KHANค้าน กทม
   ที่ นว 154/ 2553 วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
681 ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. 10300

8 ตุลาคม 2553
เรื่อง ขอส่งข้อสรุปประเด็นความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ...
เรียน ท่านประธานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในระบบบริการสาธารณสุข
อ้างถึง หนังสือที่ สธ 0702.06/3451 ลงวันที่ 30 กันยายน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสรุปประเด็นความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการ
รับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ...
ตามหนังสือที่ สธ 0702.06/3451 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 เรื่อง ขอข้อสรุปประเด็นความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ... ทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลร่วมกับองค์กรแพทย์และฝ่ายการพยาบาลขอสรุปความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1.ชื่อร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ...
เห็นด้วยว่าใช้ชื่อร่างดังกล่าว
KHAN ค้าน อันนี้ไม่ค้านขอคารวะ
2.หลักการ
ต้องการให้ความช่วยเหลือจากผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข
3. เหตุผล
ผลกระทบ ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากระบบหรือตัวบุคคล หมายถึง แพทย์หรือกลุ่มวิชาชีพ การช่วยเหลือเยียวยาค่าเสียหายนั้นควรเป็นผลจากการละเมิด หรือเกิดจากการกระทำที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
4. นิยาม (มาตรา 3)
นิยาม ผู้เสียหาย หมายถึง ใครให้ชัดเจน แรงงานต่างด้าวรวมด้วยหรือไม่
KHAN ค้าน ต้องรวม หากเขาจ่ายเงิน
ความเสียหายทางด้านจิตใจจะประเมินอย่างไร สมควรจ่ายหรือไม่
KHAN ค้าน ต้องรวมตามหลักกฎหมาย ใหม่ๆก็คงโต้กัน แต่ศาลจะตัดสินเป็นบรรทัดฐาน

มาตรฐานทางด้านวิชาชีพจะอิงมาตรฐานของสภาวิชาชีพหรือมาตรฐานจากคณะกรรมการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบสาธารณสุข
5. หมวด 1.คุ้มครองผู้เสียหาย
มาตรา 5
การจะหยุดยั้งการฟ้องร้องจะหยุดได้อย่างไร เมื่อเนื้อหาในมาตรา 5 กำหนดให้รับเงิน
/ช่วยเหลือ...


- 2 -

ช่วยเหลือเบื้องต้น และเงินช่วยเหลือชดเชยแล้วยังไม่พอใจ ยังสามารถฟ้องต่อได้ ทำไมถึงสร้างทางเลือกการรับเงินไว้หลายทาง ถ้ายังไม่พอใจสามารถฟ้องช่องทางอื่นต่อได้อีก น่าจะจบที่การรับเงินจากมาตรา 5 และตัดสิทธิ์การใช้ช่องทางอื่น
KHAN ค้าน ไม่ควรตัดสิทธิ์ เพราะจะกันคนรวยฟาดหัวด้วยเงินในเรื่องอื่น
มาตรา 6
การประเมินความเสียหายที่เกิดจากการกระทำที่ต่ำกว่ามาตรฐานกับความยากที่จะให้ผู้เสียหายได้รับเงินจากกองทุนอาจไม่ได้อยู่ในทิศทางเดียวกัน ถ้าผู้ประเมินไม่ใช่บุคคลในวิชาชีพ ความรู้ที่จะนำมาใช้ตัดสินว่ามาตรฐานหรือไม่ ถือเป็นประเด็นสำคัญและอาจนำมาสู่ปัญหาใหญ่ในอนาคต ทำให้ระบบสาธารณสุขกลับสู่ยุคที่ถอยหลังกลับ
KHAN ค้าน จะมีสภาวิชาชีพก็ไม่ได้มีปัญหา แต่การจะอ้างว่าต้องสภาวิชาชีพจึงตัดสินได้และยุติธรรม นี่ยังไม่แน่ เพราะแพทยสภาบอกไม่มีมูล ศาลก็ลงโทษบ่อย และลูกขุนศาลในสหรัฐก็ตัดสินคดีแพทย์ได้โดยการฟังหมอสองฝ่ายโต้แย้งกัน และหมอนิติเวช ก็บอกสองแม่ลูกรถชนตาย แต่น้องที่เป็นหมอธรรมดาบอกว่าโดนฆ่า คนที่ตัดสินได้ดี ต้องเป็นคนดีที่ฟังคนเก่งโต้กัน ไม่ใช่ต้องเป็นคนเก่งแต่เลว
และพยาบาลก็ยังว่าหมอผิดได้เลย https://www.nytimes.com/2010/02/12/us/12nurses.html
บ้านเราจะมีไหม
6. หมวด 2.กรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์
มาตรา 7-19
กรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระบบสาธารณสุข มาตรา 7 (3) ควรใช้ร่างของกฤษฎีกา เนื่องจากประกอบด้วยผู้แทนของสภาวิชาชีพ การวางมาตรฐานทางวิชาชีพจะเป็นไปตามวิชาการ
7. หมวด 3. กองทุน
มาตรา 20-24
KHAN ค้าน ก็ไม่มีปัญหาแต่ชาวบ้านเขารังเกียจอดีตสภาวิชาชีพที่ไม่เป็นธรรม
ตามมาตรา 20 เงินเข้ากองทุนในส่วนสถานพยาบาลของรัฐ รัฐบาลน่าจะจ่ายเงินในส่วนดังกล่าวเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากระบบทางด้านสาธารณสุขที่ไม่พร้อม ไม่ว่าด้านบุคลากร เครื่องมือ รัฐบาลน่าจะเป็นผู้รับผิดชอบมากกว่า แต่ถ้าเป็นเรื่องตัวบุคคลที่กระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง น่าจะเรียกจากส่วนที่เป็นของผู้ที่กระทำละเมิดโดยตรงหรือจากสถานพยาบาลน่าจะถูกต้องเหมาะสมกว่า คล้ายกับ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 การใช้เงินจากเงินบำรุงหรืองบประมาณสมทบจะมีผลกระทบต่อระบบการให้บริการมากยิ่งขึ้น
KHAN ค้าน นี่เป็นสาเหตุว่าทำไมยังฟ้องได้เสมอ

8. หมวด 4.การพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือฯ
มาตรา 25-37
การกำหนดอายุความควรจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และถ้าพบความเสียหายภายหลังอีก สถานพยาบาลไม่ควรจะต้องรับผิดชอบอีก รัฐบาลควรจะให้การเยียวยาต่อเนื่อง เพราะการทำงานถือเป็นเรื่องของขวัญ กำลังใจ ถ้ายิ่งไม่จบในเร็ววันทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรด้านสาธารณสุขยิ่งด้อยประสิทธิภาพลง
9. หมวด 5.การไกล่เกลี่ย
KHAN ค้าน ควรให้สากลหน่อยดีกว่าไหม จะได้เป็นประเทศพัฒนากับเขาบ้างสักเรื่องก็ยังดี
มาตรา 38-44
การไกล่เกลี่ย สถานพยาบาลมีทางเลือกในการให้การช่วยเหลือนอกจากตัวเงินได้อีก
/ ไม่ใช่....

- 3 -
ไม่ใช่ตัวเงินอย่างเดียว
เห็นด้วยในหลักการ
10. หมวด 6.การพัฒนาระบบความปลอดภัย
มาตรา 42-44
สถานพยาบาลมีการพัฒนาระบบความปลอดภัยอยู่แล้ว แต่อาจติดขัดที่บุคลากรและเครื่องมือ
การวิเคราะห์สาเหตุแห่งความเสียหาย ระบบของโรงพยาบาลสามารถดำเนินการได้ ข้อมูลความเสียหายถ้าวิเคราะห์โดยคณะอนุกรรมการประเมินเงินชดเชยไม่แน่ใจว่าจะประเมินได้ครอบคลุม บุคลากรในสถานพยาบาลย่อมรู้ปัญหาดี
11. หมวด 7.การฟ้องคดีอาญาและบทกำหนดโทษ
มาตรา 45-46
ตัว พ.ร.บ.ดังกล่าวกำหนดว่าการจ่ายเงินชดเชยต้องเป็นการกระทำที่ต่ำกว่ามาตรฐาน กรณีที่ความเสียหายเกิดจากการกระทำที่เป็นไปตามมาตรฐาน บุคลากรทางด้านสาธารณสุขต้องหาทางจ่ายหรือรับผิดไว้ก่อนหรือไม่ เพราะถ้าถูกฟ้องในศาลอาญาจะได้เป็นช่องทางบรรเทาผลร้ายแห่งคดี แต่ถ้าต่อสู้ว่าไม่ได้กระทำผิดและยังไม่ได้มีการจ่ายเงินชดเชย ถ้าศาลตัดสินว่าผิดเท่ากับเป็นการไม่รู้สำนึกในความผิดหรือไม่ การเขียนข้อความในร่าง พ.ร.บ.มาตรา 45 จะช่วยทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีได้อย่างไร
KHAN ค้าน ในสวีเดน คนเขียนหนังสือช่วยคนไข้ไปเอาเงินก็คือหมอคู่กรณี แบบนี้ ก็คงไม่มีเรื่องหรอก ให้ ผู้อำนวยการทำให้ก็ได้แต่ให้คู่กรณีชี้แจงความจริง
12. บทเฉพาะกาล
มาตรา 47-50
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่หวังผลประโยชน์จากตัวร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ใช้โอกาสเข้ามาสร้างระบบหรือวางระบบที่ไม่โปร่งใสและเป็นธรรมสำหรับคู่กรณี ระหว่างกลุ่มวิชาชีพกับผู้ป่วยได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นพ.จรูญศักดิ์ นวลแจ่ม
ภาควิชานิติเวชศาสตร์
โทร.0 2244 3206
โทรสาร. 0 2241 1661
https://www.vajira.ac.th
โดย: AA [11 ต.ค. 53 20:34] ( IP A:58.8.1.219 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ดีเลยครับ คุณหมอ จรูญศักดิ์ นวลแจ่ม

อุตส่าห์อยู่ภาควิชานิติเวชศาสตร์ ของวชิรพยาบาล

ไม่ทราบว่า คดีที่หญิงตายท้องกลมท้องแรกซึ่งเป็นภรรยาของลูกจ้างประจำในโรงพยาบาลวชิรเอง มีคำตอบชัดหรือยังครับว่า นี่เวลาก็ล่วงเลยมาข้ามปีแล้วครับ จนคนไข้เขายื่นฟ้องศาลแล้ว จนผู้ว่า กทม. ทั้งคนเก่า ทั้งคนปัจจุบันเสียผู้เสียคนรับปากว่าจะสางเรื่องให้เสร็จแต่กลับผิดนัดแถมไม่ยอมให้พบหน้าอีกต่างหาก แล้วตกลง

เป็นเรื่องเหตุสุดวิสัย หรือ เป็นความผิดพลาดที่ป้องกันได้แต่คนไข้สองชีวิตถึงตายอย่างไม่น่าตาย กันแน่ครับ????

แล้วผลชันสูตรคดีนี้ของทางโรงพยาบาลวชิร ทำไมถึงได้ ไม่ตรงกันกับ ของทางคุณหมอพรทิพย์ โรจน์สุนันท์ ละครับ หรือว่าคุณหมอเรียนตำราชันสูตร "คนละเล่ม" กันครับ

อ้อ ถึงกับให้เบอร์โทรศัพท์ที่ภาควิชาไว้ด้วย ดีมากครับ ยังไงขอเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือด้วยจะยิ่งดีเลยครับ ผมเชื่อว่าญาติของคนไข้ที่ตายที่โรงพยาบาลวชิรอีกหลายๆคนอยากที่จะโทรฯหา อ้อ ช่วยรับโทรศัพท์ด้วยนะครับ ได้ยินจากญาติคนไข้คนหนึ่งบอกว่า เคยพยายามโทรฯเช้าโทรฯเย็นอยู่หลายวัน ได้รับแจ้งจากคนรับสายว่าไม่ว่างตลอดเลยครับ หรือว่า ถ้าโทรฯมาถามมาเชียร์ให้ล้ม พ.ร.บ.ฯ ถึงจะว่างรับสายหรือครับ????
โดย: คนรู้ทัน ไม่รู้จริง (เรื่องหมอ) [12 ต.ค. 53 11:00] ( IP A:115.87.198.104 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   เหมือนของคดีห้างทองเปล่าที่ของคุณหญิงไม่ตรงกับกรรมการนิติเวชในการชันสูตรครั้งสุดท้าย

ป.วิ อาญา เรื่องการชันสูตรพลิกศพ นิติวิทย์อยู่ตรงไหนของ กฎหมาย เอย

อันนี้ยังไม่ข้ามไปเรื่อง re-autopsy เลยนะจ๊ะ
โดย: อยากรู้ผลชันสูตรมาเปรียบเทียบกัน ก่อนบอกใครถูก [12 ต.ค. 53 15:05] ( IP A:61.7.235.230 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   

คนเก่งแต่เลว น่าจะรวมถึงการผิดลูกเมียผู้อื่นด้วย เช่นเป็นแพทย์นิติเวช จ และมีสัมพันธ์สวาทกับเจ้าหน้าที่งานวิชาการ ป ใน รพ.ที่ทำงานเดียวกัน 

โดย: pathumwanlaws@gmail.com [6 พ.ย. 60] ( IP A:58.8.156.237 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน