ข้าราชการตาม พรบ.ข้าราชการพลเรือน (ใหม่) 2550
   เร็ว ๆ นี้ มีการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแทบทุกวัน และเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน

คุณทราบหรือไม่ว่า ประเทศไทยจัดกลุ่มราชการแบบใหม่แล้ว โดย กพ. จะเปลี่ยนแปลงระบบซีของราชการ เป็นไม่มีซี ครับ


การกำหนดตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

นอกจากตำแหน่งที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแล้ว ปลัดกระทรวงหรืออธิบดี แล้วแต่กรณี อาจกำหนดตำแหน่งที่มีชื่ออย่างอื่นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน

ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

(1) ตำแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง กรม และตำแหน่งอื่นที่ ก.พ.กำหนดเป็นตำแหน่งประเภทบริหาร

(2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม และตำแหน่งอื่นที่ ก.พ.กำหนดเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ

(3) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามที่ ก.พ.กำหนดเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งนั้น

(4) ตำแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งประเภทบริหารตำแหน่งประเภทอำนวยการ และตำแหน่งประเภทวิชาการ ทั้งนี้ ตามที่ ก.พ.กำหนด

ระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีดังต่อไปนี้

(1) ตำแหน่งประเภทบริหาร มีระดับดังต่อไปนี้

(ก) ระดับต้น

(ข) ระดับสูง

(2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ มีระดับดังต่อไปนี้

(ก) ระดับต้น

(ข) ระดับสูง

(3) ตำแหน่งประเภทวิชาการ มีระดับดังต่อไปนี้

(ก) ระดับปฏิบัติการ

(ข) ระดับชำนาญการ

(ค) ระดับชำนาญการพิเศษ

(ง) ระดับเชี่ยวชาญ

(จ) ระดับทรงคุณวุฒิ

(4) ตำแหน่งประเภททั่วไป มีระดับดังต่อไปนี้

(ก) ระดับปฏิบัติงาน

(ข) ระดับชำนาญงาน

(ค) ระดับอาวุโส

(ง) ระดับทักษะพิเศษ

การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎ ก.พ.

ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญจะมีในส่วนราชการในจำนวนเท่าใด และเป็นตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด ให้เป็นไปตามที่ปลัดกระทรวงหรืออธิบดีแล้วแต่กรณี กำหนด โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ้ำซ้อนและประหยัดเป็นหลัก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.กำหนด และต้องเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามมาตรา 47

ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนตามตำแหน่งในแต่ละประเภทตามที่กำหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัตินี้


ที่มา - มติชนรายวัน หน้า 2 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ปีที่ 30 ฉบับที่ 10701

โดย: chaw202 [1 ก.ค. 50 16:59] ( IP A:125.27.88.95 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   เงินเดือนใหม่ ตั้งแต่ ตุลาคม 2550 เทียบได้จากตารางครับ

โดย: ชวลิต [2 ก.ย. 50 7:12] ( IP A:125.27.224.109 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ...

โดย: ชวลิต [2 ก.ย. 50 7:27] ( IP A:125.27.224.109 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   เท่าที่ติดตามการปรับปรุง พรบ.พลเรือนใหม่ 50 คงเป็น 51 แล้วละมั๊ง การคิดเงินเดือนข้าราชการตามที่ไว้วางไว้ตาม พรบ.ใหม่เป็น 4 ประเภท น่าจะคิดเงินเดือนขึ้นตามเปอร์เซนต์ จาก 0-10% ตามผลการปฏิบัติงานประจำปี แต่ก็ต้องรอดูตามลายลักษณ์อักษรที่ถูกต้องจะแน่นอนกว่า
โดย: Issi_wan@thaimail.com [20 ม.ค. 51 9:39] ( IP A:203.113.57.7 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   พรบ.ข้าราชการพลเรือน
โดย: pau_51@msn.com [29 ม.ค. 51 13:28] ( IP A:203.113.86.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   ข้าราชการพลเรือนมีกี่ประเภท อะไรบ้าง ใครรู้ช่วยตอบด้วยนะคะ
โดย: นักศึกษา [29 ม.ค. 51 17:38] ( IP A:222.123.30.23 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   คุณคิดว่ามีความธรรมเป็นในวงราชการจริงหรือ ในการจัดตำแหน่งคนเข้าแท่ง ถ้าคุณคิดอย่างนั้น คุณคิดผิด ในเมื่อตำแหน่งคนเป็นหัวหน้าฝ่ายกลับจัดลงแท่งทั่วไป แต่คนเป็นลูกน้องจัดลงแท่งวิชาการ แค่ตำแหน่งนักวิชาการ ซึ่งการทำงานไม่ใช่รู้ว่าหัวหน้าเลย พึงรับราชการมายังไม่ครบปีก็มี มันเป็นธรรมแล้วหรือ เช่นตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6 ของโรงพยาบาล และลูกน้องตำแหน่งนักวิชาการเงินและบีญชี กลับลงแท่งวิชาการ ตลกเป็นบ้า
โดย: ไม่มื่ [18 มี.ค. 51 15:59] ( IP A:119.42.69.72 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   เงื่อนไขการบริหารบุคคลของแต่ละหน่วยงานไม่เหมือนกัน
แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือ จัดคนให้เหมาะสมกับงาน

การจัดกรอบผ่านการพิจารณาความเห็นจากบุคคลหลาย ๆ ฝ่าย
หากจะเกิดความไม่เป็นธรรมกับใครบ้าง...ก้อต้องรีบ..ทักท้วงครับ

เพราะ..หากไม่มีการทักท้วงใด ๆ ผู้บริหารองค์กร...ก็จะถือว่า
ถูกต้อง....เหมาะสม....เป็นธรรม....และชอบธรรมแล้ว

ข้าราชการท่านใด...เดือดร้อน...รีบ ๆ ท้วงติง...จะได้
มีการพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรม...ในโอกาสต่อ ๆ ไป...
โดย: Toonๆ [21 มี.ค. 51 15:22] ( IP A:203.172.201.87 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   การทักท้วง คงทำได้ยาก เพราะการดำเนินงาน มักจะปิดบัง มีที่ใดบ้างที่เปิดเผย มารู้อีกทีก็ประกาศแล้ว ไม่เป็นธรรมแน่นอน
โดย: ไม่ได้รับความเป็นธรรม [18 มิ.ย. 51 15:55] ( IP A:210.246.159.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   ก็ดีเหมือนกันถ้าการประเมินโดยใช้สมรรถนะจริงๆ แต่เราว่าพอมีการประเมิน ก็พิมพ์ใส่โม้ๆไป ว่าทำอะไรบ้าง เจ้านายรู้เห็นเป็นใจและให้ทำอย่างนั้น ทำงานไม่ตรงสายงานแต่แอบเอา KPI ของคนอื่นๆ ไปใส่ เพราะตัวเองเป็นคนรวบรวม KPI ขององค์กร และใครในหน่วยงานจะมีโอกาสตรวจสอบแบบประเมินของคุณเธอล่ะ
โดย: ไม่บอก [11 ก.ย. 51 21:17] ( IP A:118.172.119.65 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   และถ้าร้องเรียนได้จริงๆอย่างที่ว่าไว้ คนที่ร้องเรียนก็เป็นสุนัขศีรษะเน่า แน่ๆ เสี่ยงไปทำไม / หน่วยงานหนึ่งก็ต้องมีแบบนี้ สองมาตรฐานมีอยู่เสมอในระบบราชการ/ ใครไม่รู้ด้วย เขาไม่สะเทือนหรอก พวกเอาเปรียบสังคมไงล่ะ
โดย: ไม่บอกค่ะ [11 ก.ย. 51 21:21] ( IP A:118.172.119.65 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   อยากทราบข้อดีข้อเสียของการเปลี่ยนจากระบบซีเป็นระบบแท่ง
โดย: satam.mam@hotmail.com [17 ก.พ. 52 14:24] ( IP A:125.26.33.219 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   เงินจะปรับเป็นระบบแท่งเมื่อไรค่ะ?
โดย: nure [26 ส.ค. 52 10:28] ( IP A:118.175.86.109 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   เงินเดือนปริญญาตรี เท่าไร
ใช้ระบบแท่ง
โดย: stayfan [26 ส.ค. 52 10:30] ( IP A:118.175.86.109 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   พรบ.ข้าราชการพลเรือน 2551 mp3
โดย: sungvornpj@hotmail.com [31 ส.ค. 52 12:19] ( IP A:202.143.173.163 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   ข้าราชการตาม พรบ.ข้าราชการพลเรือน (ใหม่) 2550
เร็ว ๆ นี้ มีการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแทบทุกวัน และเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน

คุณทราบหรือไม่ว่า ประเทศไทยจัดกลุ่มราชการแบบใหม่แล้ว โดย กพ. จะเปลี่ยนแปลงระบบซีของราชการ เป็นไม่มีซี ครับ


การกำหนดตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

นอกจากตำแหน่งที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแล้ว ปลัดกระทรวงหรืออธิบดี แล้วแต่กรณี อาจกำหนดตำแหน่งที่มีชื่ออย่างอื่นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน

ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

(1) ตำแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง กรม และตำแหน่งอื่นที่ ก.พ.กำหนดเป็นตำแหน่งประเภทบริหาร

(2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม และตำแหน่งอื่นที่ ก.พ.กำหนดเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ

(3) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามที่ ก.พ.กำหนดเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งนั้น

(4) ตำแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งประเภทบริหารตำแหน่งประเภทอำนวยการ และตำแหน่งประเภทวิชาการ ทั้งนี้ ตามที่ ก.พ.กำหนด

ระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีดังต่อไปนี้

(1) ตำแหน่งประเภทบริหาร มีระดับดังต่อไปนี้

(ก) ระดับต้น

(ข) ระดับสูง

(2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ มีระดับดังต่อไปนี้

(ก) ระดับต้น

(ข) ระดับสูง

(3) ตำแหน่งประเภทวิชาการ มีระดับดังต่อไปนี้

(ก) ระดับปฏิบัติการ

(ข) ระดับชำนาญการ

(ค) ระดับชำนาญการพิเศษ

(ง) ระดับเชี่ยวชาญ

(จ) ระดับทรงคุณวุฒิ

(4) ตำแหน่งประเภททั่วไป มีระดับดังต่อไปนี้

(ก) ระดับปฏิบัติงาน

(ข) ระดับชำนาญงาน

(ค) ระดับอาวุโส

(ง) ระดับทักษะพิเศษ

การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎ ก.พ.

ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญจะมีในส่วนราชการในจำนวนเท่าใด และเป็นตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด ให้เป็นไปตามที่ปลัดกระทรวงหรืออธิบดีแล้วแต่กรณี กำหนด โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ้ำซ้อนและประหยัดเป็นหลัก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.กำหนด และต้องเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามมาตรา 47

ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนตามตำแหน่งในแต่ละประเภทตามที่กำหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัตินี้


โดย: jo_jo@hotmail.com [16 ต.ค. 53 15:10] ( IP A:110.77.136.248 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   รู้สึกว่าตั้งแต่ระบบราชการเปลี่ยนจากซี เป็นระบบแท่งนี้ การเงินเดือนไม่ค่อยได้รับความเป็นธรรมเลย และมีความรู้สึกว่า ผู้บังคับบัญชาเลือกที่จะให้ใครดี ให้ใครพอใช้ ตามใจตัวเอง ทั้งๆที่ทำงานเยอะเหมือนกัน บางคนน่าจะได้ดี แต่ผลออกมาได้แค่พอใช้ ไม่มีมาตราฐานที่แน่นอน การเลื่อนเงินเดือนแบบนี้จะทำให้พฤติกรรมข้าราชการเปลี่ยนไปด้วย เกิดเป็นความเห็นแก่ตัว ไม่อยากช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะถ้าช่วยเขา เขาได้ดี เราได้แค่พอใช้ งานเขาเสร็จ แต่งานเราเสร็จช้าลงไป ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วจริงๆที่หน่วยงานของข้าพเจ้า ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกท้อแท้และเบื่อกับการร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานมากๆ งานราชการก็เหมือนกันทุกที่ แต่นิสัยคน แต่ละที่ไม่เหมือนกันแน่นอน เซ็งมากกับระบบราชการแบบนี้ หาความก้าวหน้าไม่ได้เลย
โดย: solasale2012@hotmail.com [21 มี.ค. 54 14:46] ( IP A:203.157.20.161 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   https://bestbuybikes.tk
โดย: นีน่าจังนะคะ [22 ม.ค. 55 14:36] ( IP A:182.52.176.165 X: )


คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน