KHAN ค้านกายภาพบำบัด
   ที่ สกภ.๑๘๗/๒๕๕๓

๗ ตุลาคม ๒๕๕๓

เรื่อง ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
เรียน ประธานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในระบบบริการสาธารณสุข

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในระบบบริการสาธารณสุข โดยมีผู้แทนสภากายภาพบำบัดเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชุดดังกล่าวด้วย เพื่อพิจารณาเนื้อหาเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... นั้น เนื่องจากร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน สภากายภาพบำบัด ขอให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... ดังต่อไปนี้
๑. องค์ประกอบของคณะกรรมการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีฯ ตามมาตรา ๗ , คณะอนุกรรมการพิจารณาให้เงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา ๑๒ , คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ตาม มาตรา ๒๘ , คณะอนุกรรมการประเมินเงินชดเชยตามมาตรา ๓๐ และคณะกรรมการฯ ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๕๐ จำเป็นต้องมีตัวแทนของสภาวิชาชีพด้านสาธารณสุขทั้ง ๖ สภาวิชาชีพเข้าร่วมเป็นกรรมการ เนื่องจากผู้ที่จะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงทางการแพทย์ การวิเคราะห์ถึงสาเหตุแห่งความเสียหาย เพื่อแจ้งให้สถานพยาบาลพิจารณาหาแนวทางพัฒนาระบบความปลอดภัยและป้องกันความเสียหาย รวมทั้งการให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตราฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้องและดีที่สุด จึงต้องเป็นผู้รู้ในวิชาชีพนั้น ๆ ด้วย
KHAN ค้าน จะมีสภาวิชาชีพก็ไม่ได้มีปัญหา แต่การจะอ้างว่าต้องสภาวิชาชีพจึงตัดสินได้และยุติธรรม นี่ยังไม่แน่ เพราะแพทยสภาบอกไม่มีมูล ศาลก็ลงโทษบ่อย และลูกขุนศาลในสหรัฐก็ตัดสินคดีแพทย์ได้โดยการฟังหมอสองฝ่ายโต้แย้งกัน และหมอนิติเวช ก็บอกสองแม่ลูกรถชนตาย แต่น้องที่เป็นหมอธรรมดาบอกว่าโดนฆ่า คนที่ตัดสินได้ดี ต้องเป็นคนดีที่ฟังคนเก่งโต้กัน ไม่ใช่ต้องเป็นคนเก่งแต่เลว
๒. กรณีเงินที่จะนำมาเข้ามาสบทบในกองทุนสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีฯ ตามมาตรา ๒๒(๑) และ (๒) นั้น สภากายภาพบำบัด เห็นว่ายังมีรายละเอียดของกฎหมายที่ไม่ชัดเจน ดังนั้น เงินตาม มาตรา ๒๒ (๑) ควรระบุให้ชัดเจนถึงหลักเกณฑ์และวิธีการนำมาเงินดังกล่าวมาเข้ากองทุนฯ ได้อย่างไร ส่วนเงินตามมาตรา ๒๒ (๒) ควรทำความเข้าใจกับผู้ให้บริการเกี่ยวหลักเกณฑ์ วิธีการ และจำนวนเงินที่เรียกเก็บจากสถานพยาบาลซึ่งจะต้องถูกบังคับให้จ่ายสบทบเข้ากองทุนสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดี ฯ
KHAN ค้าน เงินนี่จะยังไม่ระบุ ต้องออกเป็นข้อบังคับภายหลัง ออกมากออกน้อยก็ไม่ได้มีคนค้าน ออกมากหมอค้าน ออกน้อยไม่พอใช้ แต่เงินนี่เป็ฯเงินคนไข้ไม่ต้องวอรี่


/ ๓. กรณีอัตราค่าปรับ ...


๓. กรณีอัตราค่าปรับกรณีสถานพยาบาลไม่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีฯ ซึ่งกำหนดไว้ร้อยละ ๒ ต่อเดือนตามมาตรา ๒๑ วรรคสองนั้น สภากายภาพบำบัด เห็นว่าเป็นอัตราค่าปรับที่สูงเกินไป ควรพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าปรับให้เหมาะสม
KHAN ค้าน เขาคงไม่ปรับโหดหรอก และหากปรับโหดก็ฟ้องศาลปกครองได้ ค่าปรับศาลมีสิทธิ์ลดได้เสมอ
๔. กรณีที่ผู้เสียหายประสงค์เข้าสู่กระบวนการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและเงินชดเชยตามกฎหมายฉบับนี้แล้ว สภากายภาพบำบัด เห็นว่าผู้เสียหายไม่ควรใช้สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่งแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขอีกต่อไป จึงควรมีบทบัญญัติของกฎหมายในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้เสียหายที่เข้าสู่กระบวนการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและเงินชดเชยตามร่างกฎหมายฉบับนี้แล้ว สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่งแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขได้อีก
KHAN ค้าน ถ้าเป็นอย่างนั้น กรณีอื่นก็ต้องเป็นแบบนี้ อีกหน่อยคนรวยก็หลุดคดีหมด จะยกเว้นเป็นกรณีพิเศษก็คงไม่ดี

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและโปรดแจ้งให้คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในระบบบริการสาธารณสุขทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอัญชลี ฝูงชมเชย)
อุปนายกสภากายภาพบำบัดคนที่สอง
รักษาการแทนนายกสภากายภาพบำบัด

สภากายภาพบำบัด
โทร. ๐-๒๑๔๑-๔๒๘๑
โทรสาร. ๐-๒๑๔๓-๙๗๕๓
โดย: ฟฟ [11 ต.ค. 53 19:53] ( IP A:58.8.1.219 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   เฮ้อ นี่ก็อีกละ

ให้รับเงินแล้วไปห้ามเขาฟ้องร้องต่อ

คุณอัญชลี ฝูงชมเชย ครับ อย่าลืมว่าตัวเองเป็นกลุ่มวิชาชีพแพทย์นะครับ คือเป็นหมอคนนะ ไม่ใช่หมอความ

แค่คุณเขียนมาข้อนี้ "ก็ตกม้าตาย ตั้งแต่ยังไม่ทันคร่อมอานม้าเลยหล่ะ"

สิทธิในการฟ้องร้องทางกฎหมายนี้น่ะ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกๆคน (รวมทั้งตัวคุณและพวกพ้องในวิชาชีพด้วย)ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทุกฉบับที่ผ่านมา ย้ำนะครับว่า ทุกฉบับที่ผ่านมา ไม่ใช่แค่ฉบับปัจจุบันนี้เท่านั้น คุณถึงกับอาจหาญแนะนำให้เขียนกฎหมายฉบับเล็กกว่านี้ ไปลบล้างกฎหมายสูงสุดของประเทศเลย ฤๅ ??? อุแม่จ้าว ทำได้ไงเนี่ย เอาสมองส่วนไหนคิดกันมา???

ฉะนั้น แค่ผมอ่านเจอข้อนี้ในประกาศของคุณ ผมก็ไม่อ่านที่เหลือแล้วครับ มันแสดงความ "ไม่รู้ ไม่ศึกษาให้ถ่องแท้ แล้วเปล่งวาจาแสดงความอ่อนด้อยของตัวเอง และอาจรวมทั้งคนอื่นๆที่ร่วมด้วยช่วยคุณเข็นประกาศนี้ออกมาน่ะ"

แล้วผมอยากเดาต่อไปว่า นี่คุณและเพื่อนพ้องนอกจากไม่ได้ศึกษาเองอย่างละเอียดรอบคอบก่อนเปล่งประกาศนี้ออกมาแล้ว อาจเป็นว่า คุณไปลอกความคิดหรือลอกการบ้านที่หมอหรือใครอื่นจับยัดใส่มือคุณมา

แล้วคิดต่อไปว่า หากอาชีพที่คุณทำอยู่มีวิธีคิด/วิธีทำงานกันแบบนี้

แล้วคนที่ไม่ใช่หมออย่างผม หรืออย่างตาสีตาสาชาวบ้านๆ

จะเชื่อถือผลงานของคุณได้ไหมเนี่ย??? เฮ้อ จบจากสถาบันการศึกษาที่ไหนกันมาบ้างล่ะเนี่ย ??????
โดย: คนรู้ไม่ทัน=ซื่อบื้อ [13 ต.ค. 53 9:35] ( IP A:58.8.229.32 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   

Great post i must say and thanks for the information. Education is definitely a sticky subject. However, is still among the leading topics of our time. I appreciate your post and look forward to more. Meta

โดย: wvrkbzsudemutpk@alilot.com [19 เม.ย. 65 17:27] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   

Wonderful blog post. This is absolute magic from you! I have never seen a more wonderful post than this one. You've really made my day today with this. I hope you keep this up! Meta

โดย: pzrxcxjytrwe@metalunits.com [19 เม.ย. 65 17:32] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   

Truly, this article is really one of the very best in the history of articles. I am a antique ’Article’ collector and I sometimes read some new articles if I find them interesting. And I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work! Biologische voeding

โดย: pzrxcxjytrwe@metalunits.com [19 เม.ย. 65 17:34] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   

This website is remarkable information and facts it's really excellent Meta

โดย: yzbgzdlpxvkf@maxresistance.com [19 เม.ย. 65 17:37] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or tips. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it! Laserontharing

โดย: jonas.shourya@colddots.com [19 เม.ย. 65 17:41] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   

wow, great, I was wondering how to cure acne naturally. and found your site by google, learned a lot, now i’m a bit clear. I’ve bookmark your site and also add rss. keep us updated. Meta

โดย: jonas.shourya@colddots.com [19 เม.ย. 65 17:43] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   

Regular visits listed here are the easiest method to appreciate your energy, which is why why I am going to the website everyday, searching for new, interesting info. Many, thank you! Crypto

โดย: kyizsokerijpkn@maxresistance.com [19 เม.ย. 65 17:45] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   

This is very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post! Crypto

โดย: kyizsokerijpkn@maxresistance.com [19 เม.ย. 65 17:47] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   

It should be noted that whilst ordering papers for sale at paper writing service, you can get unkind attitude. In case you feel that the bureau is trying to cheat you, don't buy term paper from it. Warmtepompen

โดย: pzrxcxjytrwe@metalunits.com [19 เม.ย. 65 17:48] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   

This is a fantastic website , thanks for sharing. Crypto

โดย: pzrxcxjytrwe@metalunits.com [19 เม.ย. 65 17:51] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   

You completely match our expectation and the variety of our information. Chalets

โดย: yzbgzdlpxvkf@maxresistance.com [19 เม.ย. 65 17:52] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   

This is a fabulous post I seen because of offer it. It is really what I expected to see trust in future you will continue in sharing such a mind boggling post Verzekeringen

โดย: yzbgzdlpxvkf@maxresistance.com [19 เม.ย. 65 17:54] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   

Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Zonnepanelen

โดย: kyizsokerijpkn@maxresistance.com [19 เม.ย. 65 17:56] ( IP A:172.17.0.1 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน