KHAN ค้านกายภาพบำบัด
   ที่ สกภ.๑๘๗/๒๕๕๓

๗ ตุลาคม ๒๕๕๓

เรื่อง ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
เรียน ประธานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในระบบบริการสาธารณสุข

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในระบบบริการสาธารณสุข โดยมีผู้แทนสภากายภาพบำบัดเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชุดดังกล่าวด้วย เพื่อพิจารณาเนื้อหาเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... นั้น เนื่องจากร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน สภากายภาพบำบัด ขอให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... ดังต่อไปนี้
๑. องค์ประกอบของคณะกรรมการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีฯ ตามมาตรา ๗ , คณะอนุกรรมการพิจารณาให้เงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา ๑๒ , คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ตาม มาตรา ๒๘ , คณะอนุกรรมการประเมินเงินชดเชยตามมาตรา ๓๐ และคณะกรรมการฯ ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๕๐ จำเป็นต้องมีตัวแทนของสภาวิชาชีพด้านสาธารณสุขทั้ง ๖ สภาวิชาชีพเข้าร่วมเป็นกรรมการ เนื่องจากผู้ที่จะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงทางการแพทย์ การวิเคราะห์ถึงสาเหตุแห่งความเสียหาย เพื่อแจ้งให้สถานพยาบาลพิจารณาหาแนวทางพัฒนาระบบความปลอดภัยและป้องกันความเสียหาย รวมทั้งการให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตราฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้องและดีที่สุด จึงต้องเป็นผู้รู้ในวิชาชีพนั้น ๆ ด้วย
KHAN ค้าน จะมีสภาวิชาชีพก็ไม่ได้มีปัญหา แต่การจะอ้างว่าต้องสภาวิชาชีพจึงตัดสินได้และยุติธรรม นี่ยังไม่แน่ เพราะแพทยสภาบอกไม่มีมูล ศาลก็ลงโทษบ่อย และลูกขุนศาลในสหรัฐก็ตัดสินคดีแพทย์ได้โดยการฟังหมอสองฝ่ายโต้แย้งกัน และหมอนิติเวช ก็บอกสองแม่ลูกรถชนตาย แต่น้องที่เป็นหมอธรรมดาบอกว่าโดนฆ่า คนที่ตัดสินได้ดี ต้องเป็นคนดีที่ฟังคนเก่งโต้กัน ไม่ใช่ต้องเป็นคนเก่งแต่เลว
๒. กรณีเงินที่จะนำมาเข้ามาสบทบในกองทุนสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีฯ ตามมาตรา ๒๒(๑) และ (๒) นั้น สภากายภาพบำบัด เห็นว่ายังมีรายละเอียดของกฎหมายที่ไม่ชัดเจน ดังนั้น เงินตาม มาตรา ๒๒ (๑) ควรระบุให้ชัดเจนถึงหลักเกณฑ์และวิธีการนำมาเงินดังกล่าวมาเข้ากองทุนฯ ได้อย่างไร ส่วนเงินตามมาตรา ๒๒ (๒) ควรทำความเข้าใจกับผู้ให้บริการเกี่ยวหลักเกณฑ์ วิธีการ และจำนวนเงินที่เรียกเก็บจากสถานพยาบาลซึ่งจะต้องถูกบังคับให้จ่ายสบทบเข้ากองทุนสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดี ฯ
KHAN ค้าน เงินนี่จะยังไม่ระบุ ต้องออกเป็นข้อบังคับภายหลัง ออกมากออกน้อยก็ไม่ได้มีคนค้าน ออกมากหมอค้าน ออกน้อยไม่พอใช้ แต่เงินนี่เป็ฯเงินคนไข้ไม่ต้องวอรี่


/ ๓. กรณีอัตราค่าปรับ ...


๓. กรณีอัตราค่าปรับกรณีสถานพยาบาลไม่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีฯ ซึ่งกำหนดไว้ร้อยละ ๒ ต่อเดือนตามมาตรา ๒๑ วรรคสองนั้น สภากายภาพบำบัด เห็นว่าเป็นอัตราค่าปรับที่สูงเกินไป ควรพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าปรับให้เหมาะสม
KHAN ค้าน เขาคงไม่ปรับโหดหรอก และหากปรับโหดก็ฟ้องศาลปกครองได้ ค่าปรับศาลมีสิทธิ์ลดได้เสมอ
๔. กรณีที่ผู้เสียหายประสงค์เข้าสู่กระบวนการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและเงินชดเชยตามกฎหมายฉบับนี้แล้ว สภากายภาพบำบัด เห็นว่าผู้เสียหายไม่ควรใช้สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่งแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขอีกต่อไป จึงควรมีบทบัญญัติของกฎหมายในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้เสียหายที่เข้าสู่กระบวนการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและเงินชดเชยตามร่างกฎหมายฉบับนี้แล้ว สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่งแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขได้อีก
KHAN ค้าน ถ้าเป็นอย่างนั้น กรณีอื่นก็ต้องเป็นแบบนี้ อีกหน่อยคนรวยก็หลุดคดีหมด จะยกเว้นเป็นกรณีพิเศษก็คงไม่ดี

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและโปรดแจ้งให้คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในระบบบริการสาธารณสุขทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอัญชลี ฝูงชมเชย)
อุปนายกสภากายภาพบำบัดคนที่สอง
รักษาการแทนนายกสภากายภาพบำบัด

สภากายภาพบำบัด
โทร. ๐-๒๑๔๑-๔๒๘๑
โทรสาร. ๐-๒๑๔๓-๙๗๕๓
โดย: ฟฟ [11 ต.ค. 53 19:53] ( IP A:58.8.1.219 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   เฮ้อ นี่ก็อีกละ

ให้รับเงินแล้วไปห้ามเขาฟ้องร้องต่อ

คุณอัญชลี ฝูงชมเชย ครับ อย่าลืมว่าตัวเองเป็นกลุ่มวิชาชีพแพทย์นะครับ คือเป็นหมอคนนะ ไม่ใช่หมอความ

แค่คุณเขียนมาข้อนี้ "ก็ตกม้าตาย ตั้งแต่ยังไม่ทันคร่อมอานม้าเลยหล่ะ"

สิทธิในการฟ้องร้องทางกฎหมายนี้น่ะ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกๆคน (รวมทั้งตัวคุณและพวกพ้องในวิชาชีพด้วย)ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทุกฉบับที่ผ่านมา ย้ำนะครับว่า ทุกฉบับที่ผ่านมา ไม่ใช่แค่ฉบับปัจจุบันนี้เท่านั้น คุณถึงกับอาจหาญแนะนำให้เขียนกฎหมายฉบับเล็กกว่านี้ ไปลบล้างกฎหมายสูงสุดของประเทศเลย ฤๅ ??? อุแม่จ้าว ทำได้ไงเนี่ย เอาสมองส่วนไหนคิดกันมา???

ฉะนั้น แค่ผมอ่านเจอข้อนี้ในประกาศของคุณ ผมก็ไม่อ่านที่เหลือแล้วครับ มันแสดงความ "ไม่รู้ ไม่ศึกษาให้ถ่องแท้ แล้วเปล่งวาจาแสดงความอ่อนด้อยของตัวเอง และอาจรวมทั้งคนอื่นๆที่ร่วมด้วยช่วยคุณเข็นประกาศนี้ออกมาน่ะ"

แล้วผมอยากเดาต่อไปว่า นี่คุณและเพื่อนพ้องนอกจากไม่ได้ศึกษาเองอย่างละเอียดรอบคอบก่อนเปล่งประกาศนี้ออกมาแล้ว อาจเป็นว่า คุณไปลอกความคิดหรือลอกการบ้านที่หมอหรือใครอื่นจับยัดใส่มือคุณมา

แล้วคิดต่อไปว่า หากอาชีพที่คุณทำอยู่มีวิธีคิด/วิธีทำงานกันแบบนี้

แล้วคนที่ไม่ใช่หมออย่างผม หรืออย่างตาสีตาสาชาวบ้านๆ

จะเชื่อถือผลงานของคุณได้ไหมเนี่ย??? เฮ้อ จบจากสถาบันการศึกษาที่ไหนกันมาบ้างล่ะเนี่ย ??????
โดย: คนรู้ไม่ทัน=ซื่อบื้อ [13 ต.ค. 53 9:35] ( IP A:58.8.229.32 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน