รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน
   ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน
ผู้ศึกษา นายผดุงศักดิ์ แสงสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ที่ปรึกษา นายปรีชา วังคะฮาต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ปีที่สำเร็จ 2552

บทคัดย่อ

การศึกษาและพัฒนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ
และผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน ด้วยการประเมินแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) และประเมินคุณภาพการดำเนินงาน และความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้บริหาร และผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2,888 คน ในปีการศึกษา 2550-2551 ได้แก่ ครู จำนวน 54 คน นักเรียน จำนวน 1,404 คน ผู้บริหาร จำนวน 26 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 1,404 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 3 ประเภท ได้แก่ 1) แบบสอบถามความเหมาะสมของการพัฒนาคุณธรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน 2) แบบประเมินคุณภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้บริหาร และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อ
การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมิน พบว่า
1. กระบวนการพัฒนา ใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการ ตามวงจร PDCA เป็น 2 วงรอบ
ในปีการศึกษา 2550 และปีการศึกษา 2551 ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do)
การตรวจสอบผล (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Action)
2. ความเหมาะสมของการพัฒนาคุณธรรมในโครงการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53,
S.D. = 0.10) โดยรายด้านเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านกระบวนการ ( = 4.65,
S.D. = 0.04) ด้านผลผลิต ( = 4.55, S.D. = 0.02) ด้านปัจจัย ( = 4.50, S.D. = 0.05) และ
ด้านบริบท ( = 4.41, S.D. = 0.05) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า
ด้านบริบท รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เหมาะสมกับสถานการณ์ของสังคมปัจจุบัน รองลงมาคือ สอดคล้องกับหลักสูตรและการสอน ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ด้านปัจจัย รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเพียงพอและมีคุณภาพ
และระบบการบริหารภายในโรงเรียนเอื้อต่อการดำเนินงาน รองลงมา คือ บุคลากรจากหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องร่วมมือสนับสนุน และคณะกรรมการโครงการเป็นผู้ที่มีความสนใจมีความรู้ ความสามารถเหมาะสม ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ วิทยากรมีความรู้และความสามารถเหมาะสม
ด้านกระบวนการ รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความร่วมมือของคณะทำงาน
ตามโครงการ รองลงมา คือ การประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ การนิเทศ ติดตาม ดูแลให้กำลังใจในการทำงาน
ด้านผลผลิต รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สมาทานศีลก่อนออกจากบ้าน/หน้าเสาธง
รองลงมา คือ ไหว้พ่อ-แม่ ครู ญาติและผู้ใหญ่ ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ นั่งสมาธิ
3. คุณภาพของการดำเนินงาน
ครู นักเรียน ผู้บริหาร และผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นว่า คุณภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ที่ดำเนินงาน
ในปีการศึกษา 2550 และ 2551 ภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม สอดคล้องกันทั้งสองปีการศึกษาในเรื่อง กิจกรรมการบันทึกความดี เหมาะสมกับลักษณะงานของครู สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ด้านคุณธรรม และกิจกรรมฝึกปฏิบัติการจัดการความรู้
ด้วยประสบการณ์เรื่องเล่า มีคุณภาพระดับดีเยี่ยมติดต่อกันสองปีการศึกษาในกลุ่มครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในเรื่องคู่มือแนวปฏิบัติสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง กิจกรรมการการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยในกลุ่มผู้บริหาร มีคุณภาพระดับดีสองปีการศึกษาในกิจกรรมการการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
แต่มีคุณภาพระดับดีในปีการศึกษา 2550 แล้วเปลี่ยนมาเป็นดีเยี่ยมในปีการศึกษา 2551 ในเรื่องคู่มือ
แนวปฏิบัติสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่วนเรื่องสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน
มีคุณภาพระดับดีเยี่ยมในกลุ่มผู้ปกครอง แต่มีคุณภาพระดับดีในกลุ่มครู นักเรียน และผู้บริหาร ทั้งสอง
ปีการศึกษา ส่วนการดำเนินงานที่มีคุณภาพระดับดีทั้งสองปีการศึกษาในทุกกลุ่ม คือ ให้สาระการเรียนรู้
ที่ถูกต้องมีคุณค่าทางวิชาการ เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ และกิจกรรมการศึกษาเอกสารคู่มือ
4. ระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนา
ครู นักเรียน ผู้บริหาร และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด รายข้อที่พึงพอใจมากที่สุด คือ ความร่วมมือของครูในการพัฒนาคุณธรรม ความร่วมมือของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ และการนำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน
โดย: chaw202 (เจ้าบ้าน ) [3 มี.ค. 57 11:35] ( IP A:202.29.212.213 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
รายละเอียด :
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)
รูปประกอบ :
.jpg .bmp .gif < 100K
จัดตำแหน่งรูป :
ชิดซ้าย
กึ่งกลาง
ชิดขวา
เสียงประกอบ : .wav .mp3 .wma .ogg < 300K
คลิปวีดีโอ (Youtube) :
ตัวอย่าง : http://www.youtube.com/watch?v=k_ufqno7NaE


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน