.pantown.com : ในพระคริสต์
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   คริสตจักรอบันดันท์ไลฟ์

สองสิ่งที่คริสตจักรอบันดันท์ไลฟ์เน้นหนักคือ ๑. ความสำคัญของพระวจนะ ๒. การทรงนำของพระวิญญาณของพระเจ้า

เพราะการเป็นคริสเตียนคือการได้รับชีวิต เป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ของพระเจ้าที่เข้ามาในชีวิตของทุกคนที่เชื่อ

หากดำเนินตามพระวจนะและการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทุกด้านในชีวิตจะได้รับการเปลี่ยนแปลง

คนเจ็บป่วยจะได้รับการรักษา คนท้อแท้กลับมีความหวัง คนเจ็บปวดได้รับการเยียวยา คนที่ล้มเหลวได้รับชัยชนะ

เป็นความปรารถนาที่จะเห็นพระธรรม ๓ ยอห์น ๒ เป็นประสบการณ์จริงในชีวิตผู้เชื่อทุกคน "ท่านที่รัก ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์ และเจริญสุขทุกประการ อย่างจิตของท่านจำเริญอยู่นั้น"

ด้วยรักในพระคริสต์

คริสตจักรอบันดันท์ไลฟ์

ที่ตั้ง ร้านใบไม้ร่าเริง สาขาศรีนครินทร์
843 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เฉพาะวันอาทิตย์
09:40-09:50 โรงเรียนพระคัมภีร์วันอาทิตย์
10:00-12:00 นมัสการ ฟังคำเทศนา