.pantown.com : งานยามว่าง
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   บริการแลกเหรียญที่ระลึกออกใหม่

บริการแลกเหรียญที่ระลึกออกใหม่ราคากันเอง
ที่มีบริการอยู่ในขณะนี้ เหรียญ 10 บาท ออกใหม่
เหรียญที่ระลึก 100 ปีกรมศิลปากร ราคา 12.- บาท

ลักษณะลวดลายของเหรียญ สนใจแลกเหรียญ คลิ๊กนี่


ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบน
มีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” เบื้องล่างมีข้อความว่า “รัชกาลที่๖”
ด้านหลัง
กลางเหรียญมีรูปตราประจำกรมศิลปากร ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “๑๐๐ ปี กรมศิลปากร ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔”
เบื้องล่างมีข้อความว่า “ประเทศไทย” และข้อความบอกราคาว่า “๑๐ บาท” ตามลำดับ