ข้อสอบราม ปี 51
   ข้อ 2. ขอให้นักศึกษาอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง กฎหมาย กับความยุติธรรม มาโดยละเอียด
แนวคำตอบ
ความหมายของความยุติธรรม
ความยุติธรรมคืออะไร เป็นสิ่งที่นักกฎหมายต้องพิจารณาและให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะกฎหมายนั้นตราออกมาใช้บังคับเพื่อความเป็นธรรมในสังคม ความยุติธรรมนี้จะเอาอะไรมาเป็นปทัสถานสถานของความยุติธรรมว่าพอดี หรือเพียงพอแล้ว เพราะเวลาพูดถึงความยุติธรรมถ้าใช้สามัญสำนึกของตัวเองเป็นหลัก บางเรื่องก็อาจจะเห็นว่าไม่เป็นธรรม แต่ถ้าเอาสังคมส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ก็อาจเป็นธรรม เช่น กรณีออกกฎหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ หากใช้บังคับแก่คนทั่วไปโดยไม่เลือกใช้เฉพาะกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้ว เช่นนี้ก็ย่อมถือว่ากฎหมายนั้นมีความยุติธรรมแล้ว
โดยทั่วไป ความยุติธรรม เป็นสิ่งบางอย่างที่ “รู้สึก” ได้ หรือรับรู้ได้โดย “สัญชาติญาณ” แต่ก็ยากที่จะอธิบาย หรือให้นิยามความหมายของสิ่งที่รู้สึกได้ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม
ความหมายของคำว่า “ความยุติธรรม” มีความหลากหลาย รายละเอียดต่าง ๆ อาจศึกษาหาอ่านได้โดยตรงในวิชานิติปรัชญา ในที่นี้จะเพียงยกคำจำกัดความของนักกฎหมายหรือนักปราชญ์เพียงบางท่าน เช่น
เดวิด ฮูม (David Hume) อธิบายไว้ว่า ความยุติธรรมเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งที่มิได้ปรากฏขึ้นเองโดยธรรมชาติ แต่เป็นคุณธรรมที่เกิดจากการคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ (Artificial Virtue)
เพลโต (Plato : 427 – 347 B.C.) ปรัชญาเมธีชาวกรีกในงานเขียนเรื่อง “อุดมรัฐ” (The Republic) ได้ให้คำนิยาม ความยุติธรรมว่า หมายถึง การทำกรรมดี (Doing well is Justice) หรือ การทำสิ่งที่ถูกต้อง (Right Conduct)
อริสโตเติล (Aristotle) มองว่าความยุติธรรม คือ คุณธรรมทางสังคม (Social Virtue) ประการหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และคุณธรรมเรื่องความยุติธรรมนี้จะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเมื่อมนุษย์ได้ปลดปล่อยตัวเขาเองจากแรงผลักดันของความเห็นแก่ตัวอย่างยิ่งอริสโตเติล แบ่งความยุติธรรม ออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. ความยุติธรรมโดยธรรมชาติ (Natural Justice) หมายถึง หลักความยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นสากล ไม่เปลี่ยนแปลง ใช้ได้ต่อมนุษย์ทุกคน ไม่มีขอบเขตจำกัด และอาจค้นพบได้โดย “เหตุผลบริสุทธิ์” ของมนุษย์
2. ความยุติธรรมตามแบบแผน (Conventional Justice) หมายถึง ความยุติธรรมซึ่งเป็นไปตามตัวบทกฎหมายของบ้านเมือง หรือธรรมนิยมปฏิบัติของแต่ละสังคมหรือชุมชน ความยุติธรรมลักษณะนี้อาจเข้าใจแตกต่างกันตามสถานที่และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาหรือตามความเหมาะสม
กฎหมายกับความยุติธรรมนั้นย่อมมีความสัมพันธ์กัน ดังที่พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ- พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้วิชาความรู้ชั้นเนติบัณฑิต สมัยที่ 33 ปีการศึกษา 2523 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร 24 ตุลาคม 2524 ตอนหนึ่งว่า “..ฯ..ตัวกฎหมายก็ไม่ใช่ความยุติธรรม เป็นแต่เพียงเครื่องมือที่ใช้ในการประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมเท่านั้น ดังนั้นนักกฎหมายในการใช้กฎหมายจึงต้องมุ่งหมายใช้เพื่อรักษาและอำนวยความยุติธรรม และการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินก็มิได้มีวงแคบอยู่เพียงแค่ขอบเขตของกฎหมาย หากต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยา ตลอดจนเหตุและผลตามเป็นจริงด้วย”
นอกจากนั้น ลอร์ดเดนนิ่ง (LOARD DENNING) และจอห์น รอลส์ (JOHN RAWLS) อธิบายความหมายของความยุติธรรมว่าคือ สิ่งที่ผู้มีเหตุมีผล และมีความรับผิดชอบในสังคม ถือว่าเป็นสิ่งที่ชอบธรรม และบุคคลที่มีเหตุผลนั้นต้อง “เป็นคนกลาง” ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่วินิจฉัย โดยความเห็นของ LORD Brown-Willkinson ในคดีปิโนเช่ต์ ได้นำคำพิพากษาของลอร์ด เฮวาร์ด มาอ้างด้วยว่า “...เป็นความสำคัญขั้นพื้นฐานที่ว่า ไม่เพียงแต่จะทำให้เกิดความยุติธรรมเท่านั้น แต่ต้องทำให้คนเห็นปรากฏชัดเจนและปราศจากข้อสงสัยใด ๆ ว่า มีความยุติธรรมเกิดขึ้นจริง...” ในคำพิพากษานั้น
โดย: ความยุติธรรม [9 ก.ย. 52 23:24] ( IP A:58.11.85.111 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   สำหรับผมนั้น ที่สุดของคำอธิบายรวบยอด เพื่อเปรียบคำว่า "ยุติธรรม" กับคำว่า "กฎหมาย" นั้นมีอยู่ในพระบรมราโชวาทขององค์พ่อหลวง ซึ่งขออัญเชิญมาไว้ ณ. ที่นี้

๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙

"กฎหมาย ไม่ใช่ตัวความยุติธรรม หากเป็นแต่เพียงบทบัญญัติหรือปัจจัยที่ตราไว้เพื่อรักษาความยุติธรรม ผู้ใดก็ตามแม้ไม่รู้กฎหมาย แต่ถ้าประพฤติด้วยความสุจริตแล้ว ควรจะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายอย่างเต็มที่ ตรงกันข้าม คนที่รู้กฎหมาย แต่ใช้กฎหมาย ไปในทางทุจริตแล้ว ควรต้องถือว่าทุจริต และกฎหมายไม่ควรคุ้มครองจนเกินเลยไป เพราะฉะนั้นจึงไม่สมควรที่จะถือว่า การรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินมีวงกว้างอยู่เพียงแค่ ขอบเขตของกฎหมาย จำเป็นต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยา ตลอดจนเหตุผล และ ตามความเป็นจริงด้วย "

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา เมื่อ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2519

๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙

และการใช้หรือตึความตามกฎหมายนั้น ต้องมุ่งที่เจตนารมย์ของกฎหมายเป็นหลัก และตัวบทกฎหมายต้องเป็นรอง อีกทั้งการตีความตามกฎหมายต้องไม่ขัดกับสามัญสำนึกร่วมของมวลชน (ตรงนี้ผมลอกความเห็นของท่าน อาจารย์สถิตย์ เล็งไธสง อดีตตุลาการในศาลฎีกา และ ผู้เขียนหนังสือเรื่อง ทำไมถึงต้องฟ้องเนติบัณฑิตยสภา

ซึ่งสำหรับผมแล้วคำว่า "สามัญสำนึกร่วมของปวงชน" ถ้าจะให้เป็นกลางและครอบคลุมได้กว้างเพียงพอแล้ว ยังต้องขึ้นกับวุฒิภาวะและประสบการณ์ชีวิตของผู้ที่มีหน้าที่ในการใช้และตีความกฎหมายนั้นๆด้วย ฉะนั้น ผู้พิพากษาซึ่งแม้จะเรียนทางด้านกฎหมายมาอย่างเชี่ยวชาญช่ำชองในตัวบทกฎหมายสักเพียงใดก็ตาม แต่ไม่มีวิสัยทัศน์หรือไม่ได้ติดตามความเป็นไปของ องคาพยพ ทางสังคมทั้งหลายซึ่งชี้บอกสำนึกและการรับรู้เกี่ยวกับความถูกต้องหรือการยอมรับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะว่า "ชอบธรรมหรือไม่" ของสังคมหรือปวงชน ก็ย่อมไม่สามารถตัดสินความออกมาให้เป็นที่ยอมรับได้

และเมื่อตัดสินความออกมาให้เป็นที่ยอมรับแก่มวลชนได้ โดยเฉพาะไม่ได้รับการยอมรับโดยชอบธรรมอย่างศิโรราบของทั้งสองฟากของคู่ความแล้วล่ะก็ คำตัดสินนั้นก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ และรังแต่จะทำให้ผู้ตัดสินและอาจรวมถึงสถาบันตุลาการเสื่อมจากการยอมรับของสังคมได้

ท้ายที่สุด สังคมก็จะมีภาพที่ตรึงไว้ในการรับรู้ว่า กฎหมายเป็นเพียงเครื่องมือในการเอื้อประโยชน์ "ความยุติธรรมเฉพาะกลุ่มคน" เท่านั้น ไม่ได้ให้ความยุติธรรมแก่มวลชนทุกหมู่เหล่าทุกผู้ทุกนามโดยเสมอทั่วหน้ากัน

จริงไหมครับ?????!!!!!!!!
โดย: คนรู้ทัน ไม่รู้จริง [10 ก.ย. 52 9:27] ( IP A:58.8.109.187 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   คดีหมอนิด้า เขาตีเมียตาย ศาลท่านตัดสิน ผมว่าดีและถูกต้องแล้ว
สังคมนักกฎหมายและผู้รู้ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับศาลท่านว่าตัดสินดีแล้ว
แต่สังคมบางส่วนเขาไม่ยอมรับ (ชาวบ้าน)
บางครั้งสังคมก็ทำตามเสียงส่วนใหญ่ที่โง่เขลาไม่ได้
ต้องทำตามเสียงถูกต้อง(ที่ยุติธรรมเสมอ)
โดย: ฟฟ [10 ก.ย. 52 10:58] ( IP A:58.11.87.177 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   อจ. นิด้า
โดย: ฟฟ [10 ก.ย. 52 12:05] ( IP A:58.11.87.177 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   สวัสดีคะ ยินดีต้อนรับเด็กรามทุกท่านคะ

หากมีข้อสงสัยในการเรียนติดต่อสอบถามได้ เราแจกข้อสอบนะ

แต่เราเรียนคณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารทั่วไป ส่วนภูมิภาค

หากอยากได้ข้อสอบเก่าๆๆของคณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารทั่วไป ก็ติต่อมาเลยนะ

086-8721056

https://www.plukrak.com ปลูกรักดอทคอม

plukrak.blogspot.com

plukrak.blogspot.com

workworkvery@gmail.com

https://www.you-can-do.net/?Lrefno=27270
โดย: workworkvery@gmail.com [14 มี.ค. 53 22:14] ( IP A:112.142.160.69 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   สวัสดีคะ ยินดีต้อนรับเด็กรามทุกท่านคะ

หากมีข้อสงสัยในการเรียนติดต่อสอบถามได้ เราแจกข้อสอบนะ

แต่เราเรียนคณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารทั่วไป ส่วนภูมิภาค

หากอยากได้ข้อสอบเก่าๆๆของคณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารทั่วไป ก็ติต่อมาเลยนะ

086-8721056

https://www.plukrak.com ปลูกรักดอทคอม

plukrak.blogspot.com

plukrak.blogspot.com

workworkvery@gmail.com

https://www.you-can-do.net/?Lrefno=27270
โดย: สา [29 มี.ค. 53 12:21] ( IP A:58.147.101.226 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   อะไรคือ...ธุรกิจกิฟฟารีน

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ ล้างหน้า อาบน้ำ แปรงฟัน ...เพียงคุณเปลี่ยนที่ซื้อสินค้าจากห้างร้านต่างๆ มาเป็นสินค้ากิฟฟารีน ซึ่งการเปลี่ยนสินค้า ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างที่คุณใช้ หากแต่เริ่มเปลี่ยนจากสินค้าที่ใช้หมดแล้ว มาลองใช้สินค้าของกิฟฟารีน ทีละตัว สองตัว เช่น ยาสีฟัน ครีมอาบน้ำ น้ำยาล้างจาน เป็นต้น

เรื่องคุณภาพ และราคา...คุณภาพสินค้าของกิฟฟารีน 2,000 กว่ารายการ..ทุกชิ้นคุณภาพไม่ด้อยไปกว่าของในห้างสรรพสินค้าเลย ออกจะดีกว่าซะด้วยซ้ำ!! เพราะเรามีคณะแพทย์และเภสัชกรเป็นผู้ควบคุมการผลิตสินค้า และกิฟฟารีนเป็นบริษัทขายตรงเพียงบริษัทเดียวในประเทศไทยที่สามารถเทียบราคากับสินค้าในท้องตลาดได้จริง

จากเดิมที่ในห้างร้าน หรือซูเปอร์มาเก็ต ที่คุณซื้อใช้เป็นปีเป็นชาติแต่ไม่เคยได้ผลตอบแทนอะไรกลับมาเลย ...แต่จะดีกว่าไหม? หากวันนี้ คุณนำเงินจำนวนนั้นมาจับจ่ายที่กิฟฟารีน สิ่งที่คุณได้รับคือ ส่วนลด 25% ทันที เงินปันผลคืนเหมือนสหกรณ์ พร้อมรับการคุ้มครองประกันอุบัติภัยอีก 120,000 บาท แถมให้ฟรี กิฟฟารีนจ่ายให้กับผู้รับผลประโยชน์ไปเลย ถึงแม้จะไม่ทำธุรกิจ แต่เป็นเพียงผู้ใช้สินค้าประกันก็คุ้มครอง

ง่ายๆ เพียงแค่คุณใช้สินค้าในศูนย์กิฟฟารีนที่คุณเองเป็นหุ้นส่วนหนึ่ง คุณซื้อสินค้าใช้เดือนละ 500-1,000 บาท พร้อมๆ กับการสร้างความเข้าใจให้คนรอบข้างคุณเช่นเดียวกับที่คุณเข้าใจ ในเวลาเพียงหนึ่งปี...คุณจะสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวคุณ เป็นหลักหมื่นเลยทีเดียว

การเริ่มต้นง่ายๆ เพียงสมัครเป็นหุ้นส่วนกิฟฟารีนแค่ 180 บาท แล้วซื้อสินค้าใช้ตามความจำเป็น หรือตามความเหมาะสมกับชีวิตคุณ เพียงเท่านี้ธุรกิจของคุณก็ก่อกำเนิดแล้ว ที่เหลือคุณศึกษาวิธีการทำงาน ศึกษาแผนการตลาดเพิ่มเติม ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ควบคู่กับการทำงานประจำของคุณตามปกติ ไม่นานหรอกคะ คุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจของคุณ และเมื่อคุณเริ่มมีองค์กรผู้ใช้สินค้า คุณจะเริ่มสนุกกับการทำงาน คุณจะเห็นแรงเหวี่ยงและการเติบโต ขององค์กรเครือข่ายของคุณ....

ธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่ดี แต่ไม่ใช่ธุรกิจที่ทำให้คุณมีรายได้เพียงชั่วข้ามคืน หากแต่คุณต้องให้เวลา และตั้งใจในการสร้างเครือข่ายของคุณอย่างน้อยก็ 2-3 ปี ควบคู่งานประจำ (ไม่ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเหมือนงานประจำ มันนานไป) ธุรกิจนี้ให้ผลตอบแทนกับทุกๆ คนที่อดทน และมุ่งมั่นในการสร้างงาน สร้างองค์กร แม้จะอาศัยเวลาเป็นปี แต่หากเทียบกับงานอื่นๆ แล้วนี่ ธุรกิจกิฟฟารีนเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ เป็นเจ้าของกิจการอันปราศจากความเสี่ยง และลบคำว่าขาดทุนออกจากการดำเนินธุรกิจไปได้เลย... ที่สำคัญ คุณจะทำงานอะไรหรือที่สามารถสร้างฐานะได้โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่ปี ถ้าไม่ใช่ “ธุรกิจเครือข่าย”

หากคุณสนใจกรุณาคลิกด้านล่างเพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว เรายินดีส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการตัดสินใจของคุณ

https://www.you-can-do.net/?Lrefno=27270

ด้วยความปรารถนาดีจากใจจริง
วรรนิสาห์ (สา) นักธุรกิจกิฟฟารีน
workworkvery@gmail.com หรือ 086-8721056 สา
https://www.plukrak.com
โดย: สา [29 มี.ค. 53 12:22] ( IP A:58.147.101.226 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   สวัสดีคะ ยินดีต้อนรับเด็กรามทุกท่านคะ

หากมีข้อสงสัยในการเรียนติดต่อสอบถามได้

แต่เราเรียนคณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารทั่วไป ส่วนภูมิภาค

หากอยากได้ข้อสอบเก่าๆๆของคณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารทั่วไป ก็ติต่อมาเลยนะ086-8721056, workworkvery@gmail.com

https://www.plukrak.com ร้านปลูกรักดอทคอม086-8721056, workworkvery@gmail.com

https://www.plukrak.com ร้านปลูกรักดอทคอม
โดย: sa [13 พ.ค. 53 17:06] ( IP A:112.142.13.168 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   ร้านปลูกรักดอทคอม มีรายวิชาไรบ้างค่ะ รบกวนส่งรายละเอียดมรา ที่
keke2523@hotmail.com นะค่ะ เพราะอยากได้แนวข้อสอบหรือข้อสอบเลยค่ะ
โดย: keke2523@hotmail.com [19 พ.ค. 53 11:38] ( IP A:118.172.126.172 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   ร้านปลูกรักดอทคอม
ได้รับข้อสอบแล้วนะค่ะ ขอคุณนะค่ะ ที่อนุเคาระห์ ขอบคุณจ้าว
โดย: keke2523@hotmail.com [20 พ.ค. 53 10:10] ( IP A:118.172.126.180 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   กลุ่มเพื่อน 5.63 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอแสดงความยินดีกับเนติบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต สมัยที่ 62 วันที่ 9 ส.ค. 2553 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร

โดย: กลุ่มเพื่อน 5.63 โรงเรียนอุตรดิตถุ์ [2 ส.ค. 53 20:54] ( IP A:210.246.186.9 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน