donyanang.pantown.com : บ้านดอนยานาง
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]
กองทุนช่วยเหลือครอบครัวพระภิกษุ
ประวัติบ้านดอนยานาง
กองทุนช่วยเหลือครอบครัวพระภิกษุ
วัดดอนยานาง
พระนักศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์(วัดกลาง)
โครงการธรรมร้อยใจสายใยชุมชน
เจ้าภาพโฉนดที่ดินวัดครบรอบ100 ปี
ทำวัตร-ออมทรัพย์รับพรรษา2550
คนดีนำทางแทนคุณแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์๒๕๕๑,๒๕๕๓
เรียนคอมพิเตอร์พัฒนาทักษะชีพ
รับบริจาคคอมพิวเตอร์
วันบูรพาจารย์-บังสุกุลรวมญาติ
ข่าวเกี่ยวกับบ้าน
บริจาคคอมพิวเตอร์
ห้องสมุดชุมชนวัดดอนยานาง
กีฬาพัฒนาคุณธรรม ครั้งที่ ๕
ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
มหกรรมดนตรี รินน้ำใจเพื่อน้อง
มหกรรมดนตรี รินน้ำใจเพื่อน้อง
การบริหารโครงการธนาคารข้าวชุมชนบ้านดอนยานางอย่างยั่งยืน
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาการเปรียญวัดดอนยานาง
บุญมหาชาติ
โครงการเข้าวัดวันอาทิตย์จิตแจ่มใส
อาสาหลังคาเขียว
บุญคูณลานวัดดอนยานาง 2554
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เข้าพรรษา๒๕๕๔
ตราวัดดอนยานาง
พระครูสิริปริยัติคุณ
popop o
[41673]   เชิญร่วมบริจาคสมทบกองทุนฯ

รายนามผู้ร่วมบริจาค พ.ศ.๒๕๕๒/๒(กรณีพระแดงป่วย)
http://www.pantown.com/board.php?id=899&area=&name=board34&topic=7&action=view
กองทุนช่วยเหลือครอบครัวพระภิกษุ
“กรณีเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต”
ผู้ก่อตั้ง พระอาจารย์แดง ปญฺญาวโร(เกยุระ)
ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2548
ประวัติความเป็นมา
จากกรณีการเจ็บป่วยของคุณพ่ออิ่ม เกยุระ(โยมบิดาของพระแดง ปญฺญาวโร)ทำให้เห็นความทุกข์ยากลำบากในการรักษาพยาบาล หมอที่ไหนว่าดีว่าเก่งก็จะแสวงหาเพื่อรักษาชีวิตของท่านไว้ใช้จ่ายเงินทองเท่าไรไม่คำนึงจนเงินค่อยๆหมดไปบางครั้งพระแดง ปญฺญาวโรก็มีความคิดอยากลาสิกขามาช่วยดูและรักษาท่านเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณท่าน บุคคลที่ความกล่าวถึงซึ่งเป็นแรงบันดาลใจอีกทางหนึ่งคือท่านพระครูสิริปริยัติคุณ เจ้าอาวาสวัดโกศลมัชฌิมาวาส บ้านกลางใหญ่ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม ที่ได้มีเมตตา กรุณา ให้ที่พักและให้เงินอีก ๑๐,๐๐๐ บาทและน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของชาวบ้านกลางใหญ่ที่ให้การช่วยเหลือทุกๆด้านและได้จัดพิธีทำบุญต่ออายุบังสุกุลเป็น จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญผูกแขนและรวบรวมทุนช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก บางครอบครัวกล้าให้คุณพ่ออิ่ม เกยุระไปพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านของตัวเอง บางครอบครัวเอาใจใส่ในเรื่องอาหารการกิน ชาวบ้านเอาใจใส่ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนำให้เกิดแนวความคิดในการก่อตั้งกองทุนช่วยเหลือครอบครัวพระภิกษุกรณีเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาทุนเป็นค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองทุนช่วยเหลือครอบครัวพระภิกษุ
เพื่อให้การช่วยเหลือเมื่อสมาชิกกองทุนช่วยเหลือครอบครัวพระภิกษุเสียชีวิต
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมบำเพ็ญบุญกุศลช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
เพื่อแบ่งเบาภาระเครื่องกังวลในหมู่ญาติ(มารดาบิดา)ให้กับพระภิกษุ-สามเณร
เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพระภิกษุ-สามเณรได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างมั่นคง
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีผู้เข้ามาบรรพชา-อุปสมบท เป็นพระภิกษุสามเณรมากขึ้น
เพื่อสร้างความรักสามัคคีความสัมพันธ์อันดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน

อานิสงส์การบริจาคเงินบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์และโรงพยาบาลอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลภิกษุสงฆ์หรือสามเณรอาพาธ

๑. ชื่อว่าเสมือนอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า "ผู้ใดต้องการอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นจงไปอุปัฏฐากภิกษุไข้เถิด"
๒. อกุศลกรรมในอดีตชาติ จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ ถือเป็นการสะเดาะเคราะห์อย่างหนึ่งได้
๓. เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติ เมื่อได้รับส่วนบุญนี้จะเลิกจองเวรจองกรรม ช่วยให้พ้นเวรพ้นกรรม
๔. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง เทวดารักษา สรรพวิญญาณเมตตาปราณี
๕. เหล่าวิญญาณร้ายไม่อาจเบียดเบียนบีฑาได้
๖. จิตใจสงบร่มเย็น ปวงภัยไม่เกิด ฝันร้ายไม่มี มีสง่าราศีผ่องใส สุขภาพเเข็งเเรง กิจการงานเป็นมงคลแก่ตัว อายุยืนยาว ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย
๗. คุณธรรมเจริญมั่นคง ปฏิบัติธรรมก้าวหน้า ปัญญาเกิด
๘. ไม่พลัดพรากจากคนรัก ของรัก ก่อนเวลาอันควร
๙. ชื่อว่าได้อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ยั่งยืน
๑๐. ถือเป็นการทำสังฆทานอย่างหนึ่ง เพราะเป็นการถวายการอุปัฏฐากบำรุงแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวนมาก
๑๑. จะไม่ไร้ญาติขาดมิตร เวลาแก่ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีคนคอยดูเเล ไม่ถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียว
๑๒. มีเดชบารมีมาก มียศวาสนา เป็นใหญ่เป็นโต ไม่มีใครข่มขี่เบียดเบียนได้
๑๓. จะเป็นที่รักแก่คนทั้งปวง ไปที่ใดจะมีผู้คอยช่วยเหลือเกื้อหนุน ไม่ถูกปล่อยให้ขัดข้องในเรื่องทั้งปวง
๑๔. จะมีสมบัติมาก และสมบัติจะไม่ถูกทำลายโดยราชภัย โจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ
๑๕. จะได้พบพระอริยสงฆ์ ได้พบพระอรหันต์ ได้พบพระดี ได้พบพระเครื่องพระบูชาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ไม่เจอพระปลอม ไม่เจอพระเก๊ พระทุศีล
๑๖. จะได้ฟังธรรมจากพระอริยเจ้า และเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายดาย
๑๗. จะได้เจอครูบาอาจารย์และเพื่อนที่ทรงคุณธรรม
๑๘. ด้วยบุญที่อุปัฏฐากภิกษุอาพาธนี้จะเป็นปัจจัยแก่สวรรค์และนิพพาน
๑๙. ด้วยบุญที่อุปัฏฐากภิกษุอาพาธนี้ สามารถอธิษฐานให้เป็นปัจจัยแก่การบรรลุเป็นพระมหาสาวก พระอัครสาวก พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในอนาคตกาลได้
ข้อมูลจากเว็บพลังจิตhttp://board.palungjit.com/f15/ขอเชิญร่วมทำบุญสงเคราะห์พระภิกษุสงฆ์อาพาธ-102545.html

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ มอบทุนช่วยเหลือจำนวน ๕,๐๐๐ บาท กรณีการเสียชีวิตของ พ่อจันดา ภูวงเรือง(โยมพ่อพระสมเกียรติ ฐานจาโร วัดดอนยานาง
รายนามผู้บริจาคประจำปี ๒๕๕๔
18 ก.พ. 2554 นายสหสักด์-นายอดิเทพ โกฏิรักษ์ 1,000
8 ก.ค. 2554 แม่ทองไสย์ ภูคงน้ำ 500 อุทิศให้ พ่อสงวน ภูคงน้ำ