.pantown.com : โลกของน้องตุลย์
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]
แนะนำตัว
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด- 5ปี
1. การส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว
ใบงาน GM 0-1ปี
ใบงาน GM 1-2ปี
ใบงาน GM 2-3ปี
ใบงาน GM 3-4ปี
ใบงาน GM 4-5ปี
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น - GM
2. การส่งเสริมพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
ใบงาน FM 0-1ปี
ใบงาน FM 1-2ปี
ใบงาน FM 2-3ปี
ใบงาน FM 3-4ปี
ใบงาน FM 4-5ปี
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น - FM
3 การส่งเสริมพัฒนาการด้านความใจภาษา
ใบงาน RL 0-1ปี
ใบงาน RL 1-2ปี
ใบงาน RL 2-3ปี
ใบงาน RL 3-4ปี
ใบงาน RL 4-5ปี
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น - RL
4. การส่งเสริมพัฒนาการด้านการใช้ภาษาพูด
ใบงาน EL 0-1 ปี
ใบงาน EL 1-2 ปี
ใบงาน EL 2-3 ปี
ใบงาน EL 3-4 ปี
ใบงาน EL 4-5 ปี
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น - EL
5. การส่งเสริมพัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเอง
ใบงาน PS 0-1 ปี
ใบงาน PS 1-2 ปี
ใบงาน PS 2-3 ปี
ใบงาน PS 3-4 ปี
ใบงาน PS 4-5 ปี
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น - PS
แบบทดสอบและฝึกพัฒนาการเด็ก
กิจกรรมปี 2552
พัฒนาการของน้องตุลย์
มุมของเล่น
กิจกรรมปี 2553
คณะศึกษาศาสตร์เอกปฐมวัย1/2553
1 EE223 การเล่น-การเรียนระดับปฐมวัย
2 ET 201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
3 PC315 จิตวิทยาการศึกษา
4 CU204 หลักสูตรและวิธีสอนทั่วไป
5 RU100 ความรู้คู่คุณธรรม
6 PC297 จิตวิทยาพัฒนาการวัยเด็ก
7 EE 211 การปฐมวัยศึกษา
8 EE224 กิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย
คณะศึกษาศาสตร์เอกปฐมวัย2/2553
9 EE323 - กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
10 EE328 - คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
11 EE344 - การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
12 EE346 - งานกระดาษสร้างสรรค์
13 EE424 - การสอนเด็กพิเศษในชั้นเรียนปกติ
14 PT431 - Boy Scout Girl Guide and Red-Cross
15 TL408 - การศึกษาเป็นรายบุคคล
Summer/2553
16 ED201
[137924]   การส่งเสริมพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก

ทักษะด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นความสามารถในการประสานการเคลื่อนไหวระหว่างตากับมือ ความจำ ความคิด การแยกแยะสิ่งต่างๆ การแก้ปัญหา และความพร้อมด้านวิชาการเพื่อเป็นพื้นฐานทางการศึกษา
ขั้นตอนพัฒนาการ ในเด็กแรกเกิด – 5ปี จะพัฒนาจากง่ายไปหายาก ประกอบด้วย 10 ทักษะใหญ่

ประโยชน์ของการเรียนรู้การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
1. ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ในการสำรวจ เปรียบเทียบ และแบ่งประเภทของสิ่งของต่างๆ รอบตัว
2. ดูแลตนเองในกิจวัตรประจำวัน เช่น ใส่กระดุมเสื้อ เป็นต้น
3. แสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเล่น และงานศิลปะ
4. สร้างภาพพจน์ของตนเองและทักษะทางสังคม ทำให้ร่วมเล่นและทำกิจกรรมกับเพื่อนได้
5. สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำ วันได้

แบ่งออกเป็น 10 หมวดดังนี้
1. การมอง
2. การหยิบจับสิ่งของ
3. การอยู่คงที่ของวัตถุ
4. การวางหรือใส่สิ่งของลงภาชนะ
5. การใช้มือ
6. การวาดภาพ
7. การใช้หนังสือ
8. การแก้ปัญหาและการต่อภาพปริศนา
9. การจับคู่และการแยกประเภทของวัตถุและรูปภาพ
10. การคัดเลือกวัตถุและรูปภาพ

โดยมีใบงานดังนี้
ช่วงอายุ 0-1ปี ใบงานข้อ 1-41
ช่วงอายุ 1-2ปี ใบงานข้อ 42-71
ช่วงอายุ 2-3ปี ใบงานข้อ 72-99
ช่วงอายุ 3-4ปี ใบงานข้อ 100-131
ช่วงอายุ 4-5ปี ใบงานข้อ 132-157