เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก
   ศาล ปค.นัดไต่สวนด่วน ผู้สมัครสอบแพทย์ เหตุถูกตัดสิทธิ์แค่รูปถ่าย 1 ใบ

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 27 ตุลาคม 2553 18:27 น.


คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ยื่นฟ้องสถาบันแพทยศาสตร์ ตัดสิทธิ์การสอบ “ศรัญญา” ต่อศาลปกครอง เหตุส่งรูปถ่ายสมัครไม่ครบ โดยขาดไปจำนวน 1 ใบ ล่าสุด ศาลนัดไต่สวนเป็นการด่วนพรุ่งนี้ เพื่อจะให้การคุ้มครองสิทธิฯ เป็นการชั่วคราวหรือไม่พรุ่งนี้

วันนี้ (27 ต.ค.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ยื่นหนังสือฟ้องประธานกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เนื่องจากตัดสิทธิการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์ของ นางสาวศรัญญา จันนามวงศ์ ต่อศาลปกครองกลาง

โดย นางสาวศรัญญา จันนามวงค์ ได้มีหนังสือลงวันที่ 20 ตุลาคม 2553 ขอความเป็นธรรมต่อประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และหนังสือวันที่ 26 ตุลาคม ขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดำเนินการฟ้องศาลปกครองแทน เนื่องจากเห็นว่าการตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าสอบคัดเลือกดังกล่าวกระทบต่อสิทธิมนุษยชน

ข้อเท็จจริงเนื่องจากประธานกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ลงนามในประกาศของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 เรื่องหลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2554 ผ่านระบบรับตรง (Direct Admissions) โดยกำหนดเอกสารประกอบใบสมัครสอบ ประกอบด้วย เอกสารหลักฐานต่างๆ และรูปถ่ายขนาดนิ้วครึ่ง จำนวน 5 รูป เขียนชื่อ-สกุล ด้านหลังรูปทุกรูปให้อ่านได้ชัดเจน และติดรูปถ่าย 1 รูปลงในใบสมัคร ส่วนที่เหลืออีก 4 รูป จัดใส่ซองจดหมายเล็ก ปิดผนึกเขียนหน้าซองว่า “รูปถ่ายจำนวน 4 รูป” หรือใส่ถุงพลาสติกใส โดยให้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในกำหนดวันที่ 3 กันยายน 2553 โดยถือวันที่ประทับตามไปรษณีย์

นางสาวศรัญญา จันนามวงศ์ ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการเรียนได้เกรดเฉลี่ย 3.84 และประสงค์จะเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์ จึงได้ยื่นสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเรียนในคณะแพทยศาสตร์ ผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2553 โดยได้ชำระค่าสมัครสอบ 1,215 บาท ในวันเดียวกัน และส่งเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบ ต่อมาวันที่ 15 ตุลาคม 2553 นางสาวศรัญญา จันนามวงค์ ได้ตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบและสถานที่สอบในเว็บไซต์ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ ที่เว็บไซต์ https://www.9.si.mahidol.ac.th พบว่า ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าสอบ โดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ให้เหตุผลว่า พ้นกำหนดการส่งเอกสารเพิ่มเติมไปแล้ว โดยอ้างว่า ได้ขยายเวลาส่งเอกสารเพิ่มเติมจากวันที่ 3 กันยายน 2553 มาเป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2553 แล้ว แต่นางสาวศรัญญา จันนามวงค์ ไม่ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด จึงไม่สามารถแก้ไขให้เข้าสอบได้ และจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงตามประกาศของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ไม่ได้ระบุว่าให้ผู้สมัครเข้าไปตรวจสอบภายในวันที่เท่าใดและเวลาใด จึงเข้าใจว่า ผู้สมัครสอบทุกคนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้จนถึงวันสอบ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

1.การตัดสิทธิ์ไม่ให้ นางสาวศรัญญา จันนามวงศ์ เข้าสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยเหตุผลและกฎหมาย เพราะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ตัดสิทธิ์โดยไม่ให้โอกาสได้โต้แย้ง และแสดงพยานหลักฐานตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 30 ประกอบกับไม่ได้แจ้งวันเวลาที่ตรวจสอบให้แน่ชัด จึงมิใช่ความบกพร่องของนางสาวศรัญญา จันนามวงศ์ ที่เข้าไปตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบในวันที่ 15 ตุลาคม 2553 อันเป็นวันที่พ้นระยะเวลาการส่งหลักฐานเพิ่มเติมที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยกำหนดขึ้นเอง หลังจากการรับสมัคร อีกทั้งเหตุผลที่อ้างว่า นางสาวศรัญญา จันนามวงศ์ ส่งรูปไม่ครบโดยขาดไปจำนวน 1 ใบ จากที่กำหนดให้ส่ง 5 ใบ ก็น่าเชื่อว่าไม่เป็นความจริง เนื่องจาก นางสาวศรัญญา จันนามวงศ์ ได้ยืนยันว่า ได้จัดส่งรูปถ่ายให้ครบถ้วนแล้ว และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย อ้างว่า ได้ส่งรูปถ่ายไม่ครบจำนวนโดยขาดไป 1 ใบ ก็มิได้มีหลักฐานยืนยันได้ว่าเป็นการส่งไม่ครบ หรือมีการสูญหายในขั้นตอนใด ซึ่งถือเป็นความบกพร่องของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ยิ่งกว่านั้นยังไม่ปรากฏเหตุผลที่รับฟังได้ว่าการขาดรูปถ่ายเพียง 1 ใบจะเป็นสาระสำคัญทำให้กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ไม่อาจดำเนินการให้นางสาวศรัญญา จันนามวงศ์ มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกดังกล่าวได้ เนื่องจากหลักฐานรูปถ่ายเป็นเพียงเอกสารประกอบการพิสูจน์ตัวบุคคลของผู้สมัครสอบเท่านั้น ซึ่งรูปถ่ายจำนวน 4 รูป ตามที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย อ้างว่า ได้รับนั้นย่อมเพียงพอต่อการพิสูจน์ตัวบุคคลแล้ว

2.การกระทำของประธานกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กระทบต่อสิทธิมนุษยชนของนางสาวศรัญญา จันนามวงศ์ ที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 26 27 28 29 30 50 52 57 วรรคแรก และ 58

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีอำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257(3) จึงขอให้ศาลปกครองกลางพิจารณาพิพากษาเพิกถอนประกาศของประธานกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และการกระทำที่มีผลเป็นการตัดสิทธิ์มิให้ นางสาวศรัญญา จันนามวงศ์ สอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์ และสั่งคุ้มครองชั่วคราวโดยขอให้ นางสาวศรัญญา จันนามวงศ์ มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์ในวันที่ 30 ตุลาคม 2553

ล่าสุด ศาลปกครองมีคำสั่งนัดไต่สวน ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553 เวลา 14.00 น.ณ ห้องไต่สวนชั้น 2 ศาลปกครองกลาง เพื่อมีคำสั่งว่า จะคุ้มครองให้มีสิทธิ์เข้าสอบในวันที่ 30 ตุลาคม 2553 หรือไม่
เรื่องแค่นี้ไม่ต้องรอศาลสั่งหรอก อายเขาเปล่าๆ
ถ้าเขาไม่มีรูปเลยก็ว่าไปอย่าง นี่ขาดแค่รูปเดียวซึ่งยังไม่รู้ว่าใครทำขาด ก็อปเอานิดเดียวก็ได้ เรียกมาเซ็นใหม่หรือส่งใหม่ก็ได้
กลับคำสั่งตัวเองซะก็หมดเรื่อง ทำไมต้องรอศาลสั่ง
โดย: เป็นผมไม่ต้องรอศาลปกครองหรอก [27 ต.ค. 53 20:14] ( IP A:58.11.85.5 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   เรื่องแค่นี้ไม่ต้องรอศาลสั่งหรอก อายเขาเปล่าๆ
ถ้าเขาไม่มีรูปเลยก็ว่าไปอย่าง นี่ขาดแค่รูปเดียวซึ่งยังไม่รู้ว่าใครทำขาด ก็อปเอานิดเดียวก็ได้ เรียกมาเซ็นใหม่หรือส่งใหม่ก็ได้
กลับคำสั่งตัวเองซะก็หมดเรื่อง ทำไมต้องรอศาลสั่ง
โดย: เป็นผมไม่ต้องรอศาลปกครองหรอก
โดย: aa [27 ต.ค. 53 20:17] ( IP A:58.11.85.5 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   เชียร์คห ที่ 2 สุดโต่ง สุดลิ่มทิ่มประตู กสพท. ซิ เอ้า!!!!!
โดย: คนรู้ทัน ไม่รู้จริง (เรื่องหมอ) [28 ต.ค. 53 10:46] ( IP A:58.8.110.180 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   บ้านเราบางทีเรื่องเล็กยิ่งกว่าเล็ก ก็ทำเป็นเรื่องใหญ่
แต่เรื่องใหญ่ ๆ กลับทำเอาหูไปนาเอาตาไปไร่
โดย: กรูเครียดโว้ยยยยยยยยยยยยยย [28 ต.ค. 53 16:56] ( IP A:115.87.176.251 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ตุลาการศาลปกครองกลาง ได้มีคำสั่งทุเลาบังคับคำสั่งที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ถูกผู้ฟ้องที่แจ้งว่า น.ส.ศรัญญา จันนามวงค์ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา และน.ส.ศิริขวัญ เจริญสุขโสภณ นักเรียนชั้น ม. 6 ที่จะเข้าสอบคัดเลือกเข้าสอบในหลักเดียวกัน ว่าไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทย์บัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ฝ่ายกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2554 เมื่อศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาคำสั่งดังกล่าวแล้ว ส่งผลให้ น.ส.ศรัญญา จะได้สิทธิ์เข้าสอบแพทย์ดังกล่าว
โดย: aa [29 ต.ค. 53 23:35] ( IP A:115.87.194.164 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน