บทความดีๆ
   พ.ร.บ .คุ้มครองความเสียหายฯ กับผลกระทบด้านลบต่อสังคมในระยะยาว
โดย สุจิตรา 15 กันยายน 2553 12:42 น.


แรกทีเดียวผู้เขียนรู้สึกเพียงแค่ “เฉยๆ” กับ (ร่าง) พ.ร.บ.คุ้มครองความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พศ. ... แต่ก็สังเกตเห็นว่าเริ่มมีแพทย์จำนวนมากที่ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับ (ร่าง) พ.ร.บ.ผู้เขียนจึงเริ่มสนใจและศึกษาในรายละเอียดของ (ร่าง) พ.ร.บ. ฉบับนี้ ซึ่งก็ทำให้ได้เห็นประเด็นที่สร้างปัญหาแก่ผู้ปฏิบัติงานเพราะมีความไม่ชัดเ จนในหลายมาตรา นี่คือความไม่ชัดเจนในมิติด้านความเข้าใจหรือด้านการปฏิบัติตาม ครั้นเมื่อได้กลับมาคิดทบทวน ได้กลับไปศึกษาใหม่ ได้เทียบเคียงกับกฎหมายอื่น ได้เทียบเคียงกับปัญหาทางสังคมอื่นๆ ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ผู้เขียนก็ยิ่งมีความไม่เห็นด้วยเป็นทับทวี

ได้มีผู้รู้หลายท่านวิพากษ์ (ร่าง) พ.ร.บ.ฉบับนี้ในแง่ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบกับผู้ให้บริการด้านสาธารณส ุขและตัวระบบการให้บริการสาธารณสุข ซึ่งผู้เขียนคงไม่ไปวิพากษ์ในประเด็นเหล่านี้ ท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามจากรองเลขาธิการแพทยสภา ซึ่งรองเลขาฯ สามารถที่จะแสดงให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน

ประเด็นที่ผู้เขียนสนใจและตั้งคำถามคือประเด็นผลกระทบต่อสังคมในระยะยาว ทั้งนี้โดยพิจารณาจากกรอบแนวคิด โมเดลการแก้ปัญหา กระบวนการยกร่างจนมาสู่ (ร่าง) พ.ร.บ.ที่ปรากฏเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา

ใน (ร่าง) พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวได้กำหนดให้มีกองทุนเพื่อชดเชยความเสียหายจากการรับบริกา รสาธารณสุขโดยไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิด (ตามมาตรา 5 ของ (ร่าง) พ.ร.บ.ฉบับนี้) และเงินจากกองทุนก็มาจากเงินที่กำหนดให้สถานพยาบาลต่างๆ (รวมทั้งคลินิกที่ให้บริการในระดับชุมชนและร้านขายยาทุกร้าน) ต้องมาลงขันกันก่อน ทั้งจากโรงพยาบาลรัฐและเอกชนแล้ว ด้วยเหตุผลว่าสถานพยาบาลทุกแห่งเป็นผู้ให้บริการเหมือนกันและอาจมีโอกาสที่จ ะเกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์

ผู้เขียนคิดว่าถ้าสังคมเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว สังคมก็ควรที่จะต้องมีกอง ทุนเพื่อชดเชยความเสียหายจากการใช้ถนนที่สร้างอย่างไม่มีคุณภาพโดยไม่ต้อ งพิสูจน์ความรับผิด เช่น ถนนที่สร้างแล้วเกิดเป็นหลุมบ่อและทำให้ระบบช่วงล่างของรถได้รับความเสียหาย (ไม่มากก็น้อย) ถนนที่สร้างแล้วไม่ลาดเอียงตรงโค้งอย่างเพียงพอรวมทั้งไม่มีไฟถนนอย่างพอเพี ยง ทำให้รถที่วิ่งผ่านโค้งนั้นๆ ในยามค่ำมืดอาจเกิดอุบัติเหตุรถตกไหล่ทางหรือแหกโค้ง รวมทั้งรถชนกันหรือชนคนข้ามถนนซึ่งก็ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิตและท รัพย์สิน ในส่วนเงินของกองทุนเพื่อชดเชยความเสียหายจากการใช้ถนนฯ ก็กำหนดให้บริษัทรับสร้างถนนทั้งบริษัทเล็กและใหญ่ทั่วประเทศ (รวมทั้งบริษัทต่างชาติ) การไฟฟ้าภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง (เพราะเป็นคนติดตั้งไฟที่ควรจะพอเพียงเนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญ)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (เพราะอาจผลิตไฟไม่เพียงพอทำให้ไฟส่องสว่างถนนไม่สว่างเพียงพอ) และบริษัทน้อยใหญ่ที่รับทำราวกั้นขอบถนน (เพราะทำให้รถเสียหาย รถบุบ ไม่มีคุณภาพอย่างในเยอรมนี และไม่สามารถป้องกันรถไม่ให้ตกลงคูข้างถนน) รวมทั้งงบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีของทุกคน ในรูปเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ซึ่งรวมทั้งภาษีจากคนที่ไม่ได้ขับรถด้วยเพราะขับไม่เป็น) ถ้าหน่วยงานหรือผู้ประกอบการใดไม่ส่งเงินเข้าร่วมสมทบก็มีความผิดอาจถูกยึด หรืออายัดทรัพย์สินเพื่อให้ชำระเงินได้เช่นกัน สังคมก็ควรที่จะเรียกร้องให้มีกฎหมายที่กำหนดให้ต้องมีกองทุนเพื่อชดเชย ความเสียหายจากการบริโภคอาหาร เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย โดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิด เช่น อาหารที่ทำให้ท้องเสีย อาหารที่ไม่มีคุณค่าอาหาร อาหารที่ไม่เป็นไปตามภาพที่ปรากฏในเมนูอาหาร อาหารที่ปนเปื้อนทั้งสารฟอกขาว สารบอแรกซ์ ฯลฯ

อาหารที่ทำให้เกิดเศษอาหารติดค้างตามร่องฟันและทำให้ฟันผุ เครื่องสำอางที่ใช้แล้วหน้าหรือรักแร้ไม่ขาวดังคำโฆษณา เครื่องดื่มของหวานอัดลมที่ทำให้ฟันผุ ครีมหน้าขาวประเภท “กวนเอง” และทำให้เกิดอาการแพ้บนใบหน้า เสื้อผ้าที่ขาดรุ่ยเป็นขุยง่ายและตะเข็บแตกง่าย เสื้อสีตกและทำให้เสื้อผ้าชิ้นอื่นที่ซักร่วมกันเสียหาย เงินกองทุนก็ต้องมาจากบริษัทผู้ผลิตเสื้อผ้าทุกราย ผู้ผลิตเครื่องสำอางทุกราย และร้านอาหารทั้งเล็กใหญ่ทุกราย ทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรายใหญ่ระดับประเทศและรายเล็กประจำชุมชน รวมทั้งงบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีของทุกคน ในรูปเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ถ้าหน่วยงานหรือผู้ประกอบการใดไม่ส่งเงินเข้าร่วมสมทบก็มีความผิดอาจถูกยึดห รืออายัดทรัพย์สินเพื่อให้ชำระเงินได้

และเช่นกัน สังคมก็ควรที่จะเรียกร้องให้กฎหมายที่กำหนดให้ต้องมีกองทุนเพื่อชดเชย ความเสียหายจากการซื้อบ้านหรือห้องพักหรืออาคารชุด โดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิด เช่น บ้านที่ทรุดอย่างมาก บ้านที่ทรุดก่อนเวลา หมู่บ้านที่น้ำท่วมขังในหน้าฝน บ้านที่ไม่ได้คุณภาพ เช่น หลังคารั่ว พื้นปาร์เก้โก่งยกลอย หมู่บ้านที่ไม่มีส่วนกลางหรูตามที่โฆษณา บ้านอาคารชุดหรือห้องแถวที่สร้างไม่เสร็จทั้งจากผู้ประกอบการที่มีปัญหาการข าดสภาพคล่องรวมทั้งผู้ประกอบการที่ตั้งใจจะหลอกลวงผู้ซื้อ

หมู่บ้านที่ขโมยขึ้นบ้านเพราะระบบรักษาความปลอดภัยไม่ดีพอ เงินกองทุนในกรณีนี้ก็มาจากบริษัทก่อสร้างทุกราย ทั้งรายใหญ่ระดับบิ๊กโฟร์ของประเทศ และรายย่อยระดับตำบลตามชายแดน เจ้าของอาคารชุดและนิติบุคคลที่กำลังยื่นคำขอก่อสร้างนิติบุคคลของหมู่บ้าน บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องมุงหลังคา และบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปาร์เก้ บริษัทผู้ผลิตเสาเข็มก่อสร้าง กรมทะเบียนการค้าและกระทรวงพาณิชย์ที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบประวัติผู้ขอขึ้ นทะเบียนการค้าแต่ไม่สามารถตรวจพบผู้ประกอบการที่มีประวัติตั้งใจหลอกลวงผู้ บริโภค รวมทั้งเงินที่มาจากงบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีของทุกคนในรูปเงินอุดหนุนจา กรัฐบาล และเช่นกัน ถ้าหน่วยงานหรือผู้ประกอบการใดไม่ส่งเงินเข้าร่วมสมทบก็มีความผิดอาจถูกยึด หรืออายัดทรัพย์สินเพื่อให้ชำระเงินได้

แล้วกองทุนชดเชยความเสียหายจากกระบวนการ ยุติธรรมล่ะ?

ในปัจจุบันมีกฎหมายดังกล่าวแล้ว นั่นคือ “พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544” แต่ตาม พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว จำเลยผู้บริสุทธิ์ในคดีอาญาซึ่งคือผู้ที่ถูกกักขังแต่ในที่สุดแล้วเป็นผู้บร ิสุทธิ์ (เช่นจำเลยในคดีเชอรี่ แอน ดันแคน) จะได้รับการชดเชยก็ต่อเมื่อคดีถึงที่สิ้นสุด (คือฎีกา) ซึ่งอาจใช้เวลามากกว่า 10 ถึง 20 ปี ทำไมถึงไม่ชดเชยตั้งแต่ในชั้นที่ศาลอุทธรณ์กลับคำตัดสินของศาลชั้นต้นเลยโดย ไม่ต้องรอให้คดีถึงที่สิ้นสุด

ถ้าศาลฎีกากลับคำตัดสินของศาลอุทธรณ์แล้วจึงค่อยนำเงินคืน ในส่วนของเงินที่จ่ายตามพ.ร.บ.ฉบับนี้ก็เป็นเงินที่กระทรวงยุติธรรมต้องขอจา กงบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาลเป็นปีต่อปี ทำไม พ.ร.บ.นี้จึงไม่กำหนดให้ตั้งเป็นกองทุนเพื่อชดเชยผู้เสียหายจากกระบวนการยุต ิธรรมโดยเก็บเงินสมทบจากสถานีตำรวจภูธรตำบลทุกตำบล สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุกอำเภอ สถานีตำรวจในเขตนครบาลทุกแห่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากสำนักงานอัยการจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานอัยการสูงสุด จากศาลยุติธรรมชั้นต้นทั้งศาลแขวง ศาลจังหวัด ศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา จากสำนักงานทนายความเอกชนทุกแห่งทั้งใหญ่เล็กในประเทศทั้งสำนักงานทนายความข องคนไทยและที่เป็นสาขาของชาวต่างชาติ

แล้วกองทุนผู้ได้ รับความเสียหายจากการศึกษา ประมาณว่า เรียนแล้วสอบตก สอบเข้าศึกษาต่อสถาบันอื่นไม่ได้ กองทุนผู้ได้รับความเสียหายจากการได้รับบริการด้านสื่อมวลชน เช่น สื่อมวลชนที่ลงข่าวและทำให้เสียชื่อเสียง ลงข่าวผิดพลาด กองทุนผู้ได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค กองทุนชดเชยความเสียหายจากการใช้บริการโทรคมนาคม กองทุนชดเชยความเสียหายจากการใช้บริการขนส่งทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ รวมทั้งกองทุนในด้านต่างๆ อีกมากมาย
เมื่อไล่เรียงไปในแต่ละกองทุนที่อุบัติขึ้น มาแล้ว และที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา (ตามที่กล่าวในตอนต้น) สุดท้ายแล้วทุกหน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการเอกชนก็ต้องถูกกำหนดและบังคับใ ห้ต้องร่วมจ่ายเงินสมทบกับกองทุนใดกองทุนหนึ่ง หรืออาจหลายกองทุนพร้อมๆ กัน รวมทั้งเงินงบประมาณของแผ่นดินจำนวนมหาศาลที่ต้องมาสนับสนุนกองทุนเหล่านี้เ พียงเพื่อเตรียมชดเชยความเสียหาย โดยปล่อยให้คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้บริหาร รวมทั้งคณะอนุกรรมการที่เป็นผู้ปฏิบัติและมีอิทธิพลที่แท้จริงในแต่ละชุด

งบประมาณแผ่นดินที่ควรนำไปจัดสรรเพื่อการลงทุนของประเทศและพัฒนาประเทศในด้า นต่างๆ ซึ่งโดยปกติก็คิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมากอยู่แล้วก็จะต้องถูกลดทอนไปเพื่อกองท ุนเหล่านี้ การจ่ายของกองทุนเหล่านี้ในทางเศรษฐศาสตร์ถือว่าเป็นการใช้ จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิต (Non-productive expenditure)

ท่านผู้อ่านคิดว่าจำนวนการฟ้องร้องในเรื่องต่างๆ เหล่านี้เพื่อเรียกร้องการชดเชยจากกองทุนต่างๆ จะมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ หรือแนวโน้มจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆ

ท่านผู้อ่านคิดว่าเมื่อมีกองทุนต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้นแล้ว เงินชดเชยรวมจากกองทุนต่างๆ ที่ต้องใช้เพื่อชดเชยตามคำเรียกร้องเหล่านี้จะมีแนวโน้มการจ่ายมากขึ้นเรื่อ ยๆ ในแต่ละปีหรือลดลงไปเรื่อยๆ ในแต่ละปี

ท่านผู้อ่านคิดว่า เมื่อมีกองทุนต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้นแล้ว สังคมในอนาคตจะวุ่นวายหรือไม่

ท่านผู้อ่านคิดว่า เมื่อมีกองทุนต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้นแล้ว ประเทศชาติจะพัฒนาอย่างเต็มที่ได้อย่างไร

ท่านผู้อ่านหลายท่านอาจคิดแย้งว่า กองทุนอื่นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตั้งขึ้นมาเพราะมีศาลแพ่งในคดีละเมิดและ ศาลอาญาในกรณีที่เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือกรณีที่เข้าข่ายเป็นคดีอาญาอยู่แล้ ว ผู้ใช้บริการด้านต่างๆ สามารถฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งและคดีอาญาได้

คำถามคือ แล้วทำไมจึงต้องมีกองทุนความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขในเมื่อก็ไม่ ได้ตัดสิทธิการฟ้องร้องทางคดีแพ่งและคดีอาญาอยู่แล้วเช่นกัน
โดยส่วนตัวนั้น ผู้เขียนไม่เห็นด้วยกับการที่ต้องนำเงินทั้งเงินภาษีประชาชนในรูปของเงินงบป ระมาณและเงินของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่อาจมีคุณภาพและไม่ได้มีส่วนใน การก่อให้เกิดผลเสียหายในการให้บริการสาธารณสุขมารวมกันและให้กลุ่มบุคคลในน ามของ “คณะกรรมการบริหารกองทุน” มาเป็นผู้ดูแลกองทุน แม้จะมีความพยายามอธิบายว่า มีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมาคอยทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินและรับรองดังความใ นมาตรา 24 แต่นั่นก็มิได้เป็นหลักประกันที่แท้จริง เพราะมิเช่นนั้นประเทศไทยคงไม่ได้อยู่ลำดับที่ 15 จากทั้งหมด 16 ประเทศจากการจัดอันดับประเทศคอร์รัปชันในเอเชียในปี 2552 โดยบริษัทปรึกษาความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและการเมือง หรือ PERC - Political and Economic Risk Consultancy Ltd. ประเทศไทยได้คะแนน 7.63 ชนะประเทศอินโดนีเซียอยู่ประเทศเดียว และเล.วร้ายกว่ากัมพูชาซึ่งได้ 7.0 (ยิ่งคะแนนมาก ยิ่งคอร์รัปชันมาก)

ถ้าการลงขันกันของสถานพยาบาลต่างๆ เป็นในรูปของการซื้อประกันความเสี่ยง สถานพยาบาลนั้นๆ ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการฟ้องร้องหรือคดีความเพราะมีผู้ดำเนินการให้ และไม่ต้องถูกรบกวนให้ต้องลงขันเพิ่มในปีต่อไปแม้ว่าจะเกิดความเสียหายจริงจ ากการให้บริการสาธารณสุขของสถานพยาบาลนั้นๆ การลงขันในกองทุนก็อาจจะเป็นการคุ้มค่า และการมีกองทุนชดเชยความสียหายต่างๆ ก็อาจเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่สังคม แต่จะเห็นได้ว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้มิได้ห้ามการฟ้องร้องทางแพ่งและทางอาญาต่อศาล และศาลอาจพิจารณาให้สถานพยาบาลจ่ายมากกว่าที่เงินกองทุนที่จะจ่ายให้ นั่นหมายความว่าสถานพยาบาลนั้นก็ต้องจ่ายอยู่ดี รวมทั้งการลงขันในปีต่อไปก็อาจมีการปรับให้จ่ายเงินลงขันมากขึ้น ถ้าพบว่าเกิดเหตุการณ์ความเสียหายจากสถานพยาบาลนั้น ตามความในมาตรา 21

ทำไมจึงไม่เพียงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตามมาตรา 5 และมาตรา 6 และถ้าคำร้องมีมูลคณะกรรมการก็มีคำสั่งการให้สถานพยาบาลนั้นๆ ที่ถูกร้องและหน่วยงานต้นสังกัดของสถานพยาบาลนั้นๆ (ในกรณีเป็นสถานพยาบาลของรัฐ) จ่ายชดเชยในเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการ และรอผลการพิจารณาของศาลในที่สุด ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดีมีคุณภาพใส่ใจต่อการให ้บริการสาธารณสุขซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของสถานพยาบาลทั้งหมดก็ไม่ต้องมีภาระในการ ต้องจัดเงินมาลงขันในกองทุนดังกล่าว รวมทั้งไม่เป็นภาระแก่เงินงบประมาณแผ่นดินของประเทศซึ่งรัฐบาลควรที่จะนำเงิ นดังกล่าวไปลงทุนโดยเฉพาะด้านทรัพยากรมนุษย์คือลงทุนด้านการศึกษาและการลงทุ นในการการยกระดับจิตใจคนในสังคมเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร อย่างมีคุณธรรมและอย่างมีมนุษยธรรม
ถึงเวลาหรือยังที่สังคมเราจะปฏิรูปกระบวนการ ออกกฎหมายโดย

1. ผู้ยกร่างกฎหมายและผู้เสนอร่างกฎหมายจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได ้เสียในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายเป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปี ยกเว้นร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินได้ตามกฎหมาย ดังกล่าวเป็นเงินของแผ่นดิน (ในกรณี (ร่าง) พ.ร.บ.ฉบับนี้ ผู้มีรายชื่อในการประชุมเพื่อยกร่างทั้งในส่วนของข้าราชการของกรมสนับสนุนบร ิการสุขภาพ และผู้มีรายชื่อในส่วนของตัวแทนของผู้บริโภคจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งทั้งในคณะก รรมการ หรือในคณะอนุกรรมการเป็นเวลา 10 ปี) ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจในการผลักดันร่างกฎหมายฉบับนั้นๆ

2. รัฐบาลมีหน้าที่ที่จะบริหารประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าโดยผ่านการลงทุนและ การพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม รัฐสภามีหน้าที่ในการกำกับทิศทางของรัฐบาล และสังคม (ที่เจริญ) มีหน้าที่ในการติดตามการดำเนินงานของทุกฝ่าย ทุกคนในสังคมควรพยายามช่วยกันด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อที่จะให้ทั้งรัฐบาล รัฐสภา และสังคมได้ทำหน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ์ ทั้งด้วยการวิพากษ์ การวิจารณ์ ให้ข้อเสนแนะ ทำการตรวจสอบ การเดินขบวนประท้วง รวมทั้งการทำสิ่งที่เรียกว่า “Social Sanction” หรืออื่นๆ

กลุ่มคนในสังคมไม่ควรแสดงความไม่ไว้ใจในรัฐบาล หรือรัฐสภา และเชื่อว่าตนบริหารได้ดีกว่าจนนำมาสู่ความพยายามถ่ายโอนอำนาจบริหารและทรัพ ยากรเงินมาอยู่ในมือตนโดยการออกกฎหมายในรูปแบบที่จะทำให้เกิดกองทุนโดยนำเงิ นมาจากงบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นเงินของประชาชนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดหรือบังคับให้องค์กรอื่นต้องเข้าร่วมสมทบเงินในกอ งทุนนั้นๆ และให้ “คณะกรรมการกองทุน” เป็นผู้บริหาร

3. เพื่อให้สอดคล้องกับคำว่า “ประชาธิปไตย” (ซึ่งย่อมมิใช่ “ผู้แทนราษฎรธิปไตย” หรือ “พรรคการเมืองธิปไตย” ) และเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากความพร้อมของเทคโนโลยีการสื่อสารของสังคมในป ัจจุบันรวมทั้งเครือข่ายสังคมทางอินเทอร์เน็ต (ร่าง) กฎหมายที่จะเสนอเป็นพระราชบัญญัติ (ซึ่งโดยปกติไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน เพราะเรื่องที่เร่งด่วน เรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคง หรือเรื่องที่ต้องปกปิดไม่สามารถแพร่งพรายแก่สาธารณชนก่อนเวลาได้ด้วยเหตุที ่เกี่ยวข้องกับการเงิน อาทิ

การลดค่าเงิน รัฐบาลจะออกเป็นพระราชกำหนดและมีผลบังคับใช้แล้วจึงจะนำเข้าสู่สภาเพื่อออกเ ป็น พ.ร.บ.ตามมาในภายหลัง) ควรจะต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเพื่อร่วมกันในการแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่ างๆ ก่อนที่จะเข้าสู่รัฐสภา และได้ข้อยุติที่สังคมยอมรับร่วมกันโดย เฉพาะอย่างยิ่งในเชิงเจตนารมณ์หรือหลักการ การนำไปปฏิบัติ ความขัดแย้งกับหลักการหรือค่านิยมที่สำคัญของประเทศ รวมทั้งความขัดแย้งในทางปฏิบัติหรือหลักการกับกฎหมายอื่นที่ถือปฏิบัติอยู่แ ล้ว เพื่อมิให้เกิดปัญหาดังเช่น (ร่าง) พ.ร.บ.คุ้มครองความเสียหายฯ

สาระสำคัญของการระบบการปกครองที่ดีมิได้อยู่ที่กระบวนการใช้อำนาจว่าใช้โดยบ ุคคลเดียว โดยกลุ่มบุคคลกลุ่มเดียวที่เรียกว่า “เผด็จการ” หรือโดยคนหมู่มากของสังคมที่เรียกว่า “ระบอบประชาธิปไตย” สาระสำคัญของการระบบการปกครองที่ดีอยู่ที่ว่าการปกครองนั้นต้องเป็นไปเพื่อป ระโยชน์ของคนหมู่มากของสังคม

แต่ประโยชน์ของคนหมู่มากในขณะนั้น (ซึ่งในที่สุดก็ต้องตายจากไป) ก็ต้องไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมในระยะยาว ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้ เห็นแล้วว่า ถ้าสิ่งที่ผู้ร้ายที่ชื่อ “ระบอบเผด็จการ” ทำไปนั้นเพื่อประโยชน์ของสังคมระยะยาวแล้วก็ดูจะมีประโยชน์และคุณานุปการต่อ สังคมมากกว่าพระเอกที่ชื่อ “ระบอบประชาธิปไตย” ที่ยังประโยชน์เพียงคนหมู่มากในขณะนั้นแต่อาจทิ้งผลกรรมไว้ให้แก่สังคมใน ระยะยาวและแก่คนรุ่นหลัง


https://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9530000129592
โดย: จากคนดีๆ [18 ก.ย. 53 11:21] ( IP A:180.180.30.48 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ผู้เขียนไม่ได้มองปัญหารอบด้าน ว่าผู้เสียหายทางการแพทย์มีมากแค่ไหน และรองเลขาธิการแพทยสภาที่คุณให้เครดิตนั้น อยู่ในทีมละเมิดซ้ำเติมความทุกข์ของผู้เสียหายมากแค่ไหน

อ่านแค่วรรคแรก ก็ห่วยแตกแล้ว
รับจ้างมาเขียน
โดย: เรื่องอื่นไม่ต้องอ่าน [18 ก.ย. 53 12:08] ( IP A:58.9.187.107 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   คห.4 โชว์เกรียนอีกแล้ว
โดย: เกรียนดีแท้ [18 ก.ย. 53 13:26] ( IP A:58.9.46.187 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   ใครเชื่อก็..ปญอ.
โดย: เจ้าบ้าน [18 ก.ย. 53 19:53] ( IP A:124.121.140.25 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   พวกเสื้อแดง คิดจะโกงเชิงนโยบาย กลับไปอยู่กับพ่อทักษินไป
โดย: คนดีๆจาก ผู้จัดการ [20 ก.ย. 53 13:09] ( IP A:182.52.120.137 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   เห็นด้วยอย่างสนิทใจกับท่านจ้าวบ้าน

นึกไม่ถึงว่า เจ้าของบทความจะอยู่กับ ASTV ผู้จัดการ

และเป็นบทความที่ออกจากสื่อทางเลือกอย่างนี้

บทความที่ "ชี้นำปัญญาด้านที่มืดบอดให้กับสังคม" ก็ออกมาจาก ASTV ผู้จัดการได้เหมือนกัน เฮ้อ
โดย: คนรู้ทัน ไม่รู้จริง (เรื่องหมอ) [20 ก.ย. 53 15:28] ( IP A:58.8.122.214 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   เค้าถึงได้ว่า คนชั่วกลัวสื่อ ไง
โดย: หึหึ [20 ก.ย. 53 16:09] ( IP A:182.52.120.137 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   คุณสุจิตรา ครับ

ถ้าเชื่อว่าควรล้ม พ.ร.บ. ฉบับนี้ล่ะก็

เปิดหน้าชกกันจะจะดีไหมครับ ถ้าเจ้านายคุณที่ ASTV เห็นด้วยกับคุณให้ล้ม พ.ร.บ.ฯ ฉบับประชาชนหรือ ฉบับรัฐบาลนี่

ก็ให้ประกาศผ่านออกมาทาง ASTV เลยครับ

ตอนนี้ผมเดาเอาว่า มีแค่บางคนที่มีอิทธิพลอยู่ใน ASTV อาศัยความดังและอิทธิพลของความเป็น ASTV แอบชักใยอยู่ข้างหลังเพื่อล้มร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้

คุณสุจิตรา หากที่เขียนมาเป็นความเห็นของตัวเองจริงๆล้วนๆ ไม่มีการชี้หรือชักนำจากจ้าวนายคลุมหน้าเป็นอ้ายโม่งอยู่ข้างหลัง

ขอเชิญออกมาตั้งโต๊ะถกกันแล้วเรียกคนดูพันธมิตรมานั่งฟังกันเลยดีไหมครับ

ผมน่ะ เป็นพันธมิตร เป็นเสื้อเหลือง แต่ผมเป็นโดยมีเงื่อนไขง่ายๆอยู่เงื่อนไขเดียว คือ ต่อต้านการโกงและการโกหกทุกรูปแบบ ซึ่งรวมเอาการบิดเบือนหรือแม้แต่การใช้อิทธิพลบารมีหรือเครดิตของความเป็นสื่อทางเลือกไปบิดเบือนชี้นำให้สังคมที่เสพข่าวของสื่อเข้าใจเรื่องผิดเป็นเรื่องถูก หรือ เรื่องถูกเป็นเรื่องผิดด้วยครับ ตรงนี้ผมก็ต่อต้าน

ตอนนี้คุณสุจิตรา ทำให้ผมและใครแถวนี้อีกหลายคนเข้าใจว่า ASTV ไม่ได้ทำหน้าที่สื่ออย่างตรงไปตรงมาเหมือนอย่างเคยแล้ว

มาเลยครับ เอา แฟร์ๆ ถ้าคิดว่าเป็นแค่เรื่องเห็นต่างกัน จะเถียงกันแบบแฟร์ๆ ผมท้าให้จัดรายการโต้กันเลยครับ ไม่ต้องเชิญท่านประธานเครือข่ายฯก็ได้ ผมเอง (ถ้าท่านจ้าวบ้านจะร่วมด้วย หรือเหมาไปทำทั้งหมดก็ยินดีครับ) กับคนในเครือข่ายฯ เท่านั้นและจะไม่มีหมอที่เข้าข้างพวกผมร่วมอยู่ด้วยครับ เพื่อแฟร์ๆกัน นัดมาเลยนะครับ รออยู่
โดย: คนรู้ทัน ไม่รู้จริง (เรื่องหมอ) [21 ก.ย. 53 9:00] ( IP A:61.90.42.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   ก็ บอกแล้ว พวกชั่ว มักกลัวสื่อ เพราะ สื่อ จะตีแผ่ความจริงให้ประชาชนเห็น ว่าใครบางคนคิดจะเลียนแบบพ่อทักกี้ของมัน จะโกงเชิงนโยบาย หรือ สร้างนโยบายมาเพื่อโกงอย่างถูกต้อง ล้ำลึกๆ
โดย: คนชั่ว กลัวสื่อ [21 ก.ย. 53 13:08] ( IP A:125.26.111.228 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   ศรีธนญชัยตอนจบ ก็ตายเพราะ "ตรอมใจตาย" ครับ

เพราะความที่คอยแต่อาศัยไหวพริบความฉลาด "แกล้งโง่" เอาชนะคะคานคนที่ไหวพริบด้อยกว่า

ท้ายสุดก็หนี "กรรมหรือวิบากของตัวเอง" ไม่พ้น

เจอน้องชายตัวเองที่ใช้ไหวพริบหลอกฆ่าตายไปกับมือด้วยความอิจฉา
กลับชาติมาเกิดและมีไหวพริบเท่าทัน+ฉลาดกว่า ก็เลยตรอมใจตายไปเองจากไหวพริบ มั่วนิ่ม แกล้งเซ่อที่ไปก่อกรรมทำเข็ญไว้

บางคนแถวนี้ก็มักเป็นอย่างนี้ซะด้วย สันดานแก้ไม่หาย โดนเตือนโดนว่าก็ไม่ซึมทราบเข้าหัว ไม่รู้สำนึก

หรือว่าจะเป็นเพราะสายพันธุ์ "มันเป็นเช่นนั้นเอง" อย่างที่ท่านพุทธทาสว่าไว้ก็ไม่รู้
โดย: คนชั่วแกล้งโง่ หลอกแดกคน ปญอ. [22 ก.ย. 53 8:47] ( IP A:58.8.120.101 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   ข้อมูลจากเว็บ "ผู้จัดการ" วันนี้ 22 กันยายน 2553

นำเสนอเพื่อเปรียบเทียบดูว่า เว็บนี้กำลังชี้นำแบบเอียงๆผ่านการกั๊กข้อมูล เพื่อเข้าข้างฝ่ายหมอที่ตั้งใจล้ม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายทางการแพทย์ หรือไม่?? ขอตั้งข้อสังเกตว่า การจัดอันดับความเห็นยอดนิยม นั้น มักจะเป็นความเห็น "ที่เข้าข้างหมอทั้งสิ้น"

โดยดูที่สถิติตัวเลขคนดูบทความกับ คนที่ลงความเห็น (ขอย้ำว่าอย่าเพิ่งเห็นด้วยหรือคล้อยตามที่ผมให้ความเห็น แต่ขอให้ไตร่ตรอง) เช่น

บทความเกี่ยวข้องเรื่อง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายฯ โดยตรง

1. บอร์ด สปสช.ลั่นขยาย ม.41 พ.ร.บ.ผู้ป่วยฯ เท่ากับนับหนึ่งใหม่
https://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9530000128625

คนอ่าน 13170 คน ความเห็น 8 คน คนโหวต 45 คน ไม่เห็นด้วย 41 คน

2. พ.ร.บ .คุ้มครองความเสียหายฯ กับผลกระทบด้านลบต่อสังคมในระยะยาว
https://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9530000129592

คนอ่าน 1235 คน คนโหวต 28 คน ไม่มีการแสดงจำนวนคนที่เห็นด้วยหรือคัดค้าน แต่แสดงเป็นแถบสีของระดับรวมมากน้อยของปริมาณคนที่ชอบบทความนี้ ซึ่งใกล้ระดับ 5 ที่เป็นระดับสูงสุด


3. เอ็นจีโอจี้รัฐดัน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ เข้าสภา ขู่ชุมนุมใหญ่-ขีดเส้นตาย 30 ก.ย.นี้
https://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9530000132712

คนอ่าน 448 คน ความเห็น 15 คน คนโหวต 16 คน ไม่เห็นด้วย 16 คน

4. 8 ต.ค.ได้ผลประชาพิจารณ์พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ป่วยฯ
https://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9530000131573

คนอ่าน 185 คน ความเห็น 0 คน คนโหวต 4 คน เห็นด้วย 4 คน


5. หมอเสนอตั้งกองทุนประชาสงเคราะห์ช่วยผู้เสียหาย
https://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9530000130892

คนอ่าน 557 คน ความเห็น 6 คน คนโหวต 15 คน ไม่เห็นด้วย 9 คน

6. “จุรินทร์” ยัน พ.ร.บ.คุ้มครองฯจ่อคิว 19 ประชุมสภา ไม่ช้า
https://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9530000129912

คนอ่าน 478 คน ความเห็น 11 คน คนโหวต 17 คน ไม่เห็นด้วย 16 คน

7. เหยื่อสเตมเซลล์ดักพบ “จุรินทร์” แฉบิ๊ก อย.ลวงฉีดทำสุขภาพพัง
https://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9530000129889

คนอ่าน 5683 คน ความเห็น 24 คน คนโหวต 17 คน ไม่เห็นด้วย 16 คน

8. แพทยสภาโต้กรณีผู้เสียหายฟ้อง รพ.เอกชนผ่าตัดแก้หมันทำลำไส้เน่า
https://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9530000129199

คนอ่าน 3506 คน ความเห็น 22 คน คนโหวต 12 คน ไม่เห็นด้วย 3 คน
โดย: นี่แหละ สื่อทางเลือก-->เอียงข้าง [22 ก.ย. 53 9:57] ( IP A:58.8.120.101 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   คราวนี้ เรามาเทียบดูกับหัวข้อข่าวที่ไม่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฯ

1. “นิมิตร์” หนุนสุดตัว ขยายซีแอลยาต้านไวรัสเอดส์
https://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9530000133411

คนอ่าน 283 คน ความเห็น 0 คน คนโหวต 4 คน ไม่เห็นด้วย 0 คน

2. “หมอสมาน” ไม่หวั่น บ.น้ำเมา ยัน คกก.เหล้าทำตาม กม.
https://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9530000133188

คนอ่าน 999 คน ความเห็น 5 คน คนโหวต 7 คน ไม่เห็นด้วย 1 คน

3. “จุรินทร์” ยันหวัด 2009 ไม่ใช่เหตุทำ เด็ก ร.ร.เซนต์คาเบรียล เสียชีวิต
https://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9530000132814

คนอ่าน 1015 คน ความเห็น 3 คน คนโหวต 1 คน ไม่เห็นด้วย 0 คน

4. ผู้ปกครอง-ร.ร.ยันไม่มีเด็กเซนต์คาเบรียลป่วยหวัด 09 ติดเชื้อหัวใจ
https://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9530000132504

คนอ่าน 2575 คน ความเห็น 10 คน คนโหวต 2 คน ไม่เห็นด้วย 0 คน

5. วิจัยพบเด็กฟังเพลงคลาสสิกส่อแววฉลาด - วอนจัดพื้นที่เพื่อครอบครัวผ่านวิทยุรัฐ 3 ชม./วัน
https://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9530000131661

คนอ่าน 2563 คน ความเห็น 23 คน คนโหวต 8 คน ไม่เห็นด้วย 1 คน

6. “นพดล” จี้แพทยสภาเอาผิดจริยธรรม “หมอพรทิพย์” คาดรู้ผลเดือนหน้า
https://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9530000130943

คนอ่าน 1737 คน ความเห็น 21 คน คนโหวต 22 คน ไม่เห็นด้วย 17 คน

7. รักษา 3 ปี สาวโดนน้ำกรด เปลี่ยนหน้าสำเร็จ!
https://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9530000129853

คนอ่าน 29837 คน ความเห็น 42 คน คนโหวต 71 คน ไม่เห็นด้วย 1 คน

8. ฟ้อง รพ.เอกชนชื่อดังเปลี่ยนคนดีเป็นคนป่วย ร้องค่าเสียหาย 14 ล้านบาท โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 14 กันยายน 2553 01:08 น.
https://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9530000128620

คนอ่าน 29464 คน ความเห็น 112 คน คนโหวต 101 คน ไม่เห็นด้วย 29 คน

9. แพทยสภาโต้กรณีผู้เสียหายฟ้อง รพ.เอกชนผ่าตัดแก้หมันทำลำไส้เน่า โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 14 กันยายน 2553 17:16 น.
https://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9530000129199

คนอ่าน 3514 คน ความเห็น 22 คน คนโหวต 12 คน ไม่เห็นด้วย 3 คน

ที่น่าสะดุดใจมากกก็ตรง หัวข้อข่าวที่ 8. และ 9. นี่แหละ เพราะเป็นข่าวเรื่องคนไข้กับ ร.พ. คู่เดียวกัน เพียงแต่เพิ่มข่าวที่แพทยสภาออกมาให้ข่าวโต้ ห่างจากข่าวแรกยังไม่ทันข้ามวัน แต่ทำไม ????? จำนวนคนอ่าน จำนวนความเห็น จำนวนคนโหวตทั้งที่เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย ถึงได้แตกต่างราวหน้ามือเป็นหลังเท้า !!!!!!!!!!!!
พ่อแม่พี่น้องทั้งหลาย โดยเฉพาะท่านที่เป็น พ.ธ.ม. ท่านเห็นด้วยกับข้อกล่าวหาของผมหรือยังว่า ที่เว็บ ASTV ตรงเรื่องหมอๆน่ะ ไม่ตรงไม่เที่ยงนักหรอก จะบอกให้
โดย: นี่แหละ สื่อทางเลือก-->เอียงข้าง [24 ก.ย. 53 9:13] ( IP A:58.8.118.32 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน