.pantown.com : กฎหมายเพื่องานสอบสวน
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]
อย่าเป็นตำรวจเลยถ้า...
ภาพถ่ายเล่าความเป็นมา
ระเบียบคำสั่งการสอบสวน
คดีศาลปกครอง
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ตำรวจที่ประชาชนต้องการ
ภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจ
ชวนไปปีนภูกระดึง
ขั้นตอนการนั่งสมาธิ
มาทำความรู้จักข้าวยำ
ประโยชน์"ชาเขียว"
กลโกงโจรกรรมรถ
ข้อปฏิบัติเมื่อถูกขู่วางระเบิด
ข้อสอบเก่าเนฯ
ฎีกาย่อเรื่องรถชน
เจ้าอาวาส/เจ้าพนักงาน
การจับตามวิอาญา
ลิขสิทธิ์
วิสามัญฆาตกรรม
ค่าชดเชยผู้บริสุทธิ์
ค่าตอบแทนพยาน
พ ร บ คุ้มครองเด็กฯ
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
เก็บตกฎีกา
จรรยาบรรณ พงส
พยานฝ่ายผู้ต้องหา
มาตรการต่อรอง
เจตนาฆ่าหรือทำร้าย
ความโลภเป็นเหตุ
ใช้วิทยาการให้มาก
อำนาจสั่งสอบเพิ่มของอัยการ
ตลาดขำขัน
รวมลิงค์น่าสนใจ
เรื่องจริงของชีวิตหนึ่ง
ฐานความผิดตาม พ.ร.บ.คอมฯ
ย่อวิชาสอบเข้าตำรวจ
ตัวอย่างคดีด้านไอที
เที่ยวไปกับเว็บมาสเตอร์
อาลัยแม่
ใช้บริการเว็บ
หลักการทำพินัยกรรม
สัตว์ใกล้สูญพันธ์
ปั้นให้ลูกชายเป็น นตท
ลงนามสมุดเยี่ยมเว็บนี้
พระสหายแห่งสายบุรี
วิอาญาเตรียมสอบเนฯ
วิธีติดตามรถหายที่รวดเร็ว
ข้อสอบวิชาสอบสวน
พนักงานสอบสวนคือใคร
หนังสือวิชาสืบสวนสอบสวน
การสอบสวนที่ชอบ
ระวังถูกหลอกโอนเงิน
พ ร บ ตำรวจฉับเตรียมสอบ
แนวข้อสอบ พ ร บ ตำรวจฯ
กฎ ก ตร สืบสวนข้อเท็จจริง
อธิบายวิแพ่งเรียงมาตรา
อธิบายพระธรรมนูญศาล
อธิบายล้มละลาย
จับ ค้น สอบสวนที่ชอบ
ข้อสอบอัยการ,ผู้พิพากษา
มาตราสำคัญสอบเนฯ
เรื่องเฮฮา
สนทนากับเว็บมาสเตอร์
บิดากฎหมายไทย
AEC
คำพิพากษากรณีชุมนุมประท้วง
เสรีภาพของการชุมนุมฯ
อ่านสักนิดพิชิตยาเสพติด
ป อาญา
ป วิอาญา
วิธีพิจารณาคดียาเสพติด
พ ร บ จราจรทางบก
เนฯสมัย64
ข้อมูลเนฯ
กฎหมายเยียวยา
ย่อเตรียมสอบวิชาพยาน
ย่อวิแพ่งเตรียมสอบ

สมัครสมาชิก
[538078]   ค่าตอบแทนพยานที่ให้การในคดีอาญา

ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน
หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา พ.ศ.2547

ระเบียบนี้ออกเมื่อ 29 ก.ย.2547 โดยอาศัยอำนาจตาม ม.5,15,16,17,19 แห่งพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546
1.ค่าตอบแทนแก่พยานที่มาให้ข้อเท็จจริง หรือเบิกความในคดีอาญา
-พยานที่มาให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานผู้สืบสวน,ผู้สอบสวน(เฉพาะพยานที่ระบุไว้ในสำนวนการสอบสวน)
-พยานที่มาให้ข้อเท็จจริงต่อผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญา
-พยานที่มาเบิกความต่อศาล
-พยานในเขตจังหวัด ครั้งละ 200 บาท นอกเขตจังหวัดครั้งละ 500 บาท
-ผู้เบิกคือ หน.ส่วนราชการ(ผู้สืบสวน,ผู้สอบสวน,ผู้ฟ้องคดีฯ,ศาล)
-ความผิดต่อส่วนตัวให้อยู่ในดุลยพินิจของศาล
2.ค่าตอบแทนความเสียหายแก่พยาน สามีฯหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดพยาน
-เป็นความเสียหายแก่บุคคลเพราะมีการกระทำผิดอาญาโดยเจตนา อันเนื่องจากพยานจะมา หรือได้มาเป็นพยาน(ยกเว้นกรณีไม่ให้ความยินยอมในการรับความคุ้มครอง)
-ยื่นขอรับค่าตอบแทนตามแบบ ณ สำนักงานคุ้มครองพยาน (ผู้มีสิทธิมอบอำนาจก็ได้)คณะกรรมการฯเป็นผู้วินิจฉัย
-ความเสียหายต่อชีวิต-ค่าตอบแทน3หมื่น-1แสนบาท,ค่าจัดการศพ 2 หมื่นบาทฯ
-ความเสียหายแก่ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ-รักษาพยาบาลตามจ่ายจริงไม่เกิน 3 หมื่น,ค่าฟื้นฟูฯตามจ่ายจริงไม่เกิน 5 หมื่นบาท ฯลฯ
3.ค่าใช้จ่าย ตามมาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยาน
-ผู้ขอเบิก คือผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา,ผู้สอบสวน,ผู้ฟ้องคดีอาญา, ศาล,สำนักงานคุ้มรองพยาน ที่จัดให้พยานอยู่ในความคุ้มครอง โดย หน.ส่วนราชการของหน่วยงานที่ขอเบิกใช้ดุลยพินิจในการสั่งจ่าย
3.1 พยาน สามีฯ-ค่าที่พักตามจ่ายจริงไม่เกิน 800บาท/วัน-ค่าอาหารเครื่องดื่มอัตราคนละ 200บาท/วัน-ค่าเลี้ยงชีพอัตราคนละ 200 บาท/วัน
3.2 เจ้าหน้าที่ที่คุ้มครองความปลอดภัย-ค่าที่พักเท่าจ่ายจริงไม่เกิน 800 บาท-ค่าดำเนินการไม่ต่ำกว่า 12 ชม.หมาจ่าย คนละ 200 บาท/วัน และค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องจัดให้มีการปกปิดเท่าจ่ายจริง
4.ค่าใช้จ่ายตามมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานของสำนักงานคุ้มครองพยาน
-ค่าใช้จ่ายตาม ม.23 เช่นค่าย้ายที่อยู่พยาน,ค่าเลี้ยงชีพ,ค่าประสานงานในการเปลี่ยนชื่อตัว,ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้อาชีพฯลฯ
หมายเหตุ
1.การจ่ายเงินตามข้อ 1.และข้อ 2.ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบของทางราชการเพื่อ สตง.ตรวจสอบ
2.การจ่ายเงินตามข้อ 3.และ 4.ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบทางราชการไว้ เพื่อ สตง. ตรวจสอบ เว้นแต่กรณีเป็นความลับ ให้สำนักงานคุ้มครองพยานเจรจาเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบการใช้เงินกับ สตง.
3.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
4.ให้การดำเนินการอันเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ เป็นความลับ และให้การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวกระทำได้แต่โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สามารถเข้าถึงชั้นความลับได้เท่านั้น
ระเบียบ ตร.
ภ.9 ได้มีหนังสือที่ 0020.012/4531 ลง 13 มิ.ย.48 ส่งระเบียบ ตร.ว่าด้วยการกำหนดแนวทางการคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2548 ลง11 มิ.ย.48 ซึ่ง ภ.จว.สงขลา ได้สำเนาแจกจ่าย สภ.ในปกครองถือปฏิบัติแล้ว ตามหนังสือที่ สข 0029.51/4604 ลง 15 มิ.ย.48
การคุ้มครองความปลอดภัยให้ดำเนินการดังนี้
1.จัด จนท.ตำรวจไปให้ความปลอดภัย
2.การจัดให้พยานอยู่ในที่ปลอดภัย
3.การปกปิดมิให้มีการเปิดเผยถึงการคุ้มครองพยาน รวมทั้งชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่น
ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมของพยานหรือบุคคลอื่นตาม ม.7 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองพยานฯเป็นหนังสือลงลายมือชื่อเป็นสำคัญ (ร้องขอด้วยวาจาผู้รับคำร้องทำเป็นหนังสือให้ผู้ร้องขอลงชื่อ)
แนวทาง
1.คดีอาญาที่พยานน่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย-คดีมีอัตราโทษอย่างต่ำจำคุก 5 ปีขึ้นไป -คดีมีอัตราโทษอย่างต่ำจำคุก 3 ปีขึ้นไปและผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้มีอิทธิพลคดีกับคดี15ประเภท(สถานบริการ,บ่อน,ฮั้วประมูล,ลอบนำคนเข้าออกประเทศ,ลวงคนงานไปต่างประเทศ,ทวงหนี้ด้วยการข่มขู่,ค้าอาวุธ,มือปืนรับจ้าง,ยาเสพติด,ต้มตุ๋นนักท่องเที่ยว,บังคับค้าประเวณี,ค้าเด็ก,คิวรถรับจ้าง)-คดีที่ ผบช.เห็นสมควร
2.คำร้องขอคุ้มครองต้องทำตามแบบที่ ตร.กำหนด
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอรับความคุ้มครอง
๑.ชื่อ.......................................................................ชื่อสกุล......................................
๒.อายุ....................ปี
๓.ที่อยู่..............................................................
โทรศัพท์........................................................
๔.บุคคลใกล้ชิดที่สามารถติดต่อได้
๔.๑ ชื่อ................................................................ชื่อสกุล........................................
ที่อยู่........................................................................................
โทรศัพท์...................................................
๕.วิธีการที่ขอรับความคุ้มครอง
( ) จัดเจ้าหน้าที่ไปให้ความความปลอดภัยแก่พยาน
( ) จัดให้พยานอยู่ในสถานที่ปลอดภัย
( ) อื่น ๆ ระบุ...................................................................
พฤติการณ์ที่อาจไม่ได้รับความปลอดภัย(โดยย่อ.........................................)
ความเห็นของพนักงานสอบสวน/เจ้าหน้าที่....................................................................
หากปรากฏในภายหลังว่าพยานไม่มา ไม่ให้ถ้อยคำหรือไม่เบิกความเป็นพยานโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษพยานในความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ความผิดฐานเบิกความเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาลหรือความผิดทำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จในคดีที่บุคคลนั้นเป็นพยาน ให้บุคคลนั้นคืนหรือชดใช้ค่าตอบแทน หรือชดใช้ค่าตอบแทนหรือชดใช้ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยานและบุคคลอื่นแล้วแต่กรณี ที่รัฐจ่ายไปจริงภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับคำสั่งจากสำนักงานคุ้มครองพยาน
ลงชื่อ.............................................ผู้ขอรับการคุ้มครองและให้ความยินยอม
ลงชื่อ............................................ ผู้บันทึก
ตำแหน่ง.......................................
ลงชื่อ ...........................................พยาน
ลงชื่อ...........................................พยาน

ความเห็นของผู้อนุมัติ
.................................................................
................................................................
ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติ
..............................................................
ตำแหน่ง...............................................

3.หัวหน้า สภ.ส่งคำร้องขอคุ้มครองไปยัง ภ.จว.เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่ง ผบก.หรือผู้รักษาราชการแทน มีอำนาจลงนามอนุมัติได้ครั้งละไม่เกิน 14 วัน หากครั้งเดียวขอเกิน 14 วัน ต้องเสนอ ผบช.อนุมัติ โดยอนุมัติได้ครั้งละไม่เกิน 60 วัน หากเกินกว่านี้ต้องเสนอ ผบ.ตร.
4.เมื่อได้รับอนุมัติตามข้อ 4.จะส่งเรื่องกลับคืนไปให้ออกคำสั่งแต่งตั้ง จนท.ตำรวจผู้ให้ความคุ้มครอง
5.เสร็จสิ้นภารกิจ ส่งเรื่องไปขอเบิกค่าใช้จ่าย

*****************************************

พ.ต.ท.สมศักดิ์ ณ โมรา รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สงขลา