***ประวัติลป.โถม วัดธรรมปัญญาราม สุโขทัย ***
   วงการสงฆ์ไทย ต้องสูญเสียพระมหาเถระที่ได้บำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระศาสนามาอย่างยาวนาน

พระมงคลสุนทร หรือหลวงปู่โถม กลฺยาโณ อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย ได้ละสังขารลงอย่างสงบ หลังจากเข้ารับการรักษาอาการอาพาธด้วยโรคชรา ที่ห้องไอซียู โรงพยาบาลสุโขทัย เมื่อเวลา 14.08 น.วันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา

สร้างความเศร้าสลดและอาลัยแก่คณะศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง

หลวงปู่โถม สิริอายุ 84 พรรษา 64 อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย และดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย, เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญาราม ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

อัตโนประวัติ มีนามเดิมว่า โถม ขำแย้ม เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2464 ตรงกับเดือน 6 ปีระกา ที่หมู่ 3 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

พ.ศ.2473 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนประชาบาล วัดวาลุการาม ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

เมื่ออายุ 20 ปีบริบูรณ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบท เพื่อตอบแทนพระคุณบุพการี วันที่ 17 เมษายน 2484 ณ พัทธสีมาวัดวาลุการาม ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ซึ่งเป็นวัดบ้านเกิด โดยมีพระครูคีรีมาศเมธี วัดวาลุการาม เป็นพระอุปัชฌาย์

ภายหลังพิธีอุปสมบท พระโถมได้มุ่งมั่นตั้งใจศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างแข็งขัน ในปีพ.ศ.2488 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นโท สำนักศาสนศึกษาวัดวาลุการาม ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

ตลอดทั้งชีวิตที่หลวงปู่โถมได้ครองผ้าเหลืองอยู่ในร่มกาสาวพัสตร์ ได้สร้างคุณูปการแก่เมืองสุโขทัยในหลากหลายด้านมากมาย อาทิ การพัฒนาด้านการพระศาสนา ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดทั้งสาธารณประโยชน์ต่างๆ

หลวงปู่โถม ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคี ปลูกฝังความรัก ความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ภายในชุมชน โดยให้ประชาชนร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว ทำไร่ ทำนา ทำบุญกลางหมู่บ้าน ทอดกฐิน ผ้าป่า งานอุปสมบทหมู่

ส่งเสริมการจัดประชุมพระสังฆาธิการทุกระดับและทุกรูปในเขตปกครอง ทุกวันขึ้น 7 ค่ำ ของทุกเดือนเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกันแก้ไขและปรับปรุงงานคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยเรียบร้อย

นอกจากนี้ หลวงปู่โถม ยังได้ทำการจัดสร้างศาลาการเปรียญ ก่อสร้างกุฏิ ก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช ก่อสร้างอุโบสถ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หอสวดมนต์ หอระฆัง และกำแพงอุโบสถ ให้กับวัดต่างๆ ในพื้นที่ เป็นจำนวนมาก

รวมทั้งจัดให้ทุกวัดมีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณร โดยหากวัดแห่งใด ไม่มีความพร้อมในการสอนได้ ท่านจะให้พระภิกษุสามเณรไปเรียนกับสำนักเรียนที่มีการเรียนการสอนแบบเช้าไปเย็นกลับ ถ้าไม่สามารถส่งไปเรียนได้ ให้เจ้าคณะตำบลมอบหมายให้เจ้าอาวาสหรือพระภิกษุสามเณรผู้ที่มีความสามารถทำการสอน จัดทำการเรียนการสอนขึ้นภายในวัดนั้นๆ แทน

โดยหลวงปู่โถม มักจะออกตรวจเยี่ยมตามสำนักเรียนนักธรรมอยู่เป็นประจำ เพื่อคอยให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาแต่ละสำนักเรียนทุกเดือน พร้อมทั้งจัดอุปกรณ์การเรียนการสอนเพิ่มเติมให้แก่สำนักเรียนที่ขาดแคลน

ขณะเดียวกัน ท่านยังได้จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยจะมอบทุนการศึกษาให้กับทุกโรงเรียนในอำเภอคีรีมาศเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งมอบเงินให้กับทางโรงเรียน เพื่อนำไปส่งเสริมการศึกษาด้วย

อีกทั้ง ยังได้จัดตั้งกองทุนยาตามหมู่บ้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานด้านอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ในทุกหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกายตามสมควร โดยจัดหาอุปกรณ์การเล่นกีฬาและจัดสร้างสนามเด็กเล่นภายในบริเวณวัดทุกแห่ง

หลวงปู่โถม ได้ยึดหลักธรรมความสามัคคี ออกแนะนำให้ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้รักใคร่ปรองดองสามัคคีสร้างสรรค์ประสานความสามัคคี โดยการไม่ให้เอารัดเอาเปรียบ ไม่เห็นแก่ตัวและให้ช่วยเหลือผู้อื่น ในคราวได้รับความเจ็บไข้ได้ทุกข์ และให้ความร่วมมือกันสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ส่วนงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ.2511 เป็นพระธรรมทูต สายที่ 3 ออกจาริกปฏิบัติงานพระธรรมทูตตามวัด หมู่บ้าน และโรงเรียน พ.ศ.2519 เป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอคีรีมาศ พ.ศ.2531 เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการเปิดหน่วยอบรมประชาชน จำนวน 5 หน่วย

หลวงปู่โถม เป็นพระที่สวดปาติโมกข์ ได้อย่างไพเราะ เนื่องจากมีเสียงดังกังวาน เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของญาติโยมที่ได้สดับฟัง

นอกจากนี้ ท่านยังมีความชำนาญในการปั้นพระพุทธรูปและการหล่อระฆัง โดยได้ปั้นพระพุทธรูป และหล่อระฆัง มอบให้กับวัดทั้งในจังหวัดสุโขทัยและวัดในเขตพื้นที่ติดต่อกับสุโขทัยเป็นจำนวนมาก

โดย: เจ้าบ้าน [21 ต.ค. 48 18:41] ( IP A:203.188.29.47 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ผลงานด้านการสาธารณสงเคราะห์ หลวงปู่โถม ได้จัดซื้อที่ดิน จำนวน 31 ไร่ 3 งาน สร้างโรงพยาบาลคีรีมาศ โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด และยังจัดสร้างสถานีอนามัยในเขตปกครอง เพื่อให้เพียงพอแก่ผู้มารับบริการ พร้อมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ มอบให้กับทางโรงพยาบาลคีรีมาศ รวมทั้งจัดสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และสร้างถนนทางเดินระหว่างหมู่บ้านและวัดอีกหลายแห่ง

ลำดับงานปกครองของหลวงปู่โถม พ.ศ.2490 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดวาลุการาม พ.ศ.2491 เป็นเจ้าคณะตำบลโตนด

พ.ศ.2492 เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พ.ศ.2501 เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.2508 เป็นเจ้าคณะตำบลทุ่งหลวง

พ.ศ.2515 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอคีรีมาศ พ.ศ.2515 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอมือง

พ.ศ.2516 เป็นเจ้าคณะอำเภอคีรีมาศ พ.ศ.2518 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญาราม พ.ศ.2519 เป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญาราม พ.ศ.2542 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย

พ.ศ.2542 เป็นเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย

พ.ศ.2547 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2499 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ที่พระครูพิลาศธรรมคุณ

พ.ศ.2503 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นโท ราชทินนามเดิม

พ.ศ.2522 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ราชทินนามเดิม

พ.ศ.2540 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ราชทินนามเดิม

พ.ศ.2543 ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระมงคลสุนทร

ก่อนจะถึงวาระสุดท้าย หลวงปู่โถมได้ฝากให้คณะศิษยานุศิษย์ ช่วยกันสะสางงานก่อสร้างศาลาการเปรียญที่ยังคั่งค้าง ให้แล้วเสร็จด้วย

จากนั้น หลวงปู่โถมได้หลับตาลง พร้อมท่องสวดมนต์เบาๆ ละสังขารด้วยอาการสงบ ใบหน้ามีรอยยิ้ม คล้ายดั่งกับคนนอนหลับตามปกติเท่านั้น

***จากหนังสือพิมพ์ขาวสดครับ***

***ขอขอบคุณคนวิเศษฯด้วยครับที่สรรหาสิ่งดีๆมาให้อ่าน***

โดย: เจ้าบ้าน [21 ต.ค. 48 18:42] ( IP A:203.188.29.47 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน