เริ่มตรวจประเมินแผนและรายงานแผน11สัปดาห์ 30 สิงหาคม 2550
   สพท.กส.1 กำหนดเวลาการตรวจประเมินแผนและรายงานแผน 11 สัปดาห์แล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2550 นี้ เป็นต้นไป

สำหรับกลุ่มสาระใด จะนัดตรวจวันไหน...จะติดตามความคืบหน้ามาแจ้งต่อไปครับ

ช่วงนี้ขอให้สมาชิกทุกท่าน...ตั้งใจทำงาน...อย่าเครียด....
และไม่ต้องกังวล....เกี่ยวกับงานที่ทำ
แต่ขอให้เตรียมตัว...ซ้อมเล่าวิธีการทำงานตามที่ได้เขียนรายงานไว้แล้ว ก็จะดีมาก...เผื่อตอบข้อซักถามของกรรมการครับ...

ข่าวดีใกล้เข้ามา...รักษาสุขภาพ...เตรียมตัวให้พร้อมกับ
วิทยฐานะ...ครูชำนาญการพิเศษ...ได้แล้วครับ...
โดย: ชวลิต จิตต์ชื่น [28 ส.ค. 50 12:04] ( IP A:203.172.199.250 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ขอบคุณท่านประธานมากๆมีตารางแจ้งให้ทราบด้วยนะครับท่าน
โดย: เครือข่ายสามชัยจ้า [28 ส.ค. 50 19:30] ( IP A:203.113.61.165 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   วันที่ 30-31 ส.ค.2550 เช้า 16 คน บ่าย 17 คน รวม 33 คนครับ

โดย: ชวลิต จิตต์ชื่น [29 ส.ค. 50 12:10] ( IP A:203.172.201.68 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   ...

โดย: ชวลิต จิตต์ชื่น [29 ส.ค. 50 12:11] ( IP A:203.172.201.246 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ...

โดย: ชวลิต จิตต์ชื่น [29 ส.ค. 50 12:12] ( IP A:203.172.201.96 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   ...

โดย: ชวลิต จิตต์ชื่น [29 ส.ค. 50 12:13] ( IP A:203.172.201.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   ...

โดย: ชวลิต จิตต์ชื่น [29 ส.ค. 50 12:14] ( IP A:203.172.201.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   ...

โดย: ชวลิต จิตต์ชื่น [29 ส.ค. 50 12:15] ( IP A:203.172.201.251 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   
การเตรียมตัวเข้ารับการประเมินขั้นสุดท้าย

เพื่อให้การตอบคำถามมีประสิทธิภาพ คุณครูควรดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ศึกษารายละเอียดวิชาที่สอน
2. ศึกษาแผนจัดการเรียนรู้ทั้ง 11 สัปดาห์
3. ศึกษารายละเอียดของแต่ละหน่วยการสอน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) ศึกษาแผนผังแนวคิดของหน่วยการสอน
2) อ่านแผนการสอนประจำหน่วยการสอน
3) ตรวจสอบแบบประเมินตนเองก่อนเรียน
4) ศึกษาเนื้อหาสาระจากแผนที่สอน
5) ศึกษาหลักการ ทฤษฎี แนวคิดของกิจกรรมในแต่ละเรื่อง
6) ตรวจสอบความเหมาะสมกับเวลาของกิจกรรมจากบันทึกหลังสอน
7) อธิบาย ข้อดี ข้อเสีย ผลที่เกิดกับผู้เรียน การผ่านจุดประสงค์ หลังเรียน

การตอบข้อซักถามในเรื่องแผน

1) องค์ประกอบของแผน มีส่วนสำคัญอะไรบ้าง (พูดเฉพาะหัวข้อ ไม่ลงรายละเอียดมากนัก)
2) สาระสำคัญ มีความสอดคล้องสัมพันธ์หัวข้ออื่น ๆ เพียงใด ครอบคลุมเป้าหมายหรือไม่
3) จุดประสงค์ครอบคลุมสาระเพียงใด เพราะเหตุใด
4) เนื้อหา/กิจกรรม แต่ละรายการประมาณเวลา ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เลือกยกตัวอย่าง
แผนที่กระชับรัดกุมมากที่สุด 1-2 แผน
5) ความถูกต้องของสาระความรู้ กิจกรรม เป็นไปตามหลักวิชาการ หรือไม่อย่างไร
6) ความหลากหลายของกิจกรรมการสอน อธิบายลักษณะของกิจกรรมที่ใช้สอนในภาพรวม
ของทุกแผนที่จัดทำ กิจกรรมเหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียนเพียงใด ปฏิบัติจริงเป็นอย่างไร
ควรเน้นภาพความสุขของผู้เรียนขณะที่ครูสอน
7) รูปแบบของแผน เป็นแบบใด อาศัยหลักทฤษฎีใด เช่น แผนแบบ Backward Design
แผนแบบกลุ่มเรียนรู้ แผนแบบอริยสัจจ์ แผนแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษา ฯลฯ
8) การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียนและสาระที่สอนเพียงใด
9) การวัดประเมินผล อธิบายวิธีวัดและเกี่ยวกับเครื่องมือวัดทำอย่างไรจึงสัมพันธ์กับจุดประสงค์

การตอบข้อซักถามในเรื่องรายงานการสอนตามแผน 11 สัปดาห์

1) การเขียนรายงานประกอบด้วยอะไรบ้าง (พูดเฉพาะหัวข้อ ไม่ลงรายละเอียดมากนัก)
2) เล่าสภาพปัจจุบันปัญหาที่โรงเรียน สภาพนักเรียน การเสนอวิธีแก้ปัญหาผู้เรียน
3) อธิบายแผนภูมิ หรือลำดับขั้นตอนการสร้างแผน ทำอย่างไร จนถึงขั้นตอนการเขียนรายงาน
ส่วนประกอบของรายงาน
- บทนำ การวิเคราะห์ผู้เรียน แนวคิดหลักการที่ใช้สร้างแผน วัตถุประสง๕การเขียนรายงาน
- การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร ใช้ทักษะกระบวนใดในการสอน เครื่องมือมีอะไร
แผนมีส่วนสำคัญอะไรบ้าง สถิติที่ใช้หาคุณภาพของแผน
- ผลการพัฒนา/ผลจากการสอน อธิบายผลที่เกิดกับผู้เรียน
- อภิปรายผล / ข้อสังเกต อธิบายเปรียบเทียบสภาพนักเรียนก่อนเรียน-หลังเรียน
ข้อดี จุดเด่นหากใช้แผนของเราสอน สรุปข้อดีหลาย ๆ เรื่อง เมื่อใช้แผนนี้สอน
4) อธิบายการออกแบบเนื้อหา กิจกรรม การวัดประเมินผลของแผน และเชื่อมโยงกับการใช้สื่อและ
แหล่งเรียนรู้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เลือกยกตัวอย่างแผนที่กระชับรัดกุมมากที่สุด 1-2 แผน
5) อธิบายผลหลังการสอน (ดูจากภาพรวมของบันทึกหลังสอน) นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะใดบ้าง
เป็นไปตามหลักวิชาการ หรือไม่อย่างไร นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่อย่างไร
6) อธิบายว่าผลการสอนนักเรียนเกิดเจตคติใด มีค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมด้านใดบ้าง

การตอบข้อซักถามในเรื่องสื่อ/นวัตกรรมที่ใช้ในแผน 11 สัปดาห์

1) ใช้สื่ออะไรบ้างในการสอน เล่าความหลากหลาย และความสอดคล้องกับเนื้อหา/จุดประสงค์
2) อธิบายโครงสร้างและองค์ประอบ หรือลักษณะสำคัญของสื่อ/นวัตกรรมที่ทำขึ้น
พร้อมยกตัวอย่างหลาย ๆอย่าง
3) อธิบายวิธีการใช้สื่อ/นวัตกรรม บางรายการ และการทดลองหาประสิทธิภาพ
4) อธิบายการออกแบบสื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรม การวัดประเมินผลของแผน
5) อธิบายผลหลังการใช้สื่อ (ดูจากภาพรวมของนักเรียน) นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะใดบ้าง

อย่าลืม นอบน้อม คารวะ และเน้นย้ำ
- แนวทางการพัฒนาการศึกษาของชาติในอนาคตข้างหน้า หากได้เป็นครูชำนาญการพิเศษ
- หรือไม่ได้รับการแต่งตั้งก็ตาม ขอร้องกรรมการให้เห็นถึงความพยายามของตัวเรา

ด้วยความปรารถนาดี นายชวลิต จิตต์ชื่น ประธานกลุ่ม91

โดย: ชวลิต จิตต์ชื่น [29 ส.ค. 50 12:19] ( IP A:203.172.201.159 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   ขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างมากครับที่ให้ความอนุเคราะห์
โดย: จากสามชัยครับผม [29 ส.ค. 50 22:29] ( IP A:203.113.61.164 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   เรียนสมาชิกทุกท่านครับ

ในการมาเข้ารับการประเมิน อย่าลืมว่าท่านต้องเชิญกรรมการท่านนึงที่อยู่ใกล้ตัวท่านมาพร้อมกัน คือ ผอ.โรงเรียนของท่าน จึงจะเข้าสอบได้นะครับ

ทางที่ดี ควรขอร้องท่านในวันที่ท่านเข้าสอบ....จะไปรับเลย...หรือนัดแนะเวลาก็ตามสะดวกครับ...สถานที่ สปจ.กาฬสินธุ์ (เดิม)...ที่บ้านโพนทอง ทางไปสมเด็จครับ

แนะนำเพิ่มเติม วันที่เข้าสอบ...ท่านและเพื่อนสมากชิกแต่ละวัน
ซึ่งมีราว 14-16 คน ในแต่ละวันที่ผมแบ่งรายชื่อให้แล้ว

ควรเตรียม....เบรก...อาหารว่าง....อาหารกลางวัน...ผลไม้..และเครื่องดื่ม...ให้พร้อม...อาจจะลงขันหรือ...ช่วยกันหามาก็ได้ครับ

เพราะ...ผอ.โรงเรียนของท่านต้องมารอสอบตามคิวด้วย...ต้องดูแลช่วยกันทุกคนนะครับ...หรือถ้าไม่สะดวกท่านใดจะหาคนมาช่วยดูแลก็ได้ไม่ว่ากัน....

จะสอบเช้า...สอบบ่าย...ขอความกรุณามาช่วยกันและรอกลับพร้อมกัน...ช่วยให้กำลังใจกันไว้เรื่อย ๆ ...และแก้ปัญหาในแต่ละวันช่วยกันนะครับ...พลังถึงจะเกิด...อย่าลืมนะครับ...เราทำเพื่อให้ได้รับการยอมรับจนแต่งตั้งเรา....ไม่ใช่สอบเพื่อให้เสร็จ ๆ ไปเฉยๆ

อุตสาห์ทำงานมาหลายปี...จนมีวันนี้ได้...ทำวันสอบให้ดีที่สุดนะครับ
ไม่ใช่เพื่อใครเพื่อคณะเราทุกคน...ซึ่งมีตัวท่านรวมอยู่ด้วยครับ
โดย: ชวลิต จิตต์ชื่น [30 ส.ค. 50 18:58] ( IP A:125.27.216.4 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   ขอขอบคุณ...สมาชิก91...ทุกท่าน

6 วันในการสอบประเมินผ่านไปด้วยดี
หลายคนมาให้กำลังใจกันและกันตลอด
แต่ก็มีบางท่าน..ที่หาเวลามาไม่ได้...คราวนี้ไม่ว่ากัน
โอกาสข้างหน้า...คงได้ร่วมงานกันบ่อยมากขึ้น

รอคำสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ..เร็ว ๆ นี้
กลุ่ม91..จะมีกิจกรรมต่อเนื่อง...ขอให้เตรียมพร้อมไว้เสมอนะครับ

โดย: ชวลิต จิตต์ชื่น [14 ก.ย. 50 20:46] ( IP A:125.27.213.30 X: )


คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน