หน่วยการเรียนรู้ ที่ ๔ งานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียง
   หน่วยการเรียนรู้ ที่ ๔

เรื่อง งานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียง
รหัส ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๔ ชั่วโมง
ผู้สอน นายไพบูลย์ สายแก้วลาด โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
**********************************************
โดย: พี่แดงน้อย [28 ส.ค. 55 19:38] ( IP A:171.4.160.165 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

๑. มาตรฐานการเรียนรู้
ศ ๑.๑ สร้างงานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

๒. ตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๒ ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียง

จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด
๑. อธิบายสุนทรียศิลป์ ในเรื่องแนวคิดกระบวนการสร้างงานของศิลปิน ภูมิปัญญาไทยและสากล (K)
๒. ค้นคว้า รวบรวม สรุป วิเคราะห์งานจิตรกรรมไทย ประติมากรรมไทย สถาปัตยกรรมไทย ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย และศิลปะสากล เก็บไว้ในแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์ (P)
๓. เห็นความสำคัญของแนวคิดกระบวนการสร้างงานของศิลปิน (A)

สาระสำคัญ
การเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับสุนทรียศิลป์ ในเรื่องแนวคิดกระบวนการสร้างงานของศิลปินศิลปะภูมิปัญญาไทยและสากล ในเรื่อง จิตรกรรมไทย ประติมากรรมไทย สถาปัตยกรรมไทย ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย และศิลปะสากล
**********************************************
โดย: พี่แดงน้อย [28 ส.ค. 55 19:41] ( IP A:171.4.160.165 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   สาระการเรียนรู้
๑. ความรู้
- แนวคิดกระบวนการสร้างงานของศิลปิน
- ภูมิปัญญาไทยและสากล๒. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด
- การให้เหตุผล
- การสรุปความรู้
- การประเมินค่า
๓. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทำงาน
๔. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการคิด
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการแก้ปัญหา
************************************
โดย: พี่แดงน้อย [28 ส.ค. 55 19:42] ( IP A:171.4.160.165 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   ความเข้าใจที่คงทน (Enduring Understanding)
นักเรียนสามารถสรุปการเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับสุนทรียศิลป์ ในเรื่องแนวคิดกระบวนการสร้างงานของศิลปิน ศิลปะภูมิปัญญาไทยและสากล ในเรื่อง จิตรกรรมไทย ประติมากรรมไทย สถาปัตยกรรมไทย ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย และศิลปะสากล
********************************************
โดย: พี่แดงน้อย [28 ส.ค. 55 19:43] ( IP A:171.4.160.165 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ชิ้นงานหรือภาระงาน
๑. กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างงานของศิลปิน และศิลปะภูมิปัญญาไทยและสากล
๒. ปฏิบัติงานสร้างสรรค์จิตรกรรมไทย ประติมากรรมไทย สถาปัตยกรรมไทย ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย และศิลปะสากล ตามกระบวนการสร้างงานของศิลปิน
๓. แฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์
*****************************************************
โดย: พี่แดงน้อย [28 ส.ค. 55 19:44] ( IP A:171.4.160.165 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   คำถามท้าทาย
นักเรียนเลือกใช้สีในการแต่งกายให้ดูดีและเข้ากันอย่างไร
*************************************************
โดย: พี่แดงน้อย [28 ส.ค. 55 19:45] ( IP A:171.4.160.165 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑. กระบวนการสร้างงานของศิลปิน
ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสุนทรียศิลป์ ในเรื่องแนวคิดกระบวนการสร้างงานของศิลปิน ศิลปะภูมิปัญญาไทยและสากล ในเรื่อง จิตรกรรมไทย ประติมากรรมไทย สถาปัตยกรรมไทย ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย และศิลปะสากล จากหนังสือหรือเอกสารอ่านประกอบเนื้อหา โดยครูช่วยสรุปแล้วให้นักเรียนตรวจสอบความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนรู้ ศ๓๒๑๐๑ ดังนี้
********************************************
โดย: พี่แดงน้อย [28 ส.ค. 55 19:46] ( IP A:171.4.160.165 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   ๑.๑ กระบวนการสร้างงานของศิลปิน
๑) แนวความคิดที่จะผลักดันให้งานศิลปะและงานช่างเป็นที่ยอมรับเกิดขึ้นครั้งแรกที่ไหน
๒) ศิลปินกลุ่มพรีราฟาเอลไลท์ มีหลักแนวคิดอย่างไร
๓) แนวคิดของวันเทอร์ โกรฟีดุส มีหลักการออกแบบอย่างไร
๔) แนวคิดของทฤษฎีเกสตอลท์ กล่าวว่าอย่างไร
๕) ให้นักเรียนบอกถึงแนวคิดในวงการออกแบบว่าเหตุใดจึงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
***********************************************************
โดย: พี่แดงน้อย [28 ส.ค. 55 19:46] ( IP A:171.4.160.165 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   ๑.๒ จิตรกรรมไทย
๑) จิตรกรรม หมายถึงอะไร
๒) จิตรกรรมไทย หมายถึงอะไร
๓) จิตรกรรมไทย จำแนกด้วยอะไร จงอธิบาย
๔) จิตรกรรมฝาผนังของไทย มีวิธีการเขียนกี่วิธี อะไรบ้าง
๕) วิธีการเขียนภาพฝาผนังของไทยและการเตรียมพื้นผนังก่อนเขียนจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยโบราณ เป็นอย่างไร
*********************************************************************************
โดย: พี่แดงน้อย [28 ส.ค. 55 19:47] ( IP A:171.4.160.165 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   ๑.๓ ประติมากรรมไทย
๑) ประติมากรรมไทย หมายถึงอะไร
๒) ประติมากรรมพระพุทธรูปที่ปรากฏในประเทศไทยมีกี่สมัย อะไรบ้าง จงอธิบาย
๓) ลักษณะเด่นของประติมากรรมไทย ได้แก่อะไรบ้าง จงอธิบาย
๔) ประติมากรรมไทย ในท้องถิ่นชุมชนของนักเรียน มีอะไรบ้าง
๕) พระพุทธรูปประจำโรงเรียน มีชื่อว่าอะไร มีลักษณะตามประติมากรรมไทยในสมัยใด
***************************************************************
โดย: พี่แดงน้อย [28 ส.ค. 55 19:47] ( IP A:171.4.160.165 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   ๑.๔ สถาปัตยกรรมไทย)
๑) สถาปัตยกรรมไทย หมายถึงอะไร
๒) แบบอย่างเฉพาะของสถาปัตยกรรมไทยได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งใดบ้าง
๓) สถาปัตยกรรมแบบปรางค์ หมายถึงอะไร
๔) สถาปัตยกรรมแบบโบสถ์และวิหาร หมายถึงอะไร
๕) โบสถ์และวิหารวัดวิมลโภคาราม มีลักษณะตามสถาปัตยกรรมไทย อย่างไร
*************************************************************
โดย: พี่แดงน้อย [28 ส.ค. 55 19:48] ( IP A:171.4.160.165 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   ๑.๕ ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย
๑) ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย หมายถึงอะไร
๒) จุดมุ่งหมายในการสร้างงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย ได้แก่อะไรบ้าง
๓) ประเภทของงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย ได้แก่อะไรบ้าง
๔) จิตกาธาน หมายถึงอะไร และอยู่ในงานศิลปหัตถกรรมประเภทใด
๕) ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในท้องถิ่นของนักเรียน มีอะไรบ้าง
**************************************************
โดย: พี่แดงน้อย [28 ส.ค. 55 19:49] ( IP A:171.4.160.165 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   ๑.๖ ศิลปะสากล
๑) ยุคก่อนประวัติศาสตร์ของตะวันตก แบ่งออกเป็กี่ยุค อะไรบ้าง
๒) จิตรกรรมยุคแรกนิยมบันทึกภาพลงบนพื้นอะไรบ้าง
๓) ประติมากรรมชิ้นแรกของโลกตะวันตก คือรูปอะไร
๔) สถาปัตยกรรมยุคหินใหม่ รูปอนุเสาวรีย์พินตะวันตก แบ่งออกเป็นกี่แบบ อะไรบ้าง
๕) ฟาโรห์หรือกษัตริย์ของอียิปต์ปกครองพลเมืองโดยแบ่งออกเป็นกี่ชั้น อะไรบ้าง
๖) ศิลปะของอียิปต์ แบ่งออกได้กี่สมัย อะไรบ้าง
๗) พีระมิด (Pyramid) มีจุดประสงค์ในการสร้างเพื่ออะไร
๘) ลักษณะเด่นของจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมของอียิปต์ คืออะไรบ้าง
๙) ชนเผ่าที่ปรากฏในดินแดนเมโสโปเตเมีย ได้แก่ชนเผ่าใด
๑๐) ปรัชญาของชนชาวกรีก คืออะไร
๑๑) เทพเจ้าโพชิดอน (Poseidon) ของกรีกเป็นเทพเจ้าปกครองอะไร
๑๒) ความเชื่อในการสร้างงานศิลปกรรมของกรีก คืออะไร
๑๓) ปรัชญาของชาวโรมันในการสร้างงานศิลปกรรม คืออะไร
๑๔) ไดอานา (Diana) เป็นเทพของโรมัน ปกครองดูแลและคุ้มครองอะไร
๑๕) ลักษณะเด่นของงานศิลปกรรมโรมัน คืออะไร
***********************************************
โดย: พี่แดงน้อย [28 ส.ค. 55 19:49] ( IP A:171.4.160.165 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   ๒ ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ศิลปะไทยและศิลปะสากล ตามกระบวนการสร้างงานของศิลปิน
ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ศิลปะไทยและศิลปะสากล ตามกระบวนการสร้างงานของศิลปิน จากหนังสือหรือเอกสารอ่านประกอบเนื้อหา แล้วปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
๒.๑ ศึกษาผลงานการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ศิลปะไทยและศิลปะสากล ที่ตนเองชื่นชมและสนใจบันทึกลงใน หน้ากระดาษ A4
๒.๒ ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ศิลปะไทยและศิลปะสากล ตามกระบวนการสร้างงานของศิลปินที่ตนเองชื่นชมและสนใจ
*************************************************************
โดย: พี่แดงน้อย [28 ส.ค. 55 19:50] ( IP A:171.4.160.165 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   ๓. แฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์
ให้นักเรียนนำปฏิบัติงานสร้างสรรค์ศิลปะไทยและศิลปะสากล ตามกระบวนการสร้างงานของศิลปินที่ตนเองชื่นชมและสนใจเก็บไว้ในแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์ เรื่องพัฒนาการและความก้าวหน้าของของตนเอง
*********************************************
โดย: พี่แดงน้อย [28 ส.ค. 55 19:51] ( IP A:171.4.160.165 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   การจัดบรรยากาศเชิงบวก
ให้นักเรียนปฏิบัติงานสร้างสรรค์ศิลปะไทยและศิลปะสากล ตามกระบวนการสร้างงานของศิลปินที่ตนเองชื่นชมและสนใจอย่างอิสระ
***********************************************
โดย: พี่แดงน้อย [28 ส.ค. 55 19:52] ( IP A:171.4.160.165 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   สื่อการเรียนรู้
๑. คำถามตรวจสอบความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนรู้
๒. เอกสาร หนังสือ อินเตอร์เนต ฯลฯ
๓. ภาพตัวอย่างานสร้างสรรค์ศิลปะไทยและศิลปะสากล ตามกระบวนการสร้างงานของศิลปิน
**********************************************************
โดย: พี่แดงน้อย [28 ส.ค. 55 19:52] ( IP A:171.4.160.165 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
๑. วิธีการวัดและประเมินผล
๑.๑ สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
๑.๒ ตรวจแบบตรวจสอบความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการตามกระบวนการสร้างงานของศิลปินและแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์
๒. เครื่องมือ
๒.๑ แบบสังเกตพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรม
๒.๒ แบบประเมินแบบตรวจสอบความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนรู้
๓. เกณฑ์การประเมิน
การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
- ผ่านตั้งแต่ ๒ รายการถือว่า ผ่าน
- ผ่าน ๑ รายการ ถือว่า ไม่ผ่าน
**********************************
โดย: พี่แดงน้อย [28 ส.ค. 55 19:53] ( IP A:171.4.160.165 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   แนวทางการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
๑. ด้านความรู้
- ประเมินจากแบบทดสอบ/ประเมินจากการตอบคำถาม
๒. ด้านทักษะ
- ประเมินจากผลงานภาคปฏิบัติ
๓. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
- ประเมินจากความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินจากการสังเกตในการร่วมกิจกรรม
*********************************
โดย: พี่แดงน้อย [28 ส.ค. 55 19:54] ( IP A:171.4.160.165 X: )
* ขณะนี้พี้นที่เต็ม ไม่สามารถโพสต์กระทู้เพิ่มได้ *

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน