โครงการสร้างเว็บไซต์โรงเรียน
   มีรูปแบบโครงการสร้างเว็บไซต์ให้กับโรงเรียนมานำเสนอครับ
โรงเรียนใด หรือกลุ่มโรงเรียนใดมีความประสงค์ต้องการสร้างเว็บไซต์ให้กับโรงเรียนแล้วสามารถจัดการได้ด้วยบุคลากรของโรงเรียนเอง (โดยไม่ต้องมีความรู้ในการสร้างเว็บไซต์มาก่อน)และได้เว็บไซต์ฟรี ไปจัดการ ด้วยค่าใช้จ่ายครั้งเดียวและน้อยนิดก็เชิญนำรูปแบบโครงการนี้ไปจัดการได้เลยครับ

สนใจรายละเอียด.....ติดต่อ อ.ชวลิต จิตต์ชื่น ที่ jittachuen@yahoo.com

ตัวอย่างรูปแบบโครงการครับ

ชื่อโครงการ สร้างเว็บไซต์โรงเรียน
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป
งบประมาณ 8,000 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย/นาง/นางสาว....
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียน...

หลักการและเหตุผล

สภาพการดำรงชีวิตและวิถีชีวิตการเรียนรู้ในสังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ผู้คนต้องรีบเร่งขวนขวายและแข่งขันกับเวลา ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในสังคมที่ต้องการความรวดเร็วเช่นนี้ การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของสังคมด้วย ทำให้ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีใหม่ๆ มากขึ้น โรงเรียนซึ่งเคยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่เพียงในสภาพแวดล้อมใกล้ตัว ต้องปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยตามสมควร อินเตอร์เน็ตเป็นโลกยุคใหม่ที่ให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของคนทั่วโลก และการที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ โรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเว็บไซต์ไว้เพื่อรองรับความต้องการและช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถแสดงหาความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้คนทั่วไปได้อย่างเป็นสากล อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลงาน ความสำเร็จในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนให้สาธารณชนได้รับทราบได้อีกทาง และสามารถทำได้ตลอดเวลา จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่จะสามารถนำมาใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้
แก่ผู้เรียนได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเว็บไซต์โรงเรียน
2. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และเผยแพร่ผลงานแก่นักเรียนและคนทั่วไป
3. เพื่อสนองนโยบายการมีเว็บไซต์ทุกโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ
4. เพื่อพัฒนาผู้ดูแลเว็บไซต์ในโรงเรียนให้สามารถจัดการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย
1. โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายมีเว็บไซต์ ร้อยละ 100
2. นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและผู้บริหารโรงเรียน ร้อยละ 80 ใช้เว็บไซต์โรงเรียนเป็นแหล่งข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และเผยแพร่ผลงานแก่นักเรียนและคนทั่วไป
3. มีผู้ดูแลเว็บไซต์โรงเรียนเกิดขึ้นอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน

ขั้นตอนและวิธีการ
1. สำรวจสภาพปัญหา ความต้องการในการมีเว็บไซต์ร่วมกับชุมชนและโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา....
2. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์โรงเรียน
4. ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ และดำเนินการบริหารจัดการเพื่อการศึกษาของโรงเรียน
5. ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
6. สรุปผลการดำเนินงาน
7. รายงานผลการดำเนินโครงการ

ปฏิทินการดำเนินงาน
1. สำรวจสภาพปัญหา ความต้องการในการมีเว็บไซต์ ต.ค. – พ.ย. 2550
ร่วมกับชุมชนและโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา....
2. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ พ.ย. 2550
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์โรงเรียน ธ.ค. 2550
4. ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ และดำเนินการบริหารจัดการ ธ.ค. 2550
เพื่อการศึกษาของโรงเรียน
5. ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์และ ม.ค. – มี.ค. 2551
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
6. สรุปผลการดำเนินงาน มี.ค. 2551
7. รายงานผลการดำเนินโครงการ มี.ค. 2551

งบประมาณและทรัพยากร
1. ครูและผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าอบรมจำนวน 20 คน
2. งบประมาณ จำนวน 8,000 บาท
2.1 ผู้เข้าอบรมลงทะเบียน คนละ 300 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
2.2 ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน.... เป็นเงิน 2,000 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนที่เข้าอบรมจำนวน 6 โรง มีเว็บไซต์โรงเรียนทุกโรง
2. โรงเรียนมีแหล่งข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และเผยแพร่ผลงานแก่นักเรียนและคนทั่วไป
3. สนองนโยบายการมีเว็บไซต์ทุกโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ
4. ผู้ดูแลเว็บไซต์โรงเรียนสามารถจัดการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง

การประเมินผล
1. ประเมินผลหลังการทำงานและความก้าวหน้าของโครงการเป็นระยะรายไตรมาส
2. สอบถามความพึงพอใจนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา
3. ทดสอบความรู้ความเข้าใจและผลการปฏิบัติงานของผู้ดูแลเว็บไซต์ที่ได้รับแต่งตั้ง


**************************************************


ผู้เสนอโครงการ………………………
( ................................. )
ตำแหน่ง.................................................

ผู้เห็นชอบโครงการ………………………
( ................................. )
ตำแหน่ง.................................................

ผู้อนุมัติโครงการ………………………
( ................................. )
ตำแหน่ง.................................................

****** ตัวเลขที่แสดง เป็นยอดประมาณการ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามข้อมูลจริง*******

โดย: chaw202 [27 พ.ย. 50 11:06] ( IP A:203.172.199.250 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   อาจารย์วรรษพร รับแล้วตอบด้วยนะครับ.....

ข้อความข้างต้น... สามารถลากแถบคลุมและคัดลอกได้เลย
ตอนจัดพิมพ์ก็จัดรูปแบบให้สวยงามก่อน...นะครับ

ถ้าเป็นไปได้...ช่วยแจ้งจำนวนผู้เข้าอบรมด้วยจะได้เตรียมเอกสารต่างๆ ไว้สำหรับทุกคน
และคุณสมบัติผู้เข้าอบรม....ควรเป็นผู้มีอำนาจเข้าถึงข้อมูลของโรงเรียนนะครับ เช่น ผอ. / รอง ผอ./ ฝ่ายข้อมูล / ครูคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ที่ควรเตรียมสำหรับการอบรมคือ กล้องดิจิตอล / รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับงานโรงเรียน / ไฟล์ภาพบุคลากรทุกคน / ข้อมูลโครงสร้างการบริหารงานในโรงเรียน และอื่น ๆ ที่ต้องการจะนำไปใส่ในเว็บครับ

**

โดย: chaw202 [27 พ.ย. 50 11:37] ( IP A:203.172.199.250 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   อยากทราบว่าที่บอกว่าเป็นนโยบายในการมีเว็บไซต์ทุกโรงเรียนน่ะ เป็นของสำนักงานอะไร มีหลักฐานประกอบหรือป่าว คือหนูก็ทำโครงการนี้น่ะ แต่ส่งใบเสนอไป อาจารย์ให้มาหาสำนักงานนั้นค่ะ ไงก็ช่ช่วยตอบที
โดย: wonnipha_47@hotmail.com [20 ต.ค. 52 20:44] ( IP A:117.47.55.159 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   ขอบคุณร่างโครงการ ขออนุญาตลอก จะทำเรื่องของบเปิดเวป ร.ร.ครับ
โดย: rampaik@hotmail.co.th [14 ส.ค. 54 20:55] ( IP A:113.53.167.29 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
    Watchanasonghramschool sign

โดย: สิริลักษณ์ ศรีอภัย [11 ก.ย. 54 10:54] ( IP A:1.46.246.135 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   การบรรยายสร้างเว็บไซต์.....ยังมีครับ

โดย: ชวลิต จิตต์ชื่น [17 มิ.ย. 55 19:51] ( IP A:110.49.250.206 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   หนูเป็นนักศึกษาซึ่่งกำลังศึกษาการทำเว็บไซต์ด้วยJoomlaค่ะ หนูอยากได้กระทู้นี้จังค่ะพอแนะนำได้เปล่าค่ะ
(กระทูแสดงความคิดเห็นค่ะ)
โดย: eaung2930hotmail.com [28 มิ.ย. 55 23:26] ( IP A:1.1.219.136 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   กระทู้ที่เขียนตอบนี้เป็นส่วนหนึ่งของ pantown.com ครับ
หากต้องการใช้เพียงบางส่วนสำหรับการตอบโต้กระทู้

แนะนำลองสมัครฟรีที่นี่ครับ https://bbznet.pukpik.com/
โดย: chaw202 [7 ก.ค. 55 13:36] ( IP A:110.49.232.85 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   www.schoolforweb.com
โดย: schoolforweb@hotmail.com [26 ก.ย. 55 8:37] ( IP A:180.183.190.128 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   
โดย: somchayqblink@yahoo.com [27 พ.ย. 55 14:44] ( IP A:1.4.135.153 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   

Download and install and office setup from office.com/setup . log in and enter office 25 digit product key to activate your office product. if you are new user then you need to create a office account to get more benefits of office.com/setup subscription. MS office is a new sensatin office.com/setup in the market that left every body awestruck with its best products.

https://msofficewordoffice.blogspot.com/
https://installmsoffices.blogspot.com/
https://microsoftsignin.blogspot.com/
https://downloadallmicrosoft.blogspot.com/
https://officedownloadfullversion.blogspot.com/

โดย: KomalS. [4 ม.ค. 65 17:02] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   

You can download and install norton setup from Norton.com/setup . Norton may receive annual renewal billing, cancellations, refunds, subscriptions, credit card updates, purchases by Norton membership. Visit Norton.com/setup to activate or renew your Norton membership. And a valid Norton membership ensures that your security is always updated. You should activate or renew your subscription before the trial or membership period ends so that all Norton features can continue to be used and your computer is protected. For more information, you can contact our team at Norton.com/setup and get more and more information.

https://nortonantivirusnortonprotection.blogspot.com/
https://downloadnortonwithproductkeykey.blogspot.com/
https://nortonpremium.blogspot.com/
https://nortonsetupwithproductkeykey.blogspot.com/
https://nortonsigninmyaccount.blogspot.com/
https://nortonantivirusdownloadnorton.blogspot.com/
https://nortonlifelockultimateplus.blogspot.com/
https://nortontotalsecurity.blogspot.com/
https://nortondeluxedownload.blogspot.com/

โดย: KomalS. [4 ม.ค. 65 17:04] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   

Roku empowers you to watch free and Roku.com/link paid video content on your TV by methods for the Internet. For Activating Roku, go to www.roku.com/associate record enter Roku.com association code appeared on Roku TV. Initiate Roku tv, go to roku.com link Roku.com/link record enter Roku.com connection code showed on Roku TV.

https://rokuremoteapppcwindows.blogspot.com/  
https://beststreamingchannelsonroku.blogspot.com/
https://watchrokuonpconwindows.blogspot.com/
https://rokusmarttv.blogspot.com/
https://whatchannelscanigetonroku.blogspot.com

โดย: KomalS. [4 ม.ค. 65 17:06] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   

Kaspersky Anti-Virus features include real-time protection, detection and removal of viruses, trojans, worms, spyware, adware, keyloggers, malicious tools and auto-dialers, as well as detection and removal of rootkits

https://kasperskyantiviruswindows.blogspot.com/
https://installkasperskyalreadypurchase.blogspot.com/
https://kasperskytotalsecuritykey.blogspot.com/
https://kasperskyantivirusinstallation.blogspot.com/
https://downloadkasperskywithproductkey.blogspot.com/
https://mykasperskyaccountsignin.blogspot.com/

โดย: KomalS. [4 ม.ค. 65 17:08] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   

Disney+ Hotstar is currently the most popular OTT service in India. Disney+ is a subscription-based streaming video service owned by Disney that’s similar to Netflix, Apple TV+, and Amazon Prime Video.

https://disneyplusapp.blogspot.com/
https://installdisneyplus.blogspot.com/

โดย: KomalS. [4 ม.ค. 65 17:09] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
   

Disney+ Hotstar is currently the most popular OTT service in India. Disney+ is a subscription-based streaming video service owned by Disney that's similar to Netflix, Apple TV+, and Amazon Prime Video.

https://disneyplusapp.blogspot.com/
https://installdisneyplus.blogspot.com/

โดย: KomalS. [4 ม.ค. 65 17:10] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 21
   

Hulu is one amongst the foremost common streaming services, holding you watch movies, shows, live matches, and on-demand tv. the appliance provides additional importance to originals and new TV shows than to documentaries and flicks.

https://huluappforwindows.blogspot.com/

โดย: KomalS. [4 ม.ค. 65 17:11] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 22
   

Amazon Prime TV, and MyTV code. To register your device on the Amazon website you go to our website and enter the given code. The program requires the customer to have an Amazon account and a streaming device or TV. Amazon Prime Video is available on almost all streaming devices like Roku, Amazon Fire TV, Chromecast. For this, you just have to go to Amazon Amazon.com/mytv with the help of the amazon activation code. You can visit our website for details of the entire process. You can do this by installing the Amazon.com/mytv Video application on your smart TV, or the digital media player or video game console connected to your TV by visiting the link provided by us in the de cription.or more information, you can contact our team at Amazon.com/mytv and get more and more information.

https://amazonprimepromocode.blogspot.com/
https://signintomyamazonprimevideoaccount.blogspot.com/

 

 

โดย: KomalS. [4 ม.ค. 65 17:12] ( IP A:172.17.0.1 X: )


คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน