การพัฒนาปัญญาหลายด้าน เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
   ที่มา
รศ.ดร.เยาวพา เดชะคุปต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ที่มา : หนังสือวารสารการศึกษาปฐมวัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม 2542 หน้า 31 – 37)
http://www.childthai.org/cic/c265.htm
โดย: เจ้าบ้าน [16 ส.ค. 47 23:00] ( IP A:202.29.9.7 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

ความคิดเห็นที่ 1
   คุณภาพและสมรรถนะของคนที่สังคมพึงปรารถนาคือ คนเก่ง คนดี มีคุณธรรมมีสุขภาพพลานามัยดี และมีส่วนร่วมกับประเทศ วิธีการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวนี้ได้ คือ การจัดการเรียนการศึกษาให้เป็น คนดี คนเก่ง และมีความสุขซึ่งการประยุกต์กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาปฐมวัย คือการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมพัฒนาการสมองทุกด้านพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ ความเป็นประชาธิปไตย การเข้าใจความสามารถของตนและการประเมินผลตามสภาพจริง
ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 8 ( พ.ศ. 2540 - 2544 ) ซึ่งมุ่งเป็นแผนแห่งความหวังและอนาคตของชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนเพื่อพัฒนาประเทศ แผนได้มุ่งสู่การพัฒนา "คน" โดยเน้น "คน" เป็นศูนย์กลางหรือจุดมุ่งหมายของการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้น การพัฒนาการศึกษาให้เป็นการสร้างรากฐานเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ "คน"มุ่งให้ทุกคนมีการพัฒนาเต็มศักยภาพและเต็มศักยภาพ ทั้งร่างกาย สติปัญญา จิตใจและสังคม จะเป็นพื้นฐานสร้างพลังครอบครัวชุมชน และสังคม อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวมอย่างสมดุลกับธรรมชาติและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้อย่างสันติ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2540 คำนำ และหน้า 4 )
การสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่พึงปรารถนา จำเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะของคนให้เป็น "คนเก่ง" คนดี มีคุณธรรม มีคุณภาพพลานามัยที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ" (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ .2540 คำนำ) การพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวจะต้องมีวิสัยทัศน์ของการพัฒนาคนให้เป็นคนที่มีความสมดุล ทั้งด้านร่างกายปัญญา จิตใจ และสังคม กล่าวคือ เป็นคนที่ "เก่ง ดี และมีความสุข" มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับสังคมไทยที่กำลังอยู่ในกระแสโลกาภิวัฒน์ และสภาพของวิกฤตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน กระบวน

ทัศน์ใหม่ในการพัฒนาคนให้มีความสมดุล ดังกล่าว ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มองกว้าง คิดไกล ใฝ่ดี
2. มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
3. มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน์
4. ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ รู้วิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และรักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. จัดรูปแบบของการศึกษาที่หลากหลาย ฯลฯ
โดย: เจ้าบ้าน [16 ส.ค. 47 23:01] ( IP A:202.29.9.7 X: )

ความคิดเห็นที่ 2
   การศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและธรรมชาติ
การศึกษาควรเป็นเรื่องของทุกคน เป็นสิทธิของเขาที่จะเรียนรู้ ดังนั้นการศึกษาจึงควร และตรงกับความต้องการของผู้เรียน และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ และเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่คนเราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเข้าไปมีส่วนในการพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้ดีขึ้น

การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ทุกคนต้องฝึกการเรียนรู้ ด้วยตนเองตลอดชีวิต ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้โดยไม่ยึดครูเป็นศูนย์กลางของการสอน กล่าวคือ ต้องเรียนตามความต้องการของผู้เรียนตามความต้องการของผู้เรียนสอดคล้องกับความถนัดของตนเอง และต้องระดมให้ทุกส่วนของสังคมช่วยกันและกัน โดยถือว่าการศึกษาเกี่ยวข้องกับทุกคน (Education For all) และทุกคนสามารถช่วยเหลือและเป็นหน้าที่คนทุกคนจะช่วยในการศึกษาและการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน (All for education)

การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคล
หมายถึงแนวความคิดในการจัดการศึกษาใหม่ เพื่อเป้าหมายในการเสริมสร้างความสามารถของแต่ละบุคคลที่มีอยู่ในตนเองให้เจริญเติบเต็มขีด อย่างเต็มขีดความสามารถ และนำศักยภาพนี้มาพัฒนาตนเองและสังคมให้เหมาะสมกับความสามารถของตนศักยภาพจะได้รับการกระตุ้น และพัฒนาโดยการจัดกระบวนการกระตุ้น และพัฒนาโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการสอนจากสภาพจริง ( Authenticity Leaning ) และการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Evaluation ) บทบาทของครูจะทำหน้าที่เป็นผู้อื้ออำนวยการเรียนรู้ (facilitator) (วินัย วงษ์ใหญ่ 2540 : 35)
โดย: เจ้าบ้าน [16 ส.ค. 47 23:02] ( IP A:202.29.9.7 X: )

ความคิดเห็นที่ 3
   ความเป็นเอกภาพในการจัดการเรียนการศึกษาเพื่อให้เป็น คนดี คนเก่ง และมีความสุข

คนดี หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมของความมีวินัย และค่านิยมประชาธิปไตย

ความมีวินัย คือ คุณลักษณะทางจิตใจ และพฤติกรรมที่ช่วยให้บุคคลสามารถควบคุมตนเอง และปฏิบัติตนตามระเบียบกฎกติกา ของสังคม เพื่อประโยชน์ของตนเองและของส่วนรวม

พฤติกรรมที่บ่งชี้ ความมีวินัย ได้แก่ ความสนใจใฝ่รู้ การควบคุมตนเอง ความรับผิดชอบ ความมีเหตุผล ความชื่อสัตย์ และความขยัน มีวินัย

ค่านิยมประชาธิปไตย คือ คุณลักษณะทางจิตใจ และพฤติกรรมของบุคคลที่เห็นคุณค่าของตนเอง และคุณค่าของผู้อื่นเคารพสิทธิและป้องกันสิทธิของตนเองและผู้อื่นด้วยน้ำใจท่เคารพต่อคุณค่าของเสียงส่วยใหญ่ด้วยความเข้าใจระหว่างกันและกัน ด้วยความสันติ

พฤติกรรมที่บ่งชี้ความเป็นประชาธิปไตย ได้แก่การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ยอมรับฟัง ความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเคารพสิทธิ ป้องกันสิทธิของตนเอง เคารพสิทธิผู้อื่น มีเหตุผล เคารพกติกาของสังคม ทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็น รวมทั้งมีความเสียสละ
โดย: เจ้าบ้าน [16 ส.ค. 47 23:03] ( IP A:202.29.9.7 X: )

ความคิดเห็นที่ 4
   โฮเวิร์ด การ์ดเน่อร์ (Howard Gardner. 1993 ) นักวิทยาศาสตร์ด้านระบบประสาท แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของสติปัญญาและได้จำแนกความสามารถ หรือสติปัญญาของคนเอาไว้ 7 ประเภท และภายหลังเพิ่มเติมอีก 1 ประเภท โดยได้คิดทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Moltiple Intelligence Ml ) และจำแนกปัญญาเอาไว้ในหนังสือ ชื่อ "โครองสร้างของจิตใจ" (Frame of Mind) โดยเขาศึกษาจากผู้ที่ส่วนบกพร่องในบางส่วน และพบว่าผู้ที่ถูกศึกษายังมีความสามารถในส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งเป็นการพิสูจน์ว่า สมองของมนุษย์ได้แบ่งเป็นส่วนๆ แต่ละส่วนได้กำหนดความเป็นเรื่อง ๆ คือ มีปัญญาหลายๆ อย่าง ถือกำเนิดมาจากสมองเฉพาะส่วน แตกต่างกันการ์ดเน่อร์ได้ใช้ฐานความคิดจากศาสตร์ทางการรับรู้ ( Cognitive Science ) และศาสตร์การทำงานของสมอง (Neuro Socience) และให้คำจำกัดความคำว่า "ปัญญา" ว่า "ความสามารถที่จะค้นหาและแก้ปัญหาและสร้าง ผลผลิตที่มีคุณค่าเป็นที่ยอมรับของสังคม" (เฉิดศักดิ์ ชุมชน. 2540)

สติปัญญาทั้ง 8 ด้านนี้ ได้แก่
1. สติปัญญาด้านภาษา (Verbal/inquistic Inlligence ) คือผู้ที่มีความสามารถทางด้านภาษาสูง เช่น นักเล่านิทาน
นักพูด นักการเมือง หรือ ด้านการเขียน เช่น กวี นักเขียนบทละคร บรรณาธิการ นักหนังสือพิมพ์ ปัญญาด้านนี้ยังรวมถึง ความสามารถในด้านการจัดกระทำเกี่ยวกับ โครงสร้างของภาพ เสียง ความหมาย และเรื่องที่เกี่ยวกับภาษา เช่น ความสามารถใช้ภาษาในการหว่านล้อมการอธิบาย เป็นต้น
2. สติปัญญาด้านตรรกและคณิตศาสตร์ (Logical/Mathematic Intellignece ) ได้แก่ผู้ที่มีความสามารถสูงในการ
ใช้ตัวเลข เช่น นักบัญชี นักคณิตศาสตร์ นักตรรกศาสตร์ นักจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปัญญาด้านนี้ยังรวมถึงความไวในการเห็นความสัมพันธ์แบบแผนตรรกวิทยา การคิดคาดการณ์ (if-then) วิธีการที่ใช้ในการคิด ได้แก่การจำแนกประเภท การจัดหมวดหมู่ การสันนิษฐาน สรุปการคิดคำนวณ การตั้งสมมติฐาน
3. สติปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (visual / Spatial Intelligence ) คือความสามารถในการมองเห็นพื้นที่ ได้แก่ นาย
พราน ลูกเสือ ผู้นำทาง และสามารถปรับปรุงวิธีการใช้เนื้อที่ได้ดี เช่น สถาปนิก มัณฑนาการ ศิลปิน นักประดิษฐ์ ปัญญาด้านนี้ รวมไปถึงความไวต่อสี เส้น รูป ร่าง เนื้อที่ และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเหล่านี้นอกจากนี้ ยังหมายถึง ความสามารถที่จะมองเห็นและแสดงออกเป็นรูปร่างถึงสิ่งที่เห็น และความคิดเกี่ยวกับพื้นที่
4. สติปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligenec )คือความสามารถในการใช้ร่างกายของตนเองแสดงความคิด ความรู้สึก ได้แก่ นักแสดง นักแสดงท่าใบ้ นักกีฬา นาฎกร นักฟ้อนรำ และความสามารถในการใช้มือประดิษฐ์ เช่น นักปั้น ช่างแก้รถยนต์ ศัลยแพทย์ ปัญญาทางด้านนี้รวมถึงทักษะทางกาย เช่น ความคล่องแคล่วความแข็งแรง ความรวดเร็วความยืดหยุ่น ความประณีต และความไวทางประสาทสัมผัส
5. สติปัญญาทางด้านดนตรี (Musical / Rhythemic Intelligence) คือ ความสามารถทางด้านดนตรี ได้แก่ นักแต่ง
เพลง นักดนตรี นักวิจารณ์ดนตรี ปัญญาด้านนี้รวมถึงความไว้ในเรื่องจังหวะ ทำนอง เสียง ตลอดจนความสามารถ ในการเข้าใจและวิเคราะห์ดนตรี
6. สติปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence ) คือ ความสามารถในการเข้าในอารมณ์ ความรู้สึก
ความคิด และเจตนาของผู้อื่น ทั้งนี้รวมถึงความในการสังเกต น้ำเสียง ใบหน้า ท่าทาง ทังยังมีความสามารถสูงในการรู้ถึงลักษณะต่างๆของสัมพันธภาพของมนุษย์และสามารถตอบสนิกได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เช่น สามารถทำให้บุคคลหรือ กลุ่มบุคคลปฏิบัติตาม
7. สติปัญญาด้านตน หรือ การเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence ) คือความสามารถในการรู้จักตนเอง
และสามารถประพฤติปฏิบัติตนได้จากความรู้จักตนนี้ ความสามารถในการรู้จักตัวตน ได้แก่ การรู้จักตัวเองตามความจริงเช่น มีจุดอ่อน จุดแข็งในเรื่องใด มีความรู้เท่าทัน อารมณ์ ความคิด ความปรารถนาของตน มีความสามารถในการฝึกฝนตนเอง และเข้าในตนเอง
8. สติปัญญาด้านการรักษาธรรมชาติ (Naturalistic ) เข้าในการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ และปรากฎการณ์
ธรรมชาติ เข้าใจความสำคัญของตนเองกับสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงความสามารถของตนเองที่จะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เข้าใจถึงพัฒนาการของมนุษย์ และการดำรงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย เข้าใจและจำแนกความเหมือนกันของสิ่งของ เข้าใจการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงขิงสสาร
โดย: เจ้าบ้าน [16 ส.ค. 47 23:03] ( IP A:202.29.9.7 X: )

ความคิดเห็นที่ 5
   ทฤษฎีทางพหุปัญญา (Mi Theory) ไม่เพียงแต่อธิบาย ปัญญาทั้ง 8 ด้านนี้เท่านั้น แต่ยังอธิบายลักษณะที่สำคัญ
เอาไว้ดังนี้

1. ปัญญามีลักษณะเฉพาะด้าน จากการศึกษาเรื่องสมอง
2. ทุกคนมีปัญญาทั้ง 8 ด้าน มากบ้างน้อยบ้างต่างกันไป ซึ่งบางคนอาจจะมีปัญญาทั้ง 8 ด้านสูงมากทุกด้าน แต่
บางคนก็อาจจะมีเพียง หนึ่ง หรือ สองด้าน ส่วนด้านอื่นไม่สูงนัก
3. ทุกคนสามารถพัฒนาปัญญาแต่ละด้านให้สูงขึ้นถึงระดับใช้การได้ ถ้ามีการให้กำลังใจ ฝึกฝนอบรม มีสภาพ
แวดล้อมที่เหมาะสม เช่น ความร่วมมือของผู้ปกครองการได้ประสบการณ์ ก็อาจจะเสริมสมรรถภาพของปัญญาด้านต่างๆ ได้
4. ปัญญาต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันได้ การ์ดเน่อร์ชี้แจงว่าการแบ่งลักษณะของปัญญาแต่ละด้านเป็นเพียงการ
อธิบายลักษณะของปัญญาแต่ละด้านเท่านั้น แท้ที่จริงแล้ว ปัญญาหลายๆ ด้านจะทำงานร่วมกัน เช่น ในการประกอบอาหารก็ต้องสามารถอ่านวิธีทำ (ด้านภาษา) คิดคำนวณปริมาณของส่วนผสม (ด้านคณิตศาสตร์) เมื่อประกอบอาหารเสร็จ ก็ทำให้สมาชิกทุกคนในบ้านพอใจ (ด้านมนุษยสัมพันธ์) และทำให้ตนเองมีความสุข (ด้านการเข้าใจรู้จักตนเอง) เป็นต้น การกล่าวถึงปัญญาแต่ละด้าน เป็นเพียงการนำลักษณะพิเศษเฉพาะออกมาศึกษา เพื่อหาทางใช้ให้เหมาะสม
5. ปัญญาแต่ละด้านจะมีการแสดงความสามารถหลายทาง เช่น บางคนไม่มีความสามารถด้านการอ่าน ก็ไม่ได้
หมายความว่าไม่มีความสามารถทางภาษา เพราะเขาอาจจะเป็นคนที่เล่านิทานและเล่าเรื่องเก่ง ใช้ภาษาพุดได้คล่องแคล่วหรือคนที่ไม่มีความสามารถทางกีฬา ก็อาจจะใช้ร่างกายได้ดีในการถักทอผ้า หรือเล่นหมากรุกได้เก่ง ซึ่งจะเห็นได้ว่า แม้แต่ในปัญญาด้านใดด้านหนึ่ง ก็จะมีการแสดงออกถึงความสามารถหลากหลาย
การ์ดเน่อร์ เชื่อว่า แม้ว่าคนแต่ละคนมีสติปัญญาแต่ละด้านไม่เท่ากัน แต่ก็สามารถพัฒนาปัญญา ทั้ง 8 ด้านนี้ได้
โดย: เจ้าบ้าน [16 ส.ค. 47 23:04] ( IP A:202.29.9.7 X: )

ความคิดเห็นที่ 6
   ความสุข
"ความสุข" คือ สิ่งที่ทุกคนปรารถนาเฝ้าเสาะแสวงหา ไขว่คว้า พากเพียรพยายามที่จะให้ตัวเอง และผู้เป็นที่รักได้พบได้ครอบครอง พ่อแม่อยากให้ลูกมีความสุข ครูอาจารย์ก็อยากเห็นลูกศิษย์ของตนร่าเริง แจ่มใน และมีความสุข (ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน สกศ. 2540 ) ซึ่งวิชัย วงษ์ใหญ่ (2540)กล่าวว่าเมื่อคนเรามีความสุข ภายในสมองของคนเรามีสารเอนโดฟีน (Endophine) ที่หลั่งออกมาทำให้คนเรามีความสุข แต่ถ้าผู้เรียนมีความเครียด ความเกร็ง คาดหวัง ตื่นเต้น แข่งขันเพื่อการเอาชนะ สมองจะหลั่งสารแอนดรีนาลีน(Andrenaline) ออกมา สารดังกล่าว จะมีผลเสียต่อร่างกาย เช่น ทำให้ปวดหัว ปวดท้องอย่างไม่มีสาเหตุ การจัดความสมดุล

วิชัย วงษ์ใหญ่ (2541: 38) ได้สรุปผลจากการวิจัยของกรมวิชาการ พบว่า เด็กที่มาโรงเรียนแล้วมีความสุข มีปัจจัย 3 ประการ คือ รักโรงเรียน รักครู รักเพื่อน
ประการแรก รักโรงเรียน เพราะได้เรียนหนังสือและมีเพื่อน มาถึงโรงเรียนแล้วรู้สึกสบายใจ เพราะมีเพื่อนเล่น มีความรู้ได้เรียนหนังสือ
ประการที่สอง รักครู เพราะครูสอนดี ครูใจดี และมีความรู้
ประการที่สาม รักเพื่อน เพราะเป็นคนดี เป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเป็นเพื่อนที่ชอบเล่นด้วยกัน เพื่อนที่อยากได้ คือ เพื่อนที่ชอบเล่นด้วยกัน เป็นคนไม่เกเร และรังแกเพื่อน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้เล็งเห็นความสุข และต้องการให้นักเรียนอย่างมีความสุข จึงเชิญคณะผู้เชี่ยวชาญร่วมกันศึกษาค้นคว้า โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิติยวดี บุญซื่อ (กิติยวดี บุญซื่อ และคณะ 2540) เป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งได้นำเสนอ "ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความสุข" สรุปหลักการสำคัญว่า การเรียนรู้ที่มีความสุขจะต้องมีแนวคิดพื้นฐานที่จะต้องสร้างความรักและความศรัทธาให้กับนักเรียน เพราะศรัทธาเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่ดีที่สุด การเรียนรู้ที่ดีเกิดจากการได้สัมผัส และสัมพันธ์กับของจริงและธรรมชาติ การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ตนเอง และบุคคลรอบข้าง ช่วยให้เขาปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว
โดย: เจ้าบ้าน [16 ส.ค. 47 23:05] ( IP A:202.29.9.7 X: )

ความคิดเห็นที่ 7
   การประยุกต์กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย

การพัฒนาให้เด็กเป็นคนที่ เก่ง ดี และมีความสุข ต้องมีความสมดุลในการจัดกระบวนการเรียนการสอน บรรยากาศ และ สภาพแวดล้อมโดยให้เด็กได้สนุกสนานนับกิจกรรมการเรียน และเสริมสร้าง ประสบการณ์ที่สร้างสรรค์ ให้ผู้เรียนมีความสุขจากการช่วยเหลือ อื้ออาทรและร่วมมือร่วมใจกันสามารถจัดการ จัดระบบโดยร่วมมือกันรับผิดชอบ ในการปฏิบัติตากฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อตกลง เพื่อเสริมสร้างวินัยในตนเอง สำหรับการอยู่ร่วมกัน และให้ผู้เรียนมีความสนในใฝ่รู้ซึ่งต้องอาศัย กระบวนการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning)และกระบวนการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Evaluation)

ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้เด็กเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข ควรจะมีการส่งเสริม หรือพัฒนาเด็ก ดังนี้
1. ส่งเสริมให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ (Student - centered approach) โดยเน้นให้เด็กเป็นผู้ปฏิบัติ กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. ส่งเสริมพัฒนาการของสมองทุกๆ ด้าน (Whole brain approach) ทั้งด้านร่างกาย ภาษา คณิตศาสตร์ ดนตรี การ
รับรู้ และมิติสัมพันธ์ และการรักธรรมชาติ
3. ส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด (Thinking Skill) และการแก้ปัญหา อย่างเป็นเหตุเป็นผล และในเชิงสร้างสรรค์
4. เน้นการบูรณาการการเรียนรู้ และทักษะความถนัดของผู้เรียน โดยส่งเสริมศักยภาพของเด็กทุกๆด้าน โดยการเรียนเป็นหน่วย(Thematic Apporach)
5. เน้นการพัฒนาเด็กในด้านการอยู่ร่วมกัน และทำงานร่วมกันตามวิถีประชาธิปไตย
6. ส่งเสริมการเข้าใจตนเอง รู้จักส่วนดี ส่วนบกพร่องของตนเอง และความเข้าใจผู้อื่น สามารถชื่นชมกับความสำเร็จของผู้อื่น
7. เน้นการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Evaluation) โดยอาศัย การสังเกต การสัมภาษณ์ การเก็บสะสมแฟ้มผลงานของเด็ก
โดย: เจ้าบ้าน [16 ส.ค. 47 23:05] ( IP A:202.29.9.7 X: )

ความคิดเห็นที่ 8
   เอกสารอ้างอิง

* กิติยวดี บุญซื่อ และคณะ.(2541) "สกศ. แนะ....นำอย่างไรจึงเรียนรู้อย่างมีความสุข" วัฎจักร การศึกษา.28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2541.
* คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. สำนักงาน. สำนักนายกรัฐมนตรี (2540). "ปฏิทินผู้บริหารการศึกษา 2540 แผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8". กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา.
* เฉิดศักดิ์ ชุมชน. (2540). "พหุปัญญา" เอกสารประกอบในการอบรม "เรื่อง ทักษะการคิด และรูปแบบการเรียนรู้ (Thinking Skills
& Learning Style)" โดย Leonard and Leila Finkelstein ณ ห้องประชมตึกชาญ อิสสระ 6-8 กุมภาพันธ์ 2541.
* วิชัย วงษ์ใหญ่. (2541). "กระบวนทัศน์ใหม่ : การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคล" วารสาร มศว ศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (มกราคม - มิถุนายน 2541)
* Armstrong, Thomas (1994). Multiple Intelligences in the Classroom. ASCD. เอกสารแปลใช้ประกอบการอบรม เรื่อง
"การพัฒนาปัญญาหลายด้าน" โดย patricia Bolanos ณ โรงแรมเฟร์ส 26 - 28 มิถุนายน 2541.
* Finkelstein, Leonard & Finkelstein, Leila. (2541) สรุปคำบรรยายจากการอบรมเรื่อง "ทักษะการคิดและรูปแบบการเรียนรู้
(thinking Skills & Learning Style)" ณ ห้องประชุมตึกชาญ อิสสระ 6-8 กุมภาพันธ์ 2541.
โดย: เจ้าบ้าน [16 ส.ค. 47 23:06] ( IP A:202.29.9.7 X: )

ความคิดเห็นที่ 12
   นักเรียนคิดว่าตนเองต้องเป็นผู้รับความรู้จากครูอยู่เสมอและทำตามกิจกรรมที่ครูอาจารย์กำหนดไว้เท่านั้นไม่ได้มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม
2.อภิปรายผลตามผลการตรวจสอบสมมุติฐานการวิจัยดังนี้
ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อสนับสนุนและเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อความมีวินัยของนักเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกับสมชาย สิงหพันธ์ (2527 : บทคัดย่อ) ที่ได้วิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความมีวินัยของตนเองในการสอนจริยธรรม พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความมีวินัยในตนเองหลังการทดลองแตกต่างกันก่อน
สอดคล้องกับพลับพลึง บุญรามณรงค์ (2548 : บทคัดย่อ) ผลการวิจัย พบว่า หลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มนักเรียนความรับผิดชอบด้านการเรียนดีขึ้นโดยก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรับผิดชอบ ด้านการเรียน 42.23 ร้อยละ 46.92 อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ หลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรับผิดชอบด้านการเรียนดีขึ้น คือ 60.77 ร้อยละ 67.52 ซึ่งความรับผิดชอบเป็นคุณลักษณะของบุคคลที่มีวินัยได้มีผู้กล่าวไว้ดังนี้ กนิษฐา ไทเตชะวัฒน์ (2531: 9) ได้สรุปลักษณะของผู้มีวินัยได้แก่ 1) มีความเชื่อมั่นในตนเอง 2) มีความรับผิดชอบ 3) มีความตั้งใจจริง 4) มีความอดทน 5) ทำตามกฎเกณฑ์ของสังคม 6) สามารถควบคุมตนเอง 7) มีความเชื่อมั่นในอำนาจภายในแห่งตน 8) มีการตั้งเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ กันยา สุวรรณรอด (2537 : 9) คุณลักษณะของผู้มีวินัยได้แก่ 1) ความรับผิดชอบ 2) ความเชื่อมั่นในตนเอง 3) ความอดทน 4) ความเป็นผู้นำ 5) ความตั้งใจจริง 6) ความมีเหตุผล 7) ความซื่อสัตย์ 8) การตรงต่อเวลา ซึ่งสอดคล้อง ศุลีพร นิมิติกุล (2521 : 63) ดังที่กล่าวว่า ความมีวินัยแห่งตนจะเกิดขึ้นได้โดยการเรียนการสอนในโรงเรียน การสอนของครูนั้นควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะและทำงานด้วยตนเอง ซึ่งทำให้ผู้เรียนรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอันเป็นการฝึกฝนความมีวินัยแห่งตนเองแก่ผู้เรียนให้เกิดสะสมเพิ่มมากขึ้น


ข้อเสนอแนะ


จากผลการวิจัย ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในกิจกรรมการเรียนการสอน
ในโรงเรียน ดังนี้
1.1 ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมและกำหนดนโยบายในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนตระหนักว่าตนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา
1.2 จัดกิจกรรมให้นักเรียนเล็งเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของความมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามไปปฏิบัติในชีวิตประจำอย่างได้ผล
2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ศึกษาการใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อการพัฒนาความมีวินัยของนักเรียน
2.2 สร้างแบบทดสอบความมีวินัยของนักเรียน
2.3 การพัฒนาและการดำเนินงานเสริมสร้างความมีวินัยของนักเรียน
2.4 การพัฒนาคุณลักษณะของความมีวินัยของนักเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
2.5 การวัดการปฏิบัติตนที่แสดงถึงความมีวินัยของนักเรียน

โดย: นางวรรณา อยู่สุข [10 พ.ย. 50 12:33] ( IP A:203.113.17.149 X: )

ความคิดเห็นที่ 13
   เรียนท่านอาจารย์ด้วยความเคารพ
ดิฉันสนใจงานวิจัยของท่านอาจารย์ค่ะ ขอความกรุณาส่งมาตาม
E-mail ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ ขอขอบพระคุณมากค่ะ ขอความดีนี้ส่งผลให้อาจารย์อยู่ดี มีสุข ประสบพบสิ่งดีๆตลอดไปค่ะ
โดย: sofia_kla@hotmail.com [23 ก.ย. 54 14:36] ( IP A:49.49.69.16 X: )

ความคิดเห็นที่ 14
   เรียนอาจารย์วรรณาค่ะ
ดิฉันเป็นนิสิตปริญญามหาบัณฑิตคณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยาพัฒนาการค่ะ มีความสนใจในงานวิจัยของอาจารย์ จึงอยากขอทราบรายละเอียดงานวิจัยชิ้นนี้เพื่อศึกษาเพิ่มเติม รบกวนอาจารย์ส่รายละเอียดให้ดิฉันตามที่อยู่ทางอีเมลล์ด้วยนะคะ
โดย: smallapple99@gmail.com [30 ม.ค. 55 12:40] ( IP A:101.51.11.23 X: )

ความคิดเห็นที่ 15
   E-mail : smallapple99@gmail.com
ขอบพระคุณค่ะ
โดย: smallapple99@gmail.com [30 ม.ค. 55 12:42] ( IP A:101.51.11.23 X: )

ความคิดเห็นที่ 16
   เรียน ผอ.วรรณา อยู่สุข
ผมสนใจงานวิจัยของท่าน ติดต่อคืนหมายเลข 089-7108501 ที่ทำงาน 042-431728(รุ่งโรจน์ ตัณฑรัตน์ ร.ร.ท่าบ่อ จ.หนองคาย)
โดย: rungrojtan@hotmail.com [9 ก.พ. 55 10:51] ( IP A:125.26.218.123 X: )


คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน