กรรมการสุขภาพหนุน พรบ.คุ้มครองคนไข้
   กรรมการสุขภาพหนุน พรบ.คุ้มครองคนไข้
ไทยรัฐวันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2553


https://www.thairath.co.th/content/edu/99622

ศึกหมอแต่งชุดดำบานปลาย แพทย์ขัดแย้งกันเอง กรรมการสุขภาพแห่งชาติออกโรงร่อนหนังสือถึงนายกฯ หนุนร่างกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายเข้าสภาฯ เชื่อไม่กระทบวิชาชีพ ขณะที่แพทย์รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไปทั่วประเทศ เดินหน้าแต่งดำ คัดค้าน...

จากกรณีที่สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป จะออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ..... ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2553 และอยู่ระหว่างการนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ด้วยการนัดแต่งดำในการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปทั่วประเทศ กว่า 90 แห่งในวันที่ 29 ก.ค.และนัดรวมพลครั้งใหญ่ที่กระทรวงสาธารณสุขในวันที่ 30 ก.ค.นี้ เนื่องจากเห็นว่าร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ทจะส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ในวงกว้าง และมีการเสนอให้ขยายมาตรา 41 ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ส.2545 แทนที่จะออกกฎหมายใหม่

ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ก.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แถลงข่าวว่า ได้ทำหนังสือถึงนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และนายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 เรื่อง ข้อเสนอทางนโยบายเพื่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย์ และคณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้ให้ความเห็นชอบต่อข้อเสนอนี้เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2552 โดยจะต้องเร่งดำเนินการผลักดันร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ...... เข้าสู่การพิจารณาของสภาและตราเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป

นพ.อำพล กล่าวอีกว่า แนวคิดของการยกร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ต้องการให้เกิดการเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหาย โดยไม่ต้องพิสูจน์ความถูกผิด ต่างจากมาตรา 41 ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ที่จ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการเช่นกันตรงที่มาตรา 41 จะครอบคลุมเฉพาะประชาชนที่อยู่ในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทองเท่านั้น แต่ พ.ร.บ.นี้จะเป็น พ.ร.บ.กลางที่จะคุ้มครองประชาชนในสิทธิประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการด้วย ส่วนที่มีการเสนอให้ขยายมาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ครอบคลุมประชาชนที่ใช้สิทธิประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการแทนที่จะออก พ.ร.บ.ใหม่นั้น ไม่สามารถทำได้

ทั้งนี้ อยากให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพในการจัดเวทีพูดคุยระหว่างผู้ที่สนับสนุนและคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นี้ ส่วนที่มีการท้วงติงในส่วนของคณะกรรมการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข ซึ่งจะเกิดขึ้นตาม พ.ร.บ.นี้ ว่ามีสัดส่วนของวิชาชีพแพทย์น้อยเกินไปทั้งที่เป็นเรื่องทางการแพทย์นั้น นพ.อำพล กล่าวว่า ยืนยันว่าคณะกรรมการชุดนี้ทำหน้าที่พิจารณาว่าผู้ร้องได้รับความเสียหายหรือไม่ ไม่ได้พิจารณาว่าการรักษาเป็นไปอย่างได้มาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ จึงไม่จำเป็นที่คณะกรรมการจะต้องเป็นตัวแทนวิชาชีพแพทย์ทั้งหมดหรือในสัดส่วนที่มากกกว่า การมีแพทย์เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของคณะกรรมการจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เพราะ พ.ร.บ.นี้จะจ่ายชดเชยให้ผู้ป่วยโดยไม่ต้องพิจารณาผิดถูก อย่างไรก็ตาม หากต้องการให้มีการเพิ่มสัดส่วนตัวแทนแพทย์สามารถแก้ไขในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎรได้

"ที่เกรงว่าจะมีประชาชนแห่มาตายที่โรงพยาบาลมากขึ้น เพื่อจะได้เงินชดเชย เนื่องจาก พ.ร.บ.นี้จะจ่ายเงินชดเชยให้ทันทีโดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ถูกผิด เป็นไปไม่ได้ เพราะหลักการของ พ.ร.บ.นี้จะจ่ายชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการไม่ใช่จากการเจ็บป่วย และกรณีที่โรงพยาบาลใหญ่ที่มีผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลมากกว่าโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กมีคนเข้ารับบริการน้อย ก็ย่อมมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดมากกว่า ทำให้ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมากกว่าตามหลักการสถานพยาบาลที่เกิดข้อผิดพลาดมากต้องจ่ายเงินสมทบมากนั้น จะต้องหารือในรายละเอียดอีกครั้ง"

ด้าน พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ รองประธานสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.)/โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) กล่าวว่า สมาชิกแพทย์ในสมาพันธ์แพทย์รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป ยืนยันที่จะเคลื่อนไหวตามแนวทางสันติเพื่อคัดค้านการนำร่างพ.ร.บ.คุ้มครองความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขเข้าสภาฯ ต่อไป โดยนัดแต่งชุดดำหน้าเสาธงของทุก รพ.ในวันที่ 29 ก.ค. นี้ และ เข้าร่วมประชุมสัมมนาที่กระทรวงสาธารณสุขในวันที่ 30 ก.ค. ตามกำหนดเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนที่เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชี้แจงว่าร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ขัดแย้งกับมาตรา 41 นั้น ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะในมาตรา 41 จะมีคณะกรรมการอยู่ในทุกจังหวัดและประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือผู้ถูกร้อง ผู้ร้องและคนกลาง โดยได้มีการพูดคุยหารือทำความเข้าใจกันและกัน ขณะที่คณะกรรมการของร่าง พ.ร.บ.อยู่ใน กทม. ไม่ใช่คนกลางและไม่มีความรู้ทางการแพทย์

2. เงินกองทุน มาตรา 41 จะต้องกันงบประมาณ 1% ของงบประมาณที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) บริหาร ซึ่งมีประมาณ 1 พันล้านบาทต่อปี ขณะที่ใช้ชดเชยผู้ป่วยไม่ถึง 100 ล้านบาทต่อปี เช่น ปี 2552 ใช้เงินไปเพียง 73 ล้านบาทและปี 2553 ใช้ประมาณ 40 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งถ้ารัฐบาลจริงใจแก้ไขปัญหาจริง ก็แค่ขยายมาตรา 41 ให้ครอบคลุมประชาชนสิทธิสวัสดิการข้าราชการและประกันสังคมแทนที่จะต้องออกกฎหมายใหม่มารองรับ

"ที่บอกว่าขยายมาตรา 41 แห่ง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่ได้นั้น ไม่จริง เพราะจากการศึกษากฎหมายดังกล่าว พบว่า ในกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใช้คำว่าประชาชนไทยทุกคน เท่ากับสามารถนำเงินมาตรา 41 มีชดเชยให้กับประชาชนสิทธิอื่นได้ด้วย หรือหากเกรงงบประมาณไม่พอก็เพียงเติมงบประมาณเข้าไปเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องออก พ.ร.บ.ใหม่ คณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มี รมว.สธ.เป็นประธานจะดำเนินการเรื่องนี้หรือไม่" พญ.ประชุมพรกล่าว.

โดย: ขอบคุณข่าวจากไทยรัฐ [28 ก.ค. 53 21:42] ( IP A:58.9.224.33 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   อย่างที่บอกคนที่หนุนคือคนที่ไม่เคยตรวจคนไข้ไม่รู้สภาพความเป็นจริง นี่แหละหอคอยงาช้าง
ส่วนคนที่คัดค้านคือคนที่อยู่กะคนไข้นอนอยู่กับปัญหา รู้อะไรเป็นอะไร
โดย: ฟั่นเฟือน [28 ก.ค. 53 22:43] ( IP A:182.52.125.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   เมื่อก่อนใครโวยวายว่าการฟ้องร้องทำให้หมอลาออก
พรบ.จะลดการฟ้องร้องก็โวยวายอีกว่าจะเป็นภาระงบประมาน
คืออะไรก็ไม่เอกสักอย่าง ตกลงคุณฉลาดคิดเป็นอยู่คนเดียวมั้ง
ฉลาดจริง
ทำไมบริหารแพทยสภาเสียจนวงการแพทย์ตกต่ำ
จนไม่มีใครเชื่อถือและเสื่อมศรัทธา
โดย: เขาเรียกว่ามือไม่พายแต่เอาปากราน้ำ [28 ก.ค. 53 23:33] ( IP A:58.9.224.33 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน