.pantown.com : เศรษฐกิจพอเพียง
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]
[ดู Profile]

ความพอเพียง
นายสัณห์ศักดิ์ ศรีทองเพชร
เลี้ยงรุ่นฝ ค 5 ที่เชียงราย
แสงเงา
เมื่อผมไปดูงานที่เซี่ยเหมิน(จีน)
วิจัยเทคโน นนท์(จันทรเกษม)
สอบเค้าโครงฯ
sansak รูปภาพ
AGGIE SISAKET
วันสอบป้องกัน
ครุศาสตรมหาบัณฑิตสดๆ
My picture
หนังสืองานศพ สัณห์ศักดิ์
ภาษา
ตัวชี้วัด
พุทธะ
เด็กกับธรรม
ย่อ ป พ พ
ครั้งนั้น
โครงงาน 5 บท
อโรคยา ปรมา ลาภา
วิจัยในชั้นเรียน
จิตอาสา
คุณค่าของคน
อาหารผัดน้ำมันเป็นอาหารที่ใช้กินกันทุกวัน
เงิน 4 ด้าน
พูดแผนแอมเวย์ที่ดีมาก
แผนแอมเวย์
ปลาสองน้ำ
บรรยายอาหารเสริมสุขภาพในการรับประทานโปรตีน
ก็จริงนะ
ความใฝ่ฝัน
โอกาส ความหวัง มุ่งมั่น สำเร็จ
ต้องการแท็กซี่ป้ายดำมาขับกันเลย

สมัครสมาชิก
[172991]   โครงงาน 5 บท

โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง
การประดิษฐ์ชิ้นงานจากกระดาษรีไซเคิล
จัดทำโดย
นางสาวศรัญญา มูลธิโต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
นางสาวปริญดา ฤทธิ์วงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
นางสาวรุ่งนภา วาทีภักดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ครูที่ปรึกษา
ครูนนทนันท์ เพิ่มขึ้น
โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
*****************************************************************
สารบัญ
หน้า
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
บทที่ 1 บทนำ......................................................................................................................1
ที่มาและความสำคัญ................................................................................................................1
วัตถุประสงค์..........................................................................................................................1
ขอบเขตของการศึกษา..............................................................................................................1
ระยะเวลาในการศึกษา...............................................................................................................1
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง......................................................................................................2
บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีดำเนินการศึกษา......................................................................................5
บทที่ 4 ผลการศึกษา และอภิปรายผลการศึกษา...........................................................................7
บทที่ 5 อภิปรายผล สรุปผล และข้อเสนอแนะ..............................................................................8
อภิปรายผล........................................................................................................................8
สรุปผล.............................................................................................................................8
ประโยชน์ที่ได้รับ................................................................................................................8
ข้อเสนอแนะ.......................................................................................................................8
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก
*************************************************************************************
บทคัดย่อ
โครงงานเรื่องการประดิษฐ์ชิ้นงานจากกระดาษรีไซเคิลมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนางานฝีมือ กรรมวิธีการประดิษฐ์ชิ้นงานจากกระดาษรีไซเคิล เพื่อให้สามารถผลิตชิ้นงานจากกระดาษรีไซเคิล ซึ่งเป็นการสร้างงานสร้างรายได้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อตระหนักและเห็นคุณค่าของกระดาษรีไซเคิล
ที่มีอยู่ในบ้าน ชุมชนและโรงเรียน ซึ่งหาได้ง่ายมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงาน เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ทำจากกระดาษรีไซเคิล
ผู้เรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของกระดาษรีไซเคิล สมาชิกมีความสามัคคีและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดีทำให้ได้เอกสารเกี่ยวกับการประดิษฐ์ชิ้นงานจากกระดาษรีไซเคิล ไว้เผยแพร่และใช้เป็นแนวทางทำโครงงานอื่นๆแก่ผู้ที่สนใจต่อไป
*************************************************************************************
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้จัดทำได้ทำโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยีให้มีความสำเร็จสมบูรณ์ เพราะได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่าย ซึ่งคณะผู้จัดทำโครงงานขอขอบพระคุณบุคคลต่างๆดังนี้
- นายนนทนันท์ เพิ่มขึ้น ที่เป็นที่ปรึกษาโครงงานและคูณครูทุกคนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่ได้ให้คำแนะนำ ติชม ต่อการดำเนินงานให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
- นายปราโมทย์ รินทราช ผู้อำนวยการโรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ที่ช่วยสนับสนุนและให้คำแนะนำในการจัดทำโครงงานเป็นอย่างดี
จากคุณค่าของความดีที่อันพึงมีต่อโครงงานเล่มนี้คณะผู้จัดทำขอมอบความดีนี้ให้บุพการี บูรพาจารย์และผู้มีพระคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้จัดทำโครงงานด้วยดีตลอดมา
คณะผู้จัดทำ
********************************************************************************************************
บทนำ
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มนุษย์รู้จักการประดิษฐ์สิ่งของจากกระดาษรีไซเคิลในรูปแบบที่หลากหลายที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งก็เป็นภูมิปัญญาไทยในการแปรสภาพของกระดาษให้ออกมาเป็นรูปแบบต่างๆโดยการนำเอากระดาษมาประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ต่างๆอย่างเช่น แจกัน ม่านหน้าต่างประตู สามารถนำไปใช้ประโยชน์และสามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาและเข้าใจการประดิษฐ์สิ่งของจากกระดาษรีไซเคิล
2. เพื่อให้มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของกระดาษรีไชเคิลที่มีอยู่ในบ้าน ชุมชนและโรงเรียน
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
4. เพื่อให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5. เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ระหว่างเรียน
6. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
1. ศึกษาการประดิษฐ์สิ่งของจากกระดาษรีไซเคิล
2. นำกระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาเป็นส่วนประกอบในการประดิษฐ์สิ่งของ
สมมุติฐานในการศึกษาค้นคว้า
การนำกระดาษมาเป็นส่วนประกอบในการประดิษฐ์สิ่งของ ทำให้เพิ่มคุณค่าของวัสดุเหลือใช้และประหยัดค่าใช้จ่าย
ระยะเวลาในการศึกษา
1 มีนาคม 2554 – 3 มีนาคม 2554
************************************************************************************
2
บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รีไซเคิล (Recycle) เป็นการจัดการวัสดุเหลือใช้ที่กำลังจะเป็นขยะ โดยนำไปผ่านกระบวนการแปรสภาพ โดยเฉพาะการหลอม เพื่อให้เป็นวัสดุใหม่แล้วนำกลับมาใช้ได้อีก ซึ่งวัสดุที่ผ่านการแปรสภาพนั้นอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้ รีไซเคิลมีความหมายต่างจาก รียูส (Reuse) ซึ่งหมายถึง การนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ผ่านกระบวนการแปรสภาพใดๆทั้งสิ้น
ในความเข้าใจของคนบางกลุ่มนั้น การรีไซเคิลยังหมายถึง การนำวัสดุเหลือใช้กลับมาปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือพัฒนารูปร่างใหม่ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ เช่น ขวดน้ำพลาสติก หากนำมาใช้ใส่น้ำอีกครั้งเป็น การรียูส์ (reuse) แต่ถ้านำเอาขวดนำพลาสติกมาตัดให้เป็นกระป๋อง แล้วนำไปใช้ตัดดินบรรจุในถุง หรือนำขวดพลาสติดมาตัดครึ่ง เป็นแจกันใส่ดอกไม้ หรือเป็นที่ใส่ปากกา มักถูกเรียกว่าเป็นการรีไซเคิลขวดน้ำพลาสติก
ปัญหาใหญ่ของขยะประเภทหนึ่งคือ ผลิตภัณฑ์ในรูปกระดาษที่ผลิต ออกมาเป็นจำนวนมากและในจำนวน ที่ผลิตออกมาอย่างมหาศาลนี้มีเพียง ไม่ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ที่ได้มีการนำกระดาษที่ใช้แล้วไป ทำผลิตภัณฑ์ใหม่อีกครั้ง จำนวนที่เหลือจึงกลายเป็นขยะอยู่ในแหล่ง ทิ้งขยะ ในปีหนึ่ง ๆ ปรากฎว่าด้วยจำนวนนับล้าน ๆ ของใบปลิวโฆษณาทางไปรษณีย์ คูปอง ใบขอบริจาค แคตตาล็อกต่าง ๆ และหน้าโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์ จะมีเพียงประมาณนับพันแผ่นเท่านั้นที่ได้ผ่านการอ่านและที่เหลือนอกจากนั้นได้กลายเป็นขยะในถังขยะโดยไม่ผ่านการอ่านเลย จึงเป็นการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองที่สุด
กระดาษทุกชนิดที่เราใช้ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ผลิตจากเนื้อเยื่อของต้นไม้และมีกระดาษหลายชนิดที่เมื่อใช้แล้วสามารถนำมาผลิตใช้ได้อีก เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษบันทึก กระดาษสำเนา กระดาษพิมพ์ดีด กระดาษคอมพิวเตอร์ บัตรรายการ และซองจดหมายสีขาว สำหรับกระดาษที่ไม่
สามารถนำหลับมาผลิตใหม่ เช่น กระดาษที่ติดกาวหรืออาบมัน เนื่องจากความร้อนจะทำให้สารเคลือบกระดาษละลายแล้วไปอุดตันเครื่องจักรทำให้เกิดความเสียหายได้
การรีไซเคิล กระดาษเริ่มต้นด้วยกระบวนการใช้น้ำและสารเคมีกำจัดหมึกที่ปนเปื้อนออกไป ทำให้กระดาษษเหล่านั้นกลายเป็นเนื้อเยื่อ จากนั้นจึงทำความสะอาดเนื้อเยื่อ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิตเส้นใยที่สามารถนำไปผลิตเป็นกระดาษต่อไป
***********************************************************************************
3
กระดาษที่ใช้แล้วเมื่อนำมาผลิตขึ้นใช้ใหม่มีกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนโดยเฉพาะ จะต้องกำจัดสีที่ปนเปื้อนออกให้หมดเพราะการเจือปนแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้กระดาษที่ผลิตใหม่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ ไฟเบอร์ในเนื้อเยื่อกระดาษจะลดน้อยลงทุกขึ้นตอนของกระบวนการรีไซเคิล กระดาษที่ผลิตขึ้นใหม่จึงมีคุณภาพด้อยลง มีเพียงร้อยละ 3 เปอร์เซ็นต์ของกระดาษหนังสือพิมพ์เท่านั้นที่สามารถนำไปผลิตเป็นสิ่งพิมพ์ได้ใหม่ กระดาษรีไซเคิลส่วนใหญ่จึงเหมาะสำหรับทำเป็นกล่องบรรจุสินค้าทำเป็นฝ้าเพดานหรือฉนวนกันความร้อน
กระดาษรีไซเคิลหมายถึง กระดาษที่ไม่ใช้แล้วนำกลับมาใหม่โดยการนำกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ กล่องกระดาษ กระดาษสำนักงาน หนังสือทั่วไป นำกลับมารีไซเคิลใหม่ที่มีลวดลายธรรมชาติที่เกิดในเนื้อของกระดาษเองอาจย้อมสีเคลือบด้วยสารเคลือบเงาและตกแต่งให้เป็นลวดลายต่างๆโดยใช้วัสดุอื่น เช่น ขี้เลื้อย ดอกไม้แห้งด้วยก็ได้
ประเภทของกระดาษ
การเรียกชื่อกระดาษในภาษาไทย จะเป็นคำนามรวมสำหรับวัสดุที่ผลิตจากเยื่อหรือเส้นใยของพืช อันที่จริงศัพท์เทคนิคที่ใช้เรียกวัสดุนี้มีหลายคำ ซึ่งแบ่งตามความหนาหรือความแข็งแรง
Paper หมายถึง วัสดุที่ได้จากการสานอัดแน่นของเส้นใยจากพืชจนเป็นแผ่นบาง โดยทั่วไปมีความหนาไม่เกิน 0.012 นิ้ว หรือน้ำหนักมาตรฐาน (Basis Weight) ไม่เกิน 225 กรัมต่อตารางเมตร
Paperboard หมายถึง กระดาษแข็ง มีความหนามากกว่า 0.012 นิ้ว
Solid Fiberboard หมายถึง กระดาษที่ได้จาก Paperboard หลาย ๆ ชั้นประกบติดกัน และมีความแข็งแรงกว่า Paperboard
Corrugated Fiberboard หมายถึง กระดาษลูกฟูก ได้จาก Paperboard หลายชั้น ประกอบด้วยกระดาษผิวหน้า (Liner) และลอนลูกฟูก (Corrugated Medium) เรียงประกบติดสลับชั้นกัน
การแบ่งประเภทกระดาษตามลักษณะการใช้งาน สามารถแบ่งได้เป็น 7 ประเภท ดังต่อไปนี้
1. กระดาษคราฟท์ (Kraft Paper) หรือกระดาษเหนียว หมายถึง กระดาษที่ผลิตจากเยื่อซัลเฟตหรือเยื่อคราฟท์ล้วน ๆ หรือต้องมีเยื่อคราฟท์อย่างน้อยร้อยละ 80 กระดาษคราฟท์ที่ใช้งานทั่วไปมีทั้งประเภทไม่ฟอกสี ( กระดาษสีน้ำตาล ) สำหรับการใช้งานที่ต้องการความแข็งแรงสูง และกระดาษคราฟท์ฟอกสีเพื่อความสวยงาม หรือเพื่อผลิตเป็นกระดาษสีสันต่าง ๆ นิยมใช้กระดาษ - เหนียวทำถุงเพื่อการขนส่ง และห่อผลิตภัณฑ์ทั่วไป
2. กระดาษเหนียวชนิดยืด (Stretchable Paper) หมายถึง กระดาษเหนียวที่ปรับปรุงให้สามารถยืดตัวได้มากกว่าปกติ จึงสามารถทนทานแรงดึงได้สูงกว่ากระดาษเหนียวธรรมดา นิยมใช้ทำถุงเพื่อการขนส่ง
3. กระดาษแข็งแรงขณะเปียก (Wet Strength Paper) หมายถึง กระดาษเหนียวที่เติมเมลา - มีนฟอร์มอลดีไฮด์ (Melamine Formaldehyde) หรือยูเรียฟอร์มอลดีไฮด์ (Urea Formaldehyde) เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กระดาษแม้ขณะเปียก นิยมให้ห่อผลิตภัณฑ์ที่มีความชื้นสูง และใช้ทำถุงเพื่อการขนส่งที่มีโอกาสเปียกน้ำสูง
*************************************************************************************
4
5. กระดาษกันไขมัน (Greaseproof Paper) เป็นกระดาษที่ผลิตจากเยื่อที่ผ่านการตีป่นเป็นเวลานานจนเส้นใยกระจาย และบวมน้ำมากเป็นพิเศษ ทำให้กระดาษมีความหนาแน่นสูง จึงป้องกันการซึมผ่านของไขมันได้ดี นิยมใช้ห่อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีไขมันสูง และชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีน้ำมันเคลือบกันสนิม
6. กระดาษกลาซีน (Glassine) ทำจากกระดาษกันไขมันที่ผ่านการรีดเรียบร้อยด้วยลูกกลิ้งภายใต้อุณหภูมิสูง ๆ ขณะกระดาษเปียกชื้น ทำให้ความหนาแน่นของกระดาษเพิ่มขึ้น และยังมีการขัดผิว ทำให้กระดาษกลาซีนมีเนื้อแน่นและผิวเรียบมันวาว นิยมใช้ห่อผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันสูง
7. กระดาษทิชชู (Tissue Paper) หมายถึง กระดาษที่มีความนุ่มและบางเป็นพิเศษน้ำหนักมาตรฐานประมาณ 17 – 30 กรัมต่อตารางเมตร นิยมใช้ห่อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการป้องกันรอยขูดขีดผิว ห่อของขวัญ หรือห่อผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงเป็นการช่วยเสริมความสวยงามและความพิถีพิถัน เช่น น้ำหอม นาฬิกา และเครื่องประดับ เป็นต้น
8. กระดาษพาร์ชเมนต์ (Parchment Paper) เป็นกระดาษที่ผ่านกระบวนการผลิตพิเศษ โดยการจุ่มกระดาษในกรดซัลฟิวริกเข้มข้นเป็นเวลาสั้น ๆ แล้วนำไปล้างและทำให้เป็นกลางก่อนจะนำไปอบรีดให้แห้ง กระดาษนี้จะมีคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของไขมันได้เป็นอย่างดี นิยมใช้บรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร
กระดาษลูกฟูก
กระดาษลูกฟูกมีองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ
1. กระดาษผิวหน้า (Liner) เป็นกระดาษที่ติดบนกระดาษลอนลูกฟูก จะใช้กระดาษคราฟท์ไม่ฟอกสีสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแข็งแรงสูง นอกจากนี้อาจใช้กระดาษที่ผลิตจากเยื่อกระดาษเก่าสำหรับงานทั่วไป
2. กระดาษลอนลูกฟูก (Corrugated Medium) ใช้กระดาษที่ผลิตจากเยื่อคราฟท์ เยื่อฟางข้าว หรือเยื่อกระดาษเก่า ขึ้นกับความแข็งแรงที่ต้องการนำมาขึ้นลอน กระดาษลอนลูกฟูกนี้สามารถแบ่งออกได้ 4 ประเภท ตามขนาดของลอน
ประโยชน์ของกระดาษรีไซเคิล
1 ชิ้นงานราคาถูกกว่าที่ซื้อตามห้างหรือร้านค้า
2 เป็นวัสดุเหลือใช้ที่จัดหาได้ง่าย
3 ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
4 ไม่ต้องซื้อชิ้นงานและสามารถทำขึ้นใช้เองได้
5 ทำให้เห็นคุณค่าของกระดาษรีไซเคิล
6 ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและชิ้นงานที่จัดสร้างขึ้น
7 เพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อนและสนับสนุนให้คนในท้องถิ่นช่วยตัวเองในการประดิษฐ์สิ่งของจากกระดาษรีไซเคิล
*************************************************************************************
5
บทที่ 3
วิธีการดำเนินการและอุปกรณ์
เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์
วัสดุ-อุปกรณ์
1. กระดาษรีไซเคิล
2. กรรไกร
3. กาวลาเท็กซ์ กาวแห้งเร็ว
4. ด้าย
5. หลอดขาลูกโป่ง
6. ลูกปัด
7. กระดาษสา
8. ชุดหลอดไส้
9. สายไฟ ( VFF 2 × 0.5 มม. )
10. สวิทช์ทางเดียว
***********************************************************************************
6
การทำโคมไฟจากกระดาษ
1. ออกแบบโคมไฟ
2. นำกระดาษรีไซเคิลมาม้วนด้วยหลอดขาลูกโป่ง
3. นำกล่องกระดาษเก่ามาตัดเป็นแบบ
4. นำหลอดที่ม้วนได้มาประกอบโคมไฟตามแบบที่กำหนด
5. ตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงาน
6. นำชุดหลอดไส้มาใส่ในตัวโคม
7. ติดตั้งสวิทช์ไฟ
8. ตรวจสอบความเรียบร้อยของการต่อวงจรชุดหลอดไส้และสวิทช์
9. ทดลองใช้งานและปรับปรุงพัฒนา
10. ประเมินราคาเพื่อจำหน่าย
การทำม่านลูกปัด
1. ตัดกระดาษตามแบบที่กำหนดแล้วม้วนจากฐานสามเหลี่ยมเข้าไป
2. ทาด้วยกาว
3. นำมาร้อยโดยร้อยสลับกับลูกปัด
4. สอดสลับอย่างละ 20-23 เม็ด
5. พันด้ายกับแกนบนแล้วติดด้วยกาว
หมายเหตุ นอกจากนี้ยังสามารถทำเป็นเครื่องประดับ เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ สายคล้องโทรศัพท์ และอื่นๆอีกมากมาย
*************************************************************************************
7
บทที่ 4
ผลการดำเนินงาน
จากการศึกษาและการทำโครงงานทำให้ทราบวิธีการศึกษาและเข้าใจการประดิษฐ์สิ่งของจากกระดาษรีไซเคิล มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของกระดาษที่มีอยู่ในบ้าน ชุมชนและโรงเรียน มีเจตคติที่ดีต่อ การเรียนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างงานสร้างรายได้ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษรีไซเคิลสามารถใช้งานได้และสามารถทดแทนวัสดุที่มีราคาแพงกว่าได้ เช่น พลาสติก ไม้ ซึ่งชิ้นงานที่ได้มีความคงทนแข็งแรง สวยงาม ไม่แตกต่างๆกัน
***********************************************************************************
8
บทที่ 5
อภิปราย สรุปผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลและอภิปรายผล
ผลการศึกษาการประดิษฐ์สิ่งของจากกระดาษรีไซเคิล พบว่า กระดาษเหลือใช้สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่างๆได้ตามต้องการ เช่น โคมไฟ แจกัน และอื่นๆอีกมากมาย
ประโยชน์ที่ได้รับ
มีทักษะในการประดิษฐ์สิ่งของจากกระดาษรีไซเคิล
มีความรู้และเห็นคุณค่าของกระดาษรีไซเคิล
มีความคิดสร้างสรรค์และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
มีความสามัคคีในหมู่คณะ
สามารถสร้างงานสร้างรายได้ในระหว่างเรียน
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนและผู้ที่สนใจได้
ช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการเผาขยะ
ข้อเสนอแนะ
กระดาษรีไซเคิล สามารถประดิษฐ์ชิ้นได้อีกมากมายหลายประเภท ซึ่งควรทำสิ่งประดิษฐ์และชิ้นงานที่หลากหลาย เพิ่มสีสันด้วยการใช้สีเพื่อให้ชิ้นงานมีความสวยงามยิ่งขึ้น และ ควรศึกษาตลาดเพิ่มเติมเพื่อจำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย
**********************************************************************************
เอกสารอ้างอิง
วลีรัตน์ ศรีสวัสดิ์. การประดิษฐ์กระเป๋าผ้าสักหลาดและของจิปาถะที่ทำจากด้ายดิบ. หจก.ซี.อาร์.เอส ยูนิเวอร์แซล
(1986)
วลีรัตน์ ศรีสวัสดิ์. เครื่องประดับจากหินนำโชค. หจก. เพชรกระรัตสติวดิโอ
กรองทอง ปลาบู่ทอง. การประดิษฐ์ต้นไม้มงคลจากลูกปัด. หจก.ซี.อาร์.เอส.ยูมิเวอร์-แวล(1986htt//
htt//www.webindex.samook.com
htt// http://www.easyplan98.com
htt// http://www.nmm.ac.th/www/2005/5003/405.html-15k-
htt// http://www.nontananpermkun.igetweb.com
********************************************************************************************************************
ตัวอย่างเค้าโครงงาน
เค้าโครงงาน เรื่อง ม่านประตูจากหลอดกาแฟ
ผู้จัดทำโครงงาน นางสาว ปริยา คำเพียร เลขที่5
นาย จอมยุทธ ทรัพย์วิลัย เลขที่9 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/2
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
นับตั้งแต่จนถึงปัจจุบันมนุษย์รู้จักการประดิษฐ์สิ่งของจากหลอดกาแฟในรูปแบบที่หลากหลายที่มี่ความสำคัญอย่างมากซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยในการแปรสภาพของหลอดกาแฟมาประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้อย่างเช่น ม่นประตู ม่านหน้าต่าง โมบายสามารถนำไปใช้ประโยชน์และสามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1 เพื่อศึกษาและเข้าใจการประดิษฐ์ของจากหลอดกาแฟ
2 เพื่อให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3 เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ระหว่างเรียน
4 เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
5 เพื่อให้มีเจตคติที่ดีในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ขอบเขตของการศึกษา
1ศึกษาการประดิษฐ์สิ่งของจากหลอดกาแฟ
2นำหลอดที่ใช้แล้วเป็นส่วนประกอบในการประดิษฐ์สิ่งของ
สมมุติฐานในการศึกษาค้นคว้า
การนำหลอดกาแฟมาเป็นส่วนประกอบในกรประดิษฐ์สิ่งของทำให้เพิ่มคุณค่าจากวัสดุเหลือใช้และประหยัดค่าใช้จ่าย
ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า 10 พฤศจิกายน 2554-25พฤศจิกายน 2554
เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ วิธีการดำเนินงานและอุปกรณ์ วัสดุ-อุปกรณ์
1หลอดกาแฟ 2 ด้าย 3 กระดาษ 4 ลูกปัด
ประโยชน์ที่ได้รับ
1มีทักษะในการประดิษฐ์สิ่งของจากหลอดกาแฟ
2มีความรู้และเห็นคุณค่าจากหลอดกาแฟ
3มีความสามัคคีในหมู่คณะ
4สามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน
5ส่วยลดภาวะโลกร้อนจากการเผาขยะ
6สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน
จากกระทู้ โครงงานช่าง จอมยุทธ ทรัพย์วิลัย 110.77.238.207

เค้าโครงงาน เรื่อง ชั้นวางรองเท้าไม้ไผ่
ผู้จัดทำ 1. นางสาว สุวิมล พันพิพิธ ชั้น ม.6/2 เลขที่ 14
2.นางสาว เสาวลักษณ์ คำหงษา ชั้น ม.6/2 เลขที่15
ที่มาและความสำคัญ
โครงงานชิ้นนี้เป็นงานที่ทำจากไม้ไผ่เป็นชั้นวางรองเท้าและได้ประโยชน์มากมายประหยัดค่าใช้จ่ายและมีความสะดวกสบายที่มีชั้นวางรองเท้าให้เป็นระเบียบและทำเป็นอาชีพเสริมได้
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.เพื่อฝึกทักษะในการออกแบบ
2.เพื่อเป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
3.เพื่อเป็นการเสริมรายได้ให้กับครอบครัว
4.เพื่อแปรสภาพของเหลือใช้ให้มีราคา
5.เพื่อรู้คุณค่าของไม้ไผ่
ขอบเขตของการศึกษา
1.ศึกษาการประดิษฐ์ชั้นวางรองเท้าจากไม้ไผ่
2.นำไม้ไผ่ที่ไม่ใช้แล้วมาทำชั้นวางรองเท้า
สมมุติฐานในการค้นคว้า ชั้นวางรองเท้าอาจจะเป็นชั้นวางของอื่นๆก็ได้ ทำให้เพิ่มคุณค่าของไม้ไผ่และประหยัดค่าใช้จ่าย
ระยะเวลาในการศึกษา 14- พ.ย 2554 - 30 พ.ย 2554
วัสดุอุปกรณ์
1.ตะปู
2. ค้อน
3. ไม้ไผ่
4.มีด
5.เลื่อย
ประโยชน์ที่ได้รับ
1.สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้
2. มีความรู้คุณค่าของไม้ไผ่
3.สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนหรือผู้สนใจได้
4.ช่วยลดค่าฝช้จ่ายได้
5.มีทักษะในการประสิ่งของจากไม้ไผ่
จากกระทู้ โครงงานช่าง เสาวลักษณ์ คำหงษา 110.77.238.207

เค้าโครงงาน เรื่อง เก้าอี้นอนสารพัดไม้
คณะผู้จัดทำ 1.นางสาว นันทพร สำราญบุญ เลขที่
2. นางสาว มนันยา บุญเข็ม เลขที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ที่มาและคววามสำคัญ
การทำเก้าอี้นอนนี้เป็นทำเพื่อฝึกทักษะในการทำเพื่อสร้างความสามัครคีในหมู่คณะผู้จัดทำ ทำเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการสร้างรายได้เพิ่มเติมอีกด้านหนึ่ง และยังใช้วัสดุอุปกรณ์เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์หรือเพื่อแปรรูปวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นให้เกิดสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้รู้คุณค่าของไม้ถ้าไม่ทำจะเกิดมลพิษควันจากการเผาทิ้ง
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นการเสริมรายได้เพิ่มเติ่ม
2.เพื่อฝึกทักษะการคิดการออกแบบ
3.เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4.เพื่อแปรสภาพของเหลือใช้ให้มีราคา
5.เพื่อห้รู้คุณค่าไม้
6.เพื่อศึกษาและเข้าใจการประดิษฐ์เก้าอี้นอนจากไม้ต่างๆ
7.เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนในกลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ขอบเขตการศึกษา
1.ศึกษาการสร้างสิ่งของจากไม้เหลือใช้ของเก้าอี้นอน
2.นำไม้ที่เหลือใช้มาเป็นส่วนประกอบในการสร้างและประดิษฐ์สิ่งของ สมมุติฐาน การทำเก้าอี้นอนนี้อาจทำให้เพิ่มมูลค่าของสิ่งของได้หรือสามารถทำเก้าอี้นอนกายเป็นเก้าอี้นั่งได้
ระยะเวลา 14 พ.ย.54 – 15 ธ.ค. 54
วัสดุอุปกรณ์
1.ไม้ไผ่หรือไม้ต่างๆ
2.ตะปู
3.ค้อน
4.เลื่อย
5.ตลัปเมตร
ประโยชน์
1.ได้ทักษะในการสร้างการประดิษฐ์เก้าอี้นอนจากไม้ต่าๆ
2.มีความรู้และเห็นคุณค่าจากไม้ต่างๆ
3.มีความคิดสร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4.มีความสามัครคีในหมู่คณะ
5.สามารถสร้างงานสร้างรายได้ระหว่างเรียน
6.สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนและผู้ที่สนใจได้
7.ช่วยลดภาวโลกร้อนจากการเผาไม้
จากกระทู้ โครงงานช่าง นันทพร สำราญบุญ 110.77.238.207

โครงงาน เรื่อง ถังขยะไม้ไผ่สารพัดประโยชน์
ผู้จัดทำโครงงาน 1.น.ส. สายใจ บุญใหญ่ เลขที่10 ชั้นม. 6/2
2. น.ส. สิรินทิพย์ พันธุ์สุวรรณ เลขที่12 ชั้นม.6/2
ที่มาและความสำคัญ นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์รู้จักการประดิษฐสิ่งของจากถังขยะไม้ไผ่ในรูปแบบหลากหลายที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากซึ่งก็เป็นภูมิปัญญาไทยในการแปลสภาพของถังขยะไม้ไผ่สิ่งของที่เหลือใช้ต่างๆเช่น แจกันไม้ไผ่ โต๊ะ ถังขยะ สามารถนำไปใช้ในชิวิตประจำวันใด้และนำเอาไปทำเป็นอาชีพเสริมใด้
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.เพื่อให้เข้าใจการประดิษฐสิ่งของจากถังขยะไม้ไผ่สารพัดประโยชน์
2.เพื่อให้มีความตะหนักและเห็นคุณค่าของถังขยะไม้ไผ่สารพัดประโยชน์
3.เพื่อให้เจนคติที่ดีในกลู่มสาระการเรียนรู้
4.เพื่อให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานของถังขยะไม้ไผ่สารพัดประโยชน์
5.เพื่อสร้างสรรค์รายใด้ระหว่างเรียนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
1.ศึกษาการประดิษฐสิ่งของจากถังขยะไม้ไผ่สารพัดประโยชน์
2.นำไม้ไผ่มาเป็นส่วนประกอบในการประดิษฐสิ่งของ
สมมุติฐาน
ในการศึกษาค้นคว้า การนำเอาไม้ไผ่มาเป็นส่วนประกอบในการประดิษฐสิ่งของทำให้เพิ่มคุณค่าของวัสดุเหลือใช้และประหยัดค่าใช้จ่าย
ระยะเวลาในการศึกษา 14 พฤษจิกายน ถึง30ธันวาคม พ.ศ.2554
เตรียมวัดสดุอุปกรณ์ วัตสดุอุปกรณ์
1.ไม้ไผ่
2.ตะปู
3.ค้อน
4.มีด
5.ตลับเมตร
6.เลื่อย
ประโยชน์ที่ใด้รับ
1.มีทักษะในการประดิษฐสิ่งของจากไม้ไผ่
2.มีความรู้และเห็นคุณค่าของไม้ผ่
3.มีความคิดสร้างสรรค์และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4.มีความสามคีในหมู่คณะ
5.สามารถสร้างรายใด้ในระหว่างเรียน
6.สามารถนำมาแปลรูปส่งเสริมภูมิปญญาไทย 7.ช่วยลดภาวะโลกร้อน
จากกระทู้ โครงงานช่าง สิรินทิพย์ พันธุ์สุวรรณ 110.77.238.207

เค้าโครงงาน เรื่อง เก้าอี้นอนสารพัดไม้
คณะผู้จัดทำ 1.นางสาว นันทพร สำราญบุญ เลขที่ 2
2. นางสาว มนันยา บุญเข็ม เลขที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ที่มาและคววามสำคัญ การทำเก้าอี้นอนนี้เป็นทำเพื่อฝึกทักษะในการทำเพื่อสร้างความสามัครคีในหมู่คณะผู้จัดทำ ทำเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการสร้างรายได้เพิ่มเติมอีกด้านหนึ่ง และยังใช้วัสดุอุปกรณ์เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์หรือเพื่อแปรรูปวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นให้เกิดสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้รู้คุณค่าของไม้ถ้าไม่ทำจะเกิดมลพิษควันจากการเผาทิ้ง
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นการเสริมรายได้เพ
2.เพื่อฝึกทักษะการคิดการออกแบบ
3.เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4.เพื่อแปรสภาพของเหลือใช้ให้มีราคา
5.เพื่อห้รู้คุณค่าไม้
6.เพื่อศึกษาและเข้าใจการประดิษฐ์เก้าอี้นอนจากไม้ต่างๆ
7.เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนในกลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ขอบเขตการศึกษา
1.ศึกษาการสร้างสิ่งของจากไม้เหลือใช้ของเก้าอี้นอน
2.นำไม้ที่เหลือใช้มาเป็นส่วนประกอบในการสร้างและประดิษฐ์สิ่งของ สมมุติฐาน การทำเก้าอี้นอนนี้อาจทำให้เพิ่มมูลค่าของสิ่งของได้หรือสามารถทำเก้าอี้นอนกายเป็นเก้าอี้นั่งได้ ระยะเวลา 14 พ.ย.54 – 15 ธ.ค. 54
วัสดุอุปกรณ์
1. ไม้ไผ่หรือไม้ต่างๆ 2. ตะปู 3. ค้อน 4. เลื่อย 5. ตลัปเมตร
ประโยชน์
1.ได้ทักษะในการสร้างการประดิษฐ์เก้าอี้นอนจากไม้ต่าๆ
2.มีความรู้และเห็นคุณค่าจากไม้ต่างๆ
3.มีความคิดสร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4.มีความสามัครคีในหมู่คณะ
5.สามารถสร้างงานสร้างรายได้ระหว่างเรียน
6.สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนและผู้ที่สนใจได้
7.ช่วยลดภาวโลกร้อนจากการเผาไม้
จากกระทู้ โครงงานช่าง นันทพร สำราญบุญ 110.77.238.207

เค้าโครงงาน เรื่อง ม่านหน้าต่างจากกระดาษรีไซเคิล
ผู้จัดทำโครงงาน 1. นางสาว นิศาชล วิลาชัย เลขที่ 4 ม.6/2
2. นางสาว สินจัย มีชัย เลขที่ 11 ม.6/2
ที่มาและความสำคัญ
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มนุษย์รู้จักการประดิษฐ์สิ่งของจากกระดาษรีไซเคิลในรูแบบที่หลากหลายที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งก็เป็นภูมิปัญญาไทยในการแปรสภาพของกระดาษให้ออกมาในรูปแบบต่างๆโดยการนำเอากระดาษมาประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ต่างๆ อย่างเช่น แจกัน ม่านหน้าต่าง – ประตู สามารถนำไปใช้ประโยชน์และสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมได้
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.เพื่อศึกษาและเข้าใจการประดิษฐ์สิ่งของจากกระดาษรีไซเคิล
2.เพื่อให้มีการคิดริเริ่มสรางสรรค์
3.เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในกลุมสาระการเรียนรู้ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
4.เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ในระหว่างเรียน
5.เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ขอบเขตในการศึกษาค้นคว้า
1. ศึกษาการประดิษฐ์จากกระดาษรีไซเคิล
2. นำกระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาเป็นส่วนประกอบในการประดิษฐ์สิ่งของ สมมุติฐานในการศึกษาค้นคว้า การนำกระดาษมาเป็นส่วนประกอบในการประดิษฐ์สิ่งของที่ให้เพิ่มคุณค่าของวัสดุเหลือใช้และประหยัค่าใช้จ่าย
ระยะเวลาในการศึกษาค้น คว้า 10 พฤศจิกายน 2554 - 25 พฤศจิกา ยน 2554
วิธีการดำเนินงานและอุปกรณ์ เตรียมวัสดุ - อุปกรณ์ วัสดุ - อุปกรณ์
1.กระดาษ 2.ด้าย 3.กรรไกร 4.ลูกปัด 5.กาวลาแท็กซ์
ประโยชน์ที่ได้รับ
1.มีทักษะในการประดิษฐ์สิ่งของจากกระดาษรีไซเคิล
2.มีความรู้และเห็นคุณค่าจากกระดาษรีไซเคิล
3.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4.มีความสามัคคีในหมู่คณะ
5.สามารถสร้างงานสร้างรายได้ในระหว่างเรียน
6.สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนและผู้ที่สนใจได้
7.ช่วยลดภาวะโลกร้อน จากการเผากระดาษ
จากกระทู้ โครงงานช่าง นางสาวสินจัย มีชัย 110.77.238.207

เค้าโครงงาน เรื่อง ม่านประตูจากกระดาษรีไซเคิล
ผู้จัดทำโครงงาน 1. นางสาว วิสาชล พันธ์สะอาด ม. 6/2 เลขที่ 9
2. นางสาว พิศมัย ฤทธิ์สการ ม. 6/2 เลขที่ 7
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มนุษย์รู้จักการประดิษฐ์สิ่งของจากกระดาษเหลือใช้ในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งมีการแปรสภาพของกระดาษให้มีรูปแบบที่หลากหลายและใช้ประโยชน์จากชิ้นงานที่ทำได้ เช่น การทำม่านประตู ม่านหน้าต่าง ซึ่งสามารถให้เราลดค่าใช้จ่ายในการซื้อม่านประตูได้ และสามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อเป็นการศึกษาหาความรู้ในการประดิษฐ์สิ่งของจากกระดาษรีไซเคิล
2. เพื่อให้มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของกระดาษรีไซเคิลที่มีอยู่ภายในบ้าน 3. เพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์
4. เพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียน
5. เพื่อเพิ่มความสามัคคีในหมู่คณะ
6. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ขอบเขตของการศึกษา
1. ศึกษาการประดิษฐ์สิ่งของจากกระดาษรีไซเคิล
2. นำกระดาษที่ไม่ได้ใช้แล้วมาเป็นส่วนประกอบหลักในการประดิษฐ์สิ่งของ
สมมุติฐานในการศึกษา
การนำกระดาษเหลือใช้มาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มคุณค่าของวัสดุเหลือใช้และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
ระยะเวลาในการศึกษา 10 พฤศจิกายน 2554 - 25 พฤศจิกายน 2554
วิธีการดำเนินการและอุปกรณ์ เตรียมวัสดุ – อุปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์
1. กระดาษรีไซเคิล ด้าย 2. กรรไกร 3. กาวลาเท็ก กาวแห้งเร็ว
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. มีทักษะในการประดิษฐ์สิ่งของจากกระดาษรีไซเคิล
2. มีความรู้และเห็นคุณค่าของกระดาษรีไซเคิล
3. มีความคิดสร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. มีความสามัคคีในหมู่คณะ
5. สามารถสร้างรายได้ในระหว่างเรียน
เค้าโครงงาน
เรื่อง ตะกร้าไม้ไผ่
1.นาย ภานุเดช การรักษ์ ม.6/2 เลขที่ 28
2. นาย ภมร กระทุมนอก ม.6/2 เลขที่ 27
ที่มาและความสำคัญ
ผู้ศึกษามีความสนใจและความถนัดในการทำตะกร้าไม้ไผ่ เพราะวัสดุมีมากในท้องถิ่น หาได้ง่าย และยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้มากมาย เช่น ทำตะกร้า ถังขยะ ฯลฯ และยังสามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาและเข้าใจในการประดิษฐ์ตะกร้าไม้ไผ่
2.เพื่อให้มีความตะหนักถึงคุณค่าของไม้ไผ่ในท้องถิ่น
3.เพื่อให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4.เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน
5.เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
1.ศึกษาการประดิษฐ์สิ่งของจากไม้ไผ่
2.นำไม้ไผ่ในท้องถิ่นที่มีอยู่มากมายมาประดิษฐ์ตะกร้าไม้ไผ่
สมมติฐานในการค้นคว้า
การนำไม้ไผ่มาเป็นส่วนประกอบในการประดิษฐ์ตะกร้าทำให้เพิ่มคุณค่าของไม้ไผ่และประหยัดค่าใช้จ่าย
ระยะเวลาในการทำงาน
14 พฤศจิกายน 2554-21พฤศจิกายน 2554
วัสดุอุปกรณ์
1.ไม้ไผ่
2.มีด
3.เลื่อย
4.เชือก
ประโยชน์ที่ได้รับ
1.มีทักษะในการประดิษฐ์สิ่งของจากไม้ไผ่
2.มีความรู้และเห็นคุณค่าของไม้ไผ่
3.มีความคิดสร้างสรรค์และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4.มีความสามัคคีในหมู่คณะ
5.สร้างรายได้ระหว่างเรียน
6.สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนหรือผู้ที่สนใจ
7.ช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้ถุงพลาสติก

อ่านบทความทั้งหมด >>