.pantown.com : ชวนชมบูรพา
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   ความเป็นมาของ Adenium Burapha Club ( ABC )

<img src=http://www.pantown.com/data/51144/content1/f1.gif hspace=3> เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชวนชมและบอนไซ เริ่มต้นจากคนที่รักชวนชม และบอนไซ อยากอนุรักษ์ชวนชม และบอนไซ โดยมีสมาชิกเริ่มต้นประมาณ 40 ท่าน และมีที่ปรึกษา ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ การเลี้ยงชวนชม และบอนไซ ร่วมในการประชุมด้วย....

วัตถุประสงค์ในการตั้งชมรมชวนชมบูรพา

1.เพื่ออนุรักษ์ พัฒนา และขยายพันธุ์ชวนชมให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป

2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้ชวนชมเป็นจุดศูนย์กลางในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศ

3.เพื่อสรรค์สร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ สร้างความสามัคคีปรองดอง ลดภาวะโลกร้อน และทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ร่วมกันระหว่างชมรมกับสังคม

4.เพื่อสร้างมาตรฐานทางด้านราคา คุณภาพสินค้า และบริการให้กับวงการชวนชม

5.เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกของชมรมมีรายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆของชมรม และของหน่วยงานอื่นที่จัดทำขึ้น


<img src=http://www.pantown.com/data/51144/content1/f2.gif hspace=3> โครงสร้างของชมรมชวนชมบูรพา

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ท่านเริงชัย ลิ้มภักดี
พลโทเฉลิมศักดิ์ วรกิจโภคาธร
พันตำรวจเอกพรชัย ศิริวสุทธา
นายสำรวย สุกใส
นายวิชัย พัชรวิวรรธน์
ด.ต.อดุลย์ ประทับสิงห์
นายวิชาญ จินดาพงษ์
นายชัยวัฒน์ วิทยาธรรัตน์
นายชัยรัตน์ โสธรนพบุตร


1.นายอุทิศ เสียงฆ้อง (โตชลบุรี) 089-661-2259 ประธานชมรม
2.นายตรีกูล กมลสุทธิ (เอกชวนชม) 089-314-9989 รองประธาน
3.นายณรงค์กร โม่งเม้า(บอลพนัส) 083904-5218 รองประธาน
4.นายนัทพงษ์ มาราสิทธิ์ 086-660-8255 เลขานุการ
5.นายสุนันท์ ตรีแจ่ม 085-393-1979 เหรัญญิก
6.นายเกรียงไกร อุตมะ(ไก่พัทยา) 081-450-7026 ปฏิคม
7.นายมนูญ แย้มสุข(เข้มหลังเครือ) 081-841-3231 การตลาด
8.นางกัญญา สีดา(ป้ากัญญา) 086-824-0889 การตลาด
9.นายทวีรัชต์ วรภัณฑ์ (หมั่น) 081-403-7885 ประชาสัมพันธ์
10.นายธีรยุทธ ชัยรัตน์เมธี 089-244-6882 กรรมการ
11.นางสาริสา พัชรวิวรรธน์ 081-295-9276 "
12.นายชวลิต ช้างงาเนียม 087-134-6487 "
13.นายวรกร รุจินิธิกุล(กรชวนชม) 086-649-1200 "
14.นายมานะ สุขประเสริฐ 086-815-3613 "
15.นายณนฤโชติ บุตรดี(อ้นพัทยา) 086-821-8222 "
16.นายณรงค์ แสงสว่าง(อ้วนพนัส)086-824-5228 "
17.นายสมมิตร คงปลื้ม 081-664-5653 "
18.นายชัยณรงค์ พิมพ์สารี(บอลแหลมบัง)082-671-7317 "
19.นายชวลิต ฟักอ่อน(โจ๊ค) 084-076-4831 "
20.นายสานติ แก้วใส(Mr.Green) 089-407-8955 "
21.นางปริมใจ พ่วงพี 089-939-1429 "
22.นางสาวนันท์นี ฤกษ์สินประสิทธิ์ 089-341-9989 "
23.นายบุญเลิศ เกียรติพรพิทักษ์ 086-848-4111 "
24.นายสิริพงศ์ คูหามณี(คุง) 081-831-3439 "
25.นายพงษ์พันธ์ รัตนวิจิตร(โอ) 086-575-0508 "
26.นายศุภวิชฐ์ เกื้อกูลธรรมกุล (โจ 50) 089-170-1995 "
27.นายสุพิศิษฐ์ นามวงษา(อี๊ด) 081-449-5245 "
28.นายสมศักดิ์ คุมชัยชนะ(เปี๊ยกนาป่า081-312-1948 "
29.นายสุภัสสร โม่งเม้า(โก้) 081-000-8105 "
30.นางวัฒนา พรขุนทด 086-070-8720 "
31.นายวิชัย หล่อทอง 080-046-0217 "
32.นายอำพล อุดมพงษ์(ทิว) 087-582-5698 "
33.นายวัลลภ เจริญแพทย์(หนึ่ง เขาพงเสือ) 089-224-5055 "
34.อ.สุภารวี ราศรี(อ.ตุ่ม) 086-391-7984 "
35.นายศักดิ์ระวี ศรีหนองเม็ก 089-602-7476 "
36.นายศรนรินทร์ ถิ่นน้ำใส +089-094-8206 "
37.นางสาวสุพาพร แจ้งใจ 086-575-0508 "
38.นายพรเทพ พิมาพันธุ์ศรี 089-448-9029 "
39.นายกิตติศักดิ์ สุวรรณวงษ์ (อ.กวาง) 087-534-7995 "
40.นายขวัญชัย คงนมนาน(ขวัญ ชลบุรี) 081-591-2984 "

ติดต่อสอบถามที่คุณโจ 089-170-1995 คุณสุพิศิษฐ์ 081-449-5245