.pantown.com : โรงพยาบาลลูกไม้สัตวแพทย์
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]
ลูกไม้กรุ๊ป
ทั่วไปเรื่องอะไรก็ได้
บทความ ความคิดเห็นนายนพดล
คลินิกหมาแมว
คลินิกสัตว์แปลก Exotic Pet
ลานชีวิตปรัชญา-ธรรมะ
บันทึกช่วยจำธรรมะ
วัดป่าบ้านนาดี หลวงปู่บุญมี
งานบุญการกุศล
หางาน-รับสมัครงาน
สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์
ผู้บริหารลูกไม้กรุ๊ป
แผนกพยาบาลสัตว์
เวบบอร์ดทั่วไป
รถเข็นสำหรับสุนัขพิการ
เวบทางสัตวแพทย์
ระเบียบว่าด้วยการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
ระเบียบการปฏิบัติงาน
แนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานโรงพยาบาล
เวบธุรกิจ-กฏหมาย
ผ้าซิ่นตีนแดง เมืองพุทไธสง
การระบาดโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย
การนำสุนัขแมวเข้าออกประเทศ
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลสัตว์
บันทึกส่วนตัว
โครงการก่อสร้างพระอุโบสถวัดโพนทอง
ประชาสัมพันธ์-ฝากข่าว
เสวนาสัตวแพทย์
ร่วมสร้างพระประธาน
บริการต่างๆ
ร่วมสร้างประวัติศาสตร์สร้างพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในอุดร
ร่างสัญญาจ้างงานโรงพยาบาลสัตว์อุดรแอร์พอร์ท
กฏระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง
ลงเวลาทำงานพนักงาน
ประกาศ
วิสัยทัศน์
[2391164]   วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมที่ดี มีมาตรฐานวิชา พัฒนาบริการ บริหารโปร่งใส ใส่ใจทุกชีวิต"

นี่คือเป้าหมายของพวกเรา ชาวโรงพยาบาลสัตว์อุดรแอร์พอร์ท มุ่งมั่นๆๆ

‎"สร้างสังคมที่ดี" หมายถึง การสร้างสังคมในที่ทำงานให้เป็นสังคมที่ดี อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ไว้ใจเชื่อใจกันได้ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และให้อภัยกันและกันได้ ทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองและทำหน้าที่ของตัวเองอย่างมีความรับผิดชอบและเอาใจ...ใส่ ทั้งนี้เพราะสังคมภายนอกทุกวันนี้มันน่ากลัวอยู่ ทำให้คนส่วนใหญ่เห็นแก่ตัวชิงดีชิงเด่นกัน อยากสร้างสังคมที่ดีไว้ให้พวกเราได้พักพิงบ้าง ซึ่งทุกคนก็ต้องช่วยกันสร้าง ช่วยกันรักษาเอา ไม่ใช่เรื่องที่จะขึ้นอยู่กับคนใดคนหนึ่ง แม้แต่ผม คนเดียว


‎"มีมาตรฐานวิชา" หมายถึง มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ เพราะเราอาชีพเราในตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นหมอ พยาบาลสัตว์ ผู้ช่วยพยาบาลสัตว์ แม้กระทั้ง ช่างตัดแต่งขน รวมถึงพนักงานทุกคนทุกฝ่าย มีหน้าที่หลักคือ ดูแลสัตว์ทั้งที่ป่วย และไม่ป่วย ดังนั้น การ...ทำงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิต เกี่ยวข้องกับร่างกาย ก็ต้องให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เราจึงต้องมีการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการนี้อยู่เสมอ ตามที่เราได้ปฏิบัติกันมา ด้วยการประชุม อบรม บรรยายความรู้ รายงานเคสสัตว์ป่วย ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเราต้องทำต่อไปและจะทำให้เข้มข้นมากขึ้น เพราะในระยะเวลาหนึ่งถึงสองปีข้างหน้านี้ ทางโรงพยาบาลฯ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาทางวิชาการให้เป็นไปในทิศทางเฉพาะด้านให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของสัตวแพทย์ พยาบาลสัตว์ ผู้ช่วยพยาบาลสัตว์ ซึ่งผู้ขับเคลื่อนที่จะเป็นกำลังสำคัญให้เรื่องนี้สำเร็จได้ ก็คือ" หมอ" ดังนั้นต้องขอรบกวนคุณหมอทุกท่านด้วยนะครับ ผมเชื่อว่า หากเราทำตามแนวทางที่กำหนดไว้ เราจะเห็นผลได้ในระยะเวลาไม่เกินปีหนึ่งข้างหน้านี้อย่างแน่นอนดูเพิ่มเติม


‎"พัฒนาบริการ" หมายถึง ทั้งการพัฒนาศักยภาพเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร พัฒนาอาคารสถานที่ให้พอเพียง พัฒนาคุณภาพการบริการตั้งแต่สัตว์เลี้ยงเข้ามารับบริการ ระหว่างให้บริการ และหลังจากกลับบ้านไปแล้ว ให้เป็นไปด้วยควา...มอบอุ่น กระตือรือร้น และใส่ใจเหมือนเป็นเพื่อนสนิทกัน ที่ต้องใช้คำว่าเหมือนเพื่อนสนิทกันนี้ ก็เพราะว่า ทั้งตัวของพวกเราในโรงพยาบาลสัตว์ฯ และลูกค้าที่มารับบริการ ต่างต้องให้เกียติซึ่งกันและกัน ต้องจริงใจต่อกันและกัน ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาต่อกัน เพราะการเลี้ยงสัตว์การดูแลสุขภาพสัตว์ ไมใช่หน้าที่ของเจ้าของคนเดียว ไม่ใช่หน้าที่ของสัตวแพทย์และบุคคลากรทางสัตวแพทย์เพียงฝ่ายเดียว ทุกฝ่ายต่างมีหน้าที่ของตัวเองที่ต้องประสานงานกัน ร่วมมือกัน ดังนันสำหรับโรงพยาบาลสัตว์อุดรแอร์พอร์ทแล้ว "ลูกค้า" จะไม่ใช่พระเจ้า แต่จะเป็น "เพื่อนของเรา" เพราะคำว่าเพื่อน จะทำให้เรา สามารถบอกกัน เตือนกัน แนะนำกันได้ อย่างยินดี ตำหนิกันได้ หากมีข้อบกพร่อง ช่วยเหลือกันได้ ตามกำลังของแต่ละคน นี่คือแนวทางสำหรับการให้บริการของเรานะครับ


‎"บริหารโปร่งใส" หมายถึง การบริหารงานจะตรงไปตรงมา โดยเน้นฟังความเห็นจากผู้บริหาร และ พนักงาน อย่างสม่ำเสมอ ในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆ มีกฏระเบียบ ข้อบังคับในเรื่องต่างๆ ไว้เป็นแนวปฏิบัติอย่างชัดเจน ไม่ว่าเรื่องวิธีการทำงาน การให้คุณ ให้โ...ทษ พนักงานบุคคลากรในโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม ธรรมดาของคนเราว่าย่อมมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ได้ในบางครั้ง หากไม่ใช่เรื่องของความซื่อสัตย์แล้ว ทางโรงพยาบาลจะให้โอกาสในการปรับปรุงแก้ไขเสมอ เพราะเรามีความเชื่อว่า ความสามารถของคนเรา สามารถเรียนรู้และฝึกฝนกันได้ ต่างกันที่ว่า คนแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกันไป ความสามารในการเรียนรู้ต่างกันไป เรื่องเดียวกันบางคนอาจใช้เวลาไม่นานก็เรียนรู้ได้ แต่บางคนอาจต้องใช้เวลานานกว่าหลายเท่า เราก็พร้อมที่จะให้โอกาสหากมีความตั้งใจจริง มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาตัวเองจริง ซึงก็คงต้องพิสูจน์ตัวเองให้เห็น อย่างไรก็ตามทางโรงพยาบาลก็ต้องคำนึงถึงคนส่วนใหญ่ในโรงพยาบาลฯด้วยเช่นกัน ว่าต้องไม่ทำให้คนส่วนใหญ่เดือดร้อน เป็นภาระจนเกินกว่าความจำเป็น สุดท้ายหากจำเป็นก็จะต้องยึดถือกฏระเบียบต่างๆ ที่กำหนดไว้แล้วเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆ ภายในองค์กร

"ใส่ใจทุกชีวิต" หมายถึง เราใส่ใจกับชีวิตความเป็นอยู่ ของทุกๆคน ทุกๆฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น บุคคลากรของโรงพยาบาล เจ้าของสัตว์เลี่ยง สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่วย รวมกระทั่งคนอื่นๆ ในสังคมที่อยู่ร่วมกัน บุคลากรเราก็ต้องจัดหาสวัสดิการ ค่าจ้างที่เหมาะสม...ให้ จัดวันหยุดวันลาให้ เพราะตระหนักดีว่า เขาเองก็มีครอบครัวที่ต้องดูแล ต้องให้เวลาเอาใจใส่ เช่นเดียวกัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พนักงานที่อยู่มานานๆ คงจะเห็นว่า ทางโรงพยาบาล ตั้งแต่สมัยยังเป็นคลินิกเล็กๆ ได้พัฒนาปรับปรุงเรืองนี้ให้แก่พนักงานมาเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม วันหยุด วันลา โดยเฉพาะเรื่องเงินเดือนค่าตอบแทน เรามีการเพิ่มขึ้นให้มาตลอดทุกปีแม้แต่ปีที่ประสบปัญหาขาดทุนบ้างหรือปัญหาอื่นๆบ้าง ยัยังไม่เคยมีซักครั้งที่ทางโรงพยาบาล มีการลดเงินเดือนของพนักงาน นั่นคือสิ่งที่เราใส่ใจต่อชีวิตพนักงาน ส่วนชีวิตของเจ้าของสัตว์เลี้ยงและสัตว์เลี้ยง โดยหน้าที่หลักของเราคือ การให้การรักษา ป้องกันโรค ให้คำแนะนำการเลี้ยงดู การดูแลสุขภาพ เราจึงได...้พัฒนาตัวเองเพื่อทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด และพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คุณภาพชีวิต คุณภาพการรักษา การเลี้ยงดูสัตวฺเลี้ยง ดีที่สุดเท่าที่ศักยภาพของเราจะทำได้ หากเกินกว่าความสามารถของเรา ก็จะแนะนำหรือส่งต่อไปที่ที่มีศํกยภาพสูงหรือมีความชำนาญมากกว่าเรา รวมแม้กระทั่งเรื่องของค่าใช้จ่าย แม้ว่าด้วยเหตุผลต่างๆ ของการพัฒนาที่ต้องมี ทำให้อัตราค่าบริการของเราอาจจะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับสถานพยาบาลสัตว์บางแห่ง หากเจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่สะดวกที่จะชำระครั้งเดียวทางโรงพยาบาลสัตว์ก็อาจพิจารณาให้ค่อยๆผ่อนชำระได้ หรือหากไม่มีหรือกำลังเดือดร้อนเรื่องการเงินจริงๆ ก็อาจพิจารณาลดค่าใช้จ่ายหรือช่วยเหลือเป็นรายๆไป ซึ่งเราทำเป็นปกติมานานแล้ว แม้ต้องสุญเสียรายได้ไปปีละหลายหมื่นบาทก็ตาม (ในขณะที่ทางโรงพยาบาลฯ เองต้องทำการขอปรับโครงสร้างหนึ้กับธนาคารมาแล้วหลายครั้ง เพราะรายได้ไม่พอส่งคืนเงินกู้) เราก็ยังดำเนินนโยบายนี้อยู่ต่อไป แต่ถามว่า ทำไมดูเข้มงวดมากเลย ก็ต้องตอบว่า เพราะเราต้องคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือจริงๆ นั้นเอง ส่วนท่านใดที่พอจะช่วยเหลือตัวเองได้ ก็ต้องขอความช่วยเหลือด้วยนะครับ ขอให้ชำระค่าบริการตามปกติ ราคาค่าบริการของเรา มีมาตรฐานกำหนดไว้ในเครื่งอคอมพิวเตอร์แล้ว รับรองว่าไม่มีการชาร์จเพิ่มด้วยเหตุผลทางฐานะเศรษฐกิจหรือเชื้อชาติอย่างแน่นอนครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในชีวิตการทำงานสัตวแพทย์ ได้พบเห็น ผู้คนมากมาย มีทั้งดี ทั้งไม่ดี แรกๆ ก็ทำใจรับได้ยากอยู่ แต่เมื่อเวลาผ่านไป ก็ยอมรับได้วามันเป็นธรรมดาที่คนเราจะมีความแตกต่างกัน ไม่ว่า ความทะเยอทะยาน ความดีงาม ความเห็นแก่ตัวหรือควา...มเอื้อเฟื้อ ความซึ่อสัตย์หรือความคดโกง ความเสียสละหรือเห็นแก่ได้ ความหลง ต่างๆ นาๆ ของกิเลส ตัณหา ของคนเรา ตามที่พระพุทธองค์ได้สอนไว้จริงๆ มันเป็นเรื่องยากที่เราจะไปบังคับ สั่งใครให้ ทำอย่างใจเรา ท่านจึงได้สอนให้เรารู้จักควบคุมตัวเอง มีสติ มีศีล มีธรรม ที่ตัวเราเอง พระพุทธองค์ไม่เคยสอนวิธีที่จะควบคุมคนอื่นเลย แต่ท่านสอนแต่วิธีการควบคุมตัวเอง ผมเองจึงลดความคาดหวังในตัวคนอื่นลง จากเมื อก่อนที่สั่งแล้วต้องได้ร้อย ก็ลดลงมาได้ซักเจ็ดสิบแปดสิบก็ถือว่ายอมรับได้แล้ว แม้แต่เราเองก็เถอะครับ ตั้งใจไว้ร้อย แต่พอทำเองจริงๆแล้ว หลายๆครั้งก็ได้แค่ครึ่งเดียวยังมีเลย อย่างไรก็ตามนี่เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ สำหรับการทำงานร่วมกับผู้อื่น แต่ก็ตระหนักเช่นกันว่า คนหมู่มากเมื่อมาอยู่ร่วมกันก็จำเป็นที่ต้อง มีกฏระเบียบต่างๆ เป็นบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกัน ในการแบ่งหน้าที่ความรรับผิดของของแต่ละคนไว้ ไม่เช่นนั้นก็จะเกิดความสับสนวุ่นวายในสังคมได้ หลักการทำงานของผมเองก็คงเป็นเช่นเดียวกัน จึงได้สรุปและตกผลึกออกมาเป็น แนวทางตามที่แสดงไว้ให้ทราบตามข้างต้น ทั้งนี้เพื่อให้เห็นหลักและวิธีคิดของผมในการทำงานที่โรงพยาบาลสัตว์อุดรแอร์พอร์ทแห่งนี้นั่นเอง ว่าทำไมถึงได้พาทำอันนั้นอันนี้ ทำไมไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้ ทำไมคนทำผิดบางคนให้โอกาสแก้ตัว แต่บางคนไม่ให้โอกาสแก้ตัว ทำไมต้องพาอบรม พาทำรายงานเรื่องนั้นเรื่องนี้ อยู่เรื่อยๆ นะครับดูเพิ่มเติม