ตัวอย่าง หนังสือการขอขึ้นทะเบียน/การขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง ทะเบียนที่ราชพัสดุ

1.(แบบ ทร.03 ใช้ในการนำส่งที่ดินราชพัสดุขึ้นทะเบียน)โดยสามารถ Download แบบทร.03ได้ทางhttp://web2.treasury.go.th/internet/spi/03.pdf

2.(แบบ ทร.04 ใช้ในการนำส่งอาคารที่ปลูกสร้างอยู่บนที่ดินราชพัสดุขึ้นทะเบียน)โดยสามารถ Download แบบทร.04ได้ทาง http://web2.treasury.go.th/internet/spi/04.pdf

3.(แบบ ทร.05 ใช้ในการนำส่งอาคารที่ตั้งอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน)โดยสามารถ Download แบบทร.05ได้ทาง
http://web2.treasury.go.th/internet/spi/05.pdf

ตัวอย่างหนังสือที่เอกสารไม่ครบ ส่งกลับเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม

ตัวอย่างการกรอกแบบ ทร.03-04 หรือ 05 พร้อมลงนาม ให้ครบถ้วน