.pantown.com : โรงเรียนช่างฝีมือทหารภาคสมทบ
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   ชื่อและตราโรงเรียน

ชื่อเต็ม - โรงเรียนช่างฝีมือทหาร กรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
ชื่อย่อ - รร.ชท.ยศ.ทหาร

ชื่อเต็ม - โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
ชื่อย่อ - รร.ชท.

ชื่อเต็ม - นักเรียนช่างฝีมือทหาร
ชื่อย่อ - นชท.ตราประจำโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร คือ รูปสมอเรือสอดในกงจักร ด้านซ้ายและขวามีรูปปีกนกกางทับบนวงเฟืองจักร ปลายปีกนกทั้งสองข้างล้ำขอบเฟืองจักรเล็กน้อย ข้อความด้านบน เหนือเครื่องหมาย มีอักษรภาษาบาลี "สาธุ โข สิปปก นาม" ข้อความด้านล่าง มีอักษรภาษาไทย "โรงเรียนช่างฝีมือทหาร"

กงจักร หมายถึง กองทัพบก
สมอ หมายถึง กองทัพเรือ
ปีก หมายถึง กองทัพอากาศ
เฟือง หมายถึง สัญลักษณ์ทางด้าน ช่าง

"สาธุโข สิปปก นาม" มีความหมายว่า
"ขึ้นชื่อว่า ศิลปแล้ว แม้อย่างเดียวก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้"
คำขวัญ-คติพจน์ "ความประพฤตินำหน้า วิชาตามหลัง"
สีประจำโรงเรียน คือ "ม่วง ขาว" สีม่วง เป็นสัญลักษณ์ของความเป็น ช่าง สีขาว เป็นสัญลักษณ์ของความ บริสุทธิ์
ต้นไม้ประจำโรงเรียน คือ ต้นสน