.pantown.com : โกสนไทย
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   ลักษณะโกสนไทย

การปลูกเลี้ยงต้นไม้ชนิดใดก็ตาม เราจะต้องมีใจรักในต้นไม้ชนิดนั้น ๆ
เป็นพื้นฐานเป็นอันดับแรก ปลูกแล้วทำให้ผู้ปลูกเลี้ยงเพลิดเพลิน สบายใจ
ทั้งนี้ ซึ่งแต่ละคนชอบการปลูกเลี้ยงที่ไม่เหมือนกัน การที่เราจะปลูกเลี้ยงต้นไม้ชนิดใดๆก็ตามเราจำเป็นต้องมีความเอาใจใส่ ตลอดกับความพอใจในต้นไม้นั้นจึงจะทำให้เกิดการค้นคว้าพัฒนาในสิ่งนั้นๆให้เป็นที่พอใจ ส่วนตัวผู้เขียนเองก็เช่นกันก็ชอบการปลูกเลี้ยงต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า "โกสน"

โกสน เป็นไม้ที่มีความสวยงามทั้งสี และก้านใบของแต่ละต้นที่ไม่เหมือนกัน การปลูกเลี้ยงจึงจำเป็นจะต้องใช้ส่วนของดิน การให้น้ำที่ถูกต้อง การดูแล
รักษาโรค การขยายพันธุ์การคัดสายพันธุ์ เพื่อพัฒนาพันธุ์ที่มีคุณภาพ ดังนั้นท่านที่ปลูกเลี้ยง จะต้องเป็นผู้ใจเย็นและแสวงหาค้นคว้าวิชาการต่างๆ ก่อนที่ท่านจะปลูกเลี้ยงโกสน มิฉะนั้นท่านผู้เลี้ยงที่ไม่ชำนาญอาจจะหมดกำลังใจกันไปเสียก่อน ฉะนั้นถ้าท่านสนใจในการปลูกเลี้ยงโกสนก็เป็นโอกาสอันดีของท่านที่จะได้ศึกษาพื้นฐานขั้นต้นของการปลูกเลี้ยงจนถึงวิธีการพัฒนาสายพันธุ์ของโกสนจากวารสารพรรณไม้งาม(ซึ่งการปลูก การดูแลรักษา รวมทั้งการพัฒนา สายพันธุ์ต่าง ๆ แต่ละสวนอาจจะแตกต่างกันไปตามเทคนิคของแต่ละคน ซึ่งผู้อ่านก็นำไปวิเคราะห์ เพื่อหาจุดดี จุดด้อย เพื่อนำไปปรับปรุงที่ดีขึ้นได้ ซึ่งวัตถุประสงค์หลัก ๆ เพื่อส่งเสริมการปลูกเลี้ยงโกสน มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการ
ขยายตลาด และให้มีการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ ๆ ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งนักเล่นโกสนมือใหม่ก็ย่อมที่จะทำได้) ก่อนที่เราจะเริ่มเลี้ยงโกสน เรามาเรียนรู้ลักษณะ และศัพท์โกสนกันก่อน
1. ปลายใบที่งอ ๆ กระดูกกลมโค้งมน เรียกว่า เป็ด
2. ถัดจากปลายใบที่เรียกว่าเป็ด ลงมาระหว่างขอบใบมาชนกันเรียกว่า จีบ
3. ส่วนกว้างของโคน เรียกว่าสะโพก
4. ติดกับก้านใบขึ้นมา เรียกว่า หู
5. เส้นกลางของใบ เรียกว่า กระดูก
6. ส่วนที่เป็นกลีบมีรอยย่นข้างกระดูกใบเรียกว่า ย่น
7. ส่วนขอบ ๆ กระดูกใบ เรียกว่า รังบวบ
8. ช่วงก้านใบ
9. ส่วนที่เป็นยอดอ่อนใบ ยังไม่กางเป็นใบ เรียกว่า เขี้ยว
10. ใบเบี้ย คือ ลูกไม้เพื่อเกิดใหม่ จะมีใบเบี้ยขึ้นมาก่อน 2 ใบ
ดูภาพประกอบ