ขำวะ
   มติสมาพันธ์แพทย์ฯเสนอ 4 ข้อแก้ร่างกม.คุ้มครองฯ

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 20 สิงหาคม 2553 17:02 น.

มติที่ประชุมสมาพันธ์แพทย์ฯ เสนอ 4 ข้อแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ป่วยฯ เร่งล่า 1 หมื่นรายชื่อร่วมกันร่าง กม.ฉบับใหม่ประกบฉบับเดิม ด้านตัวแทนแพทย์อัดเละรายละเอียด พ.ร.บ.ปัจจุบันส่งผลกระทบต่อแพทย์ยังไงต้องค้านสุดลิ่ม ขณะที่รองประธานสมาพันธ์เผยมี กม.เป็นตุ๊กตาไว้แล้ว 2 ร่าง

วันนี้ (20 ส.ค.) พญ.พจนา กองเงิน ประธานสมาพันธ์แพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ/รพท.) กล่าวภายหลังการประชุมสัมนาร่วมเฉพาะสมาพันธ์ฯ เรื่อง ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการเข้ารับบริการสาธารณสุข พ.ศ...... ว่า จากการหารือร่วมกันประมาณ 5 ชั่วโมง มติที่ประชุมเห็นตรงกันในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว โดยกำหนดทางเลือกไว้ 4 ข้อ ได้แก่ 1.เสนอให้ถอนร่างออกมาทำประชาพิจารณ์จากผู้ที่เกี่ยวข้องใหม่ 2.ถอนร่างออกมาก่อนแล้วทำประชาพิจารณ์อีกรอบโดยสภาวิชาชีพ 3.ให้ยกเลิกร่างฉบับนี้แล้วแก้ไขตาม มาตรา 41 ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 แทน และ 4.เสนอร่างใหม่เพื่อเปิดโอกาสใหเแพทย์ได้เป็นกรรมาธิการ

“ทั้งนี้ ทางผู้เข้าร่วมประชุมนั้นต่างก็กับเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.แต่อยากให้มีความเป็นธรรมและสามารถคุ้มครองทั้งสองฝ่าย นั่นคือคุ้มครองทั้งแพทย์และบุคลากรผู้ให้บริการสาธารณสุข และคุ้มครองผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเข้ารับบริการสาธารณสุขด้วย” พญ.พจนากล่าว

พญ.สุธัญญา บรรจงภาค ประชาสัมพันธ์สมาพันธ์แพทย์ฯ กล่าวว่า เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เนื้อหาในร่าง พ.ร.บ.ควรมีกรอบในการบริการที่มีคุณภาพมีการคุ้มครองที่ชัดเจน ส่วนเรื่องการเยียวยาสามารถทำได้แต่ต้องเป็นไปด้วยความสมเหตุสมผลไม่ใช่ดำเนินการในทุกรายที่ร้องเรียน สำหรับด้านกองทุนนั้นควรมีไว้แต่ต้องไม่เบียดบังเงินของประชาชน และที่สำคัญหากผู้ได้รับผลกระทบได้รับเงินชดเชยแล้วจะต้องยุติการฟ้องร้องในคดีอาญา อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทางสมาพันธ์กำลังอยู่ในช่วงการดำเนินการล่ารายชื่อ 10,000 รายชื่อ เพื่อหารือกันในการร่างกฏหมายฉบับใหม่ขึ้นไปประกบฉบับปัจจุบัน เนื่องจากเห็นว่า พ.ร.บ.ฉบับปัจจุบันที่รอเข้าวาระนั้นมีจุดอ่อนหลายประการ ซึ่งคาดว่าจะได้รายชื่อครบภายในเดือน ส.ค.นี้

ในวันเดียวกัน ระหว่างที่การประชุมหารือ นพ.วิสุทธิ์ ลัจฉเสวี ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า เหตุผลที่ต้องมีการคัดค้านร่าง พ.ร.บ.มากระทั่งวันนี้ เนื่องจากได้ศึกษาประเด็นสำคัญในร่าง พ.ร.บ.แล้วพบว่ามีหลายส่วนที่ส่งผลกระทบต่อแพทย์ โดยตั้งข้อสังเกตว่า 4 ประเด็น คือ 1.ในด้านคณะกรรมการพิจารณาความเสียหายมีคุณสมบัติไร้ความสามารถในการตัดสิน ความเสียหาย เนื่องจากสัดส่วนของแพทย์ผู้ให้บริการนั้นมีน้อย 2.ผู้รับบริการทางสาธารณสุขสามารถฟ้องร้องความเสียหายตลอดชีพ ตามมาตรา 25 ที่ระบุว่า ผู้เสียหายอาจยื่นคำขอรับเงินค่าเสียหายตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ต่อสำนักงาน หน่วยงานหรือองค์กรที่สำหนักงานกำหนดภายใน 3 ปี นับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ที่ก่อให้เกิดความเกิดความเสียหาย แต่ต้องไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่รู้ความเสียหาย ซึ่งผู้เสียหายอาจมีความไม่แน่นอน 3.ไม่มีการประณีประนอมยอมความตามที่ผู้สนับสุน พ.ร.บ.อ้าง เพราะมาตรา 33 เขียนว่ามีการทำสัญญาประณีประนอม แต่มาตรา 37 เปิดโอกาสให้ฟ้องร้องใหม่ ในกรณีที่มีความเสียหายปรากฏภายหลัง 4.หากผู้เสียหายฟ้องศาลแพ่งแล้วแพ้สามารถขอรับเงินชดเชยใหม่ได้ เพราะตามมาตรา 34 ที่ระบุว่า หากศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุด ยกฟ้องโดยไม่ได้วินิจฉัยว่า ผู้ให้บริการสาธารณสุข หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายไม่ต้องรับผิด คณะกรรมการอาจพิจารณาจ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายหรือไม่ก็ได้

“4 ประเด็นนี้เป็นพียงบางส่วนที่ส่งผลกระทบต่อแพทย์ผู้ให้บริการเท่านั้น ยังมีอีกหลายมาตราที่สามารถส่งผลต่อบุคลากรผู้ให้บริการสาธารณสุขซึ่งมันคือช่องโหว่ทางกฎหมายที่เห็นได้ชัด ดังนั้นแพทย์ทุกท่านควรเร่งทำความเข้าใจในรายมาตราให้ละเอียดเพื่อจะได้รับทราบในผลกระทบที่มี และร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นเพื่อแก้ไขในขั้นตอนต่อไป” นพ.วิสุทธิ์กล่าว

ขณะที่ นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ แพทย์ศัลยศาสตร์ - ประสาท รพ.ราชวิถี กล่าวว่า ในร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ควรที่จะตัดมาตรา 45 ออกทั้งหมด เนื่องจากมองว่าเป็นรายละเอียดที่ไม่มีผลใดๆ ในทางปฏิบัติ อีกทั้งเป็นการสื่อความหมายในลักษณะของการบีบบังคับให้แพทย์ต้องนำเงินไปจ่ายให้ผู้ป่วยไม่ว่าจะผิดหรือถูก เพราะตามหลักการแล้วไม่สนใจผิดถูกตามหลักการที่พยายามกล่าวอ้าง ทั้งนี้หากแพทย์ไม่จ่ายให้สิทธิการฟ้องอาญาก็ยังมี ที่บอกว่าควรตัดออกก็เนื่องจากตามกฏหมายอาญานั้นก็มีหลายมาตราที่ศาลสามารถใช้พิจารณาลดโทษได้ เช่น มาตรา 64 ความไม่รู้กฏหมาของแพทย์ มาตรา 69 มีความจำเป็น และมาตรา 78 มีคุณงามความดีมาก่อน และรู้สำนึกผิด ที่พยายามบรรเทาผลร้ายโดยการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ประโยชน์แก่การพิจารณา
ด้าน พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ รองประธานสมาพันธ์แพทย์ฯ กล่าวว่า ขณะนี้ทางสมาพันธ์ฯ ได้ดำเนินการร่าง พ.ร.บ.ขึ้นมา 2 ฉบับเพื่อใช้สำหรับเป็นตุ๊กตาในการพิจารณาปรับรุงแก้ไขกฎหมายฉบับใหม่โดยฉบับหนึ่งเป็นร่างที่เขียนขึ้นโดย นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ และฉบับที่ 2 ร่างที่สมาพันธ์ฯ แพทย์ร่วมกันเขียนขึ้นโดยมีตัวแทนจากสมาพันธ์เข้าไปปรึกษากับนายสนธิ ลิ้มทองกุล ที่แสดงความคิดเห็นว่าควรให้ขยายมาตรา 41 ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 เพื่อร่างเป็นกฏหมายคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากระบบบริการสาธารณสุข พ.ศ...... แทน

สงสัยต้องเรียนกฎหมายใหม่
อะไรคือไม่รู้กฎหมาย
อะไรคือทำผิดด้วยความจำเป็น
โดย: ยังกะคดีซีดีขยะ ไม่รู้กฏหมาย [21 ส.ค. 53 20:24] ( IP A:58.8.8.108 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   เวลาจะอ้างอะไร ต้องระวังหน่อย
อายเขาบ้าง ระวังโดนสวนหน้าแหกเปล่าๆ
โดย: ฟฟ [21 ส.ค. 53 20:26] ( IP A:58.8.8.108 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
    และที่สำคัญหากผู้ได้รับผลกระทบได้รับเงินชดเชยแล้วจะต้องยุติการฟ้องร้องในคดีอาญา
ขอเป็นนายก(อภิสิทธิ์)ว่างั้นเถอะ อายเขาหน่า พูดไปได้
โดย: อายชาวบ้านเขาบ้าง [21 ส.ค. 53 20:30] ( IP A:58.8.8.108 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   ทำไมไม่ขอแก้รัฐธรรมนูญให้เป็น "อภิสิทธิ์ชน" ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
โดย: คิดว่าตัวเองวิศษกว่าคนอื่นรึ [21 ส.ค. 53 21:40] ( IP A:58.9.191.119 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   ไม่ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญหรอก มีมาตรา ๘๐ วรรค ๒ ใช้ได้เลยอยู่แล้ว

ไม่รู้ว่า หมอหน้าเซ่อๆที่จบเนติฯคนไหน?? ไปอยู่ไปปั่นให้ ส.ว. หมู่ใดบ้าจี้โง่ตามเขียนใส่ลง ไปประจานความงี่เง่าของ "กลุ่มสว." ที่กินเงินเดือนเรือนแสน ออกกฎหมายมาเอื้อประโยชน์คนแค่ไม่กี่หมื่นที่เป็นมหาโจรสันดานขโมยโกงเลือดโกงเนื้อชาวบ้านมาเป็นแรมปีได้จนทุกวันนี้

สภาที่เต็มไปด้วยตัวเอี้ย ก็ออกกฎหมายสารเลวออกมาได้แบบนี้แหละ เอาไปใช้กันเถอะ เฮ้อ เวร
โดย: คนรู้ทัน ไม่รู้จริง (เรื่องหมอ) [23 ส.ค. 53 9:57] ( IP A:58.11.73.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   ขออภัยนะท่าจ้าวบ้าน ต้องแก้คำผิดอีกละ

ตรงประโยค "มหาโจรสันดานขโมย" ต้องขอเสริมวงเล็บต่อท้ายว่า

ที่แฝงตัวเป็นเหลือบมาเฟียอยู่ในแพทยสภาและสมาคมโรงพยาบาลเอกชนอยู่ไม่กี่สิบคน

ซึ่งเป็นใจความสำคัญที่ต้องการบอกเล่า ขาดเสียบ่ได้ เพราะเดี๋ยวจะเสียท่าให้พวกมหาโจรหมอที่จบเนฯกับที่กำลังเรียนเนฯด้วยเจตนาทุจริต เอาไปใช้ปลุกปั่นได้อีก

ท่านจ้าวบ้านรีบแก้ไขตามสมควรด้วยครับ !!!!!
โดย: คนรู้ทัน ไม่รู้จริง (เรื่องหมอ) [23 ส.ค. 53 10:03] ( IP A:58.11.73.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   ออกกฎหมายมาเอื้อประโยชน์คนแค่ไม่กี่หมื่นที่เป็นมหาโจรสันดานขโมยโกงเลือดโกงเนื้อชาวบ้านมาเป็นแรมปีได้จนทุกวันนี้

สภาที่เต็มไปด้วยตัวเอี้ย ก็ออกกฎหมายสารเลวออกมาได้แบบนี้แหละ เอาไปใช้กันเถอะ เฮ้อ เวร
โดย: คนรู้ทัน ไม่รู้จริง (เรื่องหมอ) [23 ส.ค. 53 9:57>
=======================================

อันนี้ก็อยากทราบอีก กฎหมายข้อใหนเหรอครับเอื้อประโยชน์ต่อหมอ เป็นหมอมายังไม่รู้กฎหมายข้อนี้เลยนะครับ

ที่รู้กฎหมายอยู่ก็ข้อทั่วๆไปครับ อยากอ่านหลายรอบแต่ไม่มีเวลา

ว่าแต่ เจ้าบ้านจะลบ คห. แรงๆใช่ไหมครับ ผมว่าคุณคนนี้คห. เขาก็แรงอยู่นะ ปล่อยผ่านดีแล้วเหรอ

ความเห็นของผมเองนะครับ แล้วแต่วิจารณญาน
โดย: Dr.K [23 ส.ค. 53 11:49] ( IP A:117.47.125.202 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   ความเห็น ที่เห็นด้วยกับเครือข่าย มันก็ถูกเสมอหละ
ของผมพิมพ์ไป ไม่มีอะไรหยาบเลย แต่ไม่ถูกใจ ก็โดนลบ
โดย: ไม่เห็นด้วยคือผิด [23 ส.ค. 53 13:11] ( IP A:180.183.124.252 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   ก็อย่างเงี้ยแหละ เว็ปนี้ก็เป็นอย่างเดียวกับเครือข่ายนี้
โดย: ระวังกาก [23 ส.ค. 53 13:33] ( IP A:125.24.57.123 X: )
รายละเอียด :
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)
รูปประกอบ :
.jpg .bmp .gif < 100K
จัดตำแหน่งรูป :
ชิดซ้าย
กึ่งกลาง
ชิดขวา
เสียงประกอบ : .wav .mp3 .wma .ogg < 300K
คลิปวีดีโอ (Youtube) :
ตัวอย่าง : http://www.youtube.com/watch?v=k_ufqno7NaE


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน