หน่วยการเรียนรู้ ที่ ๑ ศัพท์ทางทัศนศิลป์
   หน่วยการเรียนรู้ ที่ ๑

เรื่อง ศัพท์ทางทัศนศิลป์
รหัส ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๔ ชั่วโมง
ผู้สอน นายไพบูลย์ สายแก้วลาด โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
โดย: พี่แดงน้อย [27 พ.ค. 55 14:39] ( IP A:223.206.91.149 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

๑. มาตรฐานการเรียนรู้
ศ ๑.๑ สร้างงานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

๒. ตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๒ บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์

จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด
๑. บรรยายศัพท์ทางทัศนศิลป์เกี่ยวกับพื้นฐานทางศิลปะ ในเรื่อง มนุษย์กับศิลปะ ประเภทของศิลปะ ทัศนศิลป์ การถ่ายทอดรูปแบบทางทัศนศิลป์ (K)
๒. ค้นคว้า รวบรวม สรุปศัพท์ทางทัศนศิลป์เก็บไว้ในแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์ (P)
๓. เห็นความสำคัญของศิลปะกับชีวิต (A)

สาระสำคัญ
การเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางศิลปะ ในเรื่อง มนุษย์กับศิลปะ ประเภทของศิลปะ ทัศนศิลป์ การถ่ายทอดรูปแบบทางทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบ และทัศนธาตุของการออกแบบ
โดย: พี่แดงน้อย [27 พ.ค. 55 14:41] ( IP A:223.206.91.149 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   สาระการเรียนรู้

๑. ความรู้
- ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
- พื้นฐานทางศิลปะ
- แฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์

๒. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด
- การให้เหตุผล
- การสรุปความรู้
- การประเมินค่า

๓. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทำงาน

๔. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการคิด
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการแก้ปัญหา
โดย: พี่แดงน้อย [27 พ.ค. 55 14:46] ( IP A:223.206.91.149 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   ความเข้าใจที่คงทน (Enduring Understanding)
นักเรียนสามารถสรุปการเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางศิลปะ ในเรื่อง มนุษย์กับศิลปะ ประเภทของศิลปะ ทัศนศิลป์ การถ่ายทอดรูปแบบทางทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบ และทัศนธาตุของการออกแบบ เก็บไว้ในแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์
โดย: พี่แดงน้อย [27 พ.ค. 55 14:46] ( IP A:223.206.91.149 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ชิ้นงานหรือภาระงาน
๑. แบบฝึกคิด แบบบันทึกชุดชีวสัมพันธ์
๒. กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางศิลปะ
๓. แฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์
โดย: พี่แดงน้อย [27 พ.ค. 55 14:48] ( IP A:223.206.91.149 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   คำถามท้าทาย
นักเรียนออกแบบจัดทำแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์อย่างไร
โดย: พี่แดงน้อย [27 พ.ค. 55 14:49] ( IP A:223.206.91.149 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๑. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
๑.๑ แบบฝึกคิด ให้นักเรียนทำความรู้จักกับตนเองและเพื่อนในห้องเรียน โดยให้นักเรียนแนะนำตัวทีละคนโดยบอกชื่อ-สกุลและชื่อเล่น และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง เช่น ฉายา สีที่ชอบ อาหาร ของหวาน ผลไม้ ฯลฯ แล้วให้ทำแบบทดสอบชุดแบบฝึกหัดคิดพิชิต Mind Map เพื่อฝึกความคิดและจินตนาการของตนเอง

๑.๒ ชีวสัมพันธ์ ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลของตนเอง และข้อมูลของผู้อื่น โดยการทำแบบทดสอบชุดชีวสัมพันธ์ และศึกษาวิธีการเขียนผังความคิดแบบรัศมีจากภาพตัวอย่าง เป็นการสื่อความคิดตามจินตนาการด้วยภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาภาพ
โดย: พี่แดงน้อย [27 พ.ค. 55 14:51] ( IP A:223.206.91.149 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๒. พื้นฐานทางศิลปะ
ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพื้นฐานทางศิลปะ ในเรื่อง มนุษย์กับศิลปะ ประเภทของศิลปะ ทัศนศิลป์ การถ่ายทอดรูปแบบทางทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบ และทัศนธาตุของการออกแบบ จากหนังสือหรือเอกสารอ่านประกอบเนื้อหา โดยครูช่วยสรุปแล้วให้นักเรียนตรวจสอบความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนรู้ ศ๓๒๑๐๑ ดังนี้
โดย: พี่แดงน้อย [27 พ.ค. 55 14:52] ( IP A:223.206.91.149 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   ๒.๑ ศิลปะพื้นฐาน

๑) ให้นักเรียนกำหนดคำนิยามของ “ศิลปะ” ของตนเองมาคนละ ๑ นิยาม
๒) แนวทางการเรียนรู้ศิลปะจากคำนิยามมีวิธีการอย่าง (อธิบายโดยละเอียด)
๓) องค์ประกอบสำคัญๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ศิลปะคืออะไร
๔) ศิลปะที่นักเรียนเข้าใจ หมายถึงอะไร
๕) คำว่าศิลปะตามแนวสากล คือ คำว่า Art เกิดขึ้นในสมัยใด และมีความหมายในแนวสากลว่าอย่างไร
โดย: พี่แดงน้อย [27 พ.ค. 55 14:52] ( IP A:223.206.91.149 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   ๒.๒ มนุษย์กับศิลปะ

๑) ความหมายของคำว่า “มนุษย์” คืออะไร
๒) มนุษย์ประกอบด้วยกี่ส่วน อะไรบ้าง
๓) นักสังคมศาสตร์ได้ให้ความหมายของมนุษย์ไว้อย่างไร
๔) นักจริยศาสตร์ได้ให้ความหมายของมนุษย์ไว้อย่างไร
๕) นักมานุษยวิทยาได้ให้ความหมายของมนุษย์ไว้อย่างไร
โดย: พี่แดงน้อย [27 พ.ค. 55 14:53] ( IP A:223.206.91.149 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   ๒.๓ ประเภทของศิลปะ

๑) ศิลปะ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
๒) งานจิตรกรรม เป็นศิลปะประเภทใด
๓) งานศิลปะสื่อผสม เป็นศิลปะประเภทใด และมีวิธีการทำงานอย่างไร
๔) ดุริยางคศิลป์ เป็นศิลปะประเภทใด และหมายถึงการทำกิจกรรมลักษณะใด
๕) มัณฑนศิลป์ หมายถึงอะไร จัดอยู่ในศิลปะประเภทใด
โดย: พี่แดงน้อย [27 พ.ค. 55 14:54] ( IP A:223.206.91.149 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   ๒.๔ ทัศนศิลป์

๑) ทัศนศิลป์ หมายถึงอะไร
๒) ทัศนศิลป์ ประกอบด้วยกี่สาขา อะไรบ้าง จงอธิบาย
๓) งานจิตรกรรม หมายถึงอะไร
๔) งานประติมากรรม หมายถึงอะไร
๕) งานสถาปัตยกรรม หมายถึงอะไร
โดย: พี่แดงน้อย [27 พ.ค. 55 14:54] ( IP A:223.206.91.149 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   ๒.๕ การถ่ายทอดรูปแบบทางทัศนศิลป์

๑) กระบวนการถ่ายทอดงานทัศนศิลป์ เกิดจากอะไร
๒) การถ่ายทอดงานทัศนศิลป์ มีกี่ลักษณ์ อะไรบ้าง
๓) ภาพในลักษณะนามธรรม หมายถึงภาพอย่างไร จงอธิบาย
๔) การมองเห็น หมายถึงอะไร ในแง่ของศิลปะ
๕) การเรียนรู้ หมายถึงอะไร ในแง่ของการเรียนรู้ศิลปะ
โดย: พี่แดงน้อย [27 พ.ค. 55 14:55] ( IP A:223.206.91.149 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   ๓. แฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์ ให้นักเรียนศึกษาส่วนประกอบของแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์ และออกแบบจัดทำแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์ของตนเอง ดังนี้

๑) ปก
๒) คำนำ
๓) สารบัญ
๔) คำอธิบายรายวิชา
๕) กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้
๖) ศัพท์ทางทัศนศิลป์
๗) วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคทางทัศนศิลป์
๘) การสร้างงานทัศนศิลป์
๙) งานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียง
๑๐) การจัดทำแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์
๑๑) พัฒนาการและความก้าวหน้างานทัศนศิลป์
๑๒) เอกสารอ้างอิง
๑๓) ภาคผนวก
๑๔) สมรรถนะ
๑๕) คุณลักษณะ
๑๖) ข้อมูลนักเรียน
โดย: พี่แดงน้อย [27 พ.ค. 55 14:56] ( IP A:223.206.91.149 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   การจัดบรรยากาศเชิงบวก
ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ

สื่อการเรียนรู้
๑. แบบฝึกคิด ชีวสัมพันธ์ คำถามตรวจสอบความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนรู้
๒. เอกสาร หนังสือ อินเตอร์เนต ฯลฯ
๓. ส่วนประกอบแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์

แหล่งการเรียนรู้
๑. ห้องสมุดกลุ่มสาระ
๒. ห้องสมุดโรงเรียน
๓. ธรรมชาติรอบๆตัว
๔. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ
โดย: พี่แดงน้อย [27 พ.ค. 55 14:58] ( IP A:223.206.91.149 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

๑. วิธีการวัดและประเมินผล
๑.๑ สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
๑.๒ ตรวจแบบฝึกคิด แบบบันทึกชุดชีวสัมพันธ์ พื้นฐานทางศิลปะ และแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์

๒. เครื่องมือ
๒.๑ แบบสังเกตพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรม
๒.๒ แบบประเมินแบบฝึกคิด

๓. เกณฑ์การประเมิน
การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
- ผ่านตั้งแต่ ๒ รายการถือว่า ผ่าน
- ผ่าน ๑ รายการ ถือว่า ไม่ผ่าน
โดย: พี่แดงน้อย [27 พ.ค. 55 14:59] ( IP A:223.206.91.149 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   แนวทางการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

๑. ด้านความรู้
- ประเมินจากแบบทดสอบ/ประเมินจากการตอบคำถาม
๒. ด้านทักษะ
- ประเมินจากผลงานภาคปฏิบัติ
๓. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
- ประเมินจากความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินจากการสังเกตในการร่วมกิจกรรม
โดย: พี่แดงน้อย [27 พ.ค. 55 15:00] ( IP A:223.206.91.149 X: )
* ขณะนี้พี้นที่เต็ม ไม่สามารถโพสต์กระทู้เพิ่มได้ *

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน