEW HUA HIN ติดดุสิตรีสอร์ท กม.222

-2-
ราคาขาย 550 ล้านบาท(ขายแล้ว60 ห้อง) Commission 3
โครงการที่4. SEA SIDE HARBOUR CIEWคลองด่าน ติดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71ที่ดิน 537 ไร่ๆ ละ 1.5ล้านบาท = 805.5 ล้านบาท/Commission 3%
โครงการที่5. ที่ดินบางเสร่ใกล้สวนนงนุช
ที่ดิน 527 ไร่ๆ ละ 2.8 ล้านบาท =1,475.6 ล้านบาท/เจ้าของที่ดิน 1,300 ล้านบาท
Commission 175.6 ล้านบาท (รวมค่าโอน, ค่าทนาย)
โครงการที่6. นัยนาการ์เด้นท์โฮม HUA HIN ถ.จอมพล ห้วยทรายใต้
ราคาขาย 60 ล้านบาท Commission 3%
โครงการที่7. TROPICAL VISION: Kao Takiap HUA HIN
ราคาขาย: บ้านเดี่ยว: 4,081,350 บาท – 7,935,000 บาท
Apartment: 1,725,000 บาท - 3,300,500 บาท
Building12: 2,242,500 บาท/ห้อง
ราคาขาย: 4,774,000 บาท - 14,790,000 บาท/Commission 3%
โครงการที่8. NEW NORDIC VIP-2 CONDOMINIUM
Pattaya/Jomtien
โครงการที่9. NEW NORDIC VIP-4 CONDOMINIUM
Pattaya/Jomtien ราคาขาย: 2,429,000 บาท - 16,380,000 บาท
โครงการที่8-9: Commission:
. NEW apartments from New Nordic VIP-1 Condo7%
. New apartments from developer5% (Marked new in prospect)
. Resale, used Apartment sold from private

-3-
Owners/company by private owner3, 5%
. Rent out apartment 10% of the income
*งานทั้งหมดประมาณ 40,000ล้านบาท (สี่หมื่นล้านบาท)
เรื่องทั้งหมดกราบเรียนเสนอ
1. พล.อ.เฉลิมพล เจริญยิ่ง, คุณอุมาพร นันทธวัฒน์(เจริญยิ่ง): หลังจากหย่าคุณพ่ออยู่บ้านจ.นครนายก (เป็นลูกบุญธรรมตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2542 ขณะนั้น
ข้าพระพุทธเจ้าอายุ41 ปี)
* คุณอุมาพร นันทวัฒน์(เจริญยิ่ง) ถูกศาลสั่งฟ้องล้มละลาย ทรัพย์สินทั้งหมดอยู่ บสก.
ประวัติ อดีตเป็นช่างเสริมสวย มีลูกสาว3คน ต่อมาแต่งงานกับ พล.อ.เฉลิมพล เจริญยิ่ง(คุณพ่อ)และหย่า
1.1 บ้านเลขที่28/21หมู่ที่2 ถนนวิภาวดีรังสิต ซอยวิภาวดี60แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวนเงิน 45ล้านบาท(สี่สิบห้าล้านบาท)
ขาย65ล้านบาท(หกสิบห้าล้านบาท)
1.2 โครงการบ้านจัดสรรอริสาบ้านสวน คลอง12 จำนวนเงิน 165ล้านบาท
(หนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านบาท) ขาย200ล้านบาท(สองร้อยล้านบาท)
2. พล.ต.อ.มนัส ครุฑไชยันต์
3. สว.พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย (เสธ.ยอด)
4. พล.อ.อัครเดช ศศิประภา (เสธ.แอ๊ว)
5. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ (บิ๊กอ๊อด)
6. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
7. ท่านชิงชัย มงคลธรรม

-4-
8. พล.อ.ไตรรงค์ อินทรทัต (เสธ.ไอซ์)
9. ท่านสงบ ธำรงวัชรวงษ์ ประธานโรงแรมGRACE HOTEL
1O. พล.อ.มงคล อัมพรพิสิทธิ์ (บิ๊กหมง)/ ข้าพระพุทธเจ้าตระโกนกราบเรียนขณะพักอยู่ที่บ้านเลขที่61/113ถนนวิภาวดีรังสิต วิภาวดี20 (ซอยทรงสะอาด) ม.อยู่เจริญ แยก9 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900
………………………………………………………………………………………..
แจ้งเบาะแส(Mafia)
ปล้น/ฆ่า/ค้ายาเสพติด/พึ่งบารมี พล.อ.มงคล อัมพรพิสิทธิ์(บิ๊กหมง)
บ้านเลขที่ 61/112 ถ.วิภาวดีรังสิต วิภาวดี20 (ซอยทรงสะอาด)ม.อยู่เจริญ แยก9
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900 เลขรหัสประจำบ้าน:1005-041385-6
ผู้อาศัย
1. นางผ่องศรี พรหมเนาว์ ( 3-1018-01047-01-8) 87 ปี
2. น.ส.ศกุนตลา พรหมเนาว์ (3-1018-01047-03-4) 66 ปี
3. นายศุภกร นิติสาครินทร์ (3-1018-01047-07-7) 65 ปี
4. นางสาวิตรี นิติสาครินทร์(5-1005-99143-92-4) 64 ปี
5. น.ส.อรพินท์(นาง) สาทประสม (3-1018-01047-06-9)56 ปี
6. นายชาติชาย(แก่) รุ่งโรจน์ธนกุล (3-1017-00714-19-1)61 ปี และบ้านเลขที่: 39/33
ซอยลาดพร้าว18 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900โทร:02-6439332-5
7. ชายชื่อ ไก่ 51 ปี
8. หญิงชื่อ ดำ 46 ปี
..........................................................................................
-5-
* น.ส.อรพินท์ สาทประสม มีเจตนาปล้นงานทั้งหมดของข้าพระพุทธเจ้า
* น.ส.อรพินท์ สาทประสม พยายาม และมีเจตนาหลอกลวง บังคับ ข่มขู่ทุกคนในครอบครัวของข้าพระพุทธเจ้า เข้าร่วมขบวนการปล้น ฆ่า ค้ายาเสพติด และห้ามทุกคนบอกทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้ข้าพระพุทธเจ้าทราบ และมีเจตนา พยามยามด่าทำลายชื่อเสียงข้าพระพุทธเจ้าโดยไม่เอ่ยชื่อ และลักลอบใช้ Mobile: 081-7712434, 089-5406345 ของข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่วันที่20 พ.ย.2549-ก.ย.2554
* มอเตอร์ไซด์รับจ้างบางคน ด้านศาลพระภูมิหน้าตึกคทาเรสซิเด้นท์เจตนา พยายามด่าทำลายชื่อเสียง โดยไม่เอ่ยชื่อตลอดเวลา และคาราโอเกะด้านหน้าตึกคทาเรสซิเด้นท์เจตนา พยายามด่าทำลายชื่อเสียงโดยไม่เอ่ยชื่อข้าพระพุทธเจ้าทุกคืน
* พล.อ.มงคล อัมพรพิสิทธิ์(บิ๊กหมง) เป็นที่ยอมรับและนับถือของทุกคนในหมู่บ้าน
อยู่เจริญ ถ.วิภาวดีรังสิต วิภาวดี20(ซอยทรงสะอาด)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900 อยู่ในเขตพื้นที่ ส.น.สุทธิสาร
* หลังจากเกิดอุบัติเหตุวันที่20 พ.ย.2549 สาเหตุเพราะขับรถหลับใน กระดูกฝ่าเท้าก่อนถึงนื้วก้อยหัก เข้าเฝือกด้านนอกถึงหัวเข่า1 เดือน เดินโดยการใช้ไม้ค้ำเดิน2 อันเป็นเวลา6 เดือน กระทั่งกระดูกเชื่อมกันและขับรถได้ รวมระยะเวลา4 ปีเต็ม เริ่มไปทำงานตั้งแต่วันที่1 พ.ย.2553 ถึงปัจจุบัน
* ข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบว่าทุกวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ดร.ประกายฯ เดินทางไปไหน ไปกับใคร ติดต่อธุรกิจอะไร
อดีตข้าพระพุทธเจ้ามีอาชีพ
1. สอนหนังสือที่สุขุมวิท เด็กชายอายุ3ขวบ1คน เด็กหญิงอายุ4ขวบ1คน (พี่น้อง)อาทิตย์ละ 2ชม./ 2,000บาท/เดือน สอนเฉพาะวันเสาร์ นำเงินที่ได้จ่ายธนาคารกรุงเทพ

-6-
สาขาสะพานใหม่เดือนละ 700บาท/3ปี 6เดือน เพื่อไถ่ถอนโฉนดที่ดินและบ้านคุณพ่อคุณแม่คืนจากธนาคารกรุงเทพ สาขาวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี34190
2. ทำงานบริษัทอู่ต่อเรือ ตำแหน่งเสมียน คุมStore Room ขายเรือให้กับกองทัพเรือไทยและอื่นๆ
3.รับราชการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สกย.)รัฐวิสาหกิจ สอบบรรจุเข้าได้ที่1 ฝ่ายเลขานุการ เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานแห่งประเทศไทย รับราชการ6 ปี ลาออกเพื่อเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
4. Owner/Managing Director: Pan Office Design & Consult Co.,Ltd
ประมูลงานอาคาร ถนน กับกรุงเทพมหานครโดยตรง หยุดดำเนินกิจการ พ.ศ.2547สาเหตุเพราะดร.ประกายฯนำเงินของบริษัทฯ ไปช่วยเพื่อนไถ่ถอนที่ดินขายฝาก บังเอิญเพื่อนเส้นโลหิตฝอยในสมองแตกตาย ไม่มีสัญญากู้ยืมและไม่มีใครรับผิดชอบ
5. Private Car(VIP)Contactกับสนามบินสุวรรณภูมิ และGRACE HOTEL
เป็นสมาชิกสหภาพTAXI แห่งประเทศไทย สมัครทาง Internet
หยุดทำงานตั้งแต่วันที่20 มิ.ย.2555 ถือศีลอดถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันข้าพระพุทธเจ้ามีอาชีพ
1. SUB AGENT/NEW NORDIC DEVELOPMENT CO.,LTD
ผลตอบแทนเป็น Commission
2. BROKER/HUA HIN TROPICAL OCEAN VIEW CO.,LTD
ผลตอบแทนเป็น Commission 3%

-7-
3. ทำงานร่วมกับ ดร.ประกาย จันโทศรี(หย่า:อยู่ด้วยกัน)เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่
20 มิ.ย.2555 (ถือศีลอดถึงปัจจุบัน) บางครั้งข้าพระพุทธเจ้ารออยู่ที่รถ
3.1 MASHUCON PUBLIC CO.,LTD
ตั้งแต่เดิอน มิ.ย. 2555 ถึงปัจจุบัน ผลตอบแทนเป็น Commission
3.2 Index International Group Co.,Ltd
ตั้งแต่เดือน ต.ค.2555 ถึงปัจจุบัน ผลตอบแทนเป็นเงินเดือนเมื่อเริ่มโครงการ
ที่อยู่: ตั้งแต่วันที่22ก.พ.2556ถึงปัจจุบัน อยู่ในเขตพื้นที่ สภ.นนทบุรี
111/1 หนึ่งคอนโดมิเนียม ห้อง111/193 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี11000
ณ ที่นี้มี รปภ.และแม่บ้านบางคนเป็นโจร
ที่อยู่: ตั้งแต่เดือน ก.ย.2554-22ก.พ.2556 อยู่ในเขตพื้นที่ ส.น.ห้วยขวาง
คทาเรสซิเด้นท์: 248 (ห้อง 809) ซอยนาทอง2 ถนนประชาสงเคราะห์ ดินแดง
กรุงเทพฯ10320
ที่อยู่: ตั้งแต่เดือน ก.พ. 2547 – ก.ย. 2554:อยู่ในเขตพื้นที่ ส.น.สุทธิสาร
61/113 ถ.วิภาวดีรังสิต วิภาวดี20(ซอยทรงสะอาด) ม.อยู่เจริญ แยก9 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900 THAILAND โทร: 02-2755155
(ปัจจุบันคนงานก่อสร้างอยู่ และข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้จัก)
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
130/19Moo6Ngamwongwan47 Tongsonghong Laksi Bangkok10210 THAILAND
* ข้าพระพุทธเจ้า นางเย็นจิตต์(หลานชิง)สมบัติศิริ/Yenchit(Lanshing)
Sombutsiri(Sombatsiri) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(จิตวิทยา)มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุปันอายุ54 ปี (หย่าวันที่ 16ก.ค.2535) กับ ดร.ประกายฯ

-8-
ขณะนั้น ดร.ประกายฯวุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันอายุ61 ปี จบปริญญาเอกPHILLIPINE
UNIVERSITY(Industrial Management) เรียนที่ราชมงคลเทเวศร์ ยังไม่จ่ายค่าเทอม2
มีบุตรชายด้วยกัน2 คน คือ
1. นายกานต์ จันโทศรี(สมบัติศิริ) วุฒิการศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง อายุ32 ปี ภรรยาชื่อ น.ส.ธิดา พงษ์เจริญสุข อยู่บ้านกับภรรยา บ้านคุณพ่อคุณแม่
(ไม่บอกที่อยู่)
2. นายกฤตย์ สมบัติศิริ (จันโทศรี) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช อายุ31 ปี อยู่กับแฟนใกล้บริษัท (ไม่บอกที่อยู่)
* ข้าพระพุทธเจ้าคลอดบุตรชายทั้ง2 คน โดยการผ่าตัด
* ข้าพระพุทธเจ้าMake Loveกับ ดร.ประกายฯ 2เดือน/1ครั้ง ฯ ตั้งแต่ พ.ศ.2547
ถึง พ.ย.2549
*เกิดอุบัติเหตุวันที่20พ.ย.2549 ขับรถหลับในกระดูกฝ่าเท้าก่อนถึงนิ้วก้อยหัก เข้าเฝือก2เดือน ตั้งสัจจะอธิฐานถือบริสุทธิ์ตลอดชีวิต
* ข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้Update ข้อมูลบางข้อมูลตั้งแต่วันที่29 ม.ค.2553ถึงปัจจุบัน เพราะมีHackerลักลอบใช้และบางครั้งไม่สามารถLog in
* ข้าพระพุทธเจ้าได้ญาณทิพย์ หลังจากเกิดอุบัติเหตุครั้งที่1 วันที่13 เม.ย.2545 ถึงปัจจุบัน ข้าพระพุทธเจ้าไม่มั่นใจ เพราะสัญญานคลื่นติดๆ ดับๆ กระทั่งเกิดอุบัติเหตุครั้งที่2 วันที่20 พ.ย.2549 และหลังจากนั้นอีก1 ปี เหมือนคลื่นสัญญานดาวเทียม
ข้าพระพุทธเจ้าจึงยอมรับและเชื่อว่า “ฟ้าลิขิต”
…………………………………………………………………………………..
-9-
ปล้น/ฆ่า/ค้ายาเสพติด/พึ่งบารมีของ พล.อ.มงคล อัมพรพิสิทธิ์(บิ๊กหมง)
*ผู้อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 61/112 ถ.วิภาวดีรังสิต วิภาวดี20(ซอยทรงสะอาด)ม.อยู่เจริญ แยก9 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900 เลขรหัสประจำบ้าน:1005-041385-6
น.ส.อรพินท์ สาทประสม มีสาเหตุ แรงจูงใจในการทำลายชื่อเสียงและปล้นงาน
1. พยายามฆ่าข้าพระพุทธเจ้าและทุกคนในครอบครัว
2. ไม่ต้องการให้ข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัวเกินหน้าเกินตาตนเอง
3. ต้องการปล้นงานทั้งหมดของข้าพระพุทธเจ้า ขณะที่พักอยู่บ้านเลขที่61/113
ถ.วิภาวดีรังสิต วิภาวดี20 (ซอยทรงสะอาด) ม.อยู่เจริญ แยก9 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900 โทร: 02-2755155 (ปัจจุบันคนงานก่อสร้างอยู่ และข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้จัก)
4. ขณะนั้นข้าพระพุทธเจ้ามีงานทั้งหมด10,000ล้านบาท(หนึ่งหมื่นล้านบาท)
ปัจจุบัน40,000ล้านบาท (สี่หมื่นล้านบาท)
5. ต้องการร่างกายข้าพระพุทธเจ้า เมื่อทราบว่า “ข้าพระพุทธเจ้ามีญาณทิพย์”
6. โยนความผิดทั้งหมดที่8คน ทำผิดกฎหมายในการปล้น ฆ่า ค้ายาเสพติด
*ประกาย จันโทศรีและญาติ มีสาเหตุ แรงจูงใจ พยายามให้ข้อมูลผิดๆ ทำลายชื่อเสียง และฆ่าข้าพเจ้าและบุตรชายดร.ทั้ง 2 คน เพราะ
1. นางกัญญารัตน์ จันโทศรี (ชิโอย่า, โอโมริ)Make Loveกับ พล.ตรี.อินทรัตน์ ยอดบางเตย(เสธ.ยอด) โดยนางกัญญารัตน์ฯ ต้องการทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นๆ ของพล.ตรี. อินทรัตน์ฯ
2. พล.ตรี. อินทรัตน์ฯยอดบางเตย(เสธ.ยอด) บอกว่า ข้าพระพุทธเจ้าเป็นภรรยาและบุตรชายทั้ง2คนของข้าพระพุทธเป็นบุตรของตน พล.ตรี.อินทรัตน์ฯ เคยดูแล

-10-
ข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่เป็น สว.เชียงใหม่ ถึงปัจจุบัน ข้าพระพุทธเจ้าใกล้ชิดกับนางจุฑามาศ ไชยวุฒิ
3. หลังจากวันที่20พ.ย.2549 (ช่วงกระดูกฝ่าเท้าหัก)ดร.ประกายฯ พยายาม และมีเจตนาฆ่าข้าพระพุทธเจ้าและบุตรชายทั้ง2คนตลอดเวลา โดยการวางยากล่อมประสาทในน้ำดื่มและกาแฟ ด่าและไล่ทุกวัน รวมระยะเวลา4 ปีเต็ม
*นางกัญญารัตน์ จันโทศรี(ชิโอย่า, โอโมริ)การศึกษาปริญญาตรี น้องสาวดร.ประกาย จันโทศรี ปี พ.ศ.2534 เดินทางไปๆ มาๆ ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันวุฒิการศึกษาปริญญาเอก ประกอบอาชีพ
1. คลับ/คาราโอเกะ
2. ส่งหญิงไทยข้ามชาติ
3. ค้ากัญชา(บุหรี่หยัดไส้) อยู่ที่ญี่ปุ่น
4. ซื้อที่ดินที่เกาะสมุย3ไร่ ราคา2,400,000บาท(สองล้านสี่แสนบาท)หลังจากนั้นกู้เงินมาจากญี่ปุ่น เพื่อสร้างรีสอร์ท(แก้วจันทร์รีสอร์ท) บริหารขาดทุนและประกาศขาย
20ล้านบาท ต่อมาปรับราคาเป็น30ล้านบาท
……………………………………………………………………………………
Google: สายสกุลสมบัติศิริ: ต้นตระกูลคือพระยาศรีราชอากร(เต็กงึ้น แซ่ตั้ง)
*คุณทวดชื่อ อู๋(คัง)สมบัติศิริ อาชีพพ่อค้าวัว(นายฮ้อย)จาก จ.พระนครศรีอยุธยา
นำวัวไปค้าที่อีสานและมีครอบครัวที่นั่น
คุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตหมด
ประวัติ: เย็นจิตต์(หลานชิง)สมบัติศิริ/Yenchit(Lanshing)Sombutsiri(Sombatsiri)
เกิดวันพฤหัสบดีที่ 4กันยายน 2501 ปีจอ

-11-
* คุณพ่อชื่อ ส.อ.สวัสดิ์ สมบัติศิริ วุฒิการศึกษา ม.8 รับราชการทหาร ประจำอยู่ที่กอง พันทหารปืนใหญ่ที่6 มณฑลทหารบกที่6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี34190
* My father retired from the military. Later work at Phantom's Lair Ubon 8th TFW US Army Vietnam War THAILAND.,(Technical Department)
Until the Camp closed.
คุณพ่อเกิดที่ จ.มหาสารคาม เกิด10 มิ.ย. 2473 เสียชีวิต14 มิ.ย. 2541
* คุณแม่ชื่อเล็ก สมบัติศิริ (สืบพิมพ์สุนนท์)
เกิดที่ จ.ร้อยเอ็ด เกิด20 มิ.ย. 2476 เสียชีวิต18 ต.ค. 2544
* คุณพ่อ คุณแม่ มีลูก7 คน ชาย3 คน หญิง4คน (ข้าพระพุทธเจ้าเป็นลูกคนที่3 ของครอบครัว)
* คนที่6 ชื่อนายสมบูรณ์ สมบัติศิริ(ชาย) เสียชีวิตที่กรุงเทพฯ
* คนที่7 ชื่อสมลักษณ์ สมบัติศิริ(โอโนะ) อยู่ญี่ปุ่น
* บ้านเกิด_เกิดบ้านพักทหารปืนใหญ่ที่6 มณฑทหารบกที่6 ค่ายสรรพสิทธิสงค์
ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี34190
การศึกษา
* อนุบาล: โรงเรียนวิจิตราพิทยา ”กองทัพบกอุปถัมภ์” เดิมเป็นโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์เก่า
* ประถมศึกษาปีที่1-4: โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
* ประถมศึกษาปีที่5-7: โรงเรียนวารินชำราบ
* มัธยมศึกษาปีที่1-2: โรงเรียนตั้งใจอนุกูลศึกษา(เป็นนักดนตรีของโรงเรียน/เป่าแตร)

-12-
* เกิดอุบัติเหตุตกบันไดชั้น2 ของอาคารเรียน กลิ้งลงมาตามบันไดถึงชั้น1สลบ สาเหตุเพราะดูหนังสือมากไป พักผ่อนไม่พอ เพราะต้องการสอบชิงทุนแพทย์มหิดล หลังจาก
ใช้ทุนหมดจะขอย้ายไปสังกัดแพทย์กองทัพบก ประจำโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี34190(หมอทหาร)ณ บ้านเกิด
* มัธยมศึกษาปีที่3: โรงเรียนวิจิตราพิทยา “กองทัพบกอุปถัมภ์”
* จบม.ศ.3เดินทางเข้ากรุงเทพฯโดยรถทัวร์ เพื่อทำงานและเรียนหนังสือต่อถึงปัจจุบัน
* มัธยมศึกษาปีที่4-5: โรงเรียนสุทัศน์วิทยา วัดสุทัศน์เทพวรารามวรมหาวิหาร
ดร.นิโรท หนูช่วย อาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการ
* ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต(จิตวิทยา)มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
เย็นจิตต์(หลานชิง)สมบัติศิริ/Yenchit(Lanshing)Sombutsiri(Sombatsiri)
วุฒิการศึกษา: Bachelor of science (Psychology) Ramkhamhaeng University
Bangkok10240 THAILAND
อาชีพ
Psychologist/
Sub Agent_New Nordic Development Co.,Ltd/
Broker_Hua Hin Tropical Ocean View Co.,Ltd
ฎีกาถวาย904 ที่http://cid-d13c1caf3c064b59.spaces.live.comblog
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร174-20090901102505174-20090917123914
Mobile: +(66)081-7712434, +(66)089-5406345
http://cid-d13c1caf3c064b59.spaces.live.comblog
E-mail: sombutsiriyenchit@publichot.net

-13-
E-mail: yenchits@yahoo.com
http://www. NEW-NORDIC.COM
http://www. tropicaloceanview.com
ผู้มีพระคุณและเสียชีวิตแล้ว
-นักการเมือง1ท่าน/ตำรวจยศนายพล1ท่าน/ทหารยศนายพล1ท่าน
ลูกทหารคนอีสาน ข้อความที่
10) ข้อความ:
9). Message.
March 15, 2556 1:40 AM IP: 115.67.197.183.
น.ส.อรพินท์ สาทประสม จ้างแปลและPost เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด/
พึ่งบารมีพล.อ.มงคล อัมพรพิสิทธิ์(บิ๊กหมง)
………………………………………………………………………………
PROSTRATE ONESELF.,THANK YOU VERY MUCH.
LOVE…FOREVER…
My Life Only Have2son...
กราบขอโทษ และกราบขอบคุณค่ะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าเย็นจิตต์(หลานชิง)สมบัติศิริ/Yenchit(Lanshing)Sombutsiri(แซ่ตั้ง)
๑๕ เมษายน ๒๕๕๖
------------------------------------------------------------------------
โดย: yenchits@yahoo.com [15 เม.ย. 56 16:34] ( IP A:115.67.135.75 X: )

ความคิดเห็นที่ 16
   กราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
กราบบังคมทูล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถGoogle_พงศาวลีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
กราบบังคมทูล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
PRESIDENT BARACK OBAMA.,PROSTRATE ONESELF.,
THANK YOU VERY MUCH.
เรื่อง ขอความเป็นธรรมขายโครงการ
อ้างถึง ฎีกาถวาย904 ที่http://cidd13c1caf3c064b59.spaces.live.comblog_
ขอความเป็นธรรมขายโครงการ
โครงการที่1. THE GRAND HOTEL BANGKOK/Grand Ayudhaya Hotel
20Ratchadapisek18, Huai Kwang, Bangkok10310THAILAND
ราคาขาย 5,300 ล้านบาท Commission 3%
โครงการที่2. THE ROYAL PARK VIEW SUKHUMVIT
ราคาขาย 1,800 ล้านบาท Commission 3%
โครงการที่3. TROPICAL OCEAN VIEW HUA HIN ติดดุสิตรีสอร์ท กม.222

-2-
ราคาขาย 550 ล้านบาท(ขายแล้ว60 ห้อง) Commission 3
โครงการที่4. SEA SIDE HARBOUR CIEWคลองด่าน ติดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71ที่ดิน 537 ไร่ๆ ละ 1.5ล้านบาท = 805.5 ล้านบาท/Commission 3%
โครงการที่5. ที่ดินบางเสร่ใกล้สวนนงนุช
ที่ดิน 527 ไร่ๆ ละ 2.8 ล้านบาท =1,475.6 ล้านบาท/เจ้าของที่ดิน 1,300 ล้านบาท
Commission 175.6 ล้านบาท (รวมค่าโอน, ค่าทนาย)
โครงการที่6. นัยนาการ์เด้นท์โฮม HUA HIN ถ.จอมพล ห้วยทรายใต้
ราคาขาย 60 ล้านบาท Commission 3%
โครงการที่7. TROPICAL VISION: Kao Takiap HUA HIN
ราคาขาย: บ้านเดี่ยว: 4,081,350 บาท – 7,935,000 บาท
Apartment: 1,725,000 บาท - 3,300,500 บาท
Building12: 2,242,500 บาท/ห้อง
ราคาขาย: 4,774,000 บาท - 14,790,000 บาท/Commission 3%
โครงการที่8. NEW NORDIC VIP-2 CONDOMINIUM
Pattaya/Jomtien
โครงการที่9. NEW NORDIC VIP-4 CONDOMINIUM
Pattaya/Jomtien ราคาขาย: 2,429,000 บาท - 16,380,000 บาท
โครงการที่8-9: Commission:
. NEW apartments from New Nordic VIP-1 Condo7%
. New apartments from developer5% (Marked new in prospect)
. Resale, used Apartment sold from private

-3-
Owners/company by private owner3, 5%
. Rent out apartment 10% of the income
*งานทั้งหมดประมาณ 40,000ล้านบาท (สี่หมื่นล้านบาท)
เรื่องทั้งหมดกราบเรียนเสนอ
1. พล.อ.เฉลิมพล เจริญยิ่ง, คุณอุมาพร นันทธวัฒน์(เจริญยิ่ง): หลังจากหย่าคุณพ่ออยู่บ้านจ.นครนายก (เป็นลูกบุญธรรมตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2542 ขณะนั้น
ข้าพระพุทธเจ้าอายุ41 ปี)
* คุณอุมาพร นันทวัฒน์(เจริญยิ่ง) ถูกศาลสั่งฟ้องล้มละลาย ทรัพย์สินทั้งหมดอยู่ บสก.
ประวัติ อดีตเป็นช่างเสริมสวย มีลูกสาว3คน ต่อมาแต่งงานกับ พล.อ.เฉลิมพล เจริญยิ่ง(คุณพ่อ)และหย่า
1.1 บ้านเลขที่28/21หมู่ที่2 ถนนวิภาวดีรังสิต ซอยวิภาวดี60แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวนเงิน 45ล้านบาท(สี่สิบห้าล้านบาท)
ขาย65ล้านบาท(หกสิบห้าล้านบาท)
1.2 โครงการบ้านจัดสรรอริสาบ้านสวน คลอง12 จำนวนเงิน 165ล้านบาท
(หนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านบาท) ขาย200ล้านบาท(สองร้อยล้านบาท)
2. พล.ต.อ.มนัส ครุฑไชยันต์
3. สว.พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย (เสธ.ยอด)
4. พล.อ.อัครเดช ศศิประภา (เสธ.แอ๊ว)
5. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ (บิ๊กอ๊อด)
6. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
7. ท่านชิงชัย มงคลธรรม

-4-
8. พล.อ.ไตรรงค์ อินทรทัต (เสธ.ไอซ์)
9. ท่านสงบ ธำรงวัชรวงษ์ ประธานโรงแรมGRACE HOTEL
1O. พล.อ.มงคล อัมพรพิสิทธิ์ (บิ๊กหมง)/ ข้าพระพุทธเจ้าตระโกนกราบเรียนขณะพักอยู่ที่บ้านเลขที่61/113ถนนวิภาวดีรังสิต วิภาวดี20 (ซอยทรงสะอาด) ม.อยู่เจริญ แยก9 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900
………………………………………………………………………………………..
แจ้งเบาะแส(Mafia)
ปล้น/ฆ่า/ค้ายาเสพติด/พึ่งบารมี พล.อ.มงคล อัมพรพิสิทธิ์(บิ๊กหมง)
บ้านเลขที่ 61/112 ถ.วิภาวดีรังสิต วิภาวดี20 (ซอยทรงสะอาด)ม.อยู่เจริญ แยก9
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900 เลขรหัสประจำบ้าน:1005-041385-6
ผู้อาศัย
1. นางผ่องศรี พรหมเนาว์ ( 3-1018-01047-01-8) 87 ปี
2. น.ส.ศกุนตลา พรหมเนาว์ (3-1018-01047-03-4) 66 ปี
3. นายศุภกร นิติสาครินทร์ (3-1018-01047-07-7) 65 ปี
4. นางสาวิตรี นิติสาครินทร์(5-1005-99143-92-4) 64 ปี
5. น.ส.อรพินท์(นาง) สาทประสม (3-1018-01047-06-9)56 ปี
6. นายชาติชาย(แก่) รุ่งโรจน์ธนกุล (3-1017-00714-19-1)61 ปี และบ้านเลขที่: 39/33
ซอยลาดพร้าว18 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900โทร:02-6439332-5
7. ชายชื่อ ไก่ 51 ปี
8. หญิงชื่อ ดำ 46 ปี
..........................................................................................

-5-
* น.ส.อรพินท์ สาทประสม มีเจตนาปล้นงานทั้งหมดของข้าพระพุทธเจ้า
* น.ส.อรพินท์ สาทประสม พยายาม และมีเจตนาหลอกลวง บังคับ ข่มขู่ทุกคนในครอบครัวของข้าพระพุทธเจ้า เข้าร่วมขบวนการปล้น ฆ่า ค้ายาเสพติด และห้ามทุกคนบอกทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้ข้าพระพุทธเจ้าทราบ และมีเจตนา พยามยามด่าทำลายชื่อเสียงข้าพระพุทธเจ้าโดยไม่เอ่ยชื่อ และลักลอบใช้ Mobile: 081-7712434, 089-5406345 ของข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่วันที่20 พ.ย.2549-ก.ย.2554
* มอเตอร์ไซด์รับจ้างบางคน ด้านศาลพระภูมิหน้าตึกคทาเรสซิเด้นท์เจตนา พยายามด่าทำลายชื่อเสียง โดยไม่เอ่ยชื่อตลอดเวลา และคาราโอเกะด้านหน้าตึกคทาเรสซิเด้นท์เจตนา พยายามด่าทำลายชื่อเสียงโดยไม่เอ่ยชื่อข้าพระพุทธเจ้าทุกคืน
* พล.อ.มงคล อัมพรพิสิทธิ์(บิ๊กหมง) เป็นที่ยอมรับและนับถือของทุกคนในหมู่บ้าน
อยู่เจริญ ถ.วิภาวดีรังสิต วิภาวดี20(ซอยทรงสะอาด)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900 อยู่ในเขตพื้นที่ ส.น.สุทธิสาร
* หลังจากเกิดอุบัติเหตุวันที่20 พ.ย.2549 สาเหตุเพราะขับรถหลับใน กระดูกฝ่าเท้าก่อนถึงนื้วก้อยหัก เข้าเฝือกด้านนอกถึงหัวเข่า1 เดือน เดินโดยการใช้ไม้ค้ำเดิน2 อันเป็นเวลา6 เดือน กระทั่งกระดูกเชื่อมกันและขับรถได้ รวมระยะเวลา4 ปีเต็ม เริ่มไปทำงานตั้งแต่วันที่1 พ.ย.2553 ถึงปัจจุบัน
* ข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบว่าทุกวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ดร.ประกายฯ เดินทางไปไหน ไปกับใคร ติดต่อธุรกิจอะไร
อดีตข้าพระพุทธเจ้ามีอาชีพ
1. สอนหนังสือที่สุขุมวิท เด็กชายอายุ3ขวบ1คน เด็กหญิงอายุ4ขวบ1คน (พี่น้อง)อาทิตย์ละ 2ชม./ 2,000บาท/เดือน สอนเฉพาะวันเสาร์ นำเงินที่ได้จ่ายธนาคารกรุงเทพ

-6-
สาขาสะพานใหม่เดือนละ 700บาท/3ปี 6เดือน เพื่อไถ่ถอนโฉนดที่ดินและบ้านคุณพ่อคุณแม่คืนจากธนาคารกรุงเทพ สาขาวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี34190
2. ทำงานบริษัทอู่ต่อเรือ ตำแหน่งเสมียน คุมStore Room ขายเรือให้กับกองทัพเรือไทยและอื่นๆ
3.รับราชการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สกย.)รัฐวิสาหกิจ สอบบรรจุเข้าได้ที่1 ฝ่ายเลขานุการ เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานแห่งประเทศไทย รับราชการ6 ปี ลาออกเพื่อเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
4. Owner/Managing Director: Pan Office Design & Consult Co.,Ltd
ประมูลงานอาคาร ถนน กับกรุงเทพมหานครโดยตรง หยุดดำเนินกิจการ พ.ศ.2547สาเหตุเพราะดร.ประกายฯนำเงินของบริษัทฯ ไปช่วยเพื่อนไถ่ถอนที่ดินขายฝาก บังเอิญเพื่อนเส้นโลหิตฝอยในสมองแตกตาย ไม่มีสัญญากู้ยืมและไม่มีใครรับผิดชอบ
5. Private Car(VIP)Contactกับสนามบินสุวรรณภูมิ และGRACE HOTEL
เป็นสมาชิกสหภาพTAXI แห่งประเทศไทย สมัครทาง Internet
หยุดทำงานตั้งแต่วันที่20 มิ.ย.2555 ถือศีลอดถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันข้าพระพุทธเจ้ามีอาชีพ
1. SUB AGENT/NEW NORDIC DEVELOPMENT CO.,LTD
ผลตอบแทนเป็น Commission
2. BROKER/HUA HIN TROPICAL OCEAN VIEW CO.,LTD
ผลตอบแทนเป็น Commission 3%
3. ทำงานร่วมกับ ดร.ประกาย จันโทศรี(หย่า:อยู่ด้วยกัน)เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่
20 มิ.ย.2555 (ถือศีลอดถึงปัจจุบัน) บางครั้งข้าพระพุทธเจ้ารออยู่ที่รถ

-7-
3.1 MASHUCON PUBLIC CO.,LTD
ตั้งแต่เดิอน มิ.ย. 2555 ถึงปัจจุบัน ผลตอบแทนเป็น Commission
3.2 Index International Group Co.,Ltd
ตั้งแต่เดือน ต.ค.2555 ถึงปัจจุบัน ผลตอบแทนเป็นเงินเดือนเมื่อเริ่มโครงการ
ที่อยู่: ตั้งแต่วันที่22ก.พ.2556ถึงปัจจุบัน อยู่ในเขตพื้นที่ สภ.นนทบุรี
111/1 หนึ่งคอนโดมิเนียม ห้อง111/193 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี11000
ณ ที่นี้มี รปภ.และแม่บ้านบางคนเป็นโจร
ที่อยู่: ตั้งแต่เดือน ก.ย.2554-22ก.พ.2556 อยู่ในเขตพื้นที่ ส.น.ห้วยขวาง
คทาเรสซิเด้นท์: 248 (ห้อง 809) ซอยนาทอง2 ถนนประชาสงเคราะห์ ดินแดง
กรุงเทพฯ10320
ที่อยู่: ตั้งแต่เดือน ก.พ. 2547 – ก.ย. 2554:อยู่ในเขตพื้นที่ ส.น.สุทธิสาร
61/113 ถ.วิภาวดีรังสิต วิภาวดี20(ซอยทรงสะอาด) ม.อยู่เจริญ แยก9 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900 THAILAND โทร: 02-2755155
(ปัจจุบันคนงานก่อสร้างอยู่ และข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้จัก)
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
130/19Moo6Ngamwongwan47 Tongsonghong Laksi Bangkok10210 THAILAND
* ข้าพระพุทธเจ้า นางเย็นจิตต์(หลานชิง)สมบัติศิริ/Yenchit(Lanshing)
Sombutsiri(Sombatsiri) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(จิตวิทยา)มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุปันอายุ54 ปี (หย่าวันที่ 16ก.ค.2535) กับ ดร.ประกายฯ
ขณะนั้น ดร.ประกายฯวุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์

-8-
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันอายุ61 ปี จบปริญญาเอกPHILLIPINE
UNIVERSITY(Industrial Management) เรียนที่ราชมงคลเทเวศร์ ยังไม่จ่ายค่าเทอม2
มีบุตรชายด้วยกัน2 คน คือ
1. นายกานต์ จันโทศรี(สมบัติศิริ) วุฒิการศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง อายุ32 ปี ภรรยาชื่อ น.ส.ธิดา พงษ์เจริญสุข อยู่บ้านกับภรรยา บ้านคุณพ่อคุณแม่
(ไม่บอกที่อยู่)
2. นายกฤตย์ สมบัติศิริ (จันโทศรี) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช อายุ31 ปี อยู่กับแฟนใกล้บริษัท (ไม่บอกที่อยู่)
* ข้าพระพุทธเจ้าคลอดบุตรชายทั้ง2 คน โดยการผ่าตัด
* ข้าพระพุทธเจ้าMake Loveกับ ดร.ประกายฯ 2เดือน/1ครั้ง ฯ ตั้งแต่ พ.ศ.2547
ถึง พ.ย.2549
*เกิดอุบัติเหตุวันที่20พ.ย.2549 ขับรถหลับในกระดูกฝ่าเท้าก่อนถึงนิ้วก้อยหัก เข้าเฝือก2เดือน ตั้งสัจจะอธิฐานถือบริสุทธิ์ตลอดชีวิต
* ข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้Update ข้อมูลบางข้อมูลตั้งแต่วันที่29 ม.ค.2553ถึงปัจจุบัน เพราะมีHackerลักลอบใช้และบางครั้งไม่สามารถLog in
* ข้าพระพุทธเจ้าได้ญาณทิพย์ หลังจากเกิดอุบัติเหตุครั้งที่1 วันที่13 เม.ย.2545 ถึงปัจจุบัน ข้าพระพุทธเจ้าไม่มั่นใจ เพราะสัญญานคลื่นติดๆ ดับๆ กระทั่งเกิดอุบัติเหตุครั้งที่2 วันที่20 พ.ย.2549 และหลังจากนั้นอีก1 ปี เหมือนคลื่นสัญญานดาวเทียม
ข้าพระพุทธเจ้าจึงยอมรับและเชื่อว่า “ฟ้าลิขิต”
…………………………………………………………………………………..
-9-
ปล้น/ฆ่า/ค้ายาเสพติด/พึ่งบารมีของ พล.อ.มงคล อัมพรพิสิทธิ์(บิ๊กหมง)
*ผู้อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 61/112 ถ.วิภาวดีรังสิต วิภาวดี20(ซอยทรงสะอาด)ม.อยู่เจริญ แยก9 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900 เลขรหัสประจำบ้าน:1005-041385-6
น.ส.อรพินท์ สาทประสม มีสาเหตุ แรงจูงใจในการทำลายชื่อเสียงและปล้นงาน
1. พยายามฆ่าข้าพระพุทธเจ้าและทุกคนในครอบครัว
2. ไม่ต้องการให้ข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัวเกินหน้าเกินตาตนเอง
3. ต้องการปล้นงานทั้งหมดของข้าพระพุทธเจ้า ขณะที่พักอยู่บ้านเลขที่61/113
ถ.วิภาวดีรังสิต วิภาวดี20 (ซอยทรงสะอาด) ม.อยู่เจริญ แยก9 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900 โทร: 02-2755155 (ปัจจุบันคนงานก่อสร้างอยู่ และข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้จัก)
4. ขณะนั้นข้าพระพุทธเจ้ามีงานทั้งหมด10,000ล้านบาท(หนึ่งหมื่นล้านบาท)
ปัจจุบัน40,000ล้านบาท (สี่หมื่นล้านบาท)
5. ต้องการร่างกายข้าพระพุทธเจ้า เมื่อทราบว่า “ข้าพระพุทธเจ้ามีญาณทิพย์”
6. โยนความผิดทั้งหมดที่8คน ทำผิดกฎหมายในการปล้น ฆ่า ค้ายาเสพติด
*ประกาย จันโทศรีและญาติ มีสาเหตุ แรงจูงใจ พยายามให้ข้อมูลผิดๆ ทำลายชื่อเสียง และฆ่าข้าพเจ้าและบุตรชายดร.ทั้ง 2 คน เพราะ
1. นางกัญญารัตน์ จันโทศรี (ชิโอย่า, โอโมริ)Make Loveกับ พล.ตรี.อินทรัตน์ ยอดบางเตย(เสธ.ยอด) โดยนางกัญญารัตน์ฯ ต้องการทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นๆ ของพล.ตรี. อินทรัตน์ฯ
2. พล.ตรี. อินทรัตน์ฯยอดบางเตย(เสธ.ยอด) บอกว่า ข้าพระพุทธเจ้าเป็นภรรยาและบุตรชายทั้ง2คนของข้าพระพุทธเป็นบุตรของตน พล.ตรี.อินทรัตน์ฯ เคยดูแล

-10-
ข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่เป็น สว.เชียงใหม่ ถึงปัจจุบัน ข้าพระพุทธเจ้าใกล้ชิดกับนางจุฑามาศ ไชยวุฒิ
4. หลังจากวันที่20พ.ย.2549 (ช่วงกระดูกฝ่าเท้าหัก)ดร.ประกายฯ พยายาม และมีเจตนาฆ่าข้าพระพุทธเจ้าและบุตรชายทั้ง2คนตลอดเวลา โดยการวางยากล่อมประสาทในน้ำดื่มและกาแฟ ด่าและไล่ทุกวัน รวมระยะเวลา4 ปีเต็ม
*นางกัญญารัตน์ จันโทศรี(ชิโอย่า, โอโมริ)การศึกษาปริญญาตรี น้องสาวดร.ประกาย จันโทศรี สามีเคยถูกศาลตัดสินจำคุก1ปีไม่รอลงอาญา มีสามี3คน มีบุตรชาย2คน บุตรสาว1คน (คนที่1เป็นหญิงเสียชีวิต) ปี พ.ศ.2534 เดินทางไปๆ มาๆ ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันวุฒิการศึกษาปริญญาเอก ประกอบอาชีพ
1. คลับ/คาราโอเกะ
2. ส่งหญิงไทยข้ามชาติ
3. ค้ากัญชา(บุหรี่หยัดไส้) อยู่ที่ญี่ปุ่น
4. ซื้อที่ดินที่เกาะสมุย3ไร่ ราคา2,400,000บาท(สองล้านสี่แสนบาท)หลังจากนั้นกู้เงินมาจากญี่ปุ่น เพื่อสร้างรีสอร์ท(แก้วจันทร์รีสอร์ท) บริหารขาดทุนและประกาศขาย
20ล้านบาท ต่อมาปรับราคาเป็น30ล้านบาท
…………………………………………………………………………………
Google: สายสกุลสมบัติศิริ: ต้นตระกูลคือพระยาศรีราชอากร(เต็กงึ้น แซ่ตั้ง)
*คุณทวดชื่อ อู๋(คัง)สมบัติศิริ อาชีพพ่อค้าวัว(นายฮ้อย)จาก จ.พระนครศรีอยุธยา
นำวัวไปค้าที่อีสานและมีครอบครัวที่นั่น
คุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตหมด-11-
ประวัติ: เย็นจิตต์(หลานชิง)สมบัติศิริ/Yenchit(Lanshing)Sombutsiri(Sombatsiri)
เกิดวันพฤหัสบดีที่ 4กันยายน 2501 ปีจอ
* คุณพ่อชื่อ ส.อ.สวัสดิ์ สมบัติศิริ วุฒิการศึกษา ม.8 รับราชการทหาร ประจำอยู่ที่กอง พันทหารปืนใหญ่ที่6 มณฑลทหารบกที่6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี34190
* My father retired from the military. Later work at Phantom's Lair Ubon 8th TFW US Army Vietnam War THAILAND.,(Technical Department)
Until the Camp closed.
คุณพ่อเกิดที่ จ.มหาสารคาม เกิด10 มิ.ย. 2473 เสียชีวิต14 มิ.ย. 2541
* คุณแม่ชื่อเล็ก สมบัติศิริ (สืบพิมพ์สุนนท์)
เกิดที่ จ.ร้อยเอ็ด เกิด20 มิ.ย. 2476 เสียชีวิต18 ต.ค. 2544
* คุณพ่อ คุณแม่ มีลูก7 คน ชาย3 คน หญิง4คน (ข้าพระพุทธเจ้าเป็นลูกคนที่3 ของครอบครัว)
* คนที่6 ชื่อนายสมบูรณ์ สมบัติศิริ(ชาย) เสียชีวิตที่กรุงเทพฯ
* คนที่7 ชื่อสมลักษณ์ สมบัติศิริ(โอโนะ) อยู่ญี่ปุ่น
* บ้านเกิด_เกิดบ้านพักทหารปืนใหญ่ที่6 มณฑทหารบกที่6 ค่ายสรรพสิทธิสงค์
ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี34190
การศึกษา
* อนุบาล: โรงเรียนวิจิตราพิทยา ”กองทัพบกอุปถัมภ์” เดิมเป็นโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์เก่า-12-
* ประถมศึกษาปีที่1-4: โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
* ประถมศึกษาปีที่5-7: โรงเรียนวารินชำราบ
* มัธยมศึกษาปีที่1-2: โรงเรียนตั้งใจอนุกูลศึกษา(เป็นนักดนตรีของโรงเรียน/เป่าแตร)
* เกิดอุบัติเหตุตกบันไดชั้น2 ของอาคารเรียน กลิ้งลงมาตามบันไดถึงชั้น1สลบ สาเหตุเพราะดูหนังสือมากไป พักผ่อนไม่พอ เพราะต้องการสอบชิงทุนแพทย์มหิดล หลังจาก
ใช้ทุนหมดจะขอย้ายไปสังกัดแพทย์กองทัพบก ประจำโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี34190(หมอทหาร)ณ บ้านเกิด
* มัธยมศึกษาปีที่3: โรงเรียนวิจิตราพิทยา “กองทัพบกอุปถัมภ์”
* จบม.ศ.3เดินทางเข้ากรุงเทพฯโดยรถทัวร์ เพื่อทำงานและเรียนหนังสือต่อถึงปัจจุบัน
* มัธยมศึกษาปีที่4-5: โรงเรียนสุทัศน์วิทยา วัดสุทัศน์เทพวรารามวรมหาวิหาร
ดร.นิโรท หนูช่วย อาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการ
* ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต(จิตวิทยา)มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
เย็นจิตต์(หลานชิง)สมบัติศิริ/Yenchit(Lanshing)Sombutsiri(Sombatsiri)
วุฒิการศึกษา: Bachelor of science (Psychology) Ramkhamhaeng University
Bangkok10240 THAILAND
อาชีพ: Psychologist/ Sub Agent_New Nordic Development Co.,Ltd/
Broker_Hua Hin Tropical Ocean View Co.,Ltd
ฎีกาถวาย904 ที่http://cid-d13c1caf3c064b59.spaces.live.comblog
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร174-20090901102505174-20090917123914
Mobile: +(66)081-7712434, +(66)089-5406345

-13-
http://cid-d13c1caf3c064b59.spaces.live.comblog
E-mail: sombutsiriyenchit@publichot.net
E-mail: yenchits@yahoo.com
http://www. NEW-NORDIC.COM
http://www. tropicaloceanview.com
ผู้มีพระคุณและเสียชีวิตแล้ว
-นักการเมือง1ท่าน/ตำรวจยศนายพล1ท่าน/ทหารยศนายพล1ท่าน
ลูกทหารคนอีสาน ข้อความที่
10) ข้อความ:
9). Message.
March 15, 2556 1:40 AM IP: 115.67.197.183.
น.ส.อรพินท์ สาทประสม จ้างแปลและPost เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด/
พึ่งบารมีพล.อ.มงคล อัมพรพิสิทธิ์(บิ๊กหมง)
………………………………………………………………………………
PROSTRATE ONESELF.,THANK YOU VERY MUCH.
LOVE…FOREVER…
My Life Only Have2son...
กราบขอโทษ และกราบขอบคุณค่ะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าเย็นจิตต์(หลานชิง)สมบัติศิริ/Yenchit(Lanshing)Sombutsiri(แซ่ตั้ง)
๑๕ เมษายน ๒๕๕๖
------------------------------------------------------------------------

โดย: yenchits@yahoo.com [15 เม.ย. 56 17:11] ( IP A:115.67.135.75 X: )

ความคิดเห็นที่ 17
   กราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
กราบบังคมทูล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถGoogle_พงศาวลีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
กราบบังคมทูล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
PRESIDENT BARACK OBAMA.,PROSTRATE ONESELF.,
THANK YOU VERY MUCH.
เรื่อง ขอความเป็นธรรมขายโครงการ
อ้างถึง ฎีกาถวาย904 ที่http://cidd13c1caf3c064b59.spaces.live.comblog_
ขอความเป็นธรรมขายโครงการ
โครงการที่1. THE GRAND HOTEL BANGKOK/Grand Ayudhaya Hotel
20Ratchadapisek18, Huai Kwang, Bangkok10310THAILAND
ราคาขาย 5,300 ล้านบาท Commission 3%
โครงการที่2. THE ROYAL PARK VIEW SUKHUMVIT
ราคาขาย 1,800 ล้านบาท Commission 3%
โราคาขาย 550 ล้านบาท(ขายแล้ว60 ห้อง) Commission 3
ครงการที่3. TROPICAL OCEAN VIEW HUA HIN ติดดุสิตรีสอร์ท กม.222

-2-
โครงการที่4. SEA SIDE HARBOUR CIEWคลองด่าน ติดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71ที่ดิน 537 ไร่ๆ ละ 1.5ล้านบาท = 805.5 ล้านบาท/Commission 3%
โครงการที่5. ที่ดินบางเสร่ใกล้สวนนงนุช
ที่ดิน 527 ไร่ๆ ละ 2.8 ล้านบาท =1,475.6 ล้านบาท/เจ้าของที่ดิน 1,300 ล้านบาท
Commission 175.6 ล้านบาท (รวมค่าโอน, ค่าทนาย)
โครงการที่6. นัยนาการ์เด้นท์โฮม HUA HIN ถ.จอมพล ห้วยทรายใต้
ราคาขาย 60 ล้านบาท Commission 3%
โครงการที่7. TROPICAL VISION: Kao Takiap HUA HIN
ราคาขาย: บ้านเดี่ยว: 4,081,350 บาท – 7,935,000 บาท
Apartment: 1,725,000 บาท - 3,300,500 บาท
Building12: 2,242,500 บาท/ห้อง
ราคาขาย: 4,774,000 บาท - 14,790,000 บาท/Commission 3%
โครงการที่8. NEW NORDIC VIP-2 CONDOMINIUM
Pattaya/Jomtien
โครงการที่9. NEW NORDIC VIP-4 CONDOMINIUM
Pattaya/Jomtien ราคาขาย: 2,429,000 บาท - 16,380,000 บาท
โครงการที่8-9: Commission:
. NEW apartments from New Nordic VIP-1 Condo7%
. New apartments from developer5% (Marked new in prospect)
. Resale, used Apartment sold from private
Owners/company by private owner3, 5%

-3-
. Rent out apartment 10% of the income
*งานทั้งหมดประมาณ 40,000ล้านบาท (สี่หมื่นล้านบาท)
เรื่องทั้งหมดกราบเรียนเสนอ
1. พล.อ.เฉลิมพล เจริญยิ่ง, คุณอุมาพร นันทธวัฒน์(เจริญยิ่ง): หลังจากหย่าคุณพ่ออยู่บ้านจ.นครนายก (เป็นลูกบุญธรรมตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2542 ขณะนั้น
ข้าพระพุทธเจ้าอายุ41 ปี)
* คุณอุมาพร นันทวัฒน์(เจริญยิ่ง) ถูกศาลสั่งฟ้องล้มละลาย ทรัพย์สินทั้งหมดอยู่ บสก.
ประวัติ อดีตเป็นช่างเสริมสวย มีลูกสาว3คน ต่อมาแต่งงานกับ พล.อ.เฉลิมพล เจริญยิ่ง(คุณพ่อ)และหย่า
1.1 บ้านเลขที่28/21หมู่ที่2 ถนนวิภาวดีรังสิต ซอยวิภาวดี60แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวนเงิน 45ล้านบาท(สี่สิบห้าล้านบาท)
ขาย65ล้านบาท(หกสิบห้าล้านบาท)
1.2 โครงการบ้านจัดสรรอริสาบ้านสวน คลอง12 จำนวนเงิน 165ล้านบาท
(หนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านบาท) ขาย200ล้านบาท(สองร้อยล้านบาท)
2. พล.ต.อ.มนัส ครุฑไชยันต์
3. สว.พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย (เสธ.ยอด)
4. พล.อ.อัครเดช ศศิประภา (เสธ.แอ๊ว)
5. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ (บิ๊กอ๊อด)
6. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
7. ท่านชิงชัย มงคลธรรม
8. พล.อ.ไตรรงค์ อินทรทัต (เสธ.ไอซ์)

-4-
9. ท่านสงบ ธำรงวัชรวงษ์ ประธานโรงแรมGRACE HOTEL
1O. พล.อ.มงคล อัมพรพิสิทธิ์ (บิ๊กหมง)/ ข้าพระพุทธเจ้าตระโกนกราบเรียนขณะพักอยู่ที่บ้านเลขที่61/113ถนนวิภาวดีรังสิต วิภาวดี20 (ซอยทรงสะอาด) ม.อยู่เจริญ แยก9 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900
…………………………………………………………………………………
แจ้งเบาะแส(Mafia)
ปล้น/ฆ่า/ค้ายาเสพติด/พึ่งบารมี พล.อ.มงคล อัมพรพิสิทธิ์(บิ๊กหมง)
บ้านเลขที่ 61/112 ถ.วิภาวดีรังสิต วิภาวดี20 (ซอยทรงสะอาด)ม.อยู่เจริญ แยก9
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900 เลขรหัสประจำบ้าน:1005-041385-6
ผู้อาศัย
1. นางผ่องศรี พรหมเนาว์ ( 3-1018-01047-01-8) 87 ปี
2. น.ส.ศกุนตลา พรหมเนาว์ (3-1018-01047-03-4) 66 ปี
3. นายศุภกร นิติสาครินทร์ (3-1018-01047-07-7) 65 ปี
4. นางสาวิตรี นิติสาครินทร์(5-1005-99143-92-4) 64 ปี
5. น.ส.อรพินท์(นาง) สาทประสม (3-1018-01047-06-9)56 ปี
6. นายชาติชาย(แก่) รุ่งโรจน์ธนกุล (3-1017-00714-19-1)61 ปี และบ้านเลขที่: 39/33
ซอยลาดพร้าว18 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900โทร:02-6439332-5
7. ชายชื่อ ไก่ 51 ปี
8. หญิงชื่อ ดำ 46 ปี
..........................................................................................
-5-
* น.ส.อรพินท์ สาทประสม มีเจตนาปล้นงานทั้งหมดของข้าพระพุทธเจ้า
* น.ส.อรพินท์ สาทประสม พยายาม และมีเจตนาหลอกลวง บังคับ ข่มขู่ทุกคนในครอบครัวของข้าพระพุทธเจ้า เข้าร่วมขบวนการปล้น ฆ่า ค้ายาเสพติด และห้ามทุกคนบอกทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้ข้าพระพุทธเจ้าทราบ และมีเจตนา พยามยามด่าทำลายชื่อเสียงข้าพระพุทธเจ้าโดยไม่เอ่ยชื่อ และลักลอบใช้ Mobile: 081-7712434, 089-5406345 ของข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่วันที่20 พ.ย.2549ถึงปัจจุบัน
* มอเตอร์ไซด์รับจ้างบางคน ด้านศาลพระภูมิหน้าตึกคทาเรสซิเด้นท์เจตนา พยายามด่าทำลายชื่อเสียง โดยไม่เอ่ยชื่อตลอดเวลา และคาราโอเกะด้านหน้าตึกคทาเรสซิเด้นท์เจตนา พยายามด่าทำลายชื่อเสียงโดยไม่เอ่ยชื่อข้าพระพุทธเจ้าทุกคืน
* พล.อ.มงคล อัมพรพิสิทธิ์(บิ๊กหมง) เป็นที่ยอมรับและนับถือของทุกคนในหมู่บ้าน
อยู่เจริญ ถ.วิภาวดีรังสิต วิภาวดี20(ซอยทรงสะอาด)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900 อยู่ในเขตพื้นที่ ส.น.สุทธิสาร
* หลังจากเกิดอุบัติเหตุวันที่20 พ.ย.2549 สาเหตุเพราะขับรถหลับใน กระดูกฝ่าเท้าก่อนถึงนื้วก้อยหัก เข้าเฝือกด้านนอกถึงหัวเข่า1 เดือน เดินโดยการใช้ไม้ค้ำเดิน2 อันเป็นเวลา6 เดือน กระทั่งกระดูกเชื่อมกันและขับรถได้ รวมระยะเวลา4 ปีเต็ม เริ่มไปทำงานตั้งแต่วันที่1 พ.ย.2553 ถึงปัจจุบัน
* ข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบว่าทุกวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ดร.ประกายฯ เดินทางไปไหน ไปกับใคร ติดต่อธุรกิจอะไร
อดีตข้าพระพุทธเจ้ามีอาชีพ
1. สอนหนังสือที่สุขุมวิท เด็กชายอายุ3ขวบ1คน เด็กหญิงอายุ4ขวบ1คน (พี่น้อง)อาทิตย์ละ 2ชม./ 2,000บาท/เดือน สอนเฉพาะวันเสาร์ นำเงินที่ได้จ่ายธนาคารกรุงเทพ

-6-
สาขาสะพานใหม่เดือนละ 700บาท/3ปี 6เดือน เพื่อไถ่ถอนโฉนดที่ดินและบ้านคุณพ่อคุณแม่คืนจากธนาคารกรุงเทพ สาขาวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี34190
2. ทำงานบริษัทอู่ต่อเรือ ตำแหน่งเสมียน คุมStore Room ขายเรือให้กับกองทัพเรือไทยและอื่นๆ
3.รับราชการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สกย.)รัฐวิสาหกิจ สอบบรรจุเข้าได้ที่1 ฝ่ายเลขานุการ เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานแห่งประเทศไทย รับราชการ6 ปี ลาออกเพื่อเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
4. Owner/Managing Director: Pan Office Design & Consult Co.,Ltd
ประมูลงานอาคาร ถนน กับกรุงเทพมหานครโดยตรง หยุดดำเนินกิจการ พ.ศ.2547สาเหตุเพราะดร.ประกายฯนำเงินของบริษัทฯ ไปช่วยเพื่อนไถ่ถอนที่ดินขายฝาก บังเอิญเพื่อนเส้นโลหิตฝอยในสมองแตกตาย ไม่มีสัญญากู้ยืมและไม่มีใครรับผิดชอบ
5. Private Car(VIP)Contactกับสนามบินสุวรรณภูมิ และGRACE HOTEL
เป็นสมาชิกสหภาพTAXI แห่งประเทศไทย สมัครทาง Internet
หยุดทำงานตั้งแต่วันที่20 มิ.ย.2555 ถือศีลอดถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันข้าพระพุทธเจ้ามีอาชีพ
1. SUB AGENT/NEW NORDIC DEVELOPMENT CO.,LTD
ผลตอบแทนเป็น Commission
2. BROKER/HUA HIN TROPICAL OCEAN VIEW CO.,LTD
ผลตอบแทนเป็น Commission 3%
3. ทำงานร่วมกับ ดร.ประกาย จันโทศรี(หย่า:อยู่ด้วยกัน)เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่
20 มิ.ย.2555 (ถือศีลอดถึงปัจจุบัน) บางครั้งข้าพระพุทธเจ้ารออยู่ที่รถ

-7-
3.1 MASHUCON PUBLIC CO.,LTD
ตั้งแต่เดิอน มิ.ย. 2555 ถึงปัจจุบัน ผลตอบแทนเป็น Commission
3.2 Index International Group Co.,Ltd
ตั้งแต่เดือน ต.ค.2555 ถึงปัจจุบัน ผลตอบแทนเป็นเงินเดือนเมื่อเริ่มโครงการ
ที่อยู่: ตั้งแต่วันที่22ก.พ.2556ถึงปัจจุบัน อยู่ในเขตพื้นที่ สภ.นนทบุรี
111/193 ชั้น5 หนึ่งคอนโดมิเนียม ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี11000
ณ ที่นี้มี รปภ.และแม่บ้านบางคนเป็นโจร
ที่อยู่: ตั้งแต่เดือน ก.ย.2554-22ก.พ.2556 อยู่ในเขตพื้นที่ ส.น.ห้วยขวาง
คทาเรสซิเด้นท์: 248 (ห้อง 809) ซอยนาทอง2 ถนนประชาสงเคราะห์ ดินแดง
กรุงเทพฯ10320
ที่อยู่: ตั้งแต่เดือน ก.พ. 2547 – ก.ย. 2554:อยู่ในเขตพื้นที่ ส.น.สุทธิสาร
61/113 ถ.วิภาวดีรังสิต วิภาวดี20(ซอยทรงสะอาด) ม.อยู่เจริญ แยก9 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900 THAILAND โทร: 02-2755155
(ปัจจุบันคนงานก่อสร้างอยู่ และข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้จัก)
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
130/19Moo6Ngamwongwan47 Tongsonghong Laksi Bangkok10210 THAILAND
* ข้าพระพุทธเจ้า นางเย็นจิตต์(หลานชิง)สมบัติศิริ/Yenchit(Lanshing)
Sombutsiri(Sombatsiri) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(จิตวิทยา)มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุปันอายุ54 ปี (หย่าวันที่ 16ก.ค.2535) กับ ดร.ประกายฯ
ขณะนั้น ดร.ประกายฯวุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์

-8-
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันอายุ61 ปี จบปริญญาเอกPHILLIPINE
UNIVERSITY(Industrial Management) เรียนที่ราชมงคลเทเวศร์ ยังไม่จ่ายค่าเทอม2
มีบุตรชายด้วยกัน2 คน คือ
1. นายกานต์ จันโทศรี(สมบัติศิริ) วุฒิการศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง อายุ32 ปี ภรรยาชื่อ น.ส.ธิดา พงษ์เจริญสุข อยู่บ้านกับภรรยา บ้านคุณพ่อคุณแม่
(ไม่บอกที่อยู่)
2. นายกฤตย์ สมบัติศิริ (จันโทศรี) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช อายุ31 ปี อยู่กับแฟนใกล้บริษัท (ไม่บอกที่อยู่)
* ข้าพระพุทธเจ้าคลอดบุตรชายทั้ง2 คน โดยการผ่าตัด
* ข้าพระพุทธเจ้าMake Loveกับ ดร.ประกายฯ 2เดือน/1ครั้ง ฯ ตั้งแต่ พ.ศ.2547
ถึง พ.ย.2549
*เกิดอุบัติเหตุวันที่20พ.ย.2549 ขับรถหลับในกระดูกฝ่าเท้าก่อนถึงนิ้วก้อยหัก เข้าเฝือก2เดือน ตั้งสัจจะอธิฐานถือบริสุทธิ์ตลอดชีวิต
* ข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้Update ข้อมูลบางข้อมูลตั้งแต่วันที่29 ม.ค.2553ถึงปัจจุบัน เพราะมีHackerลักลอบใช้และบางครั้งไม่สามารถLog in
* ข้าพระพุทธเจ้าได้ญาณทิพย์ หลังจากเกิดอุบัติเหตุครั้งที่1 วันที่13 เม.ย.2545 ถึงปัจจุบัน ข้าพระพุทธเจ้าไม่มั่นใจ เพราะสัญญานคลื่นติดๆ ดับๆ กระทั่งเกิดอุบัติเหตุครั้งที่2 วันที่20 พ.ย.2549 และหลังจากนั้นอีก1 ปี เหมือนคลื่นสัญญานดาวเทียม
ข้าพระพุทธเจ้าจึงยอมรับและเชื่อว่า “ฟ้าลิขิต”
…………………………………………………………………………………..
-9-
ปล้น/ฆ่า/ค้ายาเสพติด/พึ่งบารมีของ พล.อ.มงคล อัมพรพิสิทธิ์(บิ๊กหมง)
*ผู้อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 61/112 ถ.วิภาวดีรังสิต วิภาวดี20(ซอยทรงสะอาด)ม.อยู่เจริญ แยก9 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900 เลขรหัสประจำบ้าน:1005-041385-6
น.ส.อรพินท์ สาทประสม มีสาเหตุ แรงจูงใจในการทำลายชื่อเสียงและปล้นงาน
1. พยายามฆ่าข้าพระพุทธเจ้าและทุกคนในครอบครัว
2. ไม่ต้องการให้ข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัวเกินหน้าเกินตาตนเอง
3. ต้องการปล้นงานทั้งหมดของข้าพระพุทธเจ้า ขณะที่พักอยู่บ้านเลขที่61/113
ถ.วิภาวดีรังสิต วิภาวดี20 (ซอยทรงสะอาด) ม.อยู่เจริญ แยก9 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900 โทร: 02-2755155 (ปัจจุบันคนงานก่อสร้างอยู่ และข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้จัก)
4. ขณะนั้นข้าพระพุทธเจ้ามีงานทั้งหมด10,000ล้านบาท(หนึ่งหมื่นล้านบาท)
ปัจจุบัน40,000ล้านบาท (สี่หมื่นล้านบาท)
5. ต้องการร่างกายข้าพระพุทธเจ้า เมื่อทราบว่า “ข้าพระพุทธเจ้ามีญาณทิพย์”
6. โยนความผิดทั้งหมดที่8คน ทำผิดกฎหมายในการปล้น ฆ่า ค้ายาเสพติด
*ประกาย จันโทศรีและญาติ มีสาเหตุ แรงจูงใจ พยายามให้ข้อมูลผิดๆ ทำลายชื่อเสียง และฆ่าข้าพเจ้าและบุตรชายดร.ทั้ง 2 คน เพราะ
1. นางกัญญารัตน์ จันโทศรี (ชิโอย่า, โอโมริ)Make Loveกับ พล.ตรี.อินทรัตน์ ยอดบางเตย(เสธ.ยอด) โดยนางกัญญารัตน์ฯ ต้องการทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นๆ ของพล.ตรี. อินทรัตน์ฯ
2. พล.ตรี. อินทรัตน์ฯยอดบางเตย(เสธ.ยอด) บอกว่า ข้าพระพุทธเจ้าเป็นภรรยาและบุตรชายทั้ง2คนของข้าพระพุทธเป็นบุตรของตน พล.ตรี.อินทรัตน์ฯ เคยดูแล

-10-
ข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่เป็น สว.เชียงใหม่ ถึงปัจจุบัน ข้าพระพุทธเจ้าใกล้ชิดกับนางจุฑามาศ ไชยวุฒิ
4. หลังจากวันที่20พ.ย.2549 (ช่วงกระดูกฝ่าเท้าหัก)ดร.ประกายฯ พยายาม และมีเจตนาฆ่าข้าพระพุทธเจ้าและบุตรชายทั้ง2คนตลอดเวลา โดยการวางยากล่อมประสาทในน้ำดื่มและกาแฟ ด่าและไล่ทุกวัน รวมระยะเวลา4 ปีเต็ม
*นางกัญญารัตน์ จันโทศรี(ชิโอย่า, โอโมริ)การศึกษาปริญญาตรี น้องสาวดร.ประกาย จันโทศรี สามีเคยถูกศาลตัดสินจำคุก1ปีไม่รอลงอาญา มีสามี3คน มีบุตรชาย2คน บุตรสาว1คน (คนที่1เป็นหญิงเสียชีวิต) ปี พ.ศ.2534 เดินทางไปๆ มาๆ ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันวุฒิการศึกษาปริญญาเอก ประกอบอาชีพ
1. คลับ/คาราโอเกะ
2. ส่งหญิงไทยข้ามชาติ
3. ค้ากัญชา(บุหรี่หยัดไส้) อยู่ที่ญี่ปุ่น
4. ซื้อที่ดินที่เกาะสมุย3ไร่ ราคา2,400,000บาท(สองล้านสี่แสนบาท)หลังจากนั้นกู้เงินมาจากญี่ปุ่น เพื่อสร้างรีสอร์ท(แก้วจันทร์รีสอร์ท) บริหารขาดทุนและประกาศขาย
20ล้านบาท ต่อมาปรับราคาเป็น30ล้านบาท
…………………………………………………………………………………………
Google: สายสกุลสมบัติศิริ: ต้นตระกูลคือพระยาศรีราชอากร(เต็กงึ้น แซ่ตั้ง)
*คุณทวดชื่อ อู๋(คัง)สมบัติศิริ อาชีพพ่อค้าวัว(นายฮ้อย)จาก จ.พระนครศรีอยุธยา
นำวัวไปค้าที่อีสานและมีครอบครัวที่นั่น
คุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตหมด

-11-
ประวัติ: เย็นจิตต์(หลานชิง)สมบัติศิริ/Yenchit(Lanshing)Sombutsiri(Sombatsiri)
เกิดวันพฤหัสบดีที่ 4กันยายน 2501 ปีจอ
* คุณพ่อชื่อ ส.อ.สวัสดิ์ สมบัติศิริ วุฒิการศึกษา ม.8 รับราชการทหาร ประจำอยู่ที่กอง พันทหารปืนใหญ่ที่6 มณฑลทหารบกที่6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี34190
* My father retired from Royal Thai Army(Artillery). Later work at Phantom's Lair Ubon 8th TFW US Army Vietnam War THAILAND.,(Technical Department)
Until the Camp closed.
คุณพ่อเกิดที่ จ.มหาสารคาม เกิด10 มิ.ย. 2473 เสียชีวิต14 มิ.ย. 2541
* คุณแม่ชื่อเล็ก สมบัติศิริ (สืบพิมพ์สุนนท์)
เกิดที่ จ.ร้อยเอ็ด เกิด20 มิ.ย. 2476 เสียชีวิต18 ต.ค. 2544
* คุณพ่อ คุณแม่ มีลูก7 คน ชาย3 คน หญิง4คน (ข้าพระพุทธเจ้าเป็นลูกคนที่3 ของครอบครัว)
* คนที่6 ชื่อนายสมบูรณ์ สมบัติศิริ(ชาย) เสียชีวิตที่กรุงเทพฯ
* คนที่7 ชื่อสมลักษณ์ สมบัติศิริ(โอโนะ) อยู่ญี่ปุ่น
* บ้านเกิด_เกิดบ้านพักทหารปืนใหญ่ที่6 มณฑทหารบกที่6 ค่ายสรรพสิทธิสงค์
ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี34190
การศึกษา
* อนุบาล: โรงเรียนวิจิตราพิทยา ”กองทัพบกอุปถัมภ์” เดิมเป็นโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์เก่า
* ประถมศึกษาปีที่1-4: โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

-12-
* ประถมศึกษาปีที่5-7: โรงเรียนวารินชำราบ
* มัธยมศึกษาปีที่1-2: โรงเรียนตั้งใจอนุกูลศึกษา(เป็นนักดนตรีของโรงเรียน/เป่าแตร)
* เกิดอุบัติเหตุตกบันไดชั้น2 ของอาคารเรียน กลิ้งลงมาตามบันไดถึงชั้น1สลบ สาเหตุเพราะดูหนังสือมากไป พักผ่อนไม่พอ เพราะต้องการสอบชิงทุนแพทย์มหิดล หลังจาก
ใช้ทุนหมดจะขอย้ายไปสังกัดแพทย์กองทัพบก ประจำโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี34190(หมอทหาร)ณ บ้านเกิด
* มัธยมศึกษาปีที่3: โรงเรียนวิจิตราพิทยา “กองทัพบกอุปถัมภ์”
* จบม.ศ.3เดินทางเข้ากรุงเทพฯโดยรถทัวร์ เพื่อทำงานและเรียนหนังสือต่อถึงปัจจุบัน
* มัธยมศึกษาปีที่4-5: โรงเรียนสุทัศน์วิทยา วัดสุทัศน์เทพวรารามวรมหาวิหาร
ดร.นิโรท หนูช่วย อาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการ
* ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต(จิตวิทยา)มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
เย็นจิตต์(หลานชิง)สมบัติศิริ/Yenchit(Lanshing)Sombutsiri(Sombatsiri)
วุฒิการศึกษา: Bachelor of science (Psychology) Ramkhamhaeng University
Bangkok10240 THAILAND
อาชีพ: Psychologist/ Sub Agent_New Nordic Development Co.,Ltd/
Broker_Hua Hin Tropical Ocean View Co.,Ltd
ฎีกาถวาย904 ที่http://cid-d13c1caf3c064b59.spaces.live.comblog
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร - Pantown
Google_ลูกทหารคนอีสาน::Mobile: +(66)081-7712434., +(66)089-5406345
Yenchit sombutsiri(sombatsiri)You tube
http://cid-d13c1caf3c064b59.spaces.live.comblog

-13-
E-mail: sombutsiriyenchit@publichot.net
E-mail: yenchits@yahoo.com
http://www. NEW-NORDIC.COM
http://www. tropicaloceanview.com
ผู้มีพระคุณและเสียชีวิตแล้ว
-นักการเมือง1ท่าน/ตำรวจยศนายพล1ท่าน/ทหารยศนายพล1ท่าน
ท่านที่เกี่ยวข้องโดยตรง: 40,000M.THB
1. พล.อ.มงคง อัมพรพิสิทธิ์ (บิ๊กหมง)ค้ายาเสพติด, ปล้น
2. พล.อ.อัครเดช ศศิประภา (เสธ.แอ๊ว)ผู้นำกลุ่มอิทธิพล
3. พล.ตรี.อินทรัตน์ ยอดบางเตย (เสธ.ยอด)ค้าอาวุธ
ลูกทหารคนอีสาน ข้อความที่_10) ข้อความ:.,9). Message.
March 15, 2556 1:40 AM IP: 115.67.197.183.
น.ส.อรพินท์ สาทประสม จ้างแปลและPost เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด/
พึ่งบารมีพล.อ.มงคล อัมพรพิสิทธิ์(บิ๊กหมง)
…………………………………………………………………………………….
PROSTRATE ONESELF.,THANK YOU VERY MUCH.
LOVE…FOREVER…My Life Only Have2son...
กราบขอโทษและกราบขอบคุณค่ะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าเย็นจิตต์(หลานชิง)สมบัติศิริ
Yenchit(Lanshing)Sombutsiri(แซ่ตั้ง)
21 เมษายน ๒๕๕๖
------------------------------------------------------------------------

โดย: sombutsiriyenchit@publichot.net [21 เม.ย. 56 11:51] ( IP A:115.67.199.83 X: )

ความคิดเห็นที่ 18
   กราบบังคมทูลเกล้าฯถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร
Google: พงศาวลีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
PRESIDENT BARACK OBAMA.,PROSTRATE ONESELF.,
THANK YOU VERY MUCH.
เรื่อง ทูลเกล้าฯ ถวายโครงการ40,000ล้านบาท(สี่หมื่นล้านบาท)
อ้างถึง ฎีกาถวาย904 ที่http://cidd13c1caf3c064b59.spaces.live.comblog_
ขอความเป็นธรรมขายโครงการ
โครงการที่1. THE GRAND HOTEL BANGKOK/Grand Ayudhaya Hotel
20Ratchadapisek18, Huai Kwang, Bangkok10310THAILAND
ราคาขาย 5,300 ล้านบาท Commission 3%
โครงการที่2. THE ROYAL PARK VIEW SUKHUMVIT
ราคาขาย 1,800 ล้านบาท Commission 3%
โครงการที่3. TROPICAL OCEAN VIEW HUA HIN ติดดุสิตรีสอร์ท กม.222
ราคาขาย 550 ล้านบาท(ขายแล้ว60 ห้อง)Commission 3

-2-
โครงการที่4. SEA SIDE HARBOUR CIEWคลองด่าน ติดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71ที่ดิน 537 ไร่ๆ ละ 1.5ล้านบาท = 805.5 ล้านบาท/Commission 3%
โครงการที่5. ที่ดินบางเสร่ใกล้สวนนงนุช
ที่ดิน 527 ไร่ๆ ละ 2.8 ล้านบาท =1,475.6 ล้านบาท/เจ้าของที่ดิน 1,300 ล้านบาท
Commission 175.6 ล้านบาท (รวมค่าโอน, ค่าทนาย)
โครงการที่6. นัยนาการ์เด้นท์โฮม HUA HIN ถ.จอมพล ห้วยทรายใต้
ราคาขาย 60 ล้านบาท Commission 3%
โครงการที่7. TROPICAL VISION: Kao Takiap HUA HIN
ราคาขาย: บ้านเดี่ยว: 4,081,350 บาท – 7,935,000 บาท
Apartment: 1,725,000 บาท - 3,300,500 บาท
Building12: 2,242,500 บาท/ห้อง
ราคาขาย: 4,774,000 บาท - 14,790,000 บาท/Commission 3%
โครงการที่8. NEW NORDIC VIP-2 CONDOMINIUM
Pattaya/Jomtien
โครงการที่9. NEW NORDIC VIP-4 CONDOMINIUM
Pattaya/Jomtien ราคาขาย: 2,429,000 บาท - 16,380,000 บาท
โครงการที่8-9: Commission:
. NEW apartments from New Nordic VIP-1 Condo7%
. New apartments from developer5% (Marked new in prospect)
. Resale, used Apartment sold from private

-3-
Owners/company by private owner3, 5%
. Rent out apartment 10% of the income
*งานทั้งหมดประมาณ 40,000ล้านบาท (สี่หมื่นล้านบาท)
เรื่องทั้งหมดกราบเรียนเสนอ
1. พล.อ.เฉลิมพล เจริญยิ่ง(คุณพ่อบุญธรรม),คุณอุมาพร นันทธวัฒน์(เจริญยิ่ง): หลังจากหย่าคุณพ่ออยู่บ้านจ.นครนายก (เป็นลูกบุญธรรมตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2542 ขณะนั้นข้าพระพุทธเจ้าอายุ41 ปี)
* คุณอุมาพร นันทวัฒน์(เจริญยิ่ง) ถูกศาลสั่งฟ้องล้มละลาย ทรัพย์สินทั้งหมดอยู่ บสก.
ประวัติอดีตเป็นช่างเสริมสวย มีลูกสาว3คน ต่อมาแต่งงานกับ พล.อ.เฉลิมพล เจริญยิ่ง(คุณพ่อ)และหย่า
1.1 บ้านเลขที่28/21หมู่ที่2 ถนนวิภาวดีรังสิต ซอยวิภาวดี60แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวนเงิน 45ล้านบาท(สี่สิบห้าล้านบาท)
ขาย65ล้านบาท(หกสิบห้าล้านบาท)
1.2 โครงการบ้านจัดสรรอริสาบ้านสวน คลอง12 จำนวนเงิน 165ล้านบาท
(หนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านบาท) ขาย200ล้านบาท(สองร้อยล้านบาท)
2. พล.ต.อ.มนัส ครุฑไชยันต์:รองอธิบดีกรมตำรวจ ปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3. สว.พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย(เสธ.ยอด),สว.เชียงใหม่
:www.intarat.net.,www.intarat.net/
4. พล.อ.อัครเดช ศศิประภา (เสธ.แอ๊ว):รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
5. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ(บิ๊กอ๊อด):รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
6. ท่านชิงชัย มงคลธรรม:หัวหน้าพรรคความหวังใหม่

-4-
7. ท่านสงบ ธำรงวัชรวงษ์ ประธานโรงแรมGRACE HOTEL
8. พล.อ.มงคล อัมพรพิสิทธิ์ (บิ๊กหมง)ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ข้าพระพุทธเจ้าตระโกนกราบเรียนขณะพักอยู่ที่บ้านเลขที่61/113ถนนวิภาวดีรังสิต วิภาวดี20 (ซอยทรงสะอาด) ม.อยู่เจริญ แยก9 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900
……………………………………………………………………………………….. แจ้งเบาะแสMAFIA
ปล้น/ฆ่า/ค้ายาเสพติด/พึ่งบารมี พล.อ.มงคล อัมพรพิสิทธิ์(บิ๊กหมง)
บ้านเลขที่ 61/112 ถ.วิภาวดีรังสิต วิภาวดี20 (ซอยทรงสะอาด)ม.อยู่เจริญ แยก9
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900 เลขรหัสประจำบ้าน:1005-041385-6
ผู้อาศัย
1. นางผ่องศรี พรหมเนาว์ ( 3-1018-01047-01-8) 87 ปี
2. น.ส.ศกุนตลา พรหมเนาว์ (3-1018-01047-03-4) 66 ปี
3. นายศุภกร นิติสาครินทร์ (3-1018-01047-07-7) 65 ปี
4. นางสาวิตรี นิติสาครินทร์(5-1005-99143-92-4) 64 ปี
5. น.ส.อรพินท์(นาง) สาทประสม (3-1018-01047-06-9)56 ปี
6. นายชาติชาย(แก่) รุ่งโรจน์ธนกุล (3-1017-00714-19-1)61 ปี และบ้านเลขที่: 39/33
ซอยลาดพร้าว18 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900โทร:02-6439332-5
7. ชายชื่อ ไก่ 51 ปี
8. หญิงชื่อ ดำ 46 ปี
.............................................................................................
-5-
* น.ส.อรพินท์ สาทประสม มีเจตนาปล้นงานทั้งหมดของข้าพระพุทธเจ้า
* น.ส.อรพินท์ สาทประสม พยายาม และมีเจตนาหลอกลวง บังคับ ข่มขู่ทุกคนในครอบครัวของข้าพระพุทธเจ้า เข้าร่วมขบวนการปล้น ฆ่า ค้ายาเสพติด และห้ามทุกคนบอกทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้ข้าพระพุทธเจ้าทราบ และมีเจตนา พยามยามด่าทำลายชื่อเสียงข้าพระพุทธเจ้าโดยไม่เอ่ยชื่อ และลักลอบใช้ Mobile: 081-7712434, 089-5406345 ของข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่วันที่20 พ.ย.2549-ก.ย.2554
* มอเตอร์ไซด์รับจ้างบางคน ด้านศาลพระภูมิหน้าตึกคทาเรสซิเด้นท์เจตนา พยายามด่าทำลายชื่อเสียง โดยไม่เอ่ยชื่อตลอดเวลา และคาราโอเกะด้านหน้าตึกคทาเรสซิเด้นท์เจตนา พยายามด่าทำลายชื่อเสียงโดยไม่เอ่ยชื่อข้าพระพุทธเจ้าทุกคืน
* พล.อ.มงคล อัมพรพิสิทธิ์(บิ๊กหมง) เป็นที่ยอมรับและนับถือของทุกคนในหมู่บ้าน
อยู่เจริญ ถ.วิภาวดีรังสิต วิภาวดี20(ซอยทรงสะอาด)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900 อยู่ในเขตพื้นที่ ส.น.สุทธิสาร
* หลังจากเกิดอุบัติเหตุวันที่20 พ.ย.2549 สาเหตุเพราะขับรถหลับใน กระดูกฝ่าเท้าก่อนถึงนื้วก้อยหัก เข้าเฝือกด้านนอกถึงหัวเข่า1 เดือน เดินโดยการใช้ไม้ค้ำเดิน2 อันเป็นเวลา6 เดือน กระทั่งกระดูกเชื่อมกันและขับรถได้ รวมระยะเวลา4 ปีเต็ม เริ่มไปทำงานตั้งแต่วันที่1 พ.ย.2553 ถึงปัจจุบัน
* ข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบว่าทุกวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ดร.ประกายฯ เดินทางไปไหน ไปกับใคร ติดต่อธุรกิจอะไร
อดีตข้าพระพุทธเจ้ามีอาชีพ
1. สอนหนังสือที่สุขุมวิท เด็กชายอายุ3ขวบ1คน เด็กหญิงอายุ4ขวบ1คน (พี่น้อง)อาทิตย์ละ 2ชม./ 2,000บาท/เดือน สอนเฉพาะวันเสาร์ นำเงินที่ได้จ่ายธนาคารกรุงเทพ

-6-
สาขาสะพานใหม่เดือนละ 700บาท/3ปี 6เดือน เพื่อไถ่ถอนโฉนดที่ดินและบ้านคุณพ่อคุณแม่คืนจากธนาคารกรุงเทพ สาขาวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี34190
2. ทำงานบริษัทอู่ต่อเรือ ตำแหน่งเสมียน คุมStore Room ขายเรือให้กับกองทัพเรือไทยและอื่นๆ
3.รับราชการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สกย.)รัฐวิสาหกิจ สอบบรรจุเข้าได้ที่1 ฝ่ายเลขานุการ เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานแห่งประเทศไทย รับราชการ6 ปี ลาออกเพื่อเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
4. Owner/Managing Director: Pan Office Design & Consult Co.,Ltd
ประมูลงานอาคาร ถนน กับกรุงเทพมหานครโดยตรง หยุดดำเนินกิจการ พ.ศ.2547สาเหตุเพราะดร.ประกายฯนำเงินของบริษัทฯ ไปช่วยเพื่อนไถ่ถอนที่ดินขายฝาก บังเอิญเพื่อนเส้นโลหิตฝอยในสมองแตกตาย ไม่มีสัญญากู้ยืมและไม่มีใครรับผิดชอบ
5. Private Car(VIP)Contactกับสนามบินสุวรรณภูมิ และGRACE HOTEL
หยุดทำงานตั้งแต่วันที่20 มิ.ย.2555 ถือศีลอดถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันข้าพระพุทธเจ้ามีอาชีพ
1. SUB AGENT/NEW NORDIC DEVELOPMENT CO.,LTD
ผลตอบแทนเป็น Commission
2. BROKER/HUA HIN TROPICAL OCEAN VIEW CO.,LTD
ผลตอบแทนเป็น Commission 3%
3. ทำงานร่วมกับ ดร.ประกาย จันโทศรี(หย่า:อยู่ด้วยกัน)เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่
20 มิ.ย.2555รอมฏอนถือศีลอดถึงปัจจุบัน บางครั้งข้าพระพุทธเจ้ารออยู่ที่รถ

-7-
3.1 MASHUCON PUBLIC CO.,LTD
ตั้งแต่เดิอน มิ.ย. 2555 ถึงปัจจุบัน ผลตอบแทนเป็น Commission
3.2 Index International Group Co.,Ltd
ตั้งแต่เดือน ต.ค.2555 ถึงปัจจุบัน ผลตอบแทนเป็นเงินเดือนเมื่อเริ่มโครงการ
ที่อยู่: ตั้งแต่วันที่22ก.พ.2556ถึงปัจจุบัน อยู่ในเขตพื้นที่ สภ.นนทบุรี
111/193,5thFloorOneCondominiumBangkrasorDistrictNonthaburi11000THAILAND
ชาย-หญิงในคอนโดและเต็นท์รถด้านศาลพระภูมิพยายามด่าทำลายชื่อเสียงโดย
ไม่เอ่ยชื่อตลอดเวลา
ที่อยู่: ตั้งแต่เดือน ก.ย.2554-22ก.พ.2556 อยู่ในเขตพื้นที่ ส.น.ห้วยขวาง
คทาเรสซิเด้นท์: 248 (ห้อง 809) ซอยนาทอง2 ถนนประชาสงเคราะห์ ดินแดง
กรุงเทพฯ10320
ที่อยู่: ตั้งแต่เดือน ก.พ. 2547 – ก.ย. 2554:อยู่ในเขตพื้นที่ ส.น.สุทธิสาร
61/113 ถ.วิภาวดีรังสิต วิภาวดี20(ซอยทรงสะอาด) ม.อยู่เจริญ แยก9 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900 โทร: 02-2755155 THAILAND
(ปัจจุบันคนงานก่อสร้างอยู่ และข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้จัก)
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
130/19Moo6Ngamwongwan47Tongsonghong Laksi Bangkok10210 THAILAND
* ข้าพระพุทธเจ้า นางเย็นจิตต์(หลานชิง)สมบัติศิริ/Yenchit(Lanshing)
Sombutsiri(Sombatsiri) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(จิตวิทยา)มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุปันอายุ54 ปี (หย่าวันที่ 16ก.ค.2535) กับ ดร.ประกายฯ
ขณะนั้น ดร.ประกายฯวุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์

-8-
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันอายุ61 ปี จบปริญญาเอกPHILLIPINE
UNIVERSITY(Industrial Management) เรียนที่ราชมงคลเทเวศร์ ยังไม่จ่ายค่าเทอม2
***มีบุตรชายด้วยกัน2 คน คือ
1. นายกานต์ จันโทศรี(สมบัติศิริ) วุฒิการศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง อายุ32 ปี ภรรยาชื่อ น.ส.ธิดา พงษ์เจริญสุข อยู่บ้านกับภรรยา บ้านคุณพ่อคุณแม่
(ไม่บอกที่อยู่)
2. นายกฤตย์ สมบัติศิริ (จันโทศรี) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช อายุ31 ปี อยู่กับแฟนใกล้บริษัท (ไม่บอกที่อยู่)
* ข้าพระพุทธเจ้าคลอดบุตรชายทั้ง2 คน โดยการผ่าตัด
* ข้าพระพุทธเจ้าMake Loveกับ ดร.ประกายฯ 2เดือน/1ครั้ง ฯ ตั้งแต่ พ.ศ.2547
ถึง พ.ย.2549
*เกิดอุบัติเหตุวันที่20พ.ย.2549 ขับรถหลับในกระดูกฝ่าเท้าก่อนถึงนิ้วก้อยหัก เข้าเฝือก2เดือน ตั้งสัจจะอธิฐานถือบริสุทธิ์
* ข้าพระพุทธเจ้าUpdate ข้อมูลบางข้อมูลตั้งแต่วันที่29 ม.ค.2553ถึงปัจจุบัน เพราะมีHackerลักลอบใช้และบางครั้งไม่สามารถLog in
* ข้าพระพุทธเจ้าได้ญาณทิพย์ หลังจากเกิดอุบัติเหตุครั้งที่1 วันที่13 เม.ย.2545 ถึงปัจจุบัน ข้าพระพุทธเจ้าไม่มั่นใจ เพราะสัญญานคลื่นติดๆ ดับๆ กระทั่งเกิดอุบัติเหตุครั้งที่2 วันที่20 พ.ย.2549 และหลังจากนั้นอีก1 ปี เหมือนคลื่นสัญญานดาวเทียม
ข้าพระพุทธเจ้าจึงยอมรับและเชื่อว่า “ฟ้าลิขิต”
…………………………………………………………………………………..….
-9-
ปล้น/ฆ่า/ค้ายาเสพติด/พึ่งบารมีของ พล.อ.มงคล อัมพรพิสิทธิ์(บิ๊กหมง)
*ผู้อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 61/112 ถ.วิภาวดีรังสิต วิภาวดี20(ซอยทรงสะอาด)ม.อยู่เจริญ แยก9 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900 เลขรหัสประจำบ้าน:1005-041385-6
น.ส.อรพินท์ สาทประสม มีสาเหตุ แรงจูงใจในการทำลายชื่อเสียงและปล้นงาน
1. พยายามฆ่าข้าพระพุทธเจ้าและทุกคนในครอบครัว
2. ไม่ต้องการให้ข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัวเกินหน้าเกินตาตนเอง
3. ต้องการปล้นงานทั้งหมดของข้าพระพุทธเจ้า ขณะที่พักอยู่บ้านเลขที่61/113
ถ.วิภาวดีรังสิต วิภาวดี20 (ซอยทรงสะอาด) ม.อยู่เจริญ แยก9 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900 โทร: 02-2755155 (ปัจจุบันคนงานก่อสร้างอยู่ และข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้จัก)
4. ขณะนั้นข้าพระพุทธเจ้ามีงานทั้งหมด10,000ล้านบาท(หนึ่งหมื่นล้านบาท)
ปัจจุบัน40,000ล้านบาท(สี่หมื่นล้านบาท)
5. ต้องการร่างกายข้าพระพุทธเจ้า เมื่อทราบว่า “ข้าพระพุทธเจ้ามีญาณทิพย์”
6. โยนความผิดทั้งหมดที่8คน ทำผิดกฎหมายในการปล้น ฆ่า ค้ายาเสพติด
*ประกาย จันโทศรีและญาติ มีสาเหตุ แรงจูงใจ พยายามให้ข้อมูลผิดๆ ทำลายชื่อเสียง และฆ่าข้าพเจ้าและบุตรชายดร.ทั้ง 2 คน เพราะ
1. นางกัญญารัตน์ จันโทศรี (ชิโอย่า, โอโมริ)Make Loveกับ พล.ตรี.อินทรัตน์ ยอดบางเตย(เสธ.ยอด) โดยนางกัญญารัตน์ฯ ต้องการทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นๆ ของพล.ตรี. อินทรัตน์ฯ
2. พล.ตรี. อินทรัตน์ฯยอดบางเตย(เสธ.ยอด) บอกว่า ข้าพระพุทธเจ้าเป็นภรรยาและบุตรชายทั้ง2คนของข้าพระพุทธเป็นบุตรของตน พล.ตรี.อินทรัตน์ฯ เคยดูแล

-10-
ข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่เป็น สว.เชียงใหม่ ถึงปัจจุบัน ข้าพระพุทธเจ้าใกล้ชิดกับนางจุฑามาศ ไชยวุฒิ
4. หลังจากวันที่20พ.ย.2549 (ช่วงกระดูกฝ่าเท้าหัก)ดร.ประกายฯ พยายาม และมีเจตนาฆ่าข้าพระพุทธเจ้าและบุตรชายทั้ง2คนตลอดเวลา โดยการวางยากล่อมประสาทในน้ำดื่มและกาแฟ ด่าและไล่ทุกวัน รวมระยะเวลา4 ปีเต็ม
*นางกัญญารัตน์ จันโทศรี(ชิโอย่า, โอโมริ)การศึกษาปริญญาตรี น้องสาวดร.ประกาย จันโทศรี สามีเคยถูกศาลตัดสินจำคุก1ปีไม่รอลงอาญา มีสามี3คน มีบุตรชาย2คน บุตรสาว1คน (คนที่1เป็นหญิงเสียชีวิต) ปี พ.ศ.2534 เดินทางไปๆ มาๆ ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันวุฒิการศึกษาปริญญาเอก ประกอบอาชีพ
1. คลับ/คาราโอเกะ
2. ส่งหญิงไทยข้ามชาติ
3. ค้ากัญชา(บุหรี่หยัดไส้) อยู่ที่ญี่ปุ่น
4. ซื้อที่ดินที่เกาะสมุย3ไร่ ราคา2,400,000บาท(สองล้านสี่แสนบาท)หลังจากนั้นกู้เงินมาจากญี่ปุ่น เพื่อสร้างรีสอร์ท(แก้วจันทร์รีสอร์ท) บริหารขาดทุนและประกาศขาย
20ล้านบาท ต่อมาปรับราคาเป็น30ล้านบาท
…………………………………………………………………………………………
Google: สายสกุลสมบัติศิริ: ต้นตระกูลคือพระยาศรีราชอากร(เต็กงึ้น แซ่ตั้ง)
*คุณทวดชื่อ อู๋(คัง)สมบัติศิริ อาชีพพ่อค้าวัว(นายฮ้อย)จาก จ.พระนครศรีอยุธยา
นำวัวไปค้าที่อีสานและมีครอบครัวที่นั่น
ประวัติ: เย็นจิตต์(หลานชิง)สมบัติศิริ/Yenchit(Lanshing)Sombutsiri(Sombatsiri)
เกิดวันพฤหัสบดีที่ 4กันยายน 2501 ปีจอ

-11-
คุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตหมด
* คุณพ่อชื่อ ส.อ.สวัสดิ์ สมบัติศิริ วุฒิการศึกษา ม.8 รับราชการทหาร ประจำอยู่ที่กอง พันทหารปืนใหญ่ที่6 มณฑลทหารบกที่6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี34190
* My father retired from Royal Thai Army(Artillery). Later work at Phantom's Lair Ubon 8th TFW US Army Vietnam War THAILAND.,(Technical Department)
Until the Camp closed.
คุณพ่อเกิดที่ จ.มหาสารคาม เกิด10 มิ.ย. 2473 เสียชีวิต14 มิ.ย. 2541
* คุณแม่ชื่อเล็ก สมบัติศิริ (สืบพิมพ์สุนนท์)
เกิดที่ จ.ร้อยเอ็ด เกิด20 มิ.ย. 2476 เสียชีวิต18 ต.ค. 2544
* คุณพ่อ คุณแม่ มีลูก7 คน ชาย3 คน หญิง4คน (ข้าพระพุทธเจ้าเป็นลูกคนที่3 ของครอบครัว)
* คนที่6 ชื่อนายสมบูรณ์ สมบัติศิริ(ชาย) เสียชีวิตที่กรุงเทพฯ
* คนที่7 ชื่อสมลักษณ์ สมบัติศิริ(โอโนะ) อยู่ญี่ปุ่น
* บ้านเกิด_เกิดบ้านพักทหารปืนใหญ่ที่6 มณฑทหารบกที่6 ค่ายสรรพสิทธิสงค์
ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี34190
การศึกษา
* อนุบาล: โรงเรียนวิจิตราพิทยา ”กองทัพบกอุปถัมภ์” เดิมเป็นโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์เก่า
* ประถมศึกษาปีที่1-4: โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
* ประถมศึกษาปีที่5-7: โรงเรียนวารินชำราบ

-12-
* มัธยมศึกษาปีที่1-2: โรงเรียนตั้งใจอนุกูลศึกษา(เป็นนักดนตรีของโรงเรียน/เป่าแตร)
* เกิดอุบัติเหตุตกบันไดชั้น2 ของอาคารเรียน กลิ้งลงมาตามบันไดถึงชั้น1สลบ สาเหตุเพราะดูหนังสือมากไป พักผ่อนไม่พอเพราะต้องการสอบชิงทุนแพทย์มหิดล หลังจาก
ใช้ทุนหมดจะขอย้ายไปสังกัดแพทย์กองทัพบก ประจำโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี34190(หมอทหาร)ณ บ้านเกิด
* มัธยมศึกษาปีที่3: โรงเรียนวิจิตราพิทยา “กองทัพบกอุปถัมภ์”
* จบม.ศ.3เดินทางเข้ากรุงเทพฯโดยรถทัวร์ เพื่อทำงานและเรียนหนังสือต่อถึงปัจจุบัน
* มัธยมศึกษาปีที่4-5: โรงเรียนสุทัศน์วิทยา วัดสุทัศน์เทพวรารามวรมหาวิหาร
ดร.นิโรท หนูช่วย อาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการ
* ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต(จิตวิทยา)มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
เย็นจิตต์(หลานชิง)สมบัติศิริ/Yenchit(Lanshing)Sombutsiri(Sombatsiri)
BachelorOfScience(Psychology)RamkhamhaengUniversityBangkokTHAILAND
อาชีพ: Psychologist/ Sub Agent_New Nordic Development Co.,Ltd/
Broker_Hua Hin Tropical Ocean View Co.,Ltd
ฎีกาถวาย904 ที่http://cid-d13c1caf3c064b59.spaces.live.comblog
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร174-20090901102505174-20090917123914
Google_ลูกทหารคนอีสาน::Mobile: +(66)081-7712434., +(66)089-5406345
Yenchit sombutsiri(sombatsiri)You tube
http://cid-d13c1caf3c064b59.spaces.live.comblog
E-mail: sombutsiriyenchit@publichot.net.,E-mail: yenchits@yahoo.com
http://www. NEW-NORDIC.COM.,www. tropicaloceanview.com

-13-
*ผู้มีพระคุณและเสียชีวิตแล้ว:แทนคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่อยู่กรุงเทพฯอายุ15ปี-21ปี
(1)นักการเมือง1ท่าน(2)ตำรวจยศนายพล1ท่าน(3)ทหารยศนายพล1ท่าน
สาเหตุ: เกิดจากดร.ประกายจันโทศรี ต้องการเป็นใหญ่และปกครองม.อยู่เจริญ
บีบบังคับข้าพระพุทธเจ้าและบุตรชาย2คนเข้าสู่ขบวนกการโจร และพยายามฆ่า
พล.อ.มงคล อัมพรพิสิทธิ์(บิ๊กหมง) เบื้องหลังคือพล.ตรีอินทรัตน์ยอดบางเตย
(เสธ.ยอด),น.ส.อรพินท์สาทประสม, ตำรวจส.น.สุทธิสารบางคน
*ดร.สมบูรณ์ แสงทองและภรรยาคนที่2ครูติ๋มคนวัดพระธรรมกาย ต้องการหาผลประโยชน์จากดร.ประกายฯเมื่อทราบว่าดร.ประกายฯมีแฟนเพิ่มเป็นพวกปล้น
ฆ่า ค้ายาเสพติด
ลูกทหารคนอีสาน ข้อความที่
10) ข้อความ:.,9). Message.March
15, 2556 1:40 AM IP: 115.67.197.183.
น.ส.อรพินท์ สาทประสม จ้างแปลและPost เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
พึ่งบารมีพล.อ.มงคล อัมพรพิสิทธิ์(บิ๊กหมง) และหลอกลวงบังคับบุตรชาย
ทั้ง2คนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นตัวประกันและเข้าสู่ขบวนการโจร
PROSTRATE ONESELF.,THANK YOU VERY MUCH.
LOVE…FOREVER…My Life Only Have2son...
กราบขอโทษที่ไม่ได้กราบเรียนให้ทราบด้วยตนเองและกราบขอบคุณค่ะ
พระราชอาญาไม่พ้นเกล้าพ้นกระหม่อม
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าเย็นจิตต์(หลานชิง)สมบัติศิริ
Yenchit(Lanshing)Sombutsiri(แซ่ตั้ง)
พฤษภาคม ๒๕๕๖
--------------------------------------------------------------------------

โดย: sombutsiriyenchit@publichot.net [3 พ.ค. 56 10:12] ( IP A:115.67.133.250 X: )

คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)

พิมพ์เพื่อยืนยันตัวตนว่าไม่ใช่ คอมพิวเตอร์


คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน