พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร
   พระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร
พ.ศ. 2498

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2498
เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร
ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498
มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พุทธศักราช 2477
(2) พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2487
(3) พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารพุทธศักราช 2477 พุทธศักราช 2488 และ
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พุทธศักราช 2477 พุทธศักราช 2488 พุทธศักราช 2488
(4) พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2490
(5) พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2496
(6) บรรดาบทกฎหมาย กฎและข้อบังคับอื่น ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
บทแห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
ภาค 1
ศาลทหาร


ลักษณะ 1
บททั่วไป


มาตรา 5 ศาลทหารทั้งหลายตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สังกัดอยู่ในกระทรวงกลาโหม
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้รับผิดชอบในงานธุรการของศาลทหารให้ดำเนินไปโดยเรียบร้อย แต่การพิจารณาคดีตลอดถึงการที่จะมีคำสั่งหรือคำพิพากษาบังคับคดีนั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของศาลทหารโดยเฉพาะ
โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เจ้ากรมพระธรรมนูญวางระเบียบราชการของศาลทหารและอัยการทหาร เพื่อให้กิจการของศาลทหารและอัยการทหารดำเนินไปโดยเรียบร้อย
มาตรา 6 ศาลทหารตามพระราชบัญญัตินี้แบ่งออกเป็นสามชั้น คือ
(1) ศาลทหารชั้นต้น
(2) ศาลทหารกลาง
(3) ศาลทหารสูงสุด
ภายใต้บังคับมาตรา 39 ในเวลาที่มีการรบหรือการสงคราม หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก จะให้มีศาลอาญาศึกก็ได้
มาตรา 7 ศาลทหารชั้นต้นได้แก่
(1) ศาลจังหวัดทหาร
(2) ศาลมณฑลทหาร
(3) ศาลทหารกรุงเทพ
(4) ศาลประจำหน่วยทหาร
มาตรา 8 ทุกจังหวัดทหารให้มีศาลจังหวัดทหารศาลหนึ่ง เว้นแต่จังหวัดทหารที่ตั้งกองบัญชาการมณฑลทหาร และทุกมณฑลทหารให้มีศาลมณฑลทหารศาลหนึ่ง เว้นแต่มณฑลทหารที่ตั้งศาลทหารกรุงเทพ
ศาลทหารเหล่านี้อาจไปนั่งพิจารณา ณ ที่ใดภายในเขตอำนาจได้ตามความจำเป็น
มาตรา 9 เมื่อหน่วยทหารปฏิบัติหน้าที่อยู่นอกราชอาณาจักร หรือกำลังเดินทางเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่นอกราชอาณาจักรและมีกำลังทหารไม่น้อยกว่าหนึ่งกองพัน จะให้ตั้งศาลประจำหน่วยทหารนั้นก็ได้
กำลังทหารกองทัพใดมีจำนวนเท่าใดจึงจะถือว่าไม่น้อยกว่าหนึ่งกองพันนั้นให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
มาตรา 10 การแต่งตั้งและถอดถอนตุลาการศาลทหารสูงสุดและศาลทหารกลาง ให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งและถอดถอน
ส่วนการแต่งตั้งและถอดถอนตุลาการศาลทหารอื่น ๆ พระมหากษัตริย์อาจทรงมอบพระราชอำนาจแก่ผู้บังคับบัญชาทหารและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนตามพระราชบัญญัตินี้ว่าด้วยการแต่งตั้งตุลาการมาตรา 11 ให้มีตุลาการพระธรรมนูญ อัยการทหาร นายทหารพระธรรมนูญ และจ่าศาลทหาร หรือผู้ช่วยตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ตามจำนวนที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
คุณสมบัติ พื้นความรู้ และอำนาจหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวในวรรคก่อนให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
มาตรา 12 โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ผู้ที่สอบความรู้ทางกฎหมายได้ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ฝึกหัดดำเนินคดีในศาลทหารได้ และเมื่อแจ้งให้ศาลทราบแล้ว ก็ให้ผู้นั้นดำเนินคดีได้ดั่งอัยการทหาร

ลักษณะ 2
อำนาจศาลทหาร


มาตรา 13 ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาวางบทลงโทษผู้กระทำผิดต่อกฎหมายทหารหรือกฎหมายอื่นในทางอาญา ในคดีซึ่งผู้กระทำผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหา
โดย: [0 3] ( IP )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

ความคิดเห็นที่ 7
   นการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 บัญญัติให้ศาลจังหวัดทหารและศาลมณฑลทหารมีเขตอำนาจตามเขตพื้นที่จังหวัดทหารหรือมณฑลทหาร แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ในทางปกครองตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด และประกาศของคณะปฏิวัติหรือคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินซึ่งบัญญัติให้ศาลพลเรือนเป็นศาลทหาร ได้กำหนดเอาการที่ศาลพลเรือนอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดทหารหรือมณฑลทหารเป็นหลักเกณฑ์ในการให้เป็นศาลทหาร ฉะนั้น เมื่อการเปลี่ยนแปลงเขต
พื้นที่จังหวัดทหารหรือมณฑลทหารขึ้นในภายหลังก็จะมีผลเป็นการกระทบกระเทือนเขตอำนาจของศาลจังหวัดทหารและศาลมณฑลทหารที่เขตพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปและกระทบกระเทือนอำนาจการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลพลเรือนที่เป็นศาลทหารตามประกาศหรือคำสั่งดังกล่าวด้วย ดังนั้น เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องเช่นว่านั้น จึงจำเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
[รก.2526/55/12พ./7 เมษายน 2526>


พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2526
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 ไม่มีบทบัญญัติให้อำนาจศาลตั้งทนายให้แก่จำเลยซึ่งยากจนไม่มีเงินจ้างทนายในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินห้าปีแต่ไม่ถึงสิบปี ทำให้จำเลยอยู่ในฐานะเสียเปรียบในการดำเนินคดีสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อให้ศาลตั้งทนายให้จำเลยในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินห้าปีแต่ไม่ถึงสิบปี ถ้าจำเลยแถลงต่อศาลก่อนเริ่มพิจารณาว่าจำเลยยากจนและต้องการทนาย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
[รก.2526/56/12พ./8 เมษายน 2526>
โดย: เชียร [30 ต.ค. 49 19:05] ( IP A:58.8.174.238 X: )

ความคิดเห็นที่ 8
   ขอบคุณมากค่ะ.....Yenchit Sombutsiri(Sombatsiri)_เย็นจิตต์ สมบัติศิริ Bachelor of science (PSYCHOLOGY) Ramkhamhaeng University Bangkok THAILAND

โดย: yenchits@yahoo.com [1 ก.ย. 52 10:06] ( IP A:125.25.100.171 X: )

ความคิดเห็นที่ 9
   ขอบพระคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ.....Yenchit Sombutsiri(Sombatsiri)_เย็นจิตต์ สมบัติศิริ Bachelor of science (PSYCHOLOGY) Ramkhamhaeng University Bangkok THAILAND

โดย: yenchits@yahoo.com: sombutsiriyenchit@hotmail.com [1 ก.ย. 52 10:25] ( IP A:125.25.100.171 X: )

ความคิดเห็นที่ 13
    พล.อ.อัครเดช ศศิประภา เสธ.แอ๊ว

กราบเรียน
ขอความเป็นธรรมให้ข้าพเจ้า คนในครอบครัว
กราบขอบพระคุณอย่างสูง
ขอบคุณค่ะ
นางเย็นจิตต์ สมบัติศิริ
Mrs.Yenchit Sombutsiri

โดย: yenchits@yahoo.com [17 ก.ย. 52 12:39] ( IP A:125.25.98.66 X: )

ความคิดเห็นที่ 16
   ยายาม จงใจสร้างความแตกแยก ร้าวฉาน ยุยงปลุกปั่นทุกคนในครอบครัวของข้าพเจ้าตลอดเวลาที่มีโอกาส
18. หลอกลวงขายรถเก๋งให้นายกานต์ จันโทศรี PEUGEOT 505GR สีเขียว ทะเบียนเลขที่ 5จ0857 โดยการหลอกลวง บังคับ ข่มขู่เพื่อนชายนายกานต์ฯ (เพื่อนเก่าโรงเรียนราชวินิตบางเขน) รับเป็นเจ้าของ
19. หลอกลวง ข่มขู่เพื่อนชายนายกฤตย์ฯ(เพื่อนเก่าโรงเรียนราชวินิตบางเขน) เพื่อผลประโยชน์ตามที่ตัวเองต้องการ
20. พยายามหลอกลวง ข่มขู่ จงใจ เจตนา ทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดคิดว่า "ข้าพเจ้าเป็นคนวิกลจริต"
21. หญิงชื่อนางใช้ห้องด้านถนนข้างบ้านข้าพเจ้าเป็นOffice ในการปฏิบัติการทุกอย่าง เปิดไฟ ประตู ม่าน 1เดือน/1ครั้งๆ ละประมาณ1/2 ชม. บางครั้งได้ยินเสียงผู้หญิง 2 คน บางครั้งหลายคน บางครั้งมีเสียงผู้ชายรวมอยู่ด้วย บางครั้งพูดภาษาไทย บางครั้งพูดภาษาอีสาน
เฝ้าดูพฤติกรรม หลอกลวง ข่มขู่ข้าพเจ้าและคนในครอบครัวตลอด 24 ชั่วโมง

หญิงชื่อนางพยายามจะปล้นบ้าน พล.อ.เฉลิมพลฯ (ป๋า/คุณแม่)?

22. มอเตอร์ไซด์รับจ้างบางคนในหมู่บ้านพูดส่อเสียด ด่า ดูหมิ่นเกือบทุกครั้งโดยไม่เอ่ยชื่อขณะขับรถผ่านหน้าบ้านข้าพเจ้า
23. คนงานชายชื่อไก่ลักลอบถอดสายคล้องคอสุนัขชื่อสีทอง วางยา ประมาณ2-3 วัน ขนร่วงแผลพุพองทั้งตัว
24. คนงานชายชื่อไก่พูดว่า "จะยิงข้าพเจ้าเอง"
25. รถเก็บขยะ กทม.จะเข้ามาเก็บขยะในหมู่บ้านประมาณ 1เดือน/1ครั้ง
26. หญิงชื่อนางพยายามหลอกลวง ข่มขู่ น.ส.ศศิธรฯ(แฟนนาย
กฤตย์ฯ)เกือบทุกคืนขณะข้าพเจ้าหลับ โดยไม่ทราบว่าบางครั้งข้าพเจ้าตื่นฟัง บางครั้งให้น.ส.ศศิธรฯ หรือนายกฤตย์ฯ เอามีดขึ้นมาแทงข้าพเจ้าที่ห้องนอน
*สามีหญิงชื่อนางชื่อแก่*
27. หลอกลวง ข่มขู่เพื่อนหญิงนายกฤตย์ฯ ชื่อหน่อยทำงานที่เดียวกับน.ส.ศศิธรฯ

เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากวันที่20พฤศจิกายน2549ถึงปัจจุบัน

หมู่บ้านอยู่เจริญ เคารพ นับถือ
พล.อ.มงคล อัมพรพิสิษฐ์ บิ๊กหมง
พล.อ.อัครเดช ศศิประภา เสธ.แอ๊ว

กราบเรียน
เรียน
ขอความเป็นธรรมให้ข้าพเจ้า คนในครอบครัว
กราบขอบพระคุณอย่างสูง
ขอบคุณค่ะ
นางเย็นจิตต์ สมบัติศิริ
Mrs.Yenchit Sombutsiri

โดย: cid-f84a3f7a6373ffc3.spaces.live.comdefault.aspx [21 ก.ย. 52 11:26] ( IP A:125.25.144.255 X: )

ความคิดเห็นที่ 17
   น่าเห็นใจ มีเรื่องเช่นนี้ด้วยหรือครับ
โดย: holypower183@gmail.com [22 ก.ย. 52 20:21] ( IP A:125.25.188.57 X: )

ความคิดเห็นที่ 19
   ้างชาย,หญิงบ้านเลขที่61/116 แยก7หมู่บ้านเดียวกันเสพ
ยาเสพติด โวยวายดังตลอดเวลา
Star61/112บ้านติดกัน หมู่บ้านเดียวกัน
ลักลอบใช้Website และMobile
เบอร์เดียวกับข้าพเจ้าStar
Starข้าพเจ้าไม่รู้จักพล.อ.อัครเดช ศศิประภา(เสธ.แอ๊ว)
Starพล.อ.มงคล อัมพรพิสิษฐ์(บิ๊กหมง)ข้าพเจ้าเคยไปกราบที่หน้าบ้าน
Starทุกคนในหมู่บ้านเคารพนับถือพล.อ.มงคล อัมพรพิสิษฐ์(บิ๊กหมง)
Starพล.อ.อัครเดช ศศิประภา(เสธ.แอ๊ว)อยู่หมู่บ้านหลังจาก
วันที่20พฤศจิกายน 2550 ถึงปัจจุบัน
ดาวลักลอบใช้Websiteพล.อ.มงคล อัมพรพิสิษฐ์(บิ๊กหมง),
พล.อ.อัครเดช ศศิประภา(เสธ.แอ๊ว)
ขอความเป็นธรรมให้คนในครอบครัวและข้าพเจ้าด้วยค่ะ
กราบขอบพระคุณอย่างสูง
ขอบคุณค่ะ
เย็นจิตต์ สมบัติศิริ/Yenchit Sombutsiri(Sombatsiri)

โดย: sombutsiriyenchit@publichot.net [5 ม.ค. 53 7:57] ( IP A:125.25.133.246 X: )

ความคิดเห็นที่ 21
   ยวกันเสพ
ยาเสพติด โวยวายดังตลอดเวลา
*61/112บ้านติดกัน หมู่บ้านเดียวกัน
ลักลอบใช้Website และMobile
เบอร์เดียวกับข้าพเจ้าStar
*ข้าพเจ้าไม่รู้จักพล.อ.อัครเดช ศศิประภา(เสธ.แอ๊ว)
*พล.อ.มงคล อัมพรพิสิษฐ์(บิ๊กหมง)ข้าพเจ้าเคยไปกราบที่หน้าบ้าน
*ทุกคนในหมู่บ้านเคารพนับถือพล.อ.มงคล อัมพรพิสิษฐ์(บิ๊กหมง)
*พล.อ.อัครเดช ศศิประภา(เสธ.แอ๊ว)อยู่หมู่บ้านหลังจาก
วันที่20พฤศจิกายน 2550 ถึงปัจจุบัน
*ลักลอบใช้Websiteพล.อ.มงคล อัมพรพิสิษฐ์(บิ๊กหมง),
พล.อ.อัครเดช ศศิประภา(เสธ.แอ๊ว)
ขอความเป็นธรรมให้คนในครอบครัวและข้าพเจ้าด้วยค่ะ
กราบขอบพระคุณอย่างสูง
ขอบคุณค่ะ
เย็นจิตต์ สมบัติศิริ/Yenchit Sombutsiri(Sombatsiri)

โดย: yenchits@yahoo.com [5 ม.ค. 53 8:13] ( IP A:125.25.133.246 X: )

ความคิดเห็นที่ 22
   Welcome to Tropical Ocean View


Fact Sheet:

Project Name
Tropical Ocean View

Address
1346/30 Petchkasem Road, Soi Baan Rabiengchan, Cha-Am, Petchaburi, 76120.

Developer
Hua Hin Tropical Ocean View Co., Ltd.

Structural Engineer
Mr. Yodsan Tulthakit,Mr.Prakay Chanthosri

Architect
Mr. Korakod Areewithayalerd (Blessing Studio) and Sathaporn Phuwilai

Construction Manager Rising Estates
General Contractor-Structural,Architectural,Sanitary Grand Frame Co.,Ltd
Electrical A&A Control
Interior Design
Cabinet Interior Design Co. Ltd.

Project Value
ß1,000,000,000

Registration Number
765549001458

Date of registration
Nov, 2006

Project structure
Freehold

Project Area (Rais)
6 Rais, 108 Sq.Wah

Title deed ( Chanood)
27954

Types of Building Multi Storey Seaview Resort Style Condominium
Number of floors
12 Storey

Number of units
187

Number of types 9
Size range of standrad units 46 - 198 M2
Unit Size and Number of rooms


1
A0
46 sqm.
40 rooms

2
A1
91 sqm.
91 rooms

3
A2
106 sqm.
36 rooms

4
A3
62 sqm.
8 rooms

5
A4
69 sqm.
8 rooms

6
B1
137 sqm.
4 rooms

7
B2
152 sqm.
4 rooms


8 C1
183 sqm.
4 rooms


9 C2
198 sqm.
4 rooms

Project Facilities

Reception, Elevators(3), Restaurant, Fitness, Swimming Pools, Garden area, Children Area, MATV system, Wireless, Telephone, Parking Spaces with covered parking available

Local Facilities


Direct Access-300 meters from Sandy Beach, Walking distance to 5 star resorts, Close proximity to international golf courses.

Services


24 hour Security with CCTV monitoring, fully integrated fire warning system, Shuttle bus, Customer service, rental program, laundry, cleaning and rental program.

Starting Price
2.18 M Bahts

Official launch
November 24-25, 2007

Start of construction
November, 2007

Construction completion Completed April 2010
Anticipated handover July 2010
Monthly Maintenance fees
30 baht /sq. meter

One time sinking fund
300 baht/sq. meter

Transfer ownership fee
To be shared (50-50%)

Sales & Marketing
Authorized Broker, Tov sales centre.

Broker
All broker welcome! (Broker agreement available and required).

Contact Information


Web Site:

Sales info:

General info:

Telephone Number:

Fax:

Mobile:
http://www.tropicaloceanview.com

sales@tropicaloceanview.com

info@tropicaloceanview.com

+66(0)32-522898 032-522899.

+66(0)32-442421

+66(0)86-3693344

โดย: yenchits@yahoo.com [18 ม.ค. 53 8:01] ( IP A:125.25.148.45 X: )

ความคิดเห็นที่ 24
   717 A0 71,214 46 3,275,844
7 718 A0 71,214 46 3,275,844
7 719 A2 67,716 106 7,177,896
7 720 A2 67,716 106 7,177,896
Floor Unit Type Sqm Price Sqm Unit Price
8 801 A2 70,488 106 7,471,728
8 802 A2 70,488 106 7,471,728
8 803 A3 73,700 62 4,569,400
8 804 A3 73,700 62 4,569,400
8 805 A4 74,800 69 5,161,200
8 806 A4 74,800 69 5,161,200
8 807 A4 74,800 69 5,161,200
8 808 A4 74,800 69 5,161,200
8 809 A3 73,700 62 4,569,400
8 810 A3 73,700 62 4,569,400
8 811 A3 73,700 62 4,569,400
8 812 A3 73,700 62 4,569,400
8 813 A4 74,800 69 5,161,200
8 814 A4 74,800 69 5,161,200
8 815 A4 74,800 69 5,161,200
8 816 A4 74,800 69 5,161,200
8 817 A3 73,700 62 4,569,400
8 818 A3 73,700 62 4,569,400
8 819 A2 69,168 106 7,331,808
8 820 A2 69,168 106 7,331,808
Floor Unit Type Sqm Price Sqm Unit Price
9 901 A2 71,940 106 7,625,640
9 902 A2 71,940 106 7,625,640
9 903 A1 71,940 91 6,546,540
9 904 A1 71,940 91 6,546,540
9 905 A1 71,940 91 6,546,540
9 906 A1 71,940 91 6,546,540
9 907 A1 71,940 91 6,546,540
9 908 A1 71,940 91 6,546,540
9 909 A1 71,940 91 6,546,540
9 910 A1 71,940 91 6,546,540
9 911 A1 71,940 91 6,546,540
9 912 A1 71,940 91 6,546,540
9 913 A1 71,940 91 6,546,540
9 914 A1 71,940 91 6,546,540
9 915 A2 70,620 106 7,485,720
9 916 A2 70,620 106 7,485,720
Floor Unit Type Sqm Price Sqm Unit Price
10 1001 A2 73,392 106 7,779,552
10 1002 A2 73,392 106 7,779,552
10 1003 A1 73,392 91 6,678,672
10 1004 A1 73,392 91 6,678,672
10 1005 A1 73,392 91 6,678,672
10 1006 A1 73,392 91 6,678,672
10 1007 A1 73,392 91 6,678,672
10 1008 A1 73,392 91 6,678,672
10 1009 A1 73,392 91 6,678,672
10 1010 A1 73,392 91 6,678,672
10 1011 A1 73,392 91 6,678,672
10 1012 A1 73,392 91 6,678,672
10 1013 A1 73,392 91 6,678,672
10 1014 A1 73,392 91 6,678,672
10 1015 A2 72,072 106 7,639,632
10 1016 A2 72,072 106 7,639,632
Floor Unit Type Sqm Price Sqm Unit Price
11 1101 B2 79,200 152 12,038,400
11 1102 B2 79,200 152 12,038,400
11 1103 B1 79,200 137 10,850,400
11 1104 B1 79,200 137 10,850,400
11 1105 A1 79,200 91 7,207,200
11 1106 A1 79,200 91 7,207,200
11 1107 A1 79,200 91 7,207,200
11 1108 A1 79,200 91 7,207,200
11 1109 B1 79,200 137 10,850,400
11 1110 B1 79,200 137 10,850,400
11 1111 B2 79,200 152 12,038,400
11 1112 B2 79,200 152 12,038,400
Floor Unit Type Sqm Price Sqm Unit Price
12 1201 C2 85,800 198 16,988,400
12 1202 C2 85,800 198 16,988,400
12 1203 C1 85,800 183 15,701,400
12 1204 C1 85,800 183 15,701,400
12 1205 C1 85,800 183 15,701,400
12 1206 C1 85,800 183 15,701,400
12 1207 C2 85,800 198 16,988,400
12 1208 C2 85,800 198 16,988,400

โดย: E-mail_sombutsiriyenchit@publichot.net [18 ม.ค. 53 8:09] ( IP A:125.25.148.45 X: )

ความคิดเห็นที่ 26
   ่อธุรกิจทางWebsiteกับต่างชาติและเพื่อเดินทางไปต่างประเทศหลังจากวันที่
20 พฤศจิกายน2549 ถึงปัจจุบัน
~ ว่าที่ กกต.เขตหลักสี่เขต13ของกรุงเทพมหานครรุ่นที่2/
พล.อ.เฉลิมพล เจริญยิ่ง(ป๋า)ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
*เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากวันที่
20พฤศจิกายน2549 ถึงปัจจุบัน*
**61/112บ้านติดกัน หมู่บ้านเดียวกัน
ลักลอบใช้Website,Windows Live Messenger,
Mobile_0895406345เบอร์เดียวกับข้าพเจ้า**
*ให้คนหาเรื่องตลอด24ชม. 3ปีเต็มเข้าปีที่4
*ข้าพเจ้าไม่รู้จักพล.อ.อัครเดช ศศิประภา(เสธ.แอ๊ว)
*ทุกคนในหมู่บ้านเคารพนับถือพล.อ.มงคล อัมพรพิสิษฐ์(บิ๊กหมง)
ข้าพเจ้าเคยไปกราบที่หน้าบ้าน
*พล.อ.อัครเดช ศศิประภา(เสธ.แอ๊ว)อยู่หมู่บ้านหลังจาก
วันที่20พฤศจิกายน 2550 ถึงปัจจุบัน
*ลักลอบใช้Website,Windows Live Messenger
พล.อ.มงคล อัมพรพิสิษฐ์(บิ๊กหมง),
พล.อ.อัครเดช ศศิประภา(เสธ.แอ๊ว)
ขอความเป็นธรรมให้คนในครอบครัวและข้าพเจ้าด้วยค่ะ
กราบขอบพระคุณอย่างสูง
ขอบพระคุณ
เย็นจิตต์ สมบัติศิริ_Yenchit Sombutsiri(Sombatsiri)
บ้านที่อยู่ปัจจุบัน: 1.ดร.ประกาย จันโทศรี_3100600939054
2.นางเย็นจิตต์ สมบัติศิริ_3100600938062
3.นายกานต์ จันโทศรี_3100600938071
4.นายกฤตย์ จันโทศรี_3100600938089
5.น.ส.ศศิธร พุทธสอน_3570501283935

โดย: E-mail_sombutsiriyenchit@publichot.net [18 ม.ค. 53 8:17] ( IP A:125.25.148.45 X: )

ความคิดเห็นที่ 29
   ดิอน มิ.ย. 2555 ถึงปัจจุบัน ผลตอบแทนเป็น Commission
3.2 ADVISOR: Index International Group Co.,Ltd
ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2555 ถึงปัจจุบัน ผลตอบแทนเป็นเงินเดือนเมื่อเริ่มโครงการ
อดีตข้าพเจ้ามีอาชีพ:
1. รับราชการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รัฐวิสาหกิจ)
สอบบรรจุเข้าได้ที่1 ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด2 ฝ่ายเลขานุการ รับราชการ6 ปีลาออก เพื่อเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
2. Owner/Managing Director: Pan Office Design and Consult Co.,Ltd
ประมูลงานอาคาร ถนน กับกรุงเทพมหานคร (หยุดดำเนินกิจการ พ.ศ.2547)
3. Private Car(VIP) Contact กับ GRACE HOTEL และ Guide
หยุดตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 2555 (ถือศีลอด) ถึงปัจจุบัน
-7-
:เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานแห่งประเทศไทย :เป็นสมาชิกสหภาพTAXI แห่งประเทศไทย
ที่อยู่: ตั้งแต่เดือน ก.พ. 2547 – ก.ย. 2554: อยู่ในเขตพื้นที่ ส.น.สุทธิสาร
61/113 ถ.วิภาวดีรังสิต วิภาวดี20 (ซอยทรงสะอาด) ม.อยู่เจริญ แยก9 แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ10900 THAILAND โทร: 02-2755155:: (ปัจจุบันคนงานก่อสร้างอยู่ และข้าพเจ้าไม่รู้จัก)
ที่อยู่ปัจจุบัน: ตั้งแต่เดือน ก.ย. 2554 ถึงปัจจุบัน อยู่ในเขตพื้นที่ ส.น.ห้วยขวาง: คทา เรสซิเด้นท์: 248 (ห้อง 809) ซอยนาทอง2 ถนนประชาสงเคราะห์ ดินแดง กทมฯ10320 THAILAND
. ข้าพเจ้า นางเย็นจิตต์ สมบัติศิริ:Yenchit Sombutsiri วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต(จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุปันอายุ 54 ปี (หย่าวันที่ 16 ก.ค. 2535)กับ ดร.ประกายฯ(ขณะนั้นวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ปัจจุบันอายุ 61 ปี มีบุตรชายด้วยกัน 2 คน คือ
1. นายกานต์ สมบัติศิริ (จันโทศรี) วุฒิการศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง อายุ 32 ปี
ภรรยาชื่อ น.ส.ธิดา พงษ์เจริญสุข อยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ภรรยา
2. นายกฤตย์ สมบัติศิริ (จันโทศรี) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อายุ 31 ปี อยู่กับแฟนใกล้บริษัท
. ข้าพเจ้าคลอดบุตรชายทั้ง 2 คน โดยการกรีดออก
. ข้าพเจ้าไม่ได้ Make Love กับ ดร.ประกายฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน
. ข้าพเจ้าไม่ได้ Update ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 2553 ถึงปัจจุบัน เพราะมีคนลักลอบใช้ และบางครั้ง
ไม่สามารถ Log in
. ข้าพเจ้าได้ญาณทิพย์ หลังจากเกิดอุบัติเหตุครั้งที่ 1 วันที่ 13 เม.ย. 2545 ถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าไม่มั่นใจ
กระทั่งเกิดอุบัติเหตุครั้งที่ 2 วันที่ 20 พ.ย. 2549 และหลังจากนั้นอีก 1 ปี ข้าพเจ้าจึงยอมรับ และเชื่อว่า
“ฟ้าลิขิต”
ด้วยความนับถืออย่างสูง
เย็นจิตต์ สมบัติศิริ/Yenchit Sombutsiri
25 มกราคม 2556

โดย: sombutsiriyenchit@publichot.net [25 ม.ค. 56 17:42] ( IP A:115.67.39.89 X: )

ความคิดเห็นที่ 33
   13c1caf3c064b59.spaces.live.comblog

Thanks for visiting!
Wandee:
ในงานหนังสือที่เพิ่งผ่านพ้นไป หนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ
เมื่อวันอาทิตย์ที่๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นที่ต้องการและมีผู้ตามหาตามร้านต่าง ๆ นักอ่านหนังสือเก่ามี
หนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายพินิจ สมบัติศิริเมื่อ วันเสาร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๐ อยู่ด้วย จึงอยากจะนำประวัติของท่านมาเล่าไว้พร้อมกันใน "เรือนไทย" นี้ คงจะเป็นที่สนใจของท่านที่สนใจประวัติศาสตร์และตระกูลขุนนางตามสมควรเพราะเป็นสกุลทั้งสองเป็นขุนนางที่ซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ มีบทบาทในการรับราชการเพื่อประเทศชาติ มีชีวิตครอบครัวที่งดงาม เฉพาะสายสกุลของท่านก็เป็นเรื่องที่น่าอ่านอยู่แล้ว
ต้นตระกูลสมบัติศิริ/แซ่ตั้ง:
"ต้นตระกูลของนายพินิจ สมบัติศิริ อยู่ในตระกูลตั้ง มาจากเมืองซัวเถา มณฑลแต้จิ๋ว ประเทศจีน
เข้ามาในเมืองไทยเมื่อประมาณ ๒๐๐ ปีมาแล้ว
ลำดับที่ ๑ พระยาศรีอากร (เต๊กงึ้น แซ่ตั้ง) เป็นทายาทลำดับที่ ๒๒ ของตระกูล
เป็นบุตรคนที่ ๖ ของนายงี่ เกิดที่ตำบลกัวตึ้ง เมื่อวันที่ ๒๐ เดือนสอง ปีฉลู พ.ศ. ๒๒๗๖ ในสมัยราชวงศ์เช็ง
(พ.ศ. ๒๑๘๗ - ๒๔๕๕) มีตำแหน่งเป็น ซุ่ยอ่าง (สมุหเทศาภิบาล)
ในวันกลางคนได้เดินทางมาเจริญสัมพันธไมตรีทางการค้ากับประเทศไทยจนได้รับแต่งตั้ง พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาศรีราชอากร รับราชการสนองพระเดชพระคุณถึง ๓ สมัย คือสมัยปลายศรีอยุธยา สมัยรัชกาลที่ ๑ และ รัชกาลที่สอง

-9-
ลำดับที่ ๒ พระยาสมบัติวานิช (เงี้ยบสุน แซ่ตั้ง) ชื่อไทยว่านายบุญศรี
เป็นบุตรคนหนึ่งของพระยาศรีราชอากร
มีตำแหน่งในเมืองจีนเป็น อ่วงง้วน (ข้าหลวงต่างพระองค์)
ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ในไทยเป็น พระยาสมบัติวานิช
ลำดับที่ ๓ นายอากร ฉาย แซ่ตั้ง (ฮวดใช้ แซ่ตั้ง)
บุตรพระยาสมบัติวานิช ได้ทำการค้าขายสืบต่อจากบิดา ซึ่งคงไม้ได้ทำการค้ากับประเทศจีนแล้ว
แต่ผูกขาดเป็นนายอากรสุราในจังหวัดพิษณุโลก และ สุพรรณบุรี มีบ้านอยู่ริมคลองหัวลำโพงแถวสะพานเหลือง
นายอากรฉายมีบุตรธิดา ๕ คน คือ 1.นายยู่อี่ 2.นางแฉล้ม 3.นายกอ(พระยามไหสวรรย์) 4.นายฮั้ว 5.นายเต๊ก
ลำดับที่ ๔ นายยู่อี่ สมบัติศิริ มีภรรยาชื่อนางกรี มีบุตรธิดารวม ๔ คน คือ
1.พระอรรถพากย์จรรยาวัตร (อัชว สมบัติศิริ) 2.นายศรีเสนา สมบัติศิริ (พระยาศรีเสนา) 3.นางอุปนิคสิตสารบรรณ(นวล สุวรรณทัต) 4.นายเอิบ สมบัติศิริ
ลำดับที่ ๕ นายศรีเสนา (ฮะ) สมบัติศิริ เกิดปี พ.ศ. ๒๔๓๒ รับราชการปี ๒๔๕๐
ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๒๔๕๓ นายชำนาญกระบวน ๒๔๕๔ พันพุฒอนุราช
๒๔๕๖ หลวงศักดิ์เสนี ๒๔๖๐ หลวงธุรนัยพินิจ
๒๔๖๑ พระธุรนัยพินิจ ๒๔๖๙ พระยาศรีเสนา
ในปี พ.ศ. ๒๔๕๖ นายศรีเสนา สมบัติศิริ (หลวงศักดิ์เสนี) ได้รับพระราชทานนามสกุลว่า วานิชากริ
โดยใช้คำหลังของพระยาศรีราชอากร กับพระยาสมบัติศิริ แต่ ***พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้ทรงแก้และพระราชทานเป็น "สมบัติศิริ"(Sampatsiri)
นายศรีเสนา ได้สมรสกับ คุณหญิงถวิลหวัง ประทีปเสน มีบุตรคนหนึ่ง คือ นายพินิจ สมบัติศิริ
นายศรีเสนาได้สร้างเจดีย์ตระกูลสมบัติศิริ ไว้ที่วัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร และบรรจุอัฐิของตระกูล คือ
๑. คุณหญิงแย้ม มารดานายอากร ฉาย แซ่ตั้ง
๒. นายอากร ฉาย แซ่ตั้ง
๓. นายยู่อี่ สมบัติศิริ"
Thanks for visiting!
ด้วยความนับถืออย่างสูง
เย็นจิตต์ สมบัติศิริ/Yenchit Sombutsiri
15 กุมภาพันธ์ 2556
โดย: sombutsiriyenchit@publichot.net [15 ก.พ. 56 10:18] ( IP A:115.67.103.233 X: )

ความคิดเห็นที่ 37
   lor of science (Psychology) Ramkhamhaeng University
Bangkok10240 THAILAND
อาชีพ: Psychologist
: Sub Agent_New Nordic Development Co.,Ltd
: Broker_Hua Hin Tropical Ocean View Co.,Ltd
ฎีกาถวาย904 ที่http://cid-d13c1caf3c064b59.spaces.live.comblog
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร174-20090901102505174-20090917123914
Highway Police Voluteers7212
Mobile: 081-7712434, 089-5406345
E-mail: sombutsiriyenchit@publichot.net
E-mail: sombutsiriyenchit@hotmail.com
http://cid-d13c1caf3c064b59.spaces.live.comblog

Wandee:
ในงานหนังสือที่เพิ่งผ่านพ้นไป หนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ
เมื่อวันอาทิตย์ที่๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นที่ต้องการและมีผู้ตามหาตามร้านต่าง ๆ นักอ่านหนังสือเก่ามี
หนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายพินิจ สมบัติศิริเมื่อ วันเสาร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๐ อยู่ด้วย จึงอยากจะนำประวัติของท่านมาเล่าไว้พร้อมกันใน "เรือนไทย" นี้ คงจะเป็นที่สนใจของท่านที่สนใจประวัติศาสตร์และตระกูลขุนนางตามสมควรเพราะเป็นสกุลทั้งสองเป็นขุนนางที่ซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ มีบทบาทในการรับราชการเพื่อประเทศชาติ มีชีวิตครอบครัวที่งดงาม เฉพาะสายสกุลของท่านก็เป็นเรื่องที่น่าอ่านอยู่แล้ว
ต้นตระกูลสมบัติศิริ/แซ่ตั้ง
"ต้นตระกูลของนายพินิจ สมบัติศิริ อยู่ในตระกูลตั้ง มาจากเมืองซัวเถา มณฑลแต้จิ๋ว ประเทศจีน
เข้ามาในเมืองไทยเมื่อประมาณ ๒๐๐ ปีมาแล้ว
ลำดับที่ ๑ พระยาศรีอากร (เต๊กงึ้น แซ่ตั้ง) เป็นทายาทลำดับที่ ๒๒ ของตระกูล
เป็นบุตรคนที่ ๖ ของนายงี่ เกิดที่ตำบลกัวตึ้ง เมื่อวันที่ ๒๐ เดือนสอง ปีฉลู พ.ศ. ๒๒๗๖ ในสมัยราชวงศ์เช็ง
(พ.ศ. ๒๑๘๗ - ๒๔๕๕) มีตำแหน่งเป็น ซุ่ยอ่าง (สมุหเทศาภิบาล)
ในวันกลางคนได้เดินทางมาเจริญสัมพันธไมตรีทางการค้ากับประเทศไทยจนได้รับแต่งตั้ง พระราชทาน
บรรดาศักดิ์เป็นพระยาศรีราชอากร รับราชการสนองพระเดชพระคุณถึง ๓ สมัย คือสมัยปลายศรีอยุธยา
สมัยรัชกาลที่ ๑ และ รัชกาลที่สอง

-9-
ลำดับที่ ๒ พระยาสมบัติวานิช (เงี้ยบสุน แซ่ตั้ง) ชื่อไทยว่านายบุญศรี
เป็นบุตรคนหนึ่งของพระยาศรีราชอากร
มีตำแหน่งในเมืองจีนเป็น อ่วงง้วน (ข้าหลวงต่างพระองค์)
ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ในไทยเป็น พระยาสมบัติวานิช
ลำดับที่ ๓ นายอากร ฉาย แซ่ตั้ง (ฮวดใช้ แซ่ตั้ง)
บุตรพระยาสมบัติวานิช ได้ทำการค้าขายสืบต่อจากบิดา ซึ่งคงไม้ได้ทำการค้ากับประเทศจีนแล้ว
แต่ผูกขาดเป็นนายอากรสุราในจังหวัดพิษณุโลก และ สุพรรณบุรี มีบ้านอยู่ริมคลองหัวลำโพงแถวสะพานเหลือง
นายอากรฉายมีบุตรธิดา ๕ คน คือ 1.นายยู่อี่ 2.นางแฉล้ม 3.นายกอ(พระยามไหสวรรย์) 4.นายฮั้ว 5.นายเต๊ก
ลำดับที่ ๔ นายยู่อี่ สมบัติศิริ มีภรรยาชื่อนางกรี มีบุตรธิดารวม ๔ คน คือ
1.พระอรรถพากย์จรรยาวัตร (อัชว สมบัติศิริ) 2.นายศรีเสนา สมบัติศิริ (พระยาศรีเสนา) 3.นางอุปนิคสิตสารบรรณ(นวล สุวรรณทัต) 4.นายเอิบ สมบัติศิริ
ลำดับที่ ๕ นายศรีเสนา (ฮะ) สมบัติศิริ เกิดปี พ.ศ. ๒๔๓๒ รับราชการปี ๒๔๕๐
ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๒๔๕๓ นายชำนาญกระบวน ๒๔๕๔ พันพุฒอนุราช
๒๔๕๖ หลวงศักดิ์เสนี ๒๔๖๐ หลวงธุรนัยพินิจ
๒๔๖๑ พระธุรนัยพินิจ ๒๔๖๙ พระยาศรีเสนา
ในปี พ.ศ. ๒๔๕๖ นายศรีเสนา สมบัติศิริ (หลวงศักดิ์เสนี) ได้รับพระราชทานนามสกุลว่า วานิชากริ
โดยใช้คำหลังของพระยาศรีราชอากร กับพระยาสมบัติศิริ แต่ ***พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้ทรงแก้และพระราชทานเป็น "สมบัติศิริ"(Sampatsiri)
นายศรีเสนา ได้สมรสกับ คุณหญิงถวิลหวัง ประทีปเสน มีบุตรคนหนึ่ง คือ นายพินิจ สมบัติศิริ
นายศรีเสนาได้สร้างเจดีย์ตระกูลสมบัติศิริ ไว้ที่วัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร และบรรจุอัฐิของตระกูล คือ
๑. คุณหญิงแย้ม มารดานายอากร ฉาย แซ่ตั้ง
๒. นายอากร ฉาย แซ่ตั้ง
๓. นายยู่อี่ สมบัติศิริ"
Thanks for visiting!
ด้วยความนับถืออย่างสูง
เย็นจิตต์ สมบัติศิริ/Yenchit Sombutsiri
18 กุมภาพันธ์ 2556
โดย: sombutsiriyenchit@hotmail.com [18 ก.พ. 56 9:09] ( IP A:58.8.235.191 X: )

ความคิดเห็นที่ 41
   r>* คุณแม่ชื่อเล็ก สมบัติศิริ (สืบพิมพ์สุนนท์)
เกิดที่ จ.ร้อยเอ็ด เกิด20 มิ.ย. 2476 เสียชีวิต18 ต.ค. 2544
* คุณพ่อ คุณแม่ มีลูก7 คน ชาย3 คน หญิง4คน (ข้าพระพุทธเจ้าเป็นลูกคนที่3 ของครอบครัว)
* คนที่6 ชื่อนายสมบูรณ์ สมบัติศิริ(ชาย) เสียชีวิตที่กรุงเทพฯ
* คนที่7 ชื่อสมลักษณ์ สมบัติศิริ(โอโนะ) อยู่ญี่ปุ่น
* บ้านเกิด_เกิดบ้านพักทหารปืนใหญ่ที่6 มณฑทหารบกที่6 ค่ายสรรพสิทธิสงค์
ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี34190
การศึกษา
* อนุบาล: โรงเรียนวิจิตราพิทยา ”กองทัพบกอุปถัมภ์” เดิมเป็นโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์เก่า
* ประถมศึกษาปีที่1-4: โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
* ประถมศึกษาปีที่5-7: โรงเรียนวารินชำราบ
* มัธยมศึกษาปีที่1-2: โรงเรียนตั้งใจอนุกูลศึกษา(เป็นนักดนตรีของโรงเรียน/เป่าแตร)

-12-
* เกิดอุบัติเหตุตกบันไดชั้น2 ของอาคารเรียน กลิ้งลงมาตามบันไดถึงชั้น1สลบ สาเหตุเพราะดูหนังสือมากไป พักผ่อนไม่พอ เพราะต้องการสอบชิงทุนแพทย์มหิดล หลังจาก
ใช้ทุนหมดจะขอย้ายไปสังกัดแพทย์กองทัพบก ประจำโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี34190(หมอทหาร)ณ บ้านเกิด
* มัธยมศึกษาปีที่3: โรงเรียนวิจิตราพิทยา “กองทัพบกอุปถัมภ์”
* จบม.ศ.3เดินทางเข้ากรุงเทพฯโดยรถทัวร์ เพื่อทำงานและเรียนหนังสือต่อถึงปัจจุบัน
* มัธยมศึกษาปีที่4-5: โรงเรียนสุทัศน์วิทยา วัดสุทัศน์เทพวรารามวรมหาวิหาร
ดร.นิโรท หนูช่วย อาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการ
* ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต(จิตวิทยา)มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
เย็นจิตต์(หลานชิง)สมบัติศิริ/Yenchit(Lanshing)Sombutsiri(Sombatsiri)
วุฒิการศึกษา: Bachelor of science (Psychology) Ramkhamhaeng University
Bangkok10240 THAILAND
อาชีพ
Psychologist/
Sub Agent_New Nordic Development Co.,Ltd/
Broker_Hua Hin Tropical Ocean View Co.,Ltd
ฎีกาถวาย904 ที่http://cid-d13c1caf3c064b59.spaces.live.comblog
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร174-20090901102505174-20090917123914
Mobile: +(66)081-7712434, +(66)089-5406345
http://cid-d13c1caf3c064b59.spaces.live.comblog
E-mail: sombutsiriyenchit@publichot.net

-13-
E-mail: yenchits@yahoo.com
http://www. NEW-NORDIC.COM
http://www. tropicaloceanview.com
ผู้มีพระคุณและเสียชีวิตแล้ว
-นักการเมือง1ท่าน/ตำรวจยศนายพล1ท่าน/ทหารยศนายพล1ท่าน
ลูกทหารคนอีสาน ข้อความที่
10) ข้อความ:
9). Message.
March 15, 2556 1:40 AM IP: 115.67.197.183.
น.ส.อรพินท์ สาทประสม จ้างแปลและPost เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด/
พึ่งบารมีพล.อ.มงคล อัมพรพิสิทธิ์(บิ๊กหมง)
………………………………………………………………………………
PROSTRATE ONESELF.,THANK YOU VERY MUCH.
LOVE…FOREVER…
My Life Only Have2son...
กราบขอโทษ และกราบขอบคุณค่ะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าเย็นจิตต์(หลานชิง)สมบัติศิริ/Yenchit(Lanshing)Sombutsiri(แซ่ตั้ง)
๑๕ เมษายน ๒๕๕๖
------------------------------------------------------------------------
โดย: yenchits@yahoo.com [15 เม.ย. 56 16:34] ( IP A:115.67.135.75 X: )

ความคิดเห็นที่ 45
   tom's Lair Ubon 8th TFW US Army Vietnam War THAILAND.,(Technical Department)
Until the Camp closed.
คุณพ่อเกิดที่ จ.มหาสารคาม เกิด10 มิ.ย. 2473 เสียชีวิต14 มิ.ย. 2541
* คุณแม่ชื่อเล็ก สมบัติศิริ (สืบพิมพ์สุนนท์)
เกิดที่ จ.ร้อยเอ็ด เกิด20 มิ.ย. 2476 เสียชีวิต18 ต.ค. 2544
* คุณพ่อ คุณแม่ มีลูก7 คน ชาย3 คน หญิง4คน (ข้าพระพุทธเจ้าเป็นลูกคนที่3 ของครอบครัว)
* คนที่6 ชื่อนายสมบูรณ์ สมบัติศิริ(ชาย) เสียชีวิตที่กรุงเทพฯ
* คนที่7 ชื่อสมลักษณ์ สมบัติศิริ(โอโนะ) อยู่ญี่ปุ่น
* บ้านเกิด_เกิดบ้านพักทหารปืนใหญ่ที่6 มณฑทหารบกที่6 ค่ายสรรพสิทธิสงค์
ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี34190
การศึกษา
* อนุบาล: โรงเรียนวิจิตราพิทยา ”กองทัพบกอุปถัมภ์” เดิมเป็นโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์เก่า-12-
* ประถมศึกษาปีที่1-4: โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
* ประถมศึกษาปีที่5-7: โรงเรียนวารินชำราบ
* มัธยมศึกษาปีที่1-2: โรงเรียนตั้งใจอนุกูลศึกษา(เป็นนักดนตรีของโรงเรียน/เป่าแตร)
* เกิดอุบัติเหตุตกบันไดชั้น2 ของอาคารเรียน กลิ้งลงมาตามบันไดถึงชั้น1สลบ สาเหตุเพราะดูหนังสือมากไป พักผ่อนไม่พอ เพราะต้องการสอบชิงทุนแพทย์มหิดล หลังจาก
ใช้ทุนหมดจะขอย้ายไปสังกัดแพทย์กองทัพบก ประจำโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี34190(หมอทหาร)ณ บ้านเกิด
* มัธยมศึกษาปีที่3: โรงเรียนวิจิตราพิทยา “กองทัพบกอุปถัมภ์”
* จบม.ศ.3เดินทางเข้ากรุงเทพฯโดยรถทัวร์ เพื่อทำงานและเรียนหนังสือต่อถึงปัจจุบัน
* มัธยมศึกษาปีที่4-5: โรงเรียนสุทัศน์วิทยา วัดสุทัศน์เทพวรารามวรมหาวิหาร
ดร.นิโรท หนูช่วย อาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการ
* ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต(จิตวิทยา)มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
เย็นจิตต์(หลานชิง)สมบัติศิริ/Yenchit(Lanshing)Sombutsiri(Sombatsiri)
วุฒิการศึกษา: Bachelor of science (Psychology) Ramkhamhaeng University
Bangkok10240 THAILAND
อาชีพ: Psychologist/ Sub Agent_New Nordic Development Co.,Ltd/
Broker_Hua Hin Tropical Ocean View Co.,Ltd
ฎีกาถวาย904 ที่http://cid-d13c1caf3c064b59.spaces.live.comblog
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร174-20090901102505174-20090917123914
Mobile: +(66)081-7712434, +(66)089-5406345

-13-
http://cid-d13c1caf3c064b59.spaces.live.comblog
E-mail: sombutsiriyenchit@publichot.net
E-mail: yenchits@yahoo.com
http://www. NEW-NORDIC.COM
http://www. tropicaloceanview.com
ผู้มีพระคุณและเสียชีวิตแล้ว
-นักการเมือง1ท่าน/ตำรวจยศนายพล1ท่าน/ทหารยศนายพล1ท่าน
ลูกทหารคนอีสาน ข้อความที่
10) ข้อความ:
9). Message.
March 15, 2556 1:40 AM IP: 115.67.197.183.
น.ส.อรพินท์ สาทประสม จ้างแปลและPost เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด/
พึ่งบารมีพล.อ.มงคล อัมพรพิสิทธิ์(บิ๊กหมง)
………………………………………………………………………………
PROSTRATE ONESELF.,THANK YOU VERY MUCH.
LOVE…FOREVER…
My Life Only Have2son...
กราบขอโทษ และกราบขอบคุณค่ะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าเย็นจิตต์(หลานชิง)สมบัติศิริ/Yenchit(Lanshing)Sombutsiri(แซ่ตั้ง)
๑๕ เมษายน ๒๕๕๖
------------------------------------------------------------------------

โดย: yenchits@yahoo.com [15 เม.ย. 56 17:11] ( IP A:115.67.135.75 X: )

ความคิดเห็นที่ 49
   rtment)
Until the Camp closed.
คุณพ่อเกิดที่ จ.มหาสารคาม เกิด10 มิ.ย. 2473 เสียชีวิต14 มิ.ย. 2541
* คุณแม่ชื่อเล็ก สมบัติศิริ (สืบพิมพ์สุนนท์)
เกิดที่ จ.ร้อยเอ็ด เกิด20 มิ.ย. 2476 เสียชีวิต18 ต.ค. 2544
* คุณพ่อ คุณแม่ มีลูก7 คน ชาย3 คน หญิง4คน (ข้าพระพุทธเจ้าเป็นลูกคนที่3 ของครอบครัว)
* คนที่6 ชื่อนายสมบูรณ์ สมบัติศิริ(ชาย) เสียชีวิตที่กรุงเทพฯ
* คนที่7 ชื่อสมลักษณ์ สมบัติศิริ(โอโนะ) อยู่ญี่ปุ่น
* บ้านเกิด_เกิดบ้านพักทหารปืนใหญ่ที่6 มณฑทหารบกที่6 ค่ายสรรพสิทธิสงค์
ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี34190
การศึกษา
* อนุบาล: โรงเรียนวิจิตราพิทยา ”กองทัพบกอุปถัมภ์” เดิมเป็นโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์เก่า
* ประถมศึกษาปีที่1-4: โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

-12-
* ประถมศึกษาปีที่5-7: โรงเรียนวารินชำราบ
* มัธยมศึกษาปีที่1-2: โรงเรียนตั้งใจอนุกูลศึกษา(เป็นนักดนตรีของโรงเรียน/เป่าแตร)
* เกิดอุบัติเหตุตกบันไดชั้น2 ของอาคารเรียน กลิ้งลงมาตามบันไดถึงชั้น1สลบ สาเหตุเพราะดูหนังสือมากไป พักผ่อนไม่พอ เพราะต้องการสอบชิงทุนแพทย์มหิดล หลังจาก
ใช้ทุนหมดจะขอย้ายไปสังกัดแพทย์กองทัพบก ประจำโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี34190(หมอทหาร)ณ บ้านเกิด
* มัธยมศึกษาปีที่3: โรงเรียนวิจิตราพิทยา “กองทัพบกอุปถัมภ์”
* จบม.ศ.3เดินทางเข้ากรุงเทพฯโดยรถทัวร์ เพื่อทำงานและเรียนหนังสือต่อถึงปัจจุบัน
* มัธยมศึกษาปีที่4-5: โรงเรียนสุทัศน์วิทยา วัดสุทัศน์เทพวรารามวรมหาวิหาร
ดร.นิโรท หนูช่วย อาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการ
* ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต(จิตวิทยา)มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
เย็นจิตต์(หลานชิง)สมบัติศิริ/Yenchit(Lanshing)Sombutsiri(Sombatsiri)
วุฒิการศึกษา: Bachelor of science (Psychology) Ramkhamhaeng University
Bangkok10240 THAILAND
อาชีพ: Psychologist/ Sub Agent_New Nordic Development Co.,Ltd/
Broker_Hua Hin Tropical Ocean View Co.,Ltd
ฎีกาถวาย904 ที่http://cid-d13c1caf3c064b59.spaces.live.comblog
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร - Pantown
Google_ลูกทหารคนอีสาน::Mobile: +(66)081-7712434., +(66)089-5406345
Yenchit sombutsiri(sombatsiri)You tube
http://cid-d13c1caf3c064b59.spaces.live.comblog

-13-
E-mail: sombutsiriyenchit@publichot.net
E-mail: yenchits@yahoo.com
http://www. NEW-NORDIC.COM
http://www. tropicaloceanview.com
ผู้มีพระคุณและเสียชีวิตแล้ว
-นักการเมือง1ท่าน/ตำรวจยศนายพล1ท่าน/ทหารยศนายพล1ท่าน
ท่านที่เกี่ยวข้องโดยตรง: 40,000M.THB
1. พล.อ.มงคง อัมพรพิสิทธิ์ (บิ๊กหมง)ค้ายาเสพติด, ปล้น
2. พล.อ.อัครเดช ศศิประภา (เสธ.แอ๊ว)ผู้นำกลุ่มอิทธิพล
3. พล.ตรี.อินทรัตน์ ยอดบางเตย (เสธ.ยอด)ค้าอาวุธ
ลูกทหารคนอีสาน ข้อความที่_10) ข้อความ:.,9). Message.
March 15, 2556 1:40 AM IP: 115.67.197.183.
น.ส.อรพินท์ สาทประสม จ้างแปลและPost เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด/
พึ่งบารมีพล.อ.มงคล อัมพรพิสิทธิ์(บิ๊กหมง)
…………………………………………………………………………………….
PROSTRATE ONESELF.,THANK YOU VERY MUCH.
LOVE…FOREVER…My Life Only Have2son...
กราบขอโทษและกราบขอบคุณค่ะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าเย็นจิตต์(หลานชิง)สมบัติศิริ
Yenchit(Lanshing)Sombutsiri(แซ่ตั้ง)
21 เมษายน ๒๕๕๖
------------------------------------------------------------------------

โดย: sombutsiriyenchit@publichot.net [21 เม.ย. 56 11:51] ( IP A:115.67.199.83 X: )

ความคิดเห็นที่ 54
   ประสม จ้างแปลและPost เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
พึ่งบารมีพล.อ.มงคล อัมพรพิสิทธิ์(บิ๊กหมง) และหลอกลวงบังคับบุตรชาย
ทั้ง2คนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นตัวประกันและเข้าสู่ขบวนการโจร
PROSTRATE ONESELF.,THANK YOU VERY MUCH.
LOVE…FOREVER…My Life Only Have2son...
กราบขอโทษที่ไม่ได้กราบเรียนให้ทราบด้วยตนเองและกราบขอบคุณค่ะ
พระราชอาญาไม่พ้นเกล้าพ้นกระหม่อม
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าเย็นจิตต์(หลานชิง)สมบัติศิริ
Yenchit(Lanshing)Sombutsiri(แซ่ตั้ง)
พฤษภาคม ๒๕๕๖
--------------------------------------------------------------------------

โดย: sombutsiriyenchit@publichot.net [3 พ.ค. 56 10:12] ( IP A:115.67.133.250 X: )

คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)

พิมพ์เพื่อยืนยันตัวตนว่าไม่ใช่ คอมพิวเตอร์


คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน