พานพบเพื่อผูกพัน
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   นักศึกษาเรียนใน มสด.เทอม 2/57

ข่าวสารสำคัญ ประกาศ ณ วันที่ ๔ ก.ย.๕๗ : นักศึกษาที่จะลงเรียนวิชาอื่น ๑ วิชาไปพร้อมกับฝึกงาน **และนักศึกษาที่กำลังฝึกฯ แต่ยังไม่ลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกงาน 3004802 ให้อ่านเอกสารในลิ้งค์นี้ ให้ละเอียด แล้วเร่งดำเนินการ
**ไม่เกินวันเสาร์ที่ ๑๓ ก.ย.๕๗ http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhanNvbmd0aHVtfGd4Ojc2MGE1ZTNhZDVhOWQ5YTY


*** กลุ่มที่มีชื่อในไฟล์ดังExcel และ *ไม่ออกฝึกงาน ส่วนใหญ่ได้มาประชุมแล้ว และจะรู้ดีว่าต้องทำอะไรอย่างไร ดังนั้น ใครที่จะฝึกไปด้วยและเรียนไปด้วย ก็ให้ติดต่อเพื่อนกลุ่มดังกล่าวเพื่อสอบถามเพิ่มเติม


*** คนไม่มีชื่อในไฟล์รายวิชา ถ้าต้องเรียน ก็ให้ไปเรียน แล้วรีบไปแจ้งชื่อเพิ่มที่ อ.นิรมาน (ระนอง2) ** ( ชื่อผิดชื่อถูก รหัสไม่มี วิชาที่จะเรียนทำไมไม่มี * ไม่ต้องถาม อ.ทรงธรรม ไปจัดการเองที่ศูนย์ระนอง )


*** วันเวลาเรียนยึดตามประกาศ ถ้าที่ฝึกงานไม่อนุญาตมาเรียนวันที่กำหนด ก็ต้องฝึกงานอย่างเดียว เพราะตามเกณฑ์มหาลัยไม่อนุญาตให้เรียนพร้อมฝึกอยู่แล้ว


** และ...ไม่ต้องมาขอเอกสารอะไรจากหลักสูตร เพื่อเอาไปแจ้งที่ฝึกงานว่าขอให้นักศึกษามาเรียนหนังสือใน มสด. เพราะจะไม่ออกให้ ดังนั้นน.ศ. ควรหาหลักฐานเช่น *ตารางเรียน* หรือลายเซ็นผู้สอน ไปยืนยันกับทางที่ฝึกงานเอาเองว่าต้องมาเรียนหนังสือจริง


** วันเวลาเรียนในตาราง Excel (เช่นระบุว่าจันทร์บ่าย) หากไม่ตรงกับตารางสอนของระนอง 2ให้ยึดตามตารางของระนอง 2 เป็นหลัก ให้เข้าเรียนตามตาราง มีปัญหาอะไรวันนั้นไปติดต่อสอบถาม อ.นิรมาน เพิ่มเติมเอาเอง
ตารางสอนระนอง 2 http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhanNvbmd0aHVtfGd4OjNjNTBjY2IwZDdmMzIyYmE


*** ใครดื้อดึงมาเรียน ทั้งๆที่ฝึกงานไม่อนุญาต แล้วที่ฝึกแจ้งมาที่หลักสูตรฯ คุณจะโดน 3 เด้ง
* เด้ง 1 เรียกตัวกลับ
* เด้ง 2 ถ้าที่ฝึกงานร้องเรียนมาว่า งานเค้าเสียหายเพราะคุณโดดมาเรียน จะดำเนินการทางวินัยนักศึกษา เพราะเตือนแล้ว ว่าฝึกงานเป็นหลัก
* เด้ง 3 วิชาที่โดดฝึกงาน มาเรียน วิชานั้นจะแจ้ง อ.ผู้สอนขอให้ตัดคะแนนจิตพิสัย น.ศ.ทั้งหมด และคะแนนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง**** อ่านทำความเข้าใจแล้ว ยืนยันจะเรียนไปพร้อมกับฝึกงาน ก็ให้ ดูรายวิชาที่เปิด และคำชี้แจง ดังนี้ *****


กลุ่มที่ 1 กลุ่มนี้ น.ศ.ต้องเขียนคำร้องทั่วไป แล้วเข้าเรียนตามตาราง เริ่ม 1- 5 กันยา ให้ผู้สอนเซ็นคำร้อง จากนั้น น.ศ.ไปติดต่อที่ทะเบียนตึก 3 ชั้น 1
ตัวอย่างการกรอกใบคำร้องทั่วไป http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhanNvbmd0aHVtfGd4OjQ4MDQ4NjgzOWU3MmU2N2E

ปริ้นท์ใบคำร้องทั่วไป(ใบเปล่า) http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhanNvbmd0aHVtfGd4OmJmMzc3ZGMzMzJkN2I0NQ

** กลุ่มที่ 1 รายวิชาที่เปิด ได้แก่
อังกฤษเชิงสถานการณ์ , การคิดและการตัดสินใจ , การวางแผนรณรงค์โฆษณา ,อังกฤษเพื่อการสื่อสาร , วิจัยนิเทศศาสตร์ รายละเอียดตามนี้ http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhanNvbmd0aHVtfGd4OjM3OTI3ZDc5OTdmYzQyZDg

** กลุ่มที่ 2 กลุ่มนี้ น.ศ.ต้องเข้าเรียนตามตาราง เริ่ม 1- 5 กันยา รายงานตัวกับผู้สอนว่ากำลังฝึกงาน แล้วให้รีบติดต่อ อ.นิรมาน ที่ศูนย์ระนอง 2 ว่าจะลงทะเบียนอย่างไร
รายวิชาที่เปิดได้แก่ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร , จริยศาสตร์, สังคมไทยร่วมสมัย ,หลักนิเทศศาสตร์
รายละเอียดตามนี้ http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhanNvbmd0aHVtfGd4OjFiNDZkNDhmMWI3NGNjZWE

** กลุ่มที่ 3 กลุ่มนี้ น.ศ.ต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอน เพื่อยืนยันวันเวลาสถานที่เรียน ควรจะภายใน 1 - 5 กันยา ติดต่อผู้สอนแล้ว ให้รีบติดต่อ อ.นิรมาน ที่ศูนย์ระนอง 2 ว่าจะลงทะเบียนอย่างไร
รายวิชาได้แก่ การสื่อข่าวและการเขียนข่าว , วาทวิทยาและการนำเสนอ ,หลักวารสารสนเทศ, หลักประชาสัมพันธ์ ,การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ , การสร้างสรรค์งานโฆษณา ,หลักการโฆษณา, กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน , ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศฯ 1 , ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศฯ 2 ,จิตวิทยาการสื่อสาร
รายละเอียดตามนี้ http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhanNvbmd0aHVtfGd4OjQ3NTYyZTU2NTk4MWM2ODI

**********************************