การเผยแพร่/ถ่ายทอดสู่ชุมชน
   "ศิลปะ โฟลค์-แซว" การเดินทางจากบทเพลงพื้นบ้านสู่บทเพลงร่วมสมัย
โครงการ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมด้านพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องของ สพท.สุพรรณบุรี เขต 3 เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ
และนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ ได้รับรางวัลด้าน คุณธรรมจริยธรรม ระดับ ดี
จากการ่วมงาน"มหกรรมการประกวดนวัตกรรมการศึกษาระดับภูมิภาค" ประจำปี2549

มีกำหนดการเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการฯ ถ่ายทอดสู่ชุมชน
ร่วมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในวันเสาร์ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2549 ตั้งแต่ เวลา 09.00-15.00 น.
ณ บริเวณลานโพธิ์ ตลาดสามชุกร้อยปี อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี

โดย: พี่แดงน้อย [7 ก.ย. 49 19:38] ( IP A:58.147.108.223 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ตารางกำหนดกิจกรรมการสาธิต*นิทรรศการ เผยแพร่ โครงการหนึ่งโรงเรียหนึ่งนวัตกรรม
"ศิลปะ โฟล์ค-แซว" การเดินทางจากบทเพลงพื้นบ้านสู่บทเพลงร่วมสมัย
ถ่ายทอดสู่ชุมชน วันเสาร์ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2549 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ บริเวณลานโพธิ์ ตลาดสามชุกร้อยปี อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี


เวลา / กิจกรรม
08.30-08.45 น. ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมสัมมนา
08.45-09.00 น. พิธีเปิดการอบรมสัมมนา
09.00-10.00 น. สาธิตการแสดงเพลงพื้นบ้าน จากครูสุจินต์ ชาวบางงาม ศิลปินจังหวัดสุพรรณบุรี
10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15-11.15 น. ชีวิตและประสบการณ์การประพันธ์บทเพลง โดย นายจิรภัทร คูหาพัฒนกุล วิทยากรท้องถิ่น
11.15-12.00 น. แนะนำวิธีการนำบทเพลงพื้นบ้านมาผสมผสานกับดนตรีสากล โดยนายไพบูลย์ สายแก้วลาด
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. ผู้เข้ารับการอบรมนำเสนอบทเพลงที่สร้างสรรค์จากการปฏิบัติ
14.30-14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.15-14.45 น. สรุปผลการอบรมสัมมนา
14.45-15.00 น. พิธีปิดการอบรมสัมมนา
โดย: พี่แดงน้อย [7 ก.ย. 49 19:43] ( IP A:58.147.108.223 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   แล้วพบกันแน่ ๆ
โดย: หุน [8 ก.ย. 49 10:50] ( IP A:203.113.89.30 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   วันที่ 07 กันยายน พ.ศ. 2549 ปีที่ 29 ฉบับที่ 10407

"โฟล์ค-แซว" ศิลปะพื้นบ้าน สู่บทเพลงร่วมสมัย

รายงานพิเศษ

โดย มานิตย์ สนับบุญเพลงอีแซว เป็นศิลปะเพลงพื้นบ้านของ จ.สุพรรณบุรี ที่ "โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม" อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ศึกษาวิจัย นำภูมิปัญญาพ่อเพลงแม่เพลง มาอบรมถ่ายทอดแก่นักเรียน บรรจุเป็นหลักสูตรในสถานศึกษา ให้นักเรียนได้เรียนรู้ เป็นศูนย์กลางและพัฒนาให้ยั่งยืนในรูปแบบร่วมสมัย

ให้เรียนอย่างมีความสุขสนุกสนาน และมีจิตจะอนุรักษ์สืบทอดมรดก พัฒนาศิลปะไทยอย่างแท้จริงต่อไป

"ไพบูลย์ สายแก้วลาด" ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ผู้ฝึกสอนและควบคุมกิจกรรมดังกล่าว เล่าว่า ก่อนหน้าที่จะมี "ศิลปะ โฟล์ค-แซว" ได้ทำวิจัยนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) สำรวจพฤติกรรมการเลือกฟังเพลงของวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน กลุ่มนักเรียน ม.ปลาย ผลการศึกษาพบว่าเด็กวัยรุ่นไทยนิยมฟังเพลงไทยสากลมากกว่าเพลงพื้นบ้าน แต่มีความเห็นว่าน่าจะมีการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านไว้

ดังนั้น จึงมีแนวคิดที่ว่าจะทำอย่างไรให้เด็กวัยรุ่นไทยหันมาฟังเพลงพื้นบ้าน นั่นก็คือ เพลงอีแซว ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวสุพรรณบุรี ให้พอๆ กับเพลงไทยสากลจึงจัดทำ "โครงการศิลปะ โฟล์ค-แซว การเดินทางจากบทเพลงพื้นบ้านสู่บทเพลงร่วมสมัย" ขึ้น หลังได้ศึกษาในชุดวิชาการบูรณาการวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ของ มสธ.ในปีการศึกษา 2548


โดยนำผลการวิจัย "เพลงอีแซว" สู่การเรียนรู้แก่นักเรียน นับจากสืบค้นประวัติความเป็นมาอันเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านไม่ให้สูญหายไป ศึกษากลวิธีการขับร้อง รำ ทำนอง การแต่งขับขานเพลง เครื่องดนตรีที่ใช้ และนำสิ่งที่ได้รับนี้ สู่การเรียนรู้ ในการประยุกต์ใช้เพลงอีแซวในการเรียนการสอน ที่นักเรียนได้รับความรู้และปฏิบัติได้เป็นรูปธรรม โดยเปลี่ยนชื่อให้น่าสนใจว่า "โฟล์ค-แซว"

ซึ่งแนวความคิดนี้จะช่วยฟื้นฟูศิลปะพื้นบ้านเพลงอีแซวให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่วันรุ่นไทยและประชาชน จะทำให้ศิลปะพื้นบ้านเพลงอีแซวของชาวสุพรรณบุรีไม่สูญหายไป

พร้อมประยุกต์เครื่องดนตรี ให้เป็นที่น่าสนใจเพิ่มขึ้น โดยแต่เดิมเพลงอีแซวมีเพียงเครื่องให้จังหวะ ฉิ่ง กรับ กลองตะโพน ก็เพิ่มเครื่องดนตรีให้น่าสนใจ คล้ายโฟล์คซอง เช่น "แบมบูต้าร์" ที่ใช้ไม้ไผ่มาประกบเป็นเครื่องดีดคล้ายกับ "กีตาร์"

นำ "ชามไม้" เป็นเครื่องเคาะ แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น "ชไม้" และประกอบเครื่องดนตรีอื่นๆ อีก เช่นเครื่องเป่า ขลุ่ย แซกโซโฟน คำร้อง ทำนองเพลง ท่ารำ ปรับจังหวะให้เร้าใจ กระชับแบบดนตรีตะวันตก แต่ทั้งหมดจะให้เหลือศิลปะไทย เช่น การร้องต้องมีเอื้อน อักขระ รำแบบไทย สอนนักเรียนระดับ ม.4-6

เพลงอีแซว แต่ก่อนเรียก "เพลงยั่ว" เพราะร้องยั่วกัน คล้ายเพลงกลองยาว ต่อมามีผู้เอาแคนไปขายที่สุพรรณบุรี ก็เอาแคนมาเป่าประกอบด้วย เรียกกันว่า "เพลงแคน" เวลาร้องใช้มือตบ เป็นจังหวะ บางคนจึงเรียก "เพลงตบแผละ" จากนั้นทำนองและเนื้อร้องก็ค่อยๆ มีแบบเป็นของตัวเองขึ้น จึงเรียกเพลงอีแซว มีการยืมเนื้อจากเพลงฉ่อย ทาง จ.อ่างทอง มาร้องเป็นเรื่องยาวขึ้น เหตุที่เรียกเพลงอีแซวนั้น สันนิษฐานว่าเพราะยืนร้องแซวกันทั้งคืน

ล่าสุด โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามได้รับรางวัลรองชนะเลิศโครงการประกวดศิลปินรุ่นเยาว์ สาขาคีตศิลป์ ประจำปี 2549 จ.สุพรรณบุรี

และขณะนี้ศิลปะ โฟล์ค-แซว ของโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการนำร่องโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ที่มาร่วมประกวดมหกรรมนวัตกรรมการศึกษาภาคกลางปี 2549 นี้

และได้รับเชิญจากสำนักวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เข้าร่วมแสดงต้อนรับนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ จ.สุพรรณบุรี วันที่ 9-19 กันยายนนี้

และเพื่อให้โฟล์ค-แซว แพร่หลายยิ่งขึ้น จึงมีแนวคิดร่วมกันที่จะจัดทำเป็นวีซีดี แสดงสด 1 ชั่วโมง รวมทั้งออกอากาศทางวิทยุชุมชนรายการคลื่นใสวัยทีน เอฟเอ็ม 98.50 ที่จัดโดยกลุ่มนักเรียน ด้วยความวาดหวังที่อยากจะเห็นโฟล์ค-แซว โด่งดัง เหมือน "โปงลางสะออน" ของภาคอีสาน

ผู้ที่อยากจะสนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์อยากจะอนุรักษ์ความเป็นไทยไว้ ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ สามารถติดต่อได้ที่ ไพบูลย์ สายแก้วลาด โทร.0-9224-4207

ซึ่งจะเป็นกำลังใจอันดีที่จะให้พวกเขาก้าวต่อไป

หน้า 9<


เลือกตั้ง ส.ว.
19 เมษา 2549
เลือกตั้ง ส.ส.
2 เมษา 2549
ฟุตบอลโลก2006
ซีเกมส์2005
โอลิมปิค2004

ศูนย์ข้อมูลมติชน สำนักพิมพ์มติชน อบรมวิชาชีพ ดวงชะตา ท่องเที่ยว ฟอรั่ม หางาน อีการ์ด ข้อมูลบริษัท
โดย: manit_sanumboom@hotmail.com [9 ก.ย. 49 7:46] ( IP A:125.24.192.200 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   อาจารย์เก่ง พานักเรียนเก่งไปด้วย ถือเป็นการสร้างผลงานที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งแก่สุพรรณ

โดย: kaijang23@yahoo.co.th [11 ธ.ค. 50 15:49] ( IP A:202.28.123.253 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   (อ่านด่วน) สอนวาดภาพบ้างสิไม่ค่อยจะเจอกันบ้านไกลมาก555
จากเด็กบ้านไกล

โดย: nook_pim1234 [4 ก.ย. 51 21:44] ( IP A:124.157.205.215 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   อยากได้เนื้อร้อง

โดย: คนสวย [1 ธ.ค. 51 14:27] ( IP A:202.143.154.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   เนื้อร้องมีเพียบเลยคับ ทั้งที่ใช้เล่น เเละไม่ใช้
เเต่อยู่ในสมอง...เพราะไม่ได้บันทึกเก็บไว้

โดย: kaijang23@hotmail.com [1 มิ.ย. 52 15:29] ( IP A:202.149.25.239 X: )
* ขณะนี้พี้นที่เต็ม ไม่สามารถโพสต์กระทู้เพิ่มได้ *

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน