โลกของน้องตุลย์
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]
แนะนำตัว
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด- 5ปี
1. การส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว
ใบงาน GM 0-1ปี
ใบงาน GM 1-2ปี
ใบงาน GM 2-3ปี
ใบงาน GM 3-4ปี
ใบงาน GM 4-5ปี
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น - GM
2. การส่งเสริมพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
ใบงาน FM 0-1ปี
ใบงาน FM 1-2ปี
ใบงาน FM 2-3ปี
ใบงาน FM 3-4ปี
ใบงาน FM 4-5ปี
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น - FM
3 การส่งเสริมพัฒนาการด้านความใจภาษา
ใบงาน RL 0-1ปี
ใบงาน RL 1-2ปี
ใบงาน RL 2-3ปี
ใบงาน RL 3-4ปี
ใบงาน RL 4-5ปี
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น - RL
4. การส่งเสริมพัฒนาการด้านการใช้ภาษาพูด
ใบงาน EL 0-1 ปี
ใบงาน EL 1-2 ปี
ใบงาน EL 2-3 ปี
ใบงาน EL 3-4 ปี
ใบงาน EL 4-5 ปี
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น - EL
5. การส่งเสริมพัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเอง
ใบงาน PS 0-1 ปี
ใบงาน PS 1-2 ปี
ใบงาน PS 2-3 ปี
ใบงาน PS 3-4 ปี
ใบงาน PS 4-5 ปี
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น - PS
แบบทดสอบและฝึกพัฒนาการเด็ก
กิจกรรมปี 2552
พัฒนาการของน้องตุลย์
มุมของเล่น
กิจกรรมปี 2553
คณะศึกษาศาสตร์เอกปฐมวัย1/2553
1 EE223 การเล่น-การเรียนระดับปฐมวัย
2 ET 201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
3 PC315 จิตวิทยาการศึกษา
4 CU204 หลักสูตรและวิธีสอนทั่วไป
5 RU100 ความรู้คู่คุณธรรม
6 PC297 จิตวิทยาพัฒนาการวัยเด็ก
7 EE 211 การปฐมวัยศึกษา
8 EE224 กิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย
คณะศึกษาศาสตร์เอกปฐมวัย2/2553
9 EE323 - กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
10 EE328 - คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
11 EE344 - การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
12 EE346 - งานกระดาษสร้างสรรค์
13 EE424 - การสอนเด็กพิเศษในชั้นเรียนปกติ
14 PT431 - Boy Scout Girl Guide and Red-Cross
15 TL408 - การศึกษาเป็นรายบุคคล
Summer/2553
16 ED201 - ภาษาอังกฤษสำหรับครู 1
17 EE326 - วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
18 EE313 - หลักการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน ระดับปฐมวัย

ติดต่อเจ้าบ้าน
[78097]

ขออภัยค่ะ บ้านของท่านถูกระงับไว้ชั่วคราว เนื่องจากท่านเจ้าบ้านไม่ได้มาทำการใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้