.pantown.com : เด็กและนักเรียน
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) ปีการศึกษา 2551

2 รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพระบายสี จัดโดย กรมพัฒนาที่ดิน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดภาพวาด ร้อยใจไทยใต้ร่มเย็น

รางวัลความคิดสร้างสรรค์ การประกวดแต่งนิทานวาดภาพประกอบ จัดโดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจ

นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสีปีการศึกษา 2551

 การประกวดวาดภาพระบายสีเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดสระเกศราชวรวิหาร
- เด็กหญิงลลิตภัทร ชัยยะ ป.6/2 ได้รับรางวัลชมเชย
- เด็กชายถิรวัฒน์ ตันติธรรมฐิติ ป.6/2 ได้รับรางวัลชมเชย

 การประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ “ร่วมใจภักดิ์ รักษ์ดิน รักษ์น้ำ ถวายองค์ราชัน จัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน
- เด็กชายถิรวัฒน์ ตันติธรรมฐิติ ป.6/2 ได้รับรางวัลชมเชย
- เด็กหญิงปาริชาติ พึ่งนุสนธิ ป.6/2 ได้รับรางวัลชมเชย

 การประกวดวาดภาพประกอบหนังสือ หัวข้อ “อาหารไทย หัวใจดี” จัดโดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (ประเภททีม)
- ทีมโรงเรียนวัดยานนาวาได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์ สมาชิกทีม เด็กชายถิรวัฒน์ ตันติธรรมฐิติ
และ เด็กหญิงปาริชาติ พึ่งนุสนธิ ป.6/2

 การประกวดภาพวาดโครงการร้อยใจไทย ใต้ร่มเย็น ครั้งที่ 3 หัวข้อ “สันติสุขชายแดนใต้ ด้วยเส้นสายและสีสัน จัดโดยกองทับบก
- เด็กหญิงเสาวรส เหรียญทอง ป.6/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การประกวดภาพวาดวันแม่แห่งชาติ หัวข้อ “รักแม่ วาดภาพแม่” จัดโดยห้างสรรพสินค้าจัสโก้ และแม๊กวาลู
-เด็กชายอภิสิทธิ์ ทาวังราช ป.4/1 ได้รับรางวัลที่ 2
-เด็กหญิงสุพัตรา ชัยฉลอง ป.4/2 ได้รับรางวัลชมเชย

 การประกวดศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 20 จัดโดยบริษัทโตชิบา ไทยแลนด์จำกัด
- เด็กหญิงยุพารัตน์ สืบสังข์ ป.3 ได้รับพระราชทานรางวัลพิเศษ จากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี การประกวดภาพวาดต่อต้านยาเสพติด และโรคเอดส์ จัดโดย มูลนิธิสตรีไทยมุสลิม
ระดับป.4
- เด็กหญิงน้ำฝน ศรีงาม ป.4/1 ได้รับรางวัลที่ 1
- เด็กหญิงรงรอง สนองเดช ป.4/2 ได้รับรางวัลที่ 2
ระดับป.6
- เด็กชายอนุชิต ตะยะหาร ได้รับรางวัลที่ 1
- เด็กหญิงรัตติกาล ตาคำฝั้น ได้รับรางวัลที่ 2
- เด็กหญิงวัชราวรรณ สืบสังข์ ได้รับรางวัลที่ 2
- เด็กชายถิรวัฒน์ ตันติธรรมฐิติ ได้รับรางวัลที่ 3
- เด็กหญิงวาสนา กวางแก้ว ได้รับรางวัลที่ 3
 การประกวดวาดภาพเนื่องในวันมาฆบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ช่วงชั้นที่ 1
- เด็กหญิงยุพารัตน์ สืบสังข์ ป.3 รับรางวัลที่ 3
ช่วงชั้นที่ 2
- เด็กหญิงน้ำฝน ศรีงาม ได้รับรางวัลชมเชย