.pantown.com : กฎหมายเพื่องานสอบสวน
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]
อย่าเป็นตำรวจเลยถ้า...
ภาพถ่ายเล่าความเป็นมา
ระเบียบคำสั่งการสอบสวน
คดีศาลปกครอง
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ตำรวจที่ประชาชนต้องการ
ภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจ
ชวนไปปีนภูกระดึง
ขั้นตอนการนั่งสมาธิ
มาทำความรู้จักข้าวยำ
ประโยชน์"ชาเขียว"
กลโกงโจรกรรมรถ
ข้อปฏิบัติเมื่อถูกขู่วางระเบิด
ข้อสอบเก่าเนฯ
ฎีกาย่อเรื่องรถชน
เจ้าอาวาส/เจ้าพนักงาน
การจับตามวิอาญา
ลิขสิทธิ์
วิสามัญฆาตกรรม
ค่าชดเชยผู้บริสุทธิ์
ค่าตอบแทนพยาน
พ ร บ คุ้มครองเด็กฯ
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
เก็บตกฎีกา
จรรยาบรรณ พงส
พยานฝ่ายผู้ต้องหา
มาตรการต่อรอง
เจตนาฆ่าหรือทำร้าย
ความโลภเป็นเหตุ
ใช้วิทยาการให้มาก
อำนาจสั่งสอบเพิ่มของอัยการ
ตลาดขำขัน
รวมลิงค์น่าสนใจ
เรื่องจริงของชีวิตหนึ่ง
ฐานความผิดตาม พ.ร.บ.คอมฯ
ย่อวิชาสอบเข้าตำรวจ
ตัวอย่างคดีด้านไอที
เที่ยวไปกับเว็บมาสเตอร์
อาลัยแม่
ใช้บริการเว็บ
หลักการทำพินัยกรรม
สัตว์ใกล้สูญพันธ์
ปั้นให้ลูกชายเป็น นตท
ลงนามสมุดเยี่ยมเว็บนี้
พระสหายแห่งสายบุรี
วิอาญาเตรียมสอบเนฯ
วิธีติดตามรถหายที่รวดเร็ว
ข้อสอบวิชาสอบสวน
พนักงานสอบสวนคือใคร
หนังสือวิชาสืบสวนสอบสวน
การสอบสวนที่ชอบ
ระวังถูกหลอกโอนเงิน
พ ร บ ตำรวจฉับเตรียมสอบ
แนวข้อสอบ พ ร บ ตำรวจฯ
กฎ ก ตร สืบสวนข้อเท็จจริง
อธิบายวิแพ่งเรียงมาตรา
อธิบายพระธรรมนูญศาล
อธิบายล้มละลาย
จับ ค้น สอบสวนที่ชอบ
ข้อสอบอัยการ,ผู้พิพากษา
มาตราสำคัญสอบเนฯ
เรื่องเฮฮา
สนทนากับเว็บมาสเตอร์
บิดากฎหมายไทย
AEC
คำพิพากษากรณีชุมนุมประท้วง
เสรีภาพของการชุมนุมฯ
อ่านสักนิดพิชิตยาเสพติด
ป อาญา
ป วิอาญา
วิธีพิจารณาคดียาเสพติด
พ ร บ จราจรทางบก
เนฯสมัย64
ข้อมูลเนฯ
กฎหมายเยียวยา
ย่อเตรียมสอบวิชาพยาน
ย่อวิแพ่งเตรียมสอบ

สมัครสมาชิก
[539155]   สรุปย่อสาระของ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯพ.ศ.2546

1.พ.ร.บ.ดังกล่าว ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 2 ต.ค.2546 ม.2 ให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 180 วันฯ จึงมีผลบังคับใช้แต่ 30 มี.ค.2547 มี 88 มาตรา มุ่งเน้นการสงเคราะห์ช่วยเหลือ และลงโทษผู้เกี่ยวข้องไม่ใช่ลงโทษเด็ก นอกจากนั้น กม.ออกมาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และใน กม.นี้ยังกำหนดให้จัดตั้งกองทุนคุ้มครองเด็ก
2.ยกเลิก ปว.ฉ.132 และ 294 ลง 22 เม.ย.และ27 พ.ย.2515 ซึ่งเป็น กม.ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กที่มุ่งลงโทษมากกว่าแก้ไขฟื้นฟู
3.มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับชาติ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานกรรมการ นอกจากนั้น ม.17 กำหนดให้มีในระดับจังหวัด ซึ่ง จว.สงขลา ได้มีคำสั่งที่ 460/2547 ลง 12 มี.ค.47
แต่งตั้งคณะกรรมการ มี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน กรรมการได้แก่รอง ผวจ.,อัยการจังหวัด,พัฒนาการจังหวัด,แรงงานจังหวัด,ผบก.ภ.จว.สงขลา,ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆเช่นด้านสังคมสงเคราะห์,ครู,นักจิตวิทยา,นัก กม.,ผู้มีประสบการณ์ด้านสวัสดิการเด็ก และมีพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดสงขลาเป็นกรรมการและเลขานุการ
4.คณะกรรมการฯได้ประชุมไป 2 ครั้งเมื่อเดือน มิ.ย.และ 19 ส.ค.47 มีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมการระดับอำเภอทุกอำเภอ ซึ่งแน่นอนว่านายอำเภอเป็นประธาน และ ผกก.ทุกท่านเป็นกรรมการ
5.อำนาจหน้าที่คณะกรรมการ ตาม ม.20 และทั้งคณะกรรมการและอนุกรมการเป็นเจ้าพนักงานตาม ป.อาญา
6.คำนิยาม ม.4 เด็ก คือบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์(ไม่รวมบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส) นอกจากนั้นมีคำนิยามเรื่องเด็กเร่ร่อน,เด็กกำพร้า,เด็กอยู่ในสภาพลำบาก,เด็กพิการ,เด็กเสี่ยงต่อการกระทำผิด,นักเรียน,นักศึกษา, บิดามารดา,ผู้ปกครอง เป็นต้น
7.การปฏิบัติต่อเด็ก
7.1 ผู้ปกครองต้องอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน ตาม ม.23 ต้องไม่กระทำการต่อเด็ก 5 ประการตาม ม.25 ฝ่าฝืนไม่มีโทษ มีแต่เฉพาะ ม.39 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม ม.24 เรียกู้ปกครองมาทำทัณท์บนหรือวางเงินประกันถ้าทำผิดทัณท์บนให้ริบเงินประกันเข้ากองทุน เช่นเดียวกับ ม.44 และ 45 กรณีมีการกำหนดให้ผู้ปกครองปฏิบัติให้เหมหาะสม 7 ประการ และกรณีเด็กซื้อหรือเสพสุรา บุหรี่ หรือเข้าไปสถานที่เฉพาะเพื่อการเสพสุราหรือบุหรี่
7.2 กำหนด หน.ส่วนราชการตาม ม.24 มีหน้าที่คุ้มครองเด็ก
7.3 ห้ามผู้ใด กระทำการ 10 ประการต่อเด็ก ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ ฝ่าฝืนโทษตาม ม.78 จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่เรื่องนั้นๆมี กม.เฉพาะและโทษหนักกว่า
7.4 ห้ามผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนฯข้อมูลเกี่ยวกับเด็กโดยเจตนาที่จะทำให้เด็กเสียหายแก่จิตใจชื่อเสียง หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือผู้อื่น นอกจากนั้นยังห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม ม.50
ฝ่าฝืนโทษตาม ม.79 จำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
7.5 ห้ามเจ้าของกิจการ ผู้ปฏิบัติงานในสถานรับเลี้ยงเด็กทำร้ายร่างกาย จิตใจ กักขัง ทอดทิ้ง หรือลงโทษอื่นฯฝ่าฝืนโทษตาม ม.79 จำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
7.6 ใน ม.64 นักเรียนและนักศึกษาต้องประพฤติตามระเบียบของ รร.หรือสถานศึกษา ม.85 ลงโทษผู้ใดที่ยุงยง ส่งเสริม ช่วยเหลือหรือสนับสนุนนักเรียนให้ฝ่าฝืน ม.64 จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
8.เด็กที่ได้รับการสงเคราะห์ตามกม.นี้มี 8 ประเภท ตาม ม.32
9.ม.41 ผู้ใดพบเห็นเด็กถุกทารุรกรรม,เด็กเสี่ยงต่อการกระทำผิด,เด็กที่อยู่ในสภาพต้องได้รับการคุ้มครองหรือประสบพฤติการณ์ที่น่าเชื่อว่ามีการทารุณกรรมต่อเด็ก ให้รีบรายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่(ผู้รับการแต่งตั้ง),พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ,ผู้มีหน้าที่ตาม ม.24 และให้มีอำนาจข้าตรวจค้นและแยกตัวเด็กออกจากครอบครัวเพื่อคุ้มครองตาม กม.นี้โดยเร็วที่สุด

*********************************************

พ.ต.ท.สมศักดิ์ ณ โมรา 24 สิงหาคม 2547