Bonsai.pantown.com : บอนไซไทย
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   ชมรมบอนไซไทย

3 ปีกว่าเกือบ4ปีแล้วนะครับ สำหรับการคงอยู่ของเวบนี้ เริ่มจากมีคนเข้ามาเยี่ยมวันไม่กี่ครั้ง จนถึงหลายร้อยครั้งต่อวัน จนถึงวันนี้วันที่จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง คือ ผมจะเปลี่ยนจากเวบบอนไซไทย เป็นเวบชมรมบอนไซไทย ส่วนรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ผมและเพื่อนๆ ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็ขาประจำในเวบนี้นี่เองจะค่อยๆทยอยออกมาเล่าให้ฟังกันเป็นระยะครับ

วัตถุประสงค์ของชมรมบอนไซไทย
1, เพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงบอนไซ ตามหลักและวิธีการที่ถูกต้องแก่สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนให้ความรู้ คำปรึกษาแนะนำแนวทางการเพาะเลี้ยงบำรุงรักษาไม้บอนไซอย่างถูกวิธี
2, เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน และ รวบรวม ความรู้ ข่าวสาร ตลอดจนวิธีการใหม่ ๆ ในวงการบอนไซทั้งในประเทศและต่างประเทศแก่สมาชิกและผู้ที่สนใจทั่วไป


วิสัยทัศน์ของชมรม
รวมกลุ่มพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความเป็นประโยชน์-สุขกล่าวคือ

- การได้มีเพื่อน,มีมิตรภาพที่ดีและให้ความเคารพความเป็นปัจเจกบุคคลเสมอกันในชมรม มีการส่งเสริมแบ่งปันความรู้กันในชมรม รวมไปถึงการเปิดรับสมาชิกและแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ที่รักการเพาะเลี้ยงบอนไซทั่วไป อย่างต่อเนื่อง

- การได้มีผลงานที่เป็นรูปธรรม ชมรมบอนไซไทยมีเป้าหมายถึงการที่สมาชิกในชมรมสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพ ได้ด้วยตนเองได้ทุกคน และเล็งเห็นว่า การเพาะเลี้ยงบอนไซควรเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวเองและมีความเป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจได้ยาวนาน

-การได้มีสายสัมพันธ์อันดีต่อสังคมแวดล้อมชมรมบอนไซไทย ยินดีให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมงานต่างๆของสมาคมผู้เพาะเลี้ยงบอนไซแห่งประเทศไทยและชมรมอื่นๆอย่างต่อเนื่อง