นี่เลยเอาไปอ่านซะ
   รายงานการระบาดของการอักเสบในลูกตาแบบเฉียบพลันหลังผ่าตัดต้อกระจก
ศักรินทร์ อัษญคุณ, นิมิตร อิทธิพันธ์ุกุล, ดิเรก ผาติกุลศิลา, เจนจิต ชูวุฒยากร, ภารดี คุณาวิศรุต,
โสภา วัฒนานิกร, สมสงวน อัษญคุณ
ภูมิหลัง: การอักเสบในลูกตาเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงที่สุดอย่างหนึ่งของการผ่าตัดตาซึ่งรวมถึงการผ่าตัดต้อกระจก
การระบาดของการอักเสบในลูกตาแบบเฉียบพลันหลังผ่าตัดต้อกระจกเคยมีรายงานในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ
วัตถุประสงค์: เพื่อรายงานการระบาดของการอักเสบในลูกตาแบบเฉียบพลันหลังผ่าตัดต้อกระจกที่ได้ส่งต่อผู้ป่วย
มารักษาที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างมีนาคม พ.ศ. 2549
วัสดุและวิธีการ: ทำการศึกษาแบบสังเกตในกลุ่มผู้ป่วยจากเวชระเบียนผู้ป่วย ซึ่งถูกส่งตัวมารับการรักษาการอักเสบ
ในลูกตาแบบเฉียบพลันหลังผ่าตัดต้อกระจกที่โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งได้ทำการ
ผ่าตัดในเวลา 2 วันโดยอาสาสมัครจากมูลนิธิหนึ่ง
ผลการศึกษา: ผู้ศึกษาได้รายงานผู้ป่วยอักเสบในลูกตาแบบเฉียบพลันหลังผ่าตัดต้อกระจก 31 ราย (33 ตา) โดย
เกิดหลังผ่าตัดใส่เลนส์เทียม แบบ extracapsular cataract extraction 32 ตา และ ผ่าตัดใส่เลนส์เทียมแบบทุติยภูมิ
1 ตา ผลการสืบสวนทางจุลชีววิทยาพบ Gram positive cocci จากน้ำวุ้นตา 4 ราย ผู้ป่วยทุกรายได้รับการรักษา
ด้วยยาหยอดตาปฏิชีวนะแบบเข้มข้น ร่วมกับฉีดยาปฏิชีวนะเข้าวุ้นตา 32 ตา ฉีดยาปฏิชีวนะเข้าใต้เยื่อบุตา 1 ตา
และทำผ่าตัดแบบ pars plana vitrectomy 15 ตา จากการประเมินสภาพการมองเห็นก่อนและหลังรักษา พบว่าสายตา
ดีขึ้น 75.8% (25 ตา) สายตาลดลง 9.1% (3 ตา) และสายตาคงเดิม 15.2% (5 ตา)
สรุป: การผ่าตัดตาต้อกระจกในปริมาณมาก อาจเกิดการระบาดของ การอักเสบในลูกตาแบบเฉียบพลันได้ การรักษา
ที่เหมาะสมและทันทีจะช่วยให้สายตาดีขึ้น
Med Assoc Thai 2000; 83: 902-7.
28. Trinavarat A, Atchaneeyasakul LO. Surgical
techniques of cataract surgery and subsequent
postoperative endophthalmitis. J Med Assoc Thai
2005; 88(Suppl 9): S1-5.
29. Mamalis N, Edelhauser HF, Dawson DG, Chew J,
LeBoyer RM, Werner L. Toxic anterior segment
syndrome. J Cataract Refract Surg 2006; 32: 324-33.
โดย: จะได้ตาหายบอด สื่อเฮ ง ซว ย [12 ม.ค. 53 19:37] ( IP A:58.8.11.161 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   POST-SURGICAL ENDOPHTHALMITIS EPIDEMICS: QUALITY CONTROL AND
SURVEILLANCE
Taraprasad Das, MD
L V Prasad Eye Institute, Hyderabad
Guest Editorial
Medicine and science have progressed
tremendously since the dawn of modern
research, heralded by the pioneering
work of William Harvey in the early
1600s. Modern day cataract surgery is
both safe and reliable- safe because of
the aseptic precautions we adopt each
time we operate, and reliable because
we have mastered the technique and
technology of delicate microsurgery.
These practices have become such an
integral part of the operating room and
training of health personnel, that we
tend to forget the history.
In the mid-1800s hospitals were unclean, operating
rooms dirty and surgeons operated in street
clothes and bare hands. Nearly half the patients
died as a result of infection. Ignaz Semmelewis
(1847), the Hungarian physician, was the first to
stress the need for cleanliness during surgery. But
this was ill understood till Louis Pasteur and Robert
Koch (mid 1800s) proved that certain bacteria
could cause certain diseases. These discoveries
indeed convinced the English surgeon Joseph Lister
(1865) to using carbolic acid to sterilize surgical
wounds. This was later replaced by more aseptic
practices such as cleaning the surgical site, and
wearing sterilized gowns, gloves, and mask.
Following the improvement in standards of nursing
care in the 1800s led by Florence Nightingale
during the Crimean war and the training she
established in St Thomas Hospital, London, the
modern era of assured and infection-free surgeries
began. These all-round improvements in
asepsis and adoption of sterile techniques with a
particular emphasis on preparation of the conjunctival
cul-de-sac1 led to a significant reduction in
the incidence of post –cataract surgery infectious
endophthalmitis, more so in past fifty years. 2
This reduction in postoperative infection is, however,
has not been uniformly felt., and it is still far
from eliminated. Despite meticulous precautions,
both isolated infections and epidemics of postcataract
surgery endophthalmitis do occur from
time to time. The isolated infections require urgent
attention, and with our current knowledge and
management strategies we can save
the majority of eyes, if not all. 2
Endophthalmitis epidemics, on the
other hand, are far more serious, it is
difficult to determine the source of
infection, and hence they are difficult
to handle, both medically and legally.
It short, these events suggest a major
failure of the entire system of patient
care and surgery. Undoubtedly it is
the primary responsibility of all of us
to prevent such incidences, and in the
event of an accident, to take every
possible measure to determine the source of infection.
The process begins with honest reporting. In past 15
years there are a few reports of post cataract
surgery infectious endophthalmitis epidemics in the
[English> literature from Thailand,3 Saudi Arabia,4
Italy,5 Canada,6 Turkey,7 and the USA.8 Reports from
India are singularly lacking barring certain stray
reports in newspapers of post cataract surgery
infectious endophthalmitis leading to blindness in
“mass cataract surgical camps”. It is hard to believe
that endophthalmitis epidemics do not occur in India.
It is more regrettable that isolated reports of contaminated
infusion solutions 9 are not taken seriously
either by the pharmaceutical industry or the Government.
While the volume of reports represents only
the tip of the iceberg, there are even fewer attempts
to locate the source of infection. In reported instances
the source of infection following cataract
surgery has been traced to a defective sterilization
system, 3 environmental pollution, 4,8infected
tubings,5 contaminated viscoelastics, 6 and irrigating
solutions. 7 With enough perseverance and with
improved microbiological techniques available to us
today it would be possible to track the source of
infection in many instances.
Infection control and quality assurance should be a
continuing effort at any hospital. This begins with
honest reporting, assiduous probing, and adoption of
appropriate actions. Every hospital must have a
dedicated quality assurance team . There has to be
a common protocol and standard. 10 This team
should have the liberty to implement all corrective
January - March 2001 7
measures to avoid any mishap culminating in human
tragedy. There is also great merit in centralized
surveillance system 11 for region, state, or country.
This will help provide a uniform and rational treatment,
and also monitor the industry. We all have
individual and collective responsibility- the physicians,
the hospital management staff, the health
personnel, and never the least the drug and device
industry.
References
1. Speaker MG, Menikoff JA. Prophylaxis of
endophthalmitis with topical-povidone iodine.
Ophthalmology 1991; 98: 1769-75
2. Das T, Dogra MR, Gopal L, Jalali S, Kumar A,
Malpani A, Natarajan S, Rajeev B, Sharma S.
Post-surgical endophthalmitis: diagnosis and
management. Indian J Ophthalmol 1995; 43:
103-116
3. Swaddiwudhipong W, Linlawan P, Prasantong R,
Kitphati R, Wongwatcharapaiboon P. A report of
an outbreak of postoperative endophthalmitis. J
Med Assoc Thai 2000; 83: 902-7
4. Tabbara KF, al Jabarti AL. Hospital construction0-
associated outbreak of ocular aspergillosis
after cataract surgery. Ophthalmology 1998;
105: 522-6
5. Cruciani M, Malena M, Amalfitano G, Monti P,
Bonomi L. Molecular epidemiology in a cluster of
cases of postoperative Pseudomonas aeruginosa
endophthalmitis. Clin Infect Dis 1998; 26: 330-3
6. Roy M, Chen JC, Miller M, Boyaner d, Kasner O,
Edelstein E. Epidemic Bacillus endophthalmitis
after cataract surgery I: Acute presentation and
outcome Ophthalmology 1997; 104: 1768-72
7. Arsan AK, Adisen A, Duman S, Aslan b, Kocak I.
Acute endophthalmitis outbreak after cataract
surgery. J Cat Refract Surg 1996; 22: 116-20
8. Fridkin SK, Kremer FB, Bland LA, Padhey A,
McNeil MM, Jarvis WR. Acremonium kiliense
endophthalmitis that occurred after cataract
extraction in an ambulatory surgical center and
was traced to an environmental reservoir. Clin
Infect dis 1996; 22: 222-7
9. Thomas R. Contaminated irrigasol
solution.(Letter) Indian J Ophhtalmol 1998; 173
10. Neumann AC, dzelzkalns JJ, Bessinger DJ.
Endophthalmitis investigative protocol: a plan for
source identification and patient protection. J
Cat Refract Surg 1991; 17: 353-8
11. O’Day DM. Value of a centralized surveillance
system during a national epidemic of
endophthalmitis. Ophthalmology 1985; 92: 309-
15.
Letter to the editor
I must congratulate Dr. (Mrs.) Neela Patwardhan for
conducting the scientifically designed comparative
study between Benoxinate & Lignocaine as topical
anaesthetic agents. It reaffirms that Benoxinate is
more ocular-friendly than Lignocaine and should be
preferred over Lignocaine as topical anaesthetic
agent. Here I would like to mention my own experience
with these two topical anaesthetics:
I put a drop of Lignocaine in the patient’s eyes, I
complete patient’s record sheets, assemble/ swing
in my tonometer and I still find patient squeezing his
eyes to get over with burning sensation. When this
burning sensation is apparently over, the patient
opens the eyes only to find that the burning sensation
reappears and lasts a few more seconds. As
against this, when I put a drop of Benoxinate in the
patient’s eye, I just turn around to pick up the
tonometer or swing in the tonometer and I find the
patient ready with eyes wide open and comfortable,
with hardly any burning sensation.
I feel, Benoxinate eye drops should be more freely
available, and of course, not in those glass bottles
with leaky droppers but in plastic dispensers. It
might also be a good idea to have them in Unit Dose
Dispensers, pre-mixed with Fluorescein dye for
Applanation Tonometry.
Dr. Anjaneya P. Agashe
โดย: ยิ่งค้นยิ่งหนาว [12 ม.ค. 53 19:38] ( IP A:58.8.11.161 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   J Med Assoc Thai Vol. 91 No. 8 2008 1239
Correspondence to: Ausayakhun S, Department of Ophthalmology,
Faculty of Medicine, Chiang Mai University,
Chiang Mai 50200, Thailand. Phone: 053-945-512,
Mobile: 08-6911-7181, Fax: 053-946-121, E-mail: sausayak
@mail.med.cmu.ac.th
An Outbreak of Acute Postoperative Endophthalmitis
after Cataract Surgery
Sakarin Ausayakhun MD*,
Nimitr Itthipunkul MD*, Direk Patikulsila MD*,
Janejit Choovuthayakorn MD*, Paradee Kunavisarut MD*,
Sopa Wattananikorn MD*, Somsanguan Ausayakhun MD, MHSc*
* Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai
Background: Endophthalmitis is one of the most serious complications of ophthalmic surgery, which includes
postoperative cataract extraction. Outbreak of acute postoperative endophthalmitis after cataract surgery
has been reported in Thailand and other countries.
Objective: To describe an outbreak of acute postoperative endophthalmitis after cataract surgery that was
referred to Chiang Mai University Hospital during March 2006.
Material and Method: Observational case series were made from the records of inpatients and outpatients,
who had been referred for treatment of acute postoperative endophthalmitis after cataract surgery at a
district hospital in northern Thailand. The surgery was conducted on two consecutive days by volunteer
ophthalmologists of a non-profit foundation from Bangkok.
Results: In this outbreak, the authors recorded 31 endophthalmitis cases, with 33 eyes (bilateral 2 cases). Of
the 33 endophthalmitis eyes, 32 occurred following extracapsular cataract extraction with intraocular lens
and one after the secondary intraocular lens implant. Microbiological investigations in the hospital were
done with aqueous tapping, vitreous tapping, and vitreous from pars plana vitrectomy. Gram-positive cocci
were detected from vitreous tapping in four eyes. Thirty-two cases were managed with intravitreous antibiotics,
one with subconjunctival antibiotic only, and all eyes were treated with fortified topical antibiotics. Fifteen
eyes underwent pars plana vitrectomy. Assessment of visual acuity (VA) before and after treatment showed
improvement in 75.8% (25/33), decrease of VA in 9.1% (3/33), while visual acuity remained stable in 15.2%
(5/33).
Conclusion: In high-volume cataract surgery, an outbreak of endophthalmitis is always possible. Prompt and
appropriate treatment can improve the visual outcome.
Keywords: Endophthalmitis, Outbreak, Acute postoperative, Cataract surgery
Endophthalmitis is a serious and devastating
complication of intraocular surgery including cataract
extraction(1-5). The authors report an outbreak of acute
postoperative endophthalmitis after cataract surgery,
with attention to visual outcomes following treatment.
Material and Method
During March 2006, 31 cases of acute postoperative
endophthalmitis were referred to Chiang Mai
University Hospital, Chiang Mai, Thailand. All of the
referred patients had been treated at a district hospital
in northern Thailand on two consecutive days by
volunteer ophthalmologists of a non-profit foundation.
This foundation had previously carried out ocular
surgery campaigns in this hospital for more than 10
settings, without any prior severe complications. In this
setting, 184 eyes of 179 patients underwent surgery,
J Med Assoc Thai 2008; 91 (8): 1239-43
Full text. e-Journal: https://www.medassocthai.org/journal
1240 J Med Assoc Thai Vol. 91 No. 8 2008
including 153 extra-capsular cataract extraction (ECCE),
16 phacoemusification (PE), five trabeculectomy, three
pterygium excision, one secondary intraocular lens
(IOL) implantation, and one entropion correction.
Endophthalmitis occurred in 33 eyes of 31 patients, of
which 32 eyes (30 cases) had undergone ECCE, and
one eye had undergone secondary IOL implantation.
Endophthalmitis was defined as the inflammory disease
of the intraocular tissue predominantly in the vitreous
cavity and/or anterior chamber, either infectious or
noninfectious(6).
The patients’ data, including age, sex, systemic
diseases, date and type of operations, duration
of symptoms, previous treatment, visual acuity (VA),
and details of ocular findings, were recorded.
Investigations from the anterior chamber and/
or the vitreous specimens consisted of Gram staining
and KOH wet preparation, and cultivation on the
conventional culture media, which consisted of blood
agar, chocolate agar, and Sabouraud’s dextrose agar.
All inoculations were directly done on each media. Each
eye was analyzed separately for visual outcome by
comparing the visual acuity on the date of admission
with that on the date of discharge. Improved or
decreased visual outcome was defined for eyes
with VA 3/60 or better by a change of two or more
lines on the Snellen chart. Eyes with VA less than 3/60
were defined by a change from one of the following
categories to another: finger count (FC), hand motion
(HM), light projection (PJ), light perception (PL), and
no light perception (NPL). Stabilization was defined as
no change in VA or a change less than those described
above(7).
Statistical analysis and computations were
performed with the statistical program, SPSS for
Windows Version 10.0 (SPSS Inc., Chicago, USA). The
frequency table, with number and percentage, was
described with descriptive statistics (range, mean and
SD).
The present study protocol was approved
by the research ethics committee of the Faculty of
Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
(No. 096/2006).
Results
The baseline characteristics of the patients
on admission date are shown in Table 1. Duration of
symptoms ranged from one to four days after surgery.
Most of the patients (21 cases) had no systemic
diseases, but the others had some diseases as
follows: three had hypertension (HT), two diabetes
mellitus (DM), one anemia, one pulmonary disease,
one heart disease, and one DM with HT and gouty
arthritis.
Microbiologic analysis showed Gram-positive
cocci in four vitreous tap specimens, but the cultures
from these specimens had no growth. The specimens
both from the aqueous tapping and the vitreous from
pars plana vitrectomy were negative on Gram stain and
culture.
All eyes were treated with the fortified topical
antibiotics of cefazoline and gentamicin. Intravitreal
antibiotics of ceftazidime and vancomycin were
administered in all cases except one eye, which had
a VA on admission of 6/12 and received only subconjunctival
antibiotic of vancomycin. Pars plana
vitrectomy (PPV) was performed in 15 eyes. Intravitreal
steroid of dexamethasone was administered in 12 eyes
of PPV. Subconjunctival steroid was injected in 11 eyes,
of which three eyes had PPV. Fortified topical steroid
was given in 21 eyes.
The VA on discharge date was recorded
and compared to that on admission date, as shown in
Table 2. The final visual outcome, which was compared
to the VA on admission date, is shown in Table 3.
Characteristics Number (%)
No. of patients 31
Age (years)
Mean + SD 70.4 + 1.4
Range 45-97
Sex
Male 17 (54.8)
Female 14 (45.2)
Laterality
Unilateral 29
Bilateral 2
Visual acuity (eyes)
6/12-6/18 2
< 6/18-3/60 6
< 3/60-Fc 5
HM 7
PJ 6
PL 5
NPL 2*
Fc = finger count, HM = hand motion, PJ = projection of
light, PL = perception of light, NPL = no light perception
* VA prior to operation
Table 1. The baseline characteristics of the patients on
admission date
J Med Assoc Thai Vol. 91 No. 8 2008 1241
solution(25,26).
When an outbreak is identified, the source
of infection should be pursued using microbiological
culture specimens from the operative suite, the operating
team, IOL, irrigating fluids, and surgical equipment. One
should also seek or undertake an epidemiologic investigation
to determine risk factors(17,24-27). In this setting,
no source of infection was found. The retrospective
review of the surgical team was reported that most
referred cases had used the same series of IOL from
one manufactory, so the common risk factor was suspected
to be the hypersensitivity reaction to the IOL.
The overall reported incidence of endophthalmitis
after extracataract extraction (ECCE) and phacoemusification
(PE) in the United States ranged from
0.07% to 0.13%(5). The reported incidence in a medical
hospital in Thailand was 0.37% after ECCE and 0.28%
after PE(28). Clearly, in the high-volume circumstances,
an outbreak of endophthalmitis is always possible.
This present report underscores the need for better
surveillance of this condition to provide early detection
and prompt intervention of the outbreak.
Toxic anterior segment syndrome (TASS)
should be considered when there is no positive culture,
because four cases in the present investigation were
found to have Gram-positive cocci. TASS(29) is a sterile
postoperative inflammation caused by noninfectious
substances that enter the anterior segment, resulting
in toxic damage to intraocular tissues. The process
usually starts 12 to 48 hours after anterior segment
surgery, is typically limited to the anterior segment of
the eye, is always Gram stain and culture negative,
and usually improves with steroid treatment alone.
Because of a negative culture, TASS may be a suspected
etiology of these postoperative inflammation.
From the report of the surgical team, the
follow up VA at two weeks after discharge from the
hospital was as follows: 12 eyes had 6/6-6/18, 15 eyes
had < 6/18-3/60, two eyes had < 3/60-Fc, 1eye had PJ,
and two had NPL. No eye was enucleation since the
eyes with NPL had that vision before surgery.
The present study wishes to address the
awareness of postoperative endophthalmitis from
surgery in a mass campaign, either infectious or noninfectious.
Early recognition with prompt and appropriate
treatment can improve the visual outcome.
Acknowledgement
The authors wish to thank Winai Chaidaroon,
MD, who coordinated with the district hospital to gather
previous data of the patients.
VA No. on admission No. on discharge
6/12-6/18 2 7
< 6/18-3/60 6 18
< 3/60-Fc 5 5
HM 7 1
PJ 6 0
PL 5 0
NPL 2* 2
Table 2. The visual acuity (VA) on discharge date compared
to that on admission date
Fc = finger count, HM = hand motion, PJ = projection of
light, PL = perception of light, NPL = no light perception
* VA prior to operation
VA on admission Visual outcome Total
Improved Stable Decreased
6/12-6/18 - 1 1 2
< 6/18-3/60 3 2 1 6
< 3/60-Fc 4 - 1 5
HM 7 - - 7
PJ 6 - - 6
PL 5 - - 5
NPL - 2 - 2*
Total 25 5 3 33
Fc = finger count, HM = hand motion, PJ = projection of
light, PL = perception of light, NPL = no light perception
* VA prior to operation
Table 3. The final visual outcome compared to the visual
acuity (VA) on admission date
Discussion
Postoperative endophthalmitis is the most
devastating complication following cataract surgery.
It may result in visual loss, and many investigators are
interested in ways to prevent it(5,8-12). An outbreak of
acute postoperative endophthalmitis after cataract
surgery is uncommon, but it has been reported several
times(13-23).
In Thailand, there also have been some
reports of this unfortunate event(24-27), which revealed
several factors including defects in sterilization of
surgical instruments, poor operating room hygiene,
contaminated tap water, the use of multiple-dose
fluids and medication(24,27), and the intraoperative use
of intrinsically contaminated intraocular irrigating
1242 J Med Assoc Thai Vol. 91 No. 8 2008
References
1. Miller JJ, Scott IU, Flynn HW Jr, Smiddy WE,
Newton J, Miller D. Acute-onset endophthalmitis
after cataract surgery (2000-2004): incidence,
clinical settings, and visual acuity outcomes after
treatment. Am J Ophthalmol 2005; 139: 983-7.
2. West ES, Behrens A, McDonnell PJ, Tielsch JM,
Schein OD. The incidence of endophthalmitis
after cataract surgery among the U.S. Medicare
population increased between 1994 and 2001.
Ophthalmology 2005; 112: 1388-94.
3. Taban M, Behrens A, Newcomb RL, Nobe MY,
Saedi G, Sweet PM, et al. Acute endophthalmitis
following cataract surgery: a systematic review of
the literature. Arch Ophthalmol 2005; 123: 613-20.
4. Wong TY, Chee SP. The epidemiology of acute
endophthalmitis after cataract surgery in an Asian
population. Ophthalmology 2004; 111: 699-705.
5. Buzard K, Liapis S. Prevention of endophthalmitis.
J Cataract Refract Surg 2004; 30: 1953-9.
6. Marx J. Endophthalmitis. In: Yanoff M, Duker JS,
editors. Ophthalmology. London: Mosby; 1999: 1-6.
7. Holland GN, Buhles WC Jr, Mastre B, Kaplan HJ.
A controlled retrospective study of ganciclovir
treatment for cytomegalovirus retinopathy. Use
of a standardized system for the assessment of
disease outcome. UCLA CMV Retinopathy. Study
Group. Arch Ophthalmol 1989; 107: 1759-66.
8. Baird DR, Henry M, Liddell KG, Mitchell CM,
Sneddon JG. Post-operative endophthalmitis: the
application of hazard analysis critical control points
(HACCP) to an infection control problem. J Hosp
Infect 2001; 49: 14-22.
9. Sandvig KU, Dannevig L. Postoperative endophthalmitis:
establishment and results of a national
registry. J Cataract Refract Surg 2003; 29: 1273-80.
10. Olson RJ. Reducing the risk of postoperative
endophthalmitis. Surv Ophthalmol 2004; 49(Suppl
2): S55-61.
11. Field D, Merrick E. Postoperative endophthalmitis:
caution is the watchword. J Perioper Pract 2006;
16: 16-20.
12. Prophylaxis of postoperative endophthalmitis
following cataract surgery: results of the ESCRS
multicenter study and identification of risk factors
J Cataract Refract Surg 2007; 33: 978-88.
13. Pettit TH, Olson RJ, Foos RY, Martin WJ. Fungal
endophthalmitis following intraocular lens implantation.
A surgical epidemic. Arch Ophthalmol 1980;
98: 1025-39.
14. McCray E, Rampell N, Solomon SL, Bond WW,
Martone WJ, O’Day D. Outbreak of Candida
parapsilosis endophthalmitis after cataract extraction
and intraocular lens implantation. J Clin
Microbiol 1986; 24: 625-8.
15. O’Day DM, Head WS, Robinson RD. An outbreak
of Candida parapsilosis endophthalmitis: analysis
of strains by enzyme profile and antifungal susceptibility.
Br J Ophthalmol 1987; 71: 126-9.
16. Mirza GE, Karakucuk S, Doganay M, Caglayangil
A. Postoperative endophthalmitis caused by an
Enterobacter species. J Hosp Infect 1994; 26: 167-72.
17. Fridkin SK, Kremer FB, Bland LA, Padhye A,
McNeil MM, Jarvis WR. Acremonium kiliense
endophthalmitis that occurred after cataract
extraction in an ambulatory surgical center and
was traced to an environmental reservoir. Clin
Infect Dis 1996; 22: 222-7.
18. Arsan AK, Adisen A, Duman S, Aslan B, Kocak I.
Acute endophthalmitis outbreak after cataract
surgery. J Cataract Refract Surg 1996; 22: 1116-20.
19. Tabbara KF, al Jabarti AL. Hospital constructionassociated
outbreak of ocular aspergillosis after
cataract surgery. Ophthalmology 1998; 105: 522-6.
20. Orsi GB, Aureli P, Cassone A, Venditti M, Fara GM.
Post-surgical Bacillus cereus endophthalmitis
outbreak. J Hosp Infect 1999; 42: 250-2.
21. Janknecht P, Schneider CM, Ness T. Outbreak of
Empedobacter brevis endophthalmitis after cataract
extraction. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol
2002; 240: 291-5.
22. Boks T, van Dissel JT, Teterissa N, Ros F, Mahmut
MH, Utama ED, et al. An outbreak of endophthalmitis
after extracapsular cataract surgery probably
caused by endotoxin contaminated distilled water
used to dissolve acetylcholine. Br J Ophthalmol
2006; 90: 1094-7.
23. Pitaksiripan S, Butpongsapan S, Pravithayakarn
L, Tippayadarapanich D. An outbreak of postoperative
endophthalmitis in Lampang Hospital.
J Med Assoc Thai 1995; 78(Suppl 2): S95-8.
24. Hugonnet S, Dosso A, Dharan S, Martin Y, Herrero
ML, Regnier C, et al. Outbreak of endophthalmitis
after cataract surgery: the importance of the
quality of the surgical wound. Infect Control
Hosp Epidemiol 2006; 27: 1246-8.
25. Swaddiwudhipong W, Tangkitchot T, Silarug N.
An outbreak of Pseudomonas aeruginosa postoperative
endophthalmitis caused by contaminated
intraocular irrigating solution. Trans R Soc Trop
Med Hyg 1995; 89: 288.
26. Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
J Med Assoc Thai Vol. 91 No. 8 2008 1243
Outbreaks of postoperative bacterial endophthalmitis
caused by intrinsically contaminated ophthalmic
solutions - Thailand, 1992, and Canada,
1993. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1996; 45:
491-4.
27. Swaddiwudhipong W, Linlawan P, Prasantong R,
Kitphati R, Wongwatcharapaiboon P. A report of
an outbreak of postoperative endophthalmitis. J
รายงานการระบาดของการอักเสบในลูกตาแบบเฉียบพลันหลังผ่าตัดต้อกระจก
ศักรินทร์ อัษญคุณ, นิมิตร อิทธิพันธ์ุกุล, ดิเรก ผาติกุลศิลา, เจนจิต ชูวุฒยากร, ภารดี คุณาวิศรุต,
โสภา วัฒนานิกร, สมสงวน อัษญคุณ
ภูมิหลัง: การอักเสบในลูกตาเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงที่สุดอย่างหนึ่งของการผ่าตัดตาซึ่งรวมถึงการผ่าตัดต้อกระจก
การระบาดของการอักเสบในลูกตาแบบเฉียบพลันหลังผ่าตัดต้อกระจกเคยมีรายงานในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ
วัตถุประสงค์: เพื่อรายงานการระบาดของการอักเสบในลูกตาแบบเฉียบพลันหลังผ่าตัดต้อกระจกที่ได้ส่งต่อผู้ป่วย
มารักษาที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างมีนาคม พ.ศ. 2549
วัสดุและวิธีการ: ทำการศึกษาแบบสังเกตในกลุ่มผู้ป่วยจากเวชระเบียนผู้ป่วย ซึ่งถูกส่งตัวมารับการรักษาการอักเสบ
ในลูกตาแบบเฉียบพลันหลังผ่าตัดต้อกระจกที่โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งได้ทำการ
ผ่าตัดในเวลา 2 วันโดยอาสาสมัครจากมูลนิธิหนึ่ง
ผลการศึกษา: ผู้ศึกษาได้รายงานผู้ป่วยอักเสบในลูกตาแบบเฉียบพลันหลังผ่าตัดต้อกระจก 31 ราย (33 ตา) โดย
เกิดหลังผ่าตัดใส่เลนส์เทียม แบบ extracapsular cataract extraction 32 ตา และ ผ่าตัดใส่เลนส์เทียมแบบทุติยภูมิ
1 ตา ผลการสืบสวนทางจุลชีววิทยาพบ Gram positive cocci จากน้ำวุ้นตา 4 ราย ผู้ป่วยทุกรายได้รับการรักษา
ด้วยยาหยอดตาปฏิชีวนะแบบเข้มข้น ร่วมกับฉีดยาปฏิชีวนะเข้าวุ้นตา 32 ตา ฉีดยาปฏิชีวนะเข้าใต้เยื่อบุตา 1 ตา
และทำผ่าตัดแบบ pars plana vitrectomy 15 ตา จากการประเมินสภาพการมองเห็นก่อนและหลังรักษา พบว่าสายตา
ดีขึ้น 75.8% (25 ตา) สายตาลดลง 9.1% (3 ตา) และสายตาคงเดิม 15.2% (5 ตา)
สรุป: การผ่าตัดตาต้อกระจกในปริมาณมาก อาจเกิดการระบาดของ การอักเสบในลูกตาแบบเฉียบพลันได้ การรักษา
ที่เหมาะสมและทันทีจะช่วยให้สายตาดีขึ้น
Med Assoc Thai 2000; 83: 902-7.
28. Trinavarat A, Atchaneeyasakul LO. Surgical
techniques of cataract surgery and subsequent
postoperative endophthalmitis. J Med Assoc Thai
2005; 88(Suppl 9): S1-5.
29. Mamalis N, Edelhauser HF, Dawson DG, Chew J,
LeBoyer RM, Werner L. Toxic anterior segment
syndrome. J Cataract Refract Surg 2006; 32: 324-33.
โดย: เฮอะๆ [12 ม.ค. 53 19:38] ( IP A:58.8.11.161 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   พวกมีความรู้ที่นิสัยแย่ๆ ทำอยู่สองอย่าง เวลามีเรื่อง
1 เงียบ
2 ไปให้การเท็จ
โดย: อมิตพุทธ [12 ม.ค. 53 19:40] ( IP A:58.8.11.161 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ขอบคุณท่าน จขกท จริงๆ !!!!!

ที่นำรายงานชิ้นนี้มาเปิดเผยที่นี่ ที่ชุมนุมของเราเหล่าเครือข่ายฯผู้เสียหายทางการแพทย์นี้

ทีนี้

ไอ้ผม ก็มักเป็นคนขี้สงสัย ครือหยั่งงี๊ครับ

ก็ในเมื่อมีเหตุทำนองนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ มี.ค. 2549 โน่นแน่ะ

แล้วทำไมคณะแพทย์ของที่ ร.พ. ศูนย์ขอนแก่น + ศรีนครินทร์ ถึงได้ปล่อยให้มีเรื่องซ้ำเกิดขึ้นอีกได้ล่ะ หรือว่า รายงานที่ท่านเสนอมาในกระทู้นี้ ไม่ได้ผ่านหูผ่านตาคุณหมอหลายๆคนที่อยู่แถวนั้นเลย

ที่น่าเสียดาย น่าเสียใจ แล้วก็น่ากลัวที่จะคิดต่อไปอย่างชาวบ้านๆว่า ผ่าตัดไปแล้ว 25 ราย ติดเชื้อไปซะ 11 แล้วบอดสนิทไปอีก 9 (ไม่รู้ว่า 9 รายนี้ปนอยู่ใน 11 รายที่ติดเชื้อกี่คน??)

แล้วอีทีนี้ ที่น่าหวาดเสียวก็ตรงที่ ตามข่าวน่ะ รอคิวผ่าตัดอีกเกือบ 300 คน

ขอถามท่าน จขกท หน่อยเทอะ ว่า

หากข่าวนี้ ข่าวติดเชื้อจากการผ่าตัดตาต้อที่ขอนแก่นเนี่ย สื่อไม่เสนอข่าวหลุดออกมาให้ผู้คนในสังคมได้รับรู้ จนกระทั่งหน่วยงานต้นสังกัดและชุมชนแห่งนี้ และสังคมได้ช่วยกันประโคม สอดส่อง + ตรวจสอบ

ไอ้ที่รอคิวอยู่อีก 300 รายนั่นน่ะ จะติดเชื้ออีกสักเท่าไหร่ จะ " บอดสนิทอีกซักกี่ข้างกัน?????"

สื่อน่ะ ในเรื่องนี้ เขาก็ทำงานถูกต้องตามหน้าที่แล้ว ที่พลาดอย่างน่าเสียดายก็ตรงที่

เหตุที่เคยเกิดแล้ว เป็นตัวอย่างพร้อมมีรายงานออกมาเตือนกันแล้ว ก็ยังผิดซ้ำกันได้อีก แถมผิดหนักซ้ำๆนับสิบๆรายในคราวเดียว

แล้วผลแห่งความผิดพลาดที่ป้องกันได้แบบนี้ คนรับกรรมตรงๆคือใครกัน???? หมอที่ผ่าตัดหรือ ??? วงการแพทย์ (เฮงซวยส่วนหนึ่ง) หรือ คนไข้ที่รอคิวผ่าตัด ที่ผ่าไปแล้วติดเชื้อ ที่ผ่าไปแล้วแทนที่จะเห็นกลับบอดหรือ ????

ใครกันที่ " รับกรรม " ไป????
โดย: คนรู้ทัน ไม่รู้จริง(เรื่องหมอ) [13 ม.ค. 53 7:32] ( IP A:58.8.106.5 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   กาลเวลาพิสูจน์คน จริงๆ
โดย: เจ้าบ้าน [13 ม.ค. 53 14:09] ( IP A:210.86.181.20 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   ผลตรวจเบื้องต้น “น้ำมหาบำบัด-น้ำเจียระไนเพชร” ของ “ป้าเช็ง” มีสภาพเป็นกรด ทำให้ตาแสบร้อน แถมเจอแบคทีเรีย ไม่มีตัวยารักษาโรค คาดรู้ผลชัดเจน 1-2 วันนี้
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเมื่อวันที่ 25 มกราคม ถึงผลการตรวจวิเคราะห์น้ำหมักชีวภาพ “ป้าเช็ง” ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี น.ส.ศรวรรณ ศิริสุนทรินท์ อายุ 72 ปี เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ว่า ขณะนี้ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าน้ำมหาบำบัดราคาขวดละ 1,000 บาท อ้างรักษาได้สารพัดโรค และน้ำเจียระไนเพชร ราคาขวดละ 100 บาท ซึ่งใช้เป็นยาหยอดตานั้น ทั้ง 2 ส่วนมีสภาพเป็นกรด หากนำไปหยอดตาจะส่งผลกระทบให้เกิดอาการแสบร้อน หากเป็นกรดที่มีความรุนแรงอาจทำให้เลนส์ตาได้รับผลกระทบ นอกจากนี้พบเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนทั้ง 2 ส่วน แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นชนิดไหน จำเป็นต้องใช้เวลาโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะต้องนำไปแบคทีเรียไปเพาะเชื้อและจะทราบผลที่ชัดเจนภายใน 1-2 วันนี้

“ยา หยอดตา มีแบคทีเรียก็ไม่ได้อยู่แล้ว แต่จากการตรวจสอบยังพบว่า ไม่มีตัวยาปฏิชีวนะ และยาเพนนิโซโลน ซึ่งการไม่พบตัวยาสามารถสันนิษฐานได้ว่า อาจจะไม่สามารถใช้รักษาโรคอะไรได้ มีการสั่งระงับไม่ให้ดำเนินการใดๆ อย่างสิ้นเชิง รวมทั้งสั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เฝ้าระวังเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง และเน้นการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค โดยให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่หลงเชื่อผู้ประกอบการที่กระทำผิดกฎหมายไม่ถูกต้อง และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดควบคู่กัน”นายจุรินทร์ กล่าว

นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ เบื้องต้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้แจ้งความดำเนินคดีข้อหาป้าเช็งเป็นผู้ผลิต จำหน่ายและโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต แลโฆษณาเกินจริง แต่หากยังไม่ยุติการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ถือหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องพิจารณาดำเนินดคีข้อกล่าวอื่นๆ ต่อไป
โดย: น้ำศักสิทธิ์ [25 ม.ค. 53 22:16] ( IP A:125.26.113.162 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   https://www.pickguccihandbags.com/
https://www.pickguccihandbags.com/gucci-handbags-gucci-messenger-bags-c-25255_25260.html
https://www.pickguccihandbags.com/gucci-handbags-gucci-tote-bags-c-25255_25258.html
โดย: opo@yahoo.com [18 ต.ค. 53 7:41] ( IP A:120.85.206.63 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน