แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน STUDENT PORTFOLIO
    ส่วนประกอบของแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน
1. ปก ออกแบบตกแต่งให้สวยงาม ต้องมีชื่อนักเรียน เลขประจำตัว ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา อำเภอ จังหวัด
2. ใบรองปก มีข้อความเหมือนกับปกทุกประการ เป็นกระดาษขาว หรือกระดาษสี หรือกระดาษที่มีลวดลายสวยงามตามใจชอบ
3. คำนำ บอกถึงเหตุผลที่ทำแฟ้มสะสมผลงาน ทำขึ้นมาทำไม เพื่ออะไร
4.สารบัญ ไม่ต้องลงเลขที่หน้า เพราะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
5. ชีวประวัติ บอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวนักเรียน เช่น ชื่อ สกุล ชื่อเล่น วิชาที่ชอบ กีฬา อาหาร คติประจำใจ อนาคต ฯลฯ
6. แผนที่บ้าน เขียนแผนที่การเดินทาง เริ่มจากโรงเรียนไปบ้าน ให้ทิศเหนืออยู่ด้านบน
7. ปกใน เป็นปกของรายวิชาที่ต้องการเก็บผลงานฯ และปกของงานต่างๆ ที่นำมาเก็บไว้เหมือนเป็นการเริ่มเรื่องใหม่
8. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ของรายวิชา หรือจุดประสงค์ของงานต่างๆ ที่นำมาใส่ไว้
9. การกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ บันทึกกิจกรรมที่ตกลงร่วมกันในการเรียนรู้ หรือภาระงานในแต่ละรายวิชา
10. บันทึกการปฏิบัติงาน และ แหล่งเรียนรู้ เขียนบอกวันเดือนปี สถานที่ หรือแหล่งค้นคว้าในการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน
11. งานดีเด่น บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับงานดีเด่นที่คัดเลือกนำมาเก็บไว้ในแฟ้มฯ ดังนี้
ชื่องาน.....................................................
จุดเด่นของงาน คือ.........................................
ข้อบกพร่องของงาน คือ......................................
ถ้ามีโอกาสปรับปรุงแก้ไข สิ่งที่ต้องการจะทำ คือ...........
ถ้าจะให้ระดับคะแนน นักเรียนคิดว่า ควรจะให้คะแนนงานชิ้นนี้ เท่าไร..........
( 5=ดีที่สุด, 4=ดีมาก, 3=ดี, 2=พอใช้, 1=ต้องปรับปรุง)
12. วิธิปฏิบัติงานดีเด่น เขียนอธิบาย ขั้นเตรียม ขั้นปฏิบัติ และขั้นสรุปผลงานดีเด่น
13. แบบประเมินงานดีเด่น ประเมินงานดีเด่นตามกฏเกณฑ์ที่กำหนด
14. ตัวอย่างชิ้นงานดีเด่น เป็นชิ้นงานจริง หรือ ภาพถ่ายชิ้นงาน หรือสำเนาชิ้นงานดีเด่น
15. แบบประเมินตนเอง เป็นแบบประเมินที่นักเรียนใช้ประเมินตนเอง หรือผู้อื่นเป็นผู้ประเมินนักเรียน เช่น เพื่อน ครู ผู้ปกครอง
16. บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง แจ้งรายการหนังสือหรือเอกสารที่ใช้ในการค้นคว้าเพื่อปฏิบัติงานดีเด่น
17. ภาคผนวก เป็นส่วนของข้อมูลเพิ่มเติม
18. ข้อมูลนักเรียน เป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน ดังนี้
- ภาพนักเรียน เป็นภาพต่างๆ ของตัวนักเรียน เช่น ภาพเดี่ยว ภาพถ่ายกับครอบครัว ภาพถ่ายกับเพื่อน ฯลฯ
-เอกสารสำคัญ เป็นเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน เช่น ใบเกิด สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรฯ ผลการเรียน ฯลฯ
19. เกียรติภูมิ เป็นเกียรติบัตร หรือใบประกาศที่นักเรียนได้รับจากกิจกรรมต่างๆ หรือคำนิยมจากบุคคลทั่วไป
20. ของสะสม เป็นสิ่งที่นักเรียนชอบ และ/หรือสิ่งที่ต้องการเก็บไว้ในแฟ้มฯ
*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
โดย: พี่แดงน้อย [17 ก.พ. 49 23:31] ( IP A:58.147.105.86 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ศิลปะ คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นคือไม้แป้ว และไม้แป้วก็มีการพัฒนาการไห้สวยและใช้ประโยชได้
โดย: gun 20564 [3 ก.ค. 49 11:59] ( IP A:58.147.104.67 X: )
* ขณะนี้พี้นที่เต็ม ไม่สามารถโพสต์กระทู้เพิ่มได้ *

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน