รับสมัครตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ไปแข่งขันที่ จังหวัดชัยภูมิ
   จากการแข่งขันทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เมื่อวันที่ 3-5 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา

มีรายการกิจกรรมที่ยังไม่สามารถคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 55 รายการ จึงมีความจำเป็นต้องประกาศรับสมัคร นักเรียนเข้าแข่งขันในรายการที่ยังขาดตัวแทนอีกครั้ง โดยให้ ครูผู้ฝึกซ้อม และหรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.ขก.5 ที่มีความพร้อม/สามารถ นำนักเรียนเข้าแข่งขันเป็นตัวแทนในกิจกรรมที่สมัคร ยื่นความประสงค์โดยตรงที่ ศน.ชวลิต จิตต์ชื่น jittachuen@yahoo.com หรือ 08-1954-5644 ภายในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555


รายการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
รายการกิจกรรมที่ยังไม่มีตัวแทน (เด็กพิเศษ)

ที่ รายการ
1 การประกวดเล่านิทานป.๑-๖ เดี่ยว ออทิสติก
2 การประกวดเล่านิทาน ม.๑-๓ เดี่ยวบกพร่องทางการเห็น
3 การประกวดเล่านิทาน ม.๑-๓ เดี่ยวบกพร่องทางร่างกาย
4 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ป.๑-๖ ทีม ๒ คน บกพร่องทางการเห็น
5 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ป.๑-๖ ทีม ๒ คน บกพร่องทางการได้ยิน
6 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ป.๑-๖ ทีม ๒ คน ออทิสติก
7 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ม.๑-๓ ทีม ๒ คน บกพร่องทางการเห็น
8 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ม.๑-๓ทีม ๒ คน บกพร่องทางการได้ยิน
9 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ม.๑-๓ทีม ๒ คน บกพร่องทางสติปัญญา
10 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ม.๑-๓ทีม ๒ คน ออทิสติก
11 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม ๒ คน บกพร่องทางการได้ยิน
12 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม ๒ คน บกพร่องทางร่างกาย
13 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม ๒ คน ออทิสติก
14 การแข่งขันเต้นแอโรบิก ทีม ๕-๗ คน ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางการเห็น
15 การแข่งขันเต้นแอโรบิก ทีม ๕-๗ คน ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางการได้ยิน
16 การแข่งขันเต้นแอโรบิก ทีม ๕-๗ คน ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางร่างกาย
17 การแข่งขันเต้นแอโรบิก ทีม ๕-๗ คน ไม่กำหนดช่วงชั้น ออทิสติก
18 การแข่งขันทำอาหาร ทีม ๓ คน ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางการเห็น
19 การแข่งขันทำอาหาร ทีม ๓ คน ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางร่างกาย
20 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ทีม ๓ คน ไม่กำหนดช่วงชั้น
บกพร่องทางการได้ยิน
21 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ทีม ๓ คน ไม่กำหนดช่วงชั้น
บกพร่องทางสติปัญญา
22 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ทีม ๓ คน ไม่กำหนดช่วงชั้น
บกพร่องทางการร่างกาย
23 ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม ๓ คน บกพร่องทางการเห็น
24 ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม ๓ คน บกพร่องทางการได้ยิน
25 ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม ๓ คน บกพร่องทางการเห็น
26 ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม ๓ คน บกพร่องทางการได้ยิน
27 ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม ๓ คน บกพร่องทางร่างกาย
28 ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม ๓ คน ออทิสติก
29 แข่งร้อยมาลัยดอกไม้สด ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม ๓ คน บกพร่องทางการได้ยิน
30 แข่งร้อยมาลัยดอกไม้สด ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม ๓ คน บกพร่องทางร่างกาย
31 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม ๒ บกร่องทางการได้ยิน
32 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม ๒ ออทิสติก
33 การแข่งขันสร้างเวปเพจด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม ๒ คน
บกพร่องทางการเห็น
34 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ทีม ๓ ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางการได้ยิน
35 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ทีม ๓ ไม่กำหนดช่วงชั้น ออทิสติก
36 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ทีม ๓ ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางการได้ยิน
37 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ทีม ๓ ไม่กำหนดช่วงชั้น ออทิสติก
38 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.๑-๓ เดี่ยว บกพร่องทางร่างกาย
39 การประกวดรำไทย ทีม ๔-๖ คน ป.๑-๖ บกพร่องทางการได้ยิน
40 การประกวดรำไทย ทีม ๔-๖ คน ป.๑-๖ บกพร่องทางสติปัญญา
41 การประกวดรำไทย ทีม ๔-๖ คน ป.๑-๖ บกพร่องทางร่างกาย
42 การประกวดรำไทย ทีม ๔-๖ คน ม.๑-๓ บกพร่องทางการได้ยิน
43 การประกวดรำไทย ทีม ๔-๖ คน ม.๑-๓ บกพร่องทางร่างกาย
44 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ป.๑-๖ ทีม ๕-๗ คน บกพร่องทางการเห็น
45 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ป.๑-๖ ทีม ๕-๗ คน ออทิสติก
รายการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
รายการกิจกรรมที่ยังไม่มีตัวแทน (เด็กปกติ)

ที่ รายการ
1 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย (ฆ้องวงใหญ่) ป.1-6 เดี่ยว
2 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย (ฆ้องวงเล็ก) ป.1-6 เดี่ยว
3 การแข่งขันดนตรีไทย (วงเครื่องสายวงเล็ก) ม.1-6 ทีมละ 8-9 คน
4 การแข่งขันดนตรีไทย(วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว) ป.1-6 ทีมละ 15 คน
5 การแข่งขันดนตรีไทย(วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว) ม.1-6 ทีมละ 15 คน
6 การแข่งขันดนตรีไทย(วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่) ป.1-6 ทีมละ 12 คน
7 การแข่งขันดนตรีไทย(วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่) ม.1-6 ทีมละ 12 คน
8 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ม.1-6 ประเภททีม ก ทีมละไม่เกิน 40 คน
9 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระดับชั้น ป.1-6 ประเภททีม 3คน
10 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระดับชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3คน

โดย: ศน.ชวลิต จิตต์ชื่น [10 ต.ค. 55 15:13] ( IP A:110.49.241.38 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
รายละเอียด :
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)
รูปประกอบ :
.jpg .bmp .gif < 100K
จัดตำแหน่งรูป :
ชิดซ้าย
กึ่งกลาง
ชิดขวา
เสียงประกอบ : .wav .mp3 .wma .ogg < 300K
คลิปวีดีโอ (Youtube) :
ตัวอย่าง : http://www.youtube.com/watch?v=k_ufqno7NaE


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน