.pantown.com : ช่างยนต์ราชสิทธาราม
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

  

เรื่อง เชิญชวนประกวดออกแบบโลโก้สมาคมศิษย์เก่าช่างยนต์

เรียน นักศึกษาแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
ทาง สมาคมศิษย์เก่าช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ได้มีการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าช่างยนต์ ขึ้น แต่ยังไม่มีโลโก้ของสมาคมศิษย์เก่าช่างยนต์ และเพื่อให้นักศึกษา แผนกช่างยนต์ ได้มีส่วนร่วมกับทางสมาคมศิษย์เก่าช่างยนต์ จึง ขอเชิญ นักศึกษาแผนกช่างยนต์ ประกวดออกแบบโลโก้ของสมาคมศิษย์เก่าช่างยนต์ โลโก้ที่ได้รับการคัดเลือก และโลโก้ที่ชนะเลิศ จะมีของรางวัลจากทางสมาคมศิษย์เก่าช่างยนต์ให้ รายละเอียดดังนี้
1. การออกแบบ
- สามารถนำสัญลักษณ์หรือรูปลักษณ์อื่นๆที่มีอยู่แล้วมาใช้หรือคิดค้นขึ้นมา ใหม่เพื่อสะท้อนภาพที่บ่งบอกถึงความเป็น สมาคมศิษย์เก่าช่างยนต์
- ให้มีคำว่า “AUTO MECHANIC CLUB”
- ไม่มีรูปองค์พระวิษณุกรรมเจ้า
- ไม่จำกัด รูปแบบ สี และแบบตัวอักษร
2.รูปแบบผลงานที่ส่งเข้าประกวด
- จะใช้วิธีการวาด ลงสี หรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบก็ได้ ลงบนกระดาษ A4
- ต้องเป็นผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
- ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องใส่ชื่อผลงาน พร้อมอธิบายความหมายมาด้วย ลงชื่อ นามสกุลจริง และชื่อรุ่นมาด้วย
- ใน 1. รุ่นต้องมีผลงานเข้าประกวดอย่างน้อย 1. ผลงาน
*ห้ามคัดลอกหรือนำโลโก้ของหน่วยงานหรือสถาบันอื่นมาส่งเข้าประกวดโดยเด็ดขาด*
3.กำหนดเวลาส่งผลงาน
- ส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ จันทร์ 21 ทางเมล์ devilxmodx@hotmail.com หรือส่งที่ประธานรุ่น และให้ประธานรุ่น รวบรวม ส่งที่ จันทร์ 21 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม จันทร์ 21 โทร. 085-355-7816

- ติดตามผลงานการประกวดและการคัดเลือกและรายละเอียดการให้คะแนนได้ที่ http://redbloodgear.pantown.com