ร่าง พรบ.คุ้มครองผู้เสียหาย เริ่มมีปัญหา
   ภาค ปชช.แบนถก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ป่วย อ้างให้เวลาน้อย เสนอ “วิทยา” ประชาพิจารณ์ใหม่ก่อนบังคับใช้ หวั่นปัญหาไม่จบ

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
27 พฤษภาคม 2552 18:35 น.


เครือข่ายผู้ป่วย *** มูลนิธิผู้บริโภค แบนประชุมรับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ.เสริมสร้างความสัมพันธ์ฯ เหตุไม่ได้รับความเป็นธรรม แบ่งให้ฝ่ายผู้ป่วยแสดงความเห็นแค่ 30 นาที ขณะที่ให้เวลาหมอไม่จำกัด แถมเปลี่ยนแปลงสารสำคัญของกฎหมาย เสนอ “วิทยา” จัดประชาพิจารณ์ใหม่อีกรอบ ลั่นหากปล่อยเลยจน พ.ร.บ.บังคับใช้ ปัญหาแพทย์ *** ผู้ป่วยไม่จบ

วันนี้ (27 พ.ค.) ที่กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้จัดการกระชุมสัมมนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข พ.ศ...” โดยเชิญผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยสภาวิชาชีพต่าง ๆ ผู้แทนสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่า เครือข่ายผู้เสียหายฯ และมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคไม่เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้

นางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ กล่าวว่า การที่เครือข่ายผู้เสียหายฯ และมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคไม่เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าการจัดประชุมไม่มีความเป็นธรรม โดยเปิดเวทีให้ฝ่ายผู้เสียหายได้ชี้แจงข้อมูล ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียง 30 นาทีในช่วงของการซักถามก่อนการปิดการประชุมเท่านั้น ขณะที่ฝ่ายผู้ให้บริการกลับได้รับเวลาตลอดทั้งวันในการชี้แจง ทั้งที่ การประชาพิจารณ์ในเรื่องนี้ควรจะให้ทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น เครือข่ายประชาชนเสนอให้นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นใหม่ โดยเปิดโอกาสให้ทั้ง 2 ฝ่ายได้ชี้แจงเท่าเทียมกัน

นางปรียนันท์ กล่าวต่อว่า ร่าง พ.ร.บ.ที่นำมาทำการประชาพิจารณ์นั้น มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดสำคัญของร่างฉบับเดิมหลายประการ ที่สำคัญ ได้แก่

1.การเปลี่ยนชื่อกฎหมาย จาก “ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ... ” เป็น “ร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข พ.ศ. ...” ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเจตนารมณ์ และหลักการของร่างกฎหมายที่ผ่านการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีแล้ว จากที่มุ่งเน้นการชดเชยความเสียหายเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนของผู้เสียหาย เป็นมุ่งเน้นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยลดทอนความสำคัญของการชดเชยความเสียหายลงไป

2.ขั้นตอนการไกล่เกลี่ย หลักการดำเนินการเดิมมุ่งเน้นการชดเชยความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขอย่างรวดเร็ว และเป็นธรรมโดยไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิด แต่กลับมีการปรับเพิ่มกระบวนการไกล่เกลี่ยให้มากขึ้น

3.ร่างเดิมเสนอให้มีสำนักงานคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ที่เป็นหน่วยงานอิสระปรับ มีการปรับแก้ใหม่ให้สำนักงานหมายถึงกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่อยู่สังกัด สธ.ทั้งนี้ เครือข่ายฯเห็นว่า หากไม่สามารถตั้งสำนักงานให้เป็นอิสระได้ก็ควรกำหนดให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นผู้รับผิดชอบไปก่อน เนื่องจากมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากการให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ สปสช.ไม่ใช่ผู้ให้บริการ

4.ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของคณะกรรมการจ่ายเงินชดเชยความเสียหาย โดยเพิ่มสัดส่วนของผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็นฝ่ายของผู้ขัดแย้งมากขึ้น ซึ่งในอนาคตอาจจะเป็นอุปสรรคในการดำเนินการจ่ายเงินชดเชย จึงเสนอให้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับทั้ง 2 ฝ่ายเข้ามาเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นพร้อมกับปรับลดสัดส่วนของฝ่ายผู้ป่วยและผู้ประกอบวิชาชีพให้เหลือเพียงแค่ฝ่ายละ 2 *** 3 คนเท่านั้น และ

5.สิทธิกรณีผู้เสียหายฟ้องคดีต่อศาล ร่างเดิมหากผู้เสียหาย หรือทายาทฟ้องคดีต่อศาล ให้ยกเลิกการพิจารณาคำร้อง แต่ในร่างใหม่ให้ยุติการดำเนินการและตัดสิทธิที่จะยื่นคำขอตามสิทธิ พ.ร.บ.นี้อีก

“การจะออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ควรจะฟังและให้เกียรติพวกเรา ซึ่งเป็นเหมือนตัวแทนของผู้ป่วยและผู้บริโภคทั้งประเทศบ้าง ไม่ใช่ไม่เห็นหัวข้ามไปข้ามมา และเชื่อมั่นว่าหาก พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้โดยที่ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาบางส่วน จะไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ เนื่องจากการที่ให้สำนักงานที่เกิดขึ้นตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้อยู่ภายใต้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่อยู่สังกัด สธ.ซึ่งถือเป็นผู้ให้บริการหลัก ไม่ช้าไม่นานหน่วยงานนี้ ก็จะถูกครอบงำจากฝ่ายให้บริการเพราะเป็นพวกเดียวกัน ก็จะกลับสู่จุดเดิมที่ผู้ป่วยไม่ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองที่เป็นธรรม ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ป่วยและแพทย์ก็ไม่มีทางจบ” นางปรียนันท์ กล่าว

ด้านนายวิทยา แก้วภราดัย รมว.สธ. กล่าวว่า ขั้นตอนการออก พ.ร.บ.ไม่ได้สิ้นสุดที่การประชาพิจารณ์แต่จะต้องนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรให้มีความเห็นชอบ เพราะฉะนั้น ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันแก้ปัญหา หากฝ่ายผู้ป่วย ผู้เสียหาย หรือผู้บริโภคต้องการอย่างไรให้เสนอมาตนจะดำเนินการให้ แต่การปฏิเสธไม่เข้าร่วมประชุมไม่ใช่ทางแก้ปัญหา

“ไม่อยากให้นักเคลื่อนไหวที่เป็นเหมือนพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ของผม พูดว่าผมเปลี่ยนสีเปลี่ยนธาตุ แต่ทุกอย่างที่ผมดำเนินการเกิดจากการเห็นช่องวางที่มีการเผชิญหน้าระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ จึงต้องทำในสิ่งที่ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด เพราะหากปล่อยให้ความขัดแย้งยังคงดำเนินต่อไป แพทย์ก็จะไม่กล้ารักษา บริการที่ประชาชนควรจะได้รับก็จะค่อยๆถอยหลังลง คนที่เสียหายมากที่สุด คือประชาชน”นายวิทยา กล่าว

โดย: กลิ่นไม่ค่อยดี [27 พ.ค. 52 23:14] ( IP A:58.9.205.83 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   กลิ่นเน่ามาแรงเลยละครับแบบนี้
โดย: เจ้าบ้าน [28 พ.ค. 52 8:43] ( IP A:210.86.181.20 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   โถ น่าเห็นใจท่านวิทยานะครับ

ได้โอกาสเป็นรัฐมนตรีของประเทศไทยในยุค ช.ค.ม.กับเค้าครั้งหนึ่งในชีวิต

มันก็ยากลำบากอย่างนี้แหละ ว่ามั๊ย

แต่เอ ที่ท่านว่า "หากปล่อยให้ความขัดแย้งยังคงดำเนินต่อไป แพทย์ก็จะไม่กล้ารักษา บริการที่ประชาชนควรจะได้รับก็จะค่อยๆถอยหลังลง คนที่เสียหายมากที่สุด คือประชาชน"

ไอ้ประโยคขู่แบบนิ่มๆแบบนี้ แนวคิดแบบนี้ ไปก๊อปปี้ หมอ ช.ค.ม. คนไหนมานะเนี่ย?

ฟังดูคุ้นๆจังเลย หรือว่าไง คุณ จีเอ็น?????!!!!!!!!!

ว่าแต่ ท่าน ร.ม.ต. วิทยาครับ ผมก็ปลาบปลื้มเลื่อมใสนะกับวาทะ "เพื่อประโยชน์ของประชาชน" อันน่าประทับใจนี้น่ะ

แต่ผมก็ไม่เข้าใจจริงๆว่า

งานรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ ทำไม ทำไม แล้วก็ทำไม

๑. ภาคประชาชนที่เข้าไปแสดง ค.ห. ถึงให้เขาพูดแค่ 30 นาที แล้วให้ฝ่ายหมอผู้ให้บริการ พูดได้ไม่จำกัดเวลา?

๒. ไอ้ชื่อ พ.ร.บ. สร้างเรื่องโกหกซดเรื่องตอแหล โอ๊ะ แหะ แหะ ขอโทษครับท่านจ้าวบ้าน เมามันไปหน่อยแต่ตั้งใจนะ ถ้าท่านจะแบนตรงนี้ ก็ขอให้หลังซัก 2-3 วันได้ไหม? ก้แล้วแต่ท่านจ้าวบ้านละกัน

เอาใหม่ ไอ้ชื่อ พ.ร.บ. สร้างเสริมความสัมพันธ์ฯ เนี่ย ผมถามหน่อยเทอะ ว่าจะเปลี่ยนชื่อไปทำไมกัน ในเมื่อเจตนาดั้งเดิมของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ก็เพื่อคุ้มครองผู้เสียหายหรือคนไข้ ที่ไม่เคยมีฝ่ายหมอหน้าไหนออกมาสนับสนุนเล๊ย ไม่ว่าจะเป็นหมอไฮโซไฮซ๊อยุคไหนของแพทยสภาที่ผ่านมาตลอดตั้งแต่ตั้งต้น ชื่อเดิมของ พ.ร.บ. มันก็เรียบง่ายตรงๆดีอยู่แล้ว ตัวเนื้อหาและเจตนาของ พ.ร.บ. ที่ตั้งต้นไว้ก็เอื้อประโยชน์ที่ถูกทำนองคลองธรรมกับทั้งสองฝากดีอยู่ด้วย ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าไอ้การดำเนินการรับฟังความคิดเห็นแบบนี้ มันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนจริงๆ ตรงไหนกัน????

แล้วไฉนท่านจะต้องมาเออออห่อหมกกับหมอแก่ๆประจำกระทรวงบางคนที่เฒ่าเพราะอยู่มานาน โกหกตลบแตลงเป็นนิสัย ให้เสียรังวัดทำไมกัน???

ขอถามท่านวิทยาน้อยหน่อยเทอะ ว่าท่านน่ะ แสดงความคิดอ่านด้วยตนเองได้หรือเปล่าเนี่ย? หรือต้องคอยให้พวกสมภารที่ลอบกินไก่วัดคอยสนตะพายที่จมูก สั่งซ้ายหันขวาหันเรื่อยไปจนกว่าจะหลุดจากตำแหน่ง

แล้วท้ายนี้นะ อยากตั้งคำถามกับท่านว่า ไอ้ที่เอากองทุนจาก พ.ร.บ.นี้ไปแหมะไว้ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ย มันเหมาะสมแล้วหรือ?อย่างที่ท่านประธานเครือข่ายฯ เขาตั้งปุจฉาไว้น่ะ ในเมื่อตรงนั้นก็เป็นฝ่ายหมอผู้ให้บริการอยู่เต็มๆจากประวัติ์อาชญากร เอ๊ย ประวัติ์การทำงานที่ผ่านๆมา ขณะที่ ส.ป.ส.ช. ซะอีกที่ทำหน้าที่เชิงรุกช่วยเหลือเยียวยาคนไข้ผู้เสียหายมาให้เห็นนานแล้วอย่างขะมักขะเม้นอยู่ด้วย

นี่ท่านคิดอะไรอยู่นี่??? ถึงได้เห็นดีเห็นงามให้เอากองทุนจาก พ.ร.บ. ล้างผลาญความดีงามทางการแพทย์ (ผมขอตั้งชื่อเองใหม่มั่ง ถ้ายังขืนออกมาตามที่ตั้งธงแก้แบบขี้ฉ้อขี้ฉลไว้) ไปไว้ที่กรมสนับสนุน???? เหอ

ผมหวังใจว่า งานที่เครือข่ายฯ ช่วยกันปลุกปั้นจนได้ทั้งกฎหมายและตัวกองทุนนี้ที่กำลังจะคลอดไม่คลอดแหล่อยู่นี้ จะไม่ใช่การ "ขุนหมูส่งเข้าปากสุนัข" นะท่านนะ

อย่าให้เหมือน/ซ้ำลอยประวัติศาสตร์ที่ พันธมิตรตาย 7 พิการ 10 เจ็บเป็นร้อย เพียงเพื่อให้ประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาล แล้วก็ฟังรองนายกฯ ออกมาพูดหน้าตาเฉยว่า ไม่มีฝ่ายโน้น (ยี๊ห้อย) เราก็ไม่ได้เป็นรัฐบาล ซึ่งอีแบบนี้ ผมก็ขอฟันธงเลยว่า ตราบเท่าที่ รัฐบาลประชาธิปัตย์ยังอยู่ต่อไป พันธมิตรที่เจ็บ+ตาย+พิการทั้งหมดนั้น ของฟรีสังเวย ป.ช.ป.ไปนั่นแหละ

อ้อ ผมเผอิญ ได้ยินแว่วๆมาว่า เรื่องที่กรรมการสิทธิมนุษยชนสรุปให้ โรงพยาบาลพญาไท๑ รับผิดชอบเยียวยากรณีของท่านประเครือข่ายจนถึงขนาดท่านายกอภิสิทธิ์ (ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน) เปิดสภาอภิปรายกันทั้งพรรคร่วม 2-3 ช.ม. จนได้ข้อสรุปให้ ร.ม.ต. สธ.รับไปคำเนิการเจรจา จนเรื่องตกมาถึงท่าน ท่านกลับได้ข้อสรุปว่า ให้เป็นเรื่องระหว่างเอกชนกับเอกชนเข้าว่ากันเอง ไม่ใช่เรื่องของทางราชการ เฮ้อ

ถ้าเป็นอย่างนี้นะ ผมก็ขอบอกว่า ท่านต้องไปเรียนนิติศาสตร์ใหม่อีกรอบแล้วหล่ะ หรือไปถามเด็นมัธยมปลายเขาดูว่า สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญที่มีการละเมิดกันอย่างร้ายแรงในกรณีของท่านประธานเครือข่ายนี่ เขามีเลือกไหมว่าจำกัดเฉพาะมนุษยชนภาครัฐบาลเท่านั้น ภาคเอกชนด้วยกันไม่เกี่ยว ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ หากเผอิญผมไปทำละเมิดจนลูกของท่านวิทยาเองตายหรือพิการ อย่างนี้ท่านไม่เกี่ยวใช่ไหม? เพราะลูกของท่านไม่ใช่ภาครัฐบาล

เรื่องนี้นะท่านวิทยา หากท่านทำไม่ได้ ท่านก็สารภาพซะตรงๆว่าทำไม่ได้ซะ ยังดีกว่า รอให้วันดีคืนดี ซึ่งจะมีนักข่าวต่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนไปกระทุ้งเรื่องนี้กลางรายการสัมภาษณ์สดออกอากาศของท่านนายกอภิสิทธิ์ เมื่อเวลานั้นมาถึง เราก็จะได้เห็นเรื่องมันๆสะใจระดับโลกกันล่ะ เหอ เหอ เหอ (ขออนุญาตยืมสำนวนคุณ จีเอ็น มาใช้หน่อยครับ คงไม่ว่ากันนะ?!)
โดย: คนรู้ทัน ไม่รู้จริง [28 พ.ค. 52 12:27] ( IP A:58.8.103.66 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
    เพราะหากปล่อยให้ความขัดแย้งยังคงดำเนินต่อไป แพทย์ก็จะไม่กล้ารักษา บริการที่ประชาชนควรจะได้รับก็จะค่อยๆถอยหลังลง คนที่เสียหายมากที่สุด คือประชาชน”นายวิทยา กล่าว

ประโยคนี้พูดออกมาจากใจหรือเปล่า หรือ ว่า เพื่อออกข่าวให้พ้นไปวันวัน ถ้าพูดออกมาจากใจจะเป็นปรากฎการณ์ใหม่ทีเดียวนะคะ เพราะว่าประโยคที่กล่าวออกมา กล่าวแบบเอามัน หรือ กล่าวแบบเอาหน้ากันแน่ ถ้าท่านพูดออกมาจากใจ ท่านก็จะยกระดับคนดีในกระทรวงสาธารณะทุกข์ได้อีกระดับหนึ่งซึ่งฟังน่ารัก น่าคบ น่าสรรเสริญมาก
ไม่ใช่แค่กล่าวมาลอยๆ ให้ข่าวออกไปดูดีและดูมีเมตตาธรรมอย่างมาก ถ้าความเป็นจริงแล้ว หลังฉากมันยิ่งกว่า เล้าหมูที่เหม็นเน่าเสียอีก


ขอให้เปิดประชุมประชุมกันใหม่จริง อย่าลืมบอกหนูไปด้วย 30 นาทีก็เหอะ จะเอาให้คุ้มเลย อย่ามาขัดจังหวะละกัน จะพูดให้หมอหน้ามืน งง เป็นไก่ตาแตกเลย แล้วทางที่ดี คนที่เป็นตัวแทนของกระทรวงสาธารณะทุกข์ของจังหวัด อย่าลืมเชิญ คนของกระทรวงสาธารณะทุกข์ ของลำพูนไปด้วยนะคะ จะถามให้ชัด ๆ หน่อย ว่า อบรมการเป็นผู้บริหารหมอมาจากสถาบันไหน มันถึง ป่าเถื่อนได้ใจอย่างนี้ เคยเจอแต่ตาสี ตาสา มาโรงพยาบาล ก็เลยไม่เคยพูดจาเหมือนคนมีการศึกษาคุยกัน พูดออกมาแต่ละคำเหมือนขุดมาจากนรกชั้นลึกสุด ดูเหมือนว่าครอบครัวพวกท่านไม่เคยตกทุกข์ได้ยากในเรื่องฟ้องหมอ หรือได้รับความเสียหายจากหมอทำ เอ่อ ก็แน่หล่ะ พวกใครพวกมันนี่นะ ไปรักษาโรงพยาบาลก็นอน ห้องพิเศษ การดูแล ก็ยิ่งกว่าเทวดา
ก็เลยไม่รู้ว่า การเป็นคนไข้บัตรทองเป็นอย่างไร ? จึงไม่สงสัยว่าทำไมพวกท่านเป็นคนแปลกแยกที่ไม่เคยเข้าใจ ความทุกข์ ความเจ็บปวด ของคนไข้เลย แล้วรอชาตินี้ท่านจะสำนึกกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ เพราะดูเหมือนพวกใครพวกมันจริง ๆ ด้วย คงไม่มีทางได้ลิ้มรสความเดือดร้อนเหล่านี้ จึงปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ไม่ได้หรอก จะให้ดูเป็นคนดี มีจรรยาบรรณในเรื่องพวกนี้ เพราะเกิดมาแล้วไม่เคยทำสักทีในอาชีพ รู้แต่ว่า กรูไม่ผิด มาตรฐานโรงพยาบาลพวกกรูดี เพราะถูกสั่งการฝังสมองมาแบบนี้ จึงไม่รู้เลยว่า มาตรฐานเมิงจริง ๆ แล้ว มันยิ่งกว่าตกนรกทั้งเป็นซะอีก อย่าลืมนะคะ เชิญไปด้วย อย่าลืมของจังหวัดลำพูน
แล้วที่สำคัญขอไปเถียงด้วยคน รับรองไม่เอาสีข้างถูเหมือนหมอบางคนแน่ ๆ เอากันแบบจะจะ จังจังเลย ว่ามาตรฐานโรงพยาบาลพวกท่านมันระดับ เลวห้าดาว เลยแหล่ะ และที่สำคัญรัฐมนตรีกระทรวงจะรับฟังความคิดเห็นเหล่านี้ได้มากแค่ไหน ถ้าท่านมีความจริงใจจะแก้ปัญหาท่านต้องฟังพวกเราบ้าง แม้จะมีความเฉลียว ฉลาดไม่เท่ากึ๋นหมอ ๆ แต่ว่า สิ่งที่พูดออกมา เป็นเรื่องจริงจากใจแน่ ๆ และที่สำคัญไม่ตอแหล ตะเบงเสียงแข็งว่า โผมไม่ผิด มาตรฐานโรงพยาบาลโผมดีครับ น่าจะมีการตรวจมาตรฐานโรงพยาบาลจากต่างประเทศเนอะ ให้หน่วยงานต่างประเทศมาตรวจ จะได้เห็นกันจะจะเลย ว่าโรงพยาบาลมาตรฐานดีเป๊ะ ของพวกท่านแทบจะเอาปิ๊บคลุมหัวเดินเลยแหล่ะ
ไม่ต้องเอาไรมากแค่น้ำจะแ ด๊ ก อุ้ย ๆ น้ำจะดื่ม เข้าไปยังขุ่นขลักเลย
แล้วอยากรู้ว่า เอานักวิชาเกินมาตรวจเอามาจากไหน เด็กอนุบาลยังรู้เลยว่าน้ำไม่สะอาด แล้วผ่านมาเป็นโรงพยาบาลได้มาตรฐานได้อย่างไร ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องอื่นเอาเรื่องพื้น ๆ แค่นี้ก็พอ ก็รู้ว่ามาตรฐานที่ว่าดีดี มันดีได้ระดับนี้ แล้วจะพูดถึงเรื่องอื่นก็คง ยาก โดยเฉพาะเจอหมอปากหมาไปด้วยไม่ต้องพูดถึง หมอบางคนนะคะ ไม่ได้เหมารวม

พูดไปก็เหมือน สีซอให้ ค ว า ย ฟัง เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา เขาไม่โง่กันหรอกที่คิดจะแก้ไขปัญหาพวกนี้ แต่รู้แล้วเอาหูไปนา เอาตาไปเทคมากกว่า มันแก้ไม่ได้ มันก็เป็นการงมโข่งอยู่อย่างนี้แหล่ะ ชาตินี้ทั้งชาติก็แก้ไม่ได้ ถ้าขาดความจริงใจจะแก้ ไม่ต้องไปตั้งงบประมาณอะไรให้มันสิ้นเปลือง ตั้งงบอบรม จริยธรรม จรรยาบรรณ พวกท่านเองจะดีกว่า คิดว่าน่าจะได้ดัดสันดานคนในกระทรวงกันเองได้เยอะ ชาวบ้านตาสี ตาสา ไม่มีฤทธิ์เดชอะไรหรอก ถ้าเขาไม่โดนกระทำแบบจริงจัง ไม่มีใครมาแหกปากตะโกนหรอก ว่าโรงยาบาลนี้ โรงพยาบาลนั้น มันโคตะระ ห่ ว ย เลย เพราะเขาก็กลัวโดนฟ้อง เพราะว่ากล้าแหกปากเพราะว่า มันเจอเข้ากับตัวเองจังจังเท่านั้นเอง


แล้วถามหน่อย พรบ นี้ใครสร้าง ใครทำ ถ้าไม่ใช่ประธานผู้เคยเสียและยังเสียหายต่อเนื่องสร้างมา ทำมา แล้วท่าน จะหน้าด้านหน้าทนเอาไปเป็นชื่อ สวยหรู อย่างนี้ สวยหรูตายเลย แถวบ้านจะเรียกว่า พวกมือถือสากปากถือศีลมากกว่า แล้วจะเรียกให้เพราะพริ้งสุด ๆ ก็ พวกนี้หน้าด๊าน หน้าด้าน

ถ้ามีควาจริงใจจะแก้ไขเรื่องบานปลายพวกนี้ เอาคดีที่ค้าง ๆ อยู่ที่ศาลให้เป็นคดีมนุยธรรมดีเด่นก่อนเลย เรื่องคดีอื่น ๆ ที่ยังไม่เกิด ไม่ฟ้องไม่ต้องพูดถึง เอาเรื่องเก่า ๆ ที่ค้างคาในศาลเป็นตัวอย่างการทำความดีหน่อยซิคะ อันนี้จะน่ายกย่องมากว่าท่านมีความจริงใจจะแก้ไข ไม่ใช่ แก้ตัว กันอย่างนี้รอให้ลูกรัฐมนตรีเสียหายก่อน *** อ แล้วจะรู้ว่า ทนายในประเทศไทยคนไหน ว่าความได้เก่งที่ซู๊ด ....เหอ เหอ เหอ
โดย: จีเอ็น [28 พ.ค. 52 19:22] ( IP A:61.19.65.174 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
    หมอ ช.ค.ม. แปลว่าอะไรคะ ท่านคนรู้ทัน ไม่รู้จริง

หนูแปลได้ว่า ชั่วทั้งคณะมัน ค่ะ

ไปนอนดีกั่วว ....
โดย: จีเอ็น [28 พ.ค. 52 20:15] ( IP A:61.19.65.174 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   พวกเราลองทายกันดูว่า
ท่านรัฐมนตรีจะเที่ยงตรงเยี่ยงนักกฎหมาย
หรือว่าจะเอียงกระเท่เร่เลือกฟังข้าราชการประจำ
ร่างพรบ.นี้เป็นของพวกเราด้วยเช่นกัน ไม่ใช่ของ
กระทรวงฯ พวกเราเรียกร้องกันมานานหลายปี
ไม่ใช่สิ่งที่กรมสนับสนุนจัดหาให้ มาถึงวันนี้
มาทำตนเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ รวบหัวรวบหาง
เอาสำนักงานกองทุนไปไว้ในกรมของตนเอง
ทั้งที่หลายฝ่ายเขาคัดค้านแล้วว่าไม่เหมาะสม
ก็ยังดันทุรัง หวังอะไรกันไม่ทราบ
โดย: ขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่ พอเหลาลงไปกลายเป็นบ้องกัญชา [28 พ.ค. 52 22:14] ( IP A:58.11.15.115 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   นี่คุณจีเอ็น

ขอประท้วงนะ ฐานที่แสดงความคิดเห็นสั้นไป คนดูคนฟังยังไม่หายมันเลย

แล้วจู่ตัดฉับ ปิดฉากหายไปเฉยๆ

เอาอีก เอาอีก ด่วนๆเลยนะ
โดย: คนรู้ทัน ไม่รู้จริง [29 พ.ค. 52 8:42] ( IP A:58.8.107.97 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   นี่ขนาดยังไม่ได้เป็นเจ้าของสำนักงาน
ยังไม่ได้เป็นเลขากองทุน ยังเผด็จการขนาดนี้

ถ้าได้เป็นล่ะเอ็งเอ๊ยยยยยยยยยยยยยย
ผู้เสียหายอย่าได้ลืมตาอ้าปากกันเลย

เงินเดือนก็ภาษีคนไทย จะทำตัวเป็นผู้รับใช้
ประชาชนมันไม่ได้เลยหรือ พวกข้าราชการ
ประจำที่ลุแก่อำนาจ พวกเอ็งใหญ่นักหรือ
โดย: พวกหลง พวกบ้าอำนาจ [29 พ.ค. 52 18:19] ( IP A:58.9.200.248 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   การแก้ปัญหาไม่ยาก
ท่านรัฐมนตรีเป็นใหญ่
เอาอำนาจหน้าที่ในความเป็นใหญ่มาใช้ทางที่ถูกที่ต้องเสียที
โล๊ะพวกเก่า ๆ ทำงานไม่เป็น หรือ พวกทำงานเอาหน้าออกไปก่อน
จากนั้นก็มาโล๊ะพวกประจบสอพลอออกไป คัดคุณภาพมาตรฐาน
การเป็นผู้น้ำออกมาใหม่ เอาแบบบรรทัดฐานใหม่ ว่า หมอผิด รับชดเชย จ่ายค่าเสียหาย
ไม่ผิด ชี้แจง เยียวยากันบ้าง เพราะหลักมนุยธรรม
คนไข้จะ Happy ไม่น้อย

เอาเวลาที่ไปจัดประชุมนู้นนี่ ออกมาตามโรงพยาบาลชุมชนต่างจังหวัดบ้าง สอบถามชาวบ้านในการรับบริการของโรงพยาบาลนั้น ๆ นั่นแหล่ะ
ท่านจะได้ข้อมูลดิบๆ อย่างเที่ยงตรงแล้วจะได้รู้ว่า ความเสียมันมีมากน้อยแค่ไหน ในหลักความเป็นจริง นั่งอยู่แต่ในห้องแอร์ให้ลูกน้องชงเรื่องส่งให้อ่านให้เซ็นต์ ก็ได้แค่นี้แหล่ะมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขไทย แก้ยังไงก็ยังเหมือนเดิม


ท่านคนรู้ทัน ไม่รู้จริง หนูจนปัญญาจะแปลได้ เพราะดูแล้วมันตรงตัวที่สุดแล้วค่ะ "ชั่วทั้งคณะมัน"


และยังเชื่อว่า ข้าราชการไทยในกระทวงที่เป็นคนดีดี ตั้งใจแก้ไขงาน
ยังมีอยู่จริง ...
โดย: จีเอ็น [29 พ.ค. 52 19:33] ( IP A:61.19.65.131 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   รัฐมนตรีไม่เคยอ่านเอกสารที่เครือข่ายฯ ยื่นเสนอ
ส่งให้คนอื่นต่อหน้าต่อตาด้วยซ้ำไป

แล้วถ้าคนที่รัฐมนตรีส่งต่อให้นั้นมีอคติต่อเครือข่ายฯ
ก็จบ อย่าหวังว่าปัญหาพวกเราจะได้รับการแก้ไข

รัฐมนตรีที่ดี ต้องมีคนดี ๆ อยู่รอบข้าง

พวกเรารู้หรือไม่ หมอไพโรจน์ บุญศิริคำชัย หมอจบกฎหมาย
อดีตกรรมการแพทยสภา ได้เป็นคณะที่ปรึกษาด้าน
กฎหมายของรัฐมนตรีด้วย
โดย: พวเรารู้สึกกันอย่างไร [30 พ.ค. 52 11:53] ( IP A:61.90.109.189 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   ความคิดเห็นที่ 12

นั่นแหล่ะค่ะ เพราะว่ามันต้องโล๊ะออกไปคนพวกนี้
ไม่งั้นไม่มีทางแก้ไขอะไรได้
เมื่อคนมาทำงานไม่มีความเที่ยงตรง
เสนอไปจนหัวหงอก เขาก็ไม่เห็นประเด็นสำคัญของคนไข้

หมอ ช. ค. ม. = หมอชั่วครองเมือง
โดย: จีเอ็น [30 พ.ค. 52 19:28] ( IP A:61.19.65.162 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   ถ้าโละได้ง่ายดั่งใจ
พวกเราก็ไม่ต้องมาบ่นกันอยู่ในนี้หรอกน้องเอ๋ย
เก้าอี้แต่ละตัว กว่าเขาได้มามันต้องแลกกับอะไร
หลายอย่าง เขาไม่ทิ้งกันง่าย ๆ หรอก
โดย: น้องเอ๋ย [30 พ.ค. 52 20:58] ( IP A:58.9.223.195 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน