.pantown.com : กฎหมายเพื่องานสอบสวน
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]
อย่าเป็นตำรวจเลยถ้า...
ภาพถ่ายเล่าความเป็นมา
ระเบียบคำสั่งการสอบสวน
คดีศาลปกครอง
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ตำรวจที่ประชาชนต้องการ
ภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจ
ชวนไปปีนภูกระดึง
ขั้นตอนการนั่งสมาธิ
มาทำความรู้จักข้าวยำ
ประโยชน์"ชาเขียว"
กลโกงโจรกรรมรถ
ข้อปฏิบัติเมื่อถูกขู่วางระเบิด
ข้อสอบเก่าเนฯ
ฎีกาย่อเรื่องรถชน
เจ้าอาวาส/เจ้าพนักงาน
การจับตามวิอาญา
ลิขสิทธิ์
วิสามัญฆาตกรรม
ค่าชดเชยผู้บริสุทธิ์
ค่าตอบแทนพยาน
พ ร บ คุ้มครองเด็กฯ
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
เก็บตกฎีกา
จรรยาบรรณ พงส
พยานฝ่ายผู้ต้องหา
มาตรการต่อรอง
เจตนาฆ่าหรือทำร้าย
ความโลภเป็นเหตุ
ใช้วิทยาการให้มาก
อำนาจสั่งสอบเพิ่มของอัยการ
ตลาดขำขัน
รวมลิงค์น่าสนใจ
เรื่องจริงของชีวิตหนึ่ง
ฐานความผิดตาม พ.ร.บ.คอมฯ
ย่อวิชาสอบเข้าตำรวจ
ตัวอย่างคดีด้านไอที
เที่ยวไปกับเว็บมาสเตอร์
อาลัยแม่
ใช้บริการเว็บ
หลักการทำพินัยกรรม
สัตว์ใกล้สูญพันธ์
ปั้นให้ลูกชายเป็น นตท
ลงนามสมุดเยี่ยมเว็บนี้
พระสหายแห่งสายบุรี
วิอาญาเตรียมสอบเนฯ
วิธีติดตามรถหายที่รวดเร็ว
ข้อสอบวิชาสอบสวน
พนักงานสอบสวนคือใคร
หนังสือวิชาสืบสวนสอบสวน
การสอบสวนที่ชอบ
ระวังถูกหลอกโอนเงิน
พ ร บ ตำรวจฉับเตรียมสอบ
แนวข้อสอบ พ ร บ ตำรวจฯ
กฎ ก ตร สืบสวนข้อเท็จจริง
อธิบายวิแพ่งเรียงมาตรา
อธิบายพระธรรมนูญศาล
อธิบายล้มละลาย
จับ ค้น สอบสวนที่ชอบ
ข้อสอบอัยการ,ผู้พิพากษา
มาตราสำคัญสอบเนฯ
เรื่องเฮฮา
สนทนากับเว็บมาสเตอร์
บิดากฎหมายไทย
AEC
คำพิพากษากรณีชุมนุมประท้วง
เสรีภาพของการชุมนุมฯ
อ่านสักนิดพิชิตยาเสพติด
ป อาญา
ป วิอาญา
วิธีพิจารณาคดียาเสพติด
พ ร บ จราจรทางบก
เนฯสมัย64
ข้อมูลเนฯ
กฎหมายเยียวยา
ย่อเตรียมสอบวิชาพยาน
ย่อวิแพ่งเตรียมสอบ

สมัครสมาชิก
[539157]   ข้อเขียน โดย พ.ต.อ.หญิง วราภรณ์ ภูวรัตนกุล รอง ผบก.กง.

ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ในคำจำกัดความของ “พินัยกรรม” ว่าเป็นเอกสารแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินหรือในการต่างๆ อันจะทำให้เป็นผลบังคับตามกฎหมาย เมื่อผู้ทำพินัยกรรมตาย

เมื่อบุคคลใดตาย ถ้าทำพินัยกรรมไว้ มรดกก็จะตกทอดแก่บุคคลที่ผู้ตายได้ระบุไว้ในพินัยกรรม หากไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ มรดกก็จะตกทอดแก่บุคคลซึ่งเป็นคู่สมรสและญาติของผู้ตายตามส่วนที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้นถ้าท่านต้องการให้ทรัพย์มรดกของท่านตกให้แก่ใคร ก็จะต้องทำพินัยกรรมยกให้แก่บุคคลนั้น การทำพินัยกรรมเป็นการแสดงเจตนาของผู้ที่จะเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินของตน หลังจากที่ตนได้ตายไป เพื่อตัดปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับการแย่งชิงมรดก ในการทำพินัยกรรมจะต้องทำให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วย มิฉะนั้น อาจจะมีข้อโต้เถียงกันภายหลังได้ พินัยกรรมตามรูปแบบที่กฎหมายกำหนดไว้มีหลายแบบดังนี้

แบบที่ 1 พินัยกรรมแบบธรรมดา มีหลักเกณฑ์ในการทำ คือ
1) ต้องทำเป็นหนังสือ ซึ่งจะเขียนหรือพิมพ์ก็ได้ ผู้ที่ต้องการทำพินัยกรรมจะเขียน/พิมพ์เองก็ได้ หรือจะให้คนอื่นเขียน/พิมพ์ให้ก็ได้
2) ต้องลงวันที่ เดือน ปี ที่ทำพินัยกรรมนั้นกำกับไว้ด้วย
3) ผู้ทำพินัยกรรมจะต้องเซ็นชื่อต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คน พร้อมกัน ถ้าผู้ทำพินัยกรรมเขียนหนังสือไม่เป็น ก็ใช้พิมพ์นิ้วมือแทนได้ แต่ต้องมีพยาน 2 คน เซ็นชื่อรับรองลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ทำพินัยกรรมนั้น (ซึ่งจะต้องเป็นพยานต่างหากจากพยานผู้รู้เห็นในการทำพินัยกรรม) โดยเซ็นรับรองลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ทำพินัยกรรมนั้นอีกแห่งหนึ่ง

แบบที่ 2 พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ มีหลักเกณฑ์ดังนี้
1) ผู้ทำพินัยกรรมจะต้องเขียนข้อความในพินัยกรรม ทั้งฉบับด้วยลายมือของตนเอง
2) ลงวัน เดือน ปี กำกับไว้ด้วย
3) ผู้ทำพินัยกรรม จะต้องลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ไว้ในพินัยกรรม จะลงลายพิมพ์นิ้วมือไม่ได้

แบบที่ 3 พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง เป็นพินัยกรรมที่ทางบ้านเมืองเป็นผู้จัดทำให้ คือ ต้องไปติดต่อทำพินัยกรรมแบบนี้กับที่ว่าการอำเภอให้จัดการทำให้ โดยเป็นหน้าที่ของนายอำเภอ สำหรับขั้นตอนในการทำพินัยกรรมนั้น ทางอำเภอจะเป็นผู้ชี้แจ้ง

แบบที่ 4 พินัยกรรมแบบเอกสารลับ เป็นพินัยกรรมที่ทำขึ้นโดยมีลักษณะเป็นเอกสารลับ คือ รู้กันเฉพาะผู้ทำพินัยกรรมและผู้เขียนพินัยกรรมเท่านั้น ซึ่งพินัยกรรมแบบนี้มีหลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการทำ คือ
1) ผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อในพินัยกรรม
2) ผู้ทำพินัยกรรมต้องผนึกพินัยกรรมนั้นแล้ว ลงลายมือชื่อตามรอยผนึกนั้น
3) ผู้ทำพินัยกรรมต้องนำพินัยกรรม ที่ผนึกนั้น ไปแสดงต่อนายอำเภอ และมีพยานอีกอย่างน้อย 2 คน และให้ถ้อยคำต่อบุคคลทั้งหมดเหล่านั้น ว่าเป็นพินัยกรรมของตน ถ้าพินัยกรรมนั้นผู้ทำพินัยกรรมมิได้เป็นผู้เขียนเองโดยตลอด ผู้ทำพินัยกรรมจะต้องแจ้งนามและภูมิลำเนาของผู้เขียนให้ทราบด้วย
4) เมื่อนายอำเภอจดถ้อยคำของผู้ทำพินัยกรรมและ วันเดือนปีที่นำพินัยกรรมมาแสดงไว้บนซองนั้น และประทับตราตำแหน่งแล้ว ให้นายอำเภอ ผู้ทำพินัยกรรม และพยานลงลายมือชื่อบนซองนั้น

ข้อควรระวังในการจัดทำพินัยกรรม
1. ผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรม รวมทั้ง คู่สมรสของผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรมแบบต่างๆ นั้น จะเป็นผู้รับทรัพย์สินตามพินัยกรรมไม่ได้
2. บุคคลต่อไปนี้จะเป็นพยานในพินัยกรรมไม่ได้
2.1 ผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2.2 บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ
2.3 บุคคลที่ หูหนวก เป็นใบ้ หรือ ตาบอด ทั้ง 2 ข้าง